PYTANIA BIBLIJNE

WCZESNY I PÓŹNIEJSZY DESZCZ

    Pytanie: Jakie znaczenie ma "deszcz wczesny" i późniejszy deszcz" u Joela 2:23?

    Odpowiedź: Joel 2:23 mówi: "Weselcie się dzieci Syjonu i radujcie się w PANU, Bogu waszym; gdyż ześle wam wczesny deszcz z umiarem i sprawi, że zstąpi dla was deszcz, deszcz wczesny, i deszcz późniejszy pierwszego miesiąca" (KJV).

    Deszcz w tym wersecie odnosi się do Prawdy Słowa Bożego (Jan 17:17). 5 Moj. 32:2 jest związana z tym tematem: "Kropić będzie niczym deszcz nauka moja, popłynie niczym rosa mowa moja, jak drobny deszcz na delikatne zioła, i jak ulewa na trawę"(KJV). W symbolicznym języku ten werset pięknie pokazuje, że łatwiejsze prawdy ("drobny deszcz") są dla niedojrzałych, a bardziej trudne prawdy ("ulewa") dla dojrzałych.

    Psalm 72:6 podaje tę samą myśl: "On zstąpi niczym deszcz na skoszoną trawę; jak ulewny deszcz skraplający ziemię" (KJV). "On" w tym wersecie odnosi się do Chrystusa (Jezusa i Jego Kościoła). W symbolach biblijnych trawa przedstawia ludzkie istoty (Izaj. 40:6-8; 1 Piotra 1:24). Oni zostali skoszeni przez przekleństwo, a gwałtowne gorąco doświadczenia ze złem parzy ich. W naturze trawa ożywa i zaczyna odrastać po deszczu. Podobnie, Prawda zstępująca od Chrystusa w Tysiącleciu, spowoduje, że ludzkość ścięta przez wyrok śmierci i spalona przez doświadczenie ze złem, zostanie ożywiona i odrodzi się przez proces restytucji (Dz.Ap. 3:19-21). Zraszanie ziemi ulewnym deszczem obrazuje twardsze prawdy, które spowodują, że społeczeństwo wyda wtedy owoce.

Wczesny i późniejszy deszcz

    "Wczesny deszcz" u Joela 2:23 odnosi się do prawdy Wysokiego Powołania (Filip. 3:14), a "późniejszy deszcz" do prawdy o Restytucji (Dz.Ap. 3:19-21). W wielkim skrócie, Wysokie Powołanie jest wyborczym zbawieniem Kościoła, obejmującym cały proces, przez który ono zostało dokonane. Restytucja jest procesem, przez który świat ludzkości zostanie przywrócony do obrazu Bożego, który Adam utracił dla siebie i całej rasy.

    Kiedy oba rodzaje deszczu miały padać w tym samym czasie? Odpowiadamy: przy końcu Wieku Ewangelii. Zarówno prawda o wysokim powołaniu, jak i prawda o restytucji, a szczególnie ta druga, przez wiele lat były wielkim błogosławieństwem dla oświeconego ludu Bożego i są nim nadal.

 

WIELKA SUSZA I DESZCZ

    Pytanie: 1 Królewska 17 mówi o suszy trwającej trzy i pół roku, po której nastąpił wielki deszcz. Czy susza i deszcz ma symboliczne zastosowanie?

    Odpowiedź: Te wydarzenia miały miejsce w czasie panowania króla Achaba nad Izraelem. On był złym królem, który doprowadził lud izraelski do bałwochwalstwa (1 Król. 16:29-34). Za pośrednictwem Eliasza Pan upomniał Achaba i krnąbrny naród oraz zesłał im suszę i wynikający z niej głód, jako karę za ich grzechy.

    Pan zawarł szczególne przymierze z narodem izraelskim na Górze Synaj, gdy dał im Zakon. Zgodnie z tym przymierzem, posłuszeństwo narodu wobec Boga gwarantowało im ziemskie błogosławieństwa i dobrobyt, natomiast nieposłuszeństwo sprowadzało karania takie, jak udręki, głód i epidemie.

Misja Eliasza

    Eliasz poszedł do Samarii, stolicy kraju i przedstawił się królowi jako Pańskie narzędzie mówcze lub Jego reprezentant. To było wtedy, gdy on ogłosił zbliżającą się suszę (l Król. 17:1). Chociaż opis z 1 Królewskiej 17 nie mówi o długości okresu suszy, inne wersety podają, że ona trwała 3% roku (zob. Łuk. 4:25; Jak. 5:17).

    Po ogłoszeniu suszy Eliasz ukrył się, lecz ostatecznie powrócił do Samarii, aby spotkać się twarzą w twarz z Achabem (l Król. 18:1). Potem nastąpiła konfrontacja Eliasza z 450 prorokami Baala, którzy zostali zabici, gdy się okazało, że byli fałszywymi prorokami (l Król. 18:17-40). Krótko po tym wydarzeniu wystąpiły oznaki deszczu, a potem przyszła ulewa (l Król. 18:45).

Antytyp

    Czy ta historia ma szersze zastosowanie lub wypełnienie? Tak jak wiele opisów Starego Testamentu ma szersze wypełnienie w Wieku Ewangelii, to samo jest prawdą w tym przypadku. Rozważymy pewne szczegóły:

    * Eliasz obrazuje Kościół Wieku Ewangelii w jego roli Boskiego rzecznika reformującego świat.

    * 3 1/2 roku z 1 Królewskiej przedstawia 3 1/2 symbolicznych lat w Wieku Ewangelii. W proroctwach czasowych rok często oznacza 360 dni; i tak 3 1/2roku składa się z 1260 dni (360x3 1/2). Biorąc zasadę "dzień za rok" (4 Moj. 14:34) zauważamy, że 3 1/2 symbolicznych lat, czyli 1260 symbolicznych dni, oznacza 1260 literalnych lat (porównaj Obj. 12:6,14; 13:5). Wierzymy, że ten okres trwał od roku 539 do 1799.

    * Achab przedstawia europejskich władców owego czasu.

    * Izrael symbolizuje chrześcijaństwo.

    * Prorocy Baala reprezentują różnych fałszywych proroków w chrześcijaństwie.

    * Susza i głód obrazują duchową suszę i głód wśród ludzi podczas tego okresu historii. Do czasów Reformacji Biblia nie była ogólnie dostępna w powszechnie używanych językach. Nawet po Reformacji stosunkowo niewielu ludzi było w stanie kupić i czytać Biblię.

    * Wielki deszcz przedstawia ogromną ulewę odżywczej prawdy na ludzkie społeczeństwo, która nadeszła wraz z dostarczeniem Biblii na początku XIX wieku. (Zobacz wcześniejsze artykuły tego numeru.)

 

DWAJ ŚWIADKOWIE

    Pytanie: W Obj. 11:3 czytamy: I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory. "Proszę o wyjaśnienie tego wersetu.

    Odpowiedź: Badacze Biblii od dawna uznają Objawienie za księgę symboli (Obj. 1:1, oznajmił), włączając w to Obj. 11:3 i jego kontekst. Wydaje się, że różne części tego wersetu znaczą co następuje:

    * Dwaj świadkowie to dwie części Biblii: Stary i Nowy Testament. Tym dwom Świadkom Bóg udzielił mocy (z gr. exousia, co znaczy autorytet), aby opowiadali Jego posłannictwo i świadczyli o Nim i Jego planie.

    * Prorokowanie Starego i Nowego Testamentu przez 1260 dni odnosi się do Słowa Bożego wydającego posłannictwo w tym szczególnym okresie 1260 symbolicznych dni czyli 1260 lat od 539 do roku 1799. Do tego samego symbolicznego okresu odnoszą się inne wersety, mówią o 3 1/2 czasach lub w innym miejscu o 42 miesiącach (Dan. 7:25 [czas + czasy + połowa czasu]; 12:7; Obj. 11:2).

    * Wzmianka o worach jest znamienna: Wór był odzieniem z szorstkiego materiału utkanego z koziej lub wielbłądziej wełny. On był noszony jako znak żałoby lub postu. Podczas tego okresu 1260 lat, Stary i Nowy Testament przekazywał swe posłannictwo pod przykryciem martwych języków i poglądów ciemnych wieków. Uchwalono nawet prawo, które zabraniało posiadania Biblii. Takie warunki powodowały duchowy głód wśród ludu - naprawdę smutny stan.

Dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki

    W następnym wersecie (Obj.11:4, KJV) czytamy: "Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, stojącymi przed Bogiem całej ziemi." Znajdujemy tutaj Stary i Nowy Testament, o których jest powiedziane w dwóch innych symbolach - drzew oliwnych i świeczników. One są nazwane drzewami oliwnymi, ponieważ zawierają symboliczny olej - ducha zrozumienia Prawdy (Ps. 141:5; Mat. 25:3,4,8). One są nazwane świecznikami, ponieważ wydają symboliczne światło, Prawdę (Ps. 119:105,130).

 

CHRZEŚCIJANIE I KANAŁY DYSKUSYJNE

    Pytanie: Czy jest właściwe i bezpieczne, aby chrześcijanie uczestniczyli w internetowych ,kanałach dyskusyjnych"?

    Odpowiedź: Internetowe kanały dyskusyjne są popularnym środkiem, za pomocą którego ludzie mogą natychmiastowo komunikować się ze sobą w grupach dyskusyjnych lub z pojedynczymi osobami.

    Niektóre kanały dyskusyjne są oparte na określonych dziedzinach zainteresowań, zatem ci, którzy mają podobne zainteresowania, mogą wymieniać informacje. Wiele kanałów dyskusyjnych ma osobę prowadzącą, która nadzoruje lub kieruje dyskusjami.

    Co do tego czy ktoś powinien uczestniczyć w kanałach dyskusyjnych, jest to osobista decyzja każdego z ludu Pańskiego. Chrześcijanin, który się poświęcił, by czynić wolę Bożą i stara się we wszystkich sprawach przynosić Bogu chwałę, będzie mądrze korzystał z jego czy jej chrześcijańskiej wolności i przywilejów.

    Język, mówiony lub pisany, ma potężny wpływ w kierunku dobra lub zła. Gdy spojrzymy wstecz na nasze własne rozmowy, jak wiele razy wolelibyśmy powiedzieć coś w inny sposób lub w ogóle powstrzymać się przed wypowiedzeniem tego! Kanały dyskusyjne stanowią szczególne niebezpieczeństwo wypowiedzenia niewłaściwego czy nieżyczliwego komentarza, którego nie można wycofać - raz wysłany, nie może być usunięty i wszyscy go czytają. Innymi słowy my ogłaszamy nasz błąd czy pomyłkę na forum powszechnym i musimy liczyć się z konsekwencjami.

    W dodatku do tego, ilość czasu, jaką mogą pochłonąć kanały dyskusyjne, może prowadzić do zaniedbania ważnych obowiązków, czy nawet odpowiedzialności wobec rodziny.

Nadzór nad dziećmi

    W przypadku rodziców, których dzieci mają dostęp do internetu, wymagana jest jeszcze większa ostrożność z powodu zaborczej natury osób, prowadzących szkodliwą działalność. W zależności od wieku i dojrzałości dziecka, właściwe ograniczenia i nadzór rodziców nad korzystaniem dzieci z kanałów dyskusyjnych, chrześcijańskich czy innego rodzaju, jest rozsądną rzeczą.

    Rozpowszechnienie takiego niebezpieczeństwa skłoniło Microsoft, jednego z głównych sponsorów kanałów dyskusyjnych, do zamknięcia ich niektórych stron w Wielkiej Brytanii, Europie i innych krajach oraz do większego monitorowania i nadzoru nad tymi stronami, które nadal działają. We wszystkich sprawach powinniśmy zachować w umyśle 1 Kor. 15:33 (NIV): "Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje [złe Towarzystwo niszczy dobry charakter, KJV]."

SB ’04,27-28; BS '04,26-28.