TWOJE WYKSZTAŁCENIE WYKAZUJE BRAKI W

    CZYTANIU - jeśli nie "pilnujesz czytania, napominania i nauki" (1 Tym. 4:13) i nie używasz pomocy dostarczonej przez Boga. byś "czytając [Pismo Święte] mógł zrozumieć" (Efez. 3:4; Dz. Ap. 8:30).

    PISANIU - jeśli wypisujesz rzeczy przykre, przewrotne, złośliwe, hańbiące Boga (Iz. 10:1) a omieszkałeś wypisać Boskie prawo miłości w twoim sercu (Rzym. 2:14, 15; Przyp. 7:1-3), tym samym lekceważąc możność stania się listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich, zapisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego (2 Kor. 3:2,3).

    ARYTMETYCE - jeśli nie nauczyłeś się obliczać dni twoich, abyś mógł przywieść serce do mądrości (Ps. 90:12) i dodać do twojej wiary pozostałe zalety Chrystusowe (2 Piotra 1:5-9).

    MIERZENIU - jeśli mierzysz siebie wzorcem ludzkim, porównując siebie z innymi (2 Kor. 10:12-18), zamiast mierzyć siebie samego Słowem Boga (Jak. 1:21-25).

    GEOMETRII - jeśli nie jesteś w stanie objąć szerokości, długości, głębokości i wysokości miłości Chrystusa, abyś mógł być napełniony wszelaką zupełnością Bożą (Efez. 3:18,19).

    SYLABIZOWANIU - jeśli w Ps. 145:20 ("Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich niepobożnych wytraci") słowo "wytraci" sylabizujesz: t-o-r-t-u-r-u-j-e; w Ps. 37:38 ("Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą") słowo "wykorzenieni" sylabizujesz: m-ę-c-z-e-n-i; jeśli u Jakuba 1:15 ("Grzech będąc wykonany, rodzi śmierć") słowo "śmierć" sylabizujesz: w-i-e-c-z-n-e m-ę-k-i; i jeśli u Ezech. 18:4,20 ("Dusza, która grzeszy, ta umrze") słowo "umrze" sylabizujesz: b-ę-d-z-i-e ż-y-ł-a w o-g-n-i-u.

    GRAMATYCE - jeśli ignorujesz partykułę przeczącą "nie" występującą w 1 Kor. 15:37 w jej zastosowaniu do zmartwychwstania i czytasz "siejesz ciało, które ma potem wyróść"; albo jeśli ignorujesz partykułę "nie" w 1 Moj. 3:4, mówiącą, iż szatan sprzeciwił się Bogu oświadczając "żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie", ponieważ ignorowanie tego "nie" sprawiłoby, że szatan (którego Jezus w tym związku nazwał "kłamcą" - Jana 8:44) mówi prawdę, tak jak Bóg w 1 Moj. 2:17 powiedział: "śmiercią umrzesz".

    JĘZYKU - jeśli jeszcze nic wiesz, że "czysty język - czyste Słowo Prawdy nieskażone błędami szatana i ludzkimi tradycjami - ten jeden język, tę jedną wiarę (Efez. 4:5), po tym czasie ucisku, Bóg przywróci niewybranym ludziom tego świata, ażeby ("ci. co pozostali z ludzi" - Dz. Ap. 15:16,17) mogli wzywać Jego imienia, służyć Mu jednomyślnie i harmonijnie (Sof. 3:8,9).

    GEOLOGII - jeśli nie znasz Jehowy, Skały Wieków (5 Moj. 32:4; Iz. 26:4).

    MINERALOGII - jeśli nie uznajesz, że srebro powszechnie jest używane do przedstawienia Prawdy (Ps. 12:7; Łuk. 15:8: 1 Kor. 3:12) i że jeśli nie jest utrzymywane w czystości staje się żużlem (Iz. 1:22).

    HISTORII - jeśli nie jesteś zapoznany z rzeczami zapisanymi w Słowie Bożym, które to rzeczy zostały napisane ku naszej nauce (Rzym. 15:4), dla naszego napomnienia, wiele z nich jako przykłady lub typy (1 Kor. 10:11).

    SOCJOLOGII - Jeśli poszukujesz innego lekarstwa przeciwko grzechowi niż tego jedynego dostarczonego przez Boga: zasługi krwi Jezusa Chrystusa, Jego Syna (1 Jana 1:7; Kol. 1:19,20; Dz. Ap. 4:12).

    BOTANICE - jeśli nie odkryłeś Prawdziwej Winnicy (Jana 15:1) i nie dowiedziałeś się, że wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną (Ps. 92:13,14), lecz każdy szczep, który nie został zaszczepiony przez Boga będzie wykorzeniony (Mat. 15:13).

    ZOOLOGII - jeśli nie wiesz, że Bóg robaka, tak samo jak i ogień, używa jako symbolu całkowitego i bezwzględnego wiecznego zniszczenia - unicestwienia (Iz. 66:24; Mar. 9:44,46,48) i że kiedy Jezus mówił o gehennie, gdzie robak nie umiera, nie nauczał, że literalne robaki są nieśmiertelne.

    FIZJOLOGII - jeśli zaprzeczasz, że serce tego kto nie jest w harmonii z Bogiem, jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze (Jer. 17:9), że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą (1 Kor. 15:50) i że duchowa istota nie ma ciała ani kości, tak jak je miał zmaterializowany Jezus kiedy ukazał się Swoim uczniom (Łuk. 24:39).

    CHEMII - jeśli nie wykorzystałeś tego jedynego procesu (Obj. 1:5; 7:14), z pomocą którego przez zasługę Jezusa twoje grzechy, chociaż są jako szkarłat, mogą być białe jak śnieg (Iz. 1:18), ponieważ wszystkie inne środki reformy i oczyszczania (symbolizowane przez saletrę i mydło) jakkolwiek silne, takie na przykład jak dobre uczynki, nie mogą nas usprawiedliwić przed Bogiem (Jer. 2:22; Rzym. 3:20).

    ARCHITEKTURZE - jeśli wierzysz, że możesz budować na jakimkolwiek innym gruncie niż na Jezusie Chrystusie lub nie uważasz jak i z jakich materiałów budujesz (1 Kor. 3:10-12) i jeśli nie uznajesz, że gdy budujesz przeciwnie do Boskich zarządzeń, budujesz na próżno (Ps. 127:1).

    GEOGRAFII - jeśli nie wiesz, gdzie będzie stolica nadchodzącego Królestwa na ziemi (Mat. 6:10; Obj. 5:10; Iz. 2:3; Jer. 3:17) i że granicami tego Królestwa będą najdalsze kończyny ziemi (Ps. 2:8; 72:8; Zach. 14:9; Dan. 2:34,35,44,45).

    ASTRONOMII - jeśli nie spoglądasz na jasną i poranną gwiazdę (Obj. 22:16; 2 Piotra 1:19).

    MUZYCE - jeśli nie śpiewasz w swoim sercu Panu, dziękując zawsze Bogu za wszystko (Efez. 5:19,20) i nie śpiewasz pieśni Mojżesza (nauki o oryginalnej doskonałości człowieka, jego upadku, przekleństwie, dozwoleniu złego i restytucji, znajdujących się głównie w Starym Testamencie - Ps. 90; zobacz, książka pt. The Millennium, str. 320-323) i pieśni Baranka (o sprawach odnoszących się do zbawienia Kościoła znajdujących się głównie w Nowym Testamencie) - mówiących zasadniczo o zbawieniu świata i Kościoła (1 Tym. 2:3-6; 4:10; 1 Jana 2:2; Obj. 15:3,4).

    GIMNASTYCE - jeśli nie ćwiczysz się w pobożności i nie starasz się zawsze mieć sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi, a zamiast tego ćwiczysz się jedynie fizycznie (Dz. Ap. 24:16; 1 Tyra. 4:7.8).

   ROLNICTWIE - jeśli nie wiesz, że błogosławieni są ci, którzy we właściwym czasie sieją dobre "Słowo o Królestwie" (Mat. 13:19) "na wszelkich miejscach urodzajnych" (Iz. 32:20; Kaz. 11:6) i że Bóg jest tym, który daje wzrost (1 Kor. 3:6,7).

TP ’84,31; BS '60,14.