RZEMIEŚLNIK NADZORUJE PRODUKT

Czy z tej samej bryłki gliny garncarz nie może wytworzyć jednego naczynia do ozdoby, a innego do pospolitego użytku? - Rzymian 9:21, NIV

W TYM WERSECIE Apostoł wskazuje, że z tego samego materiału mistrz rzemieślnik może uformować różne naczynia do wielu różnych zastosowań i na różniących się poziomach jakości i wykonania. Z jednego punktu widzenia możemy powiedzieć, że ponieważ wszystkie one spełniają szczególne potrzeby, powinny być traktowane z uznaniem i honorowo. Z drugiej strony, użytek do którego różne naczynia są zaplanowane, określa stopień umiejętności potrzebnych do uformowania konkretnego naczynia - czy jego zastosowanie ma być dekoracyjne w postaci ozdobnego wazonu wystawionego na cokole jako eksponat, czy jest to zwykła filiżanka na poranny napój, czy też wiadro na śmieci używane wyłącznie w tym celu. Wszystkie z tych naczyń są potrzebne, zatem w pewnym sensie tego słowa wszystkie są godne uznania, cenne. Niemniej jednak, jest pewna godność, uznanie należące się wazonowi i filiżance, którego nie przywiązuje się pojemnikowi na śmieci. W każdym przypadku materiał jest taki sam, lecz wybór celu, do jakiego naczynie zostanie użyte, określa rzemieślnik.

    Nasz werset wskazuje na Boga jako Rzemieślnika, który rozpoczął w nas dobre dzieło i który, jeśli właściwie poddajemy się Jemu, ukończy to dobre dzieło w Swym nadchodzącym Królestwie. Apostoł wyjaśnia, że jak garncarz ma moc czy prawo do formowania naczyń według swego upodobania, tak Bóg ma nadzór nad tym, co chce uczynić ze swych stworzeń. Decyzja o tym, co wielki Niebiański Rzemieślnik chce zrobić z ludzkiej gliny, musi być pozostawiona Jemu. Tylko wtedy, gdy poznamy prawdziwy charakter Boga, możemy ocenić, co jest Jego dobrym upodobaniem w odniesieniu do rozmaitości Jego dzieła. Znając Go, jak jest objawiony w Swym Słowie, mamy pewność, że Jego dzieło jest doskonałe. Rozmaitość wszystkich bardziej i mniej godnych zaszczytu osób z Jego stworzeń okaże się użyteczna ku Boskiej chwale, gdy zostanie doprowadzona do doskonałości. Ci, którzy nie poddadzą się zarządzeniom Królestwa, którzy odmówią dokonania dobrego dzieła w nich, zostaną zniszczeni.

    Mamy nadzieję, że wielkie Boskie dzieło wobec rodziny ludzkiej ostatecznie ujawni różnorodność osób, niektóre z nich będą godne wielkiego zaszczytu, a inne mniejszego. Ponadto, Pismo Święte informuje nas, że ludzie zostali stworzeni doskonali, dobrzy, na obraz i podobieństwo Boże, jak ojciec Adam, i że grzech, niedoskonałość, degradacja i śmierć nie są dziełem Bożym, lecz dziełem przeciwnika i karą za nieposłuszeństwo. Apostoł omawia jedynie ludzkość. Rodzaj Adamowy jest materialny - jest gliną w ręku Rzemieślnika. Biblia uczy nas, że ta niedoskonała ludzka glina nie nadaje się do żadnego z Boskich celów z powodu nieposłuszeństwa Adama, lecz ona także informuje nas, że Sam Bóg zapewnił wspaniałe lekarstwo na uzdrowienie tego wadliwego materiału - i że teraz, On, jako wielki Garncarz, może zajmować się gliną i formować ją zgodnie z własnym upodobaniem. To z tego punktu widzenia Apostoł omawia ten temat - z punktu widzenia odkupionej ludzkości.

    Z tego samego ludzkiego materiału, z rodziny Adama, Pan wybrał najpierw naród izraelski, Abrahama i jego potomstwo. Ta bryłka gliny była szczególnie mieszana, zmielona, przemielona i czyniona bardziej podatną na kształtowanie w wiekach, w których byli pod szczególnym Boskim działaniem, aby przygotować ich na formujące i kierujące wpływy ducha świętego, który został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy. Pewnego rodzaju godne zaszczytu osoby również były kształtowane podczas Wieku Żydowskiego, jak wskazuje Apostoł w Liście do Żydów 11, gdzie wymienia tych, których życie było kształtowane przez wiarę w Boga i Jego obietnice. Zaszczytnymi naczyniami byli - Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy Prorocy. Jednak największe iwpewnym sensie najważniejsze dzieło wielkiego Rzemieślnika, nie pod względem czasu, lecz ważności, rozpoczęło się od naszego Pana i Jego Apostołów i było kontynuowane przez cały Wiek Ewangelii. W tym czasie Boski Garncarz formował Swe artystyczne wyroby, najbardziej zaszczytne naczynia - do Boskiej chwały, czci i nieśmiertelności. O nich Apostoł pisze: "Najmilsi! Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy; lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy" (1 Jana 3:2). Zatem, do nich odnosi się nasz tekst.

KSZTAŁTOWANIE MNIEJ WAŻNYCH NACZYŃ

    Wielki Rzemieślnik nie wyczerpał Swych umiejętności przygotowując te najbardziej zaszczytne osoby, ponieważ używa ich wobec Swych innych poświęconych sług do mniej zaszczytnych stanowisk. Jednak te mniej ważne naczynia będą bardzo użyteczne w Jego planie na przyszłość. On będzie kontynuował dzieło przygotowania tych mniej zaszczytnych sług w nadchodzącym wieku i ich przygotowywanie będzie postępować o wiele szybciej niż dzieło obecnego Wieku Ewangelii. Dlaczego? Ponieważ dzieło, które było prowadzone wobec Kościoła było o wiele bardziej delikatne, wymagające szczególnych umiejętności i troski towarzyszącej każdemu wybranemu, przez osobliwe kształtowanie i formowanie ich do ich własnego stanowiska w chwale Niebiańskiego Królestwa. Przeciwnie, postępowanie z ogółem ludzkości, jako częścią symbolicznej gliny, w nadchodzącym Wieku Tysiąclecia, będzie na ludzkim poziomie, jako przygotowanie ich do wprowadzenia do ziemskiej części Królestwa. Mistrz Rzemieślnik, w postępowaniu wobec Swych ludzkich sług podczas Wieku Tysiąclecia, najpierw zastosuje "laskę żelazną" i każdy będzie czynił postęp na Drodze Świętości w kierunku doskonałości, w miarę jak będzie się poddawał prawom tego Dnia (Izaj. 35:8, 9).

    Podczas Wieku Chrześcijańskiego Pan zajmował się Kościołem jako Swymi synami. On zajmował się nimi pod kątem przygotowania ich na stanowiska duchowych istot w niebie. Każdy syn otrzymał szczególne kwalifikacje i przygotowanie do konkretnego miejsca w chwalebnym Królestwie. Bóg wówczas pracował nad tą klasą nie tylko w celu wytworzenia nowego umysłu, poświęconego serca, przez obietnice Jego Słowa, lecz On także pracuje nad mniej zaszczytną od Maluczkiego Stadka, częścią Swego ludu, aby przygotować go do jego miejsca w Królestwie Chrystusa, nie w niebie, lecz na ziemi. Niezmiernie wielkie i kosztowne obietnice Słowa Bożego, które przez wiarę oddziaływały na klasę godną najwyższych zaszczytów, będą później działać w celu odrodzenia ludzkości w "czasach naprawienia wszystkich rzeczy", podczas Wieku Tysiąclecia.

OGNISTE PRÓBY KONIECZNE

    Najwyborniejsze dzieło sztuki nie tylko jest szczególnie modelowane i formowane, lecz po ukształtowaniu wszystkich jego linii i krzywizn, ono jest specjalnie wypalane. Ono nie jest wystawiane na bezpośrednie działanie płomieni, lecz starannie okrywane w ceramicznej komorze do wypiekania. To mówi nam o szczególnym formowaniu i modelowaniu, jakie Ojciec Niebiański stosuje wobec każdego syna, którego pozyskał w czasie Wieku Chrześcijańskiego - o formowaniu, kształtowaniu i przekształcaniu, aż cechy ich charakterów zostaną dostosowane na podobieństwo charakteru Jezusa, Wzoru, który Ojciec wystawił przed nimi. To przekształcające dzieło nie było dokonywane mocą czy siłą lub pod przymusem, lecz "przez Ducha Mojego, mówi PAN" (Zach. 4:6, NKJ). Wszystkie ogniste próby, które doświadczały ich w celu udoskonalenia ich charakterów, były pod Boskim nadzorem i było im udzielone zapewnienie, że wszystkie rzeczy będą współdziałać dla ich dobra, ponieważ oni umiłowali Boga i zostali powołani zgodnie z Jego celem, aby być naczyniami największego zaszczytu i królewskiej chwały razem z ich Odkupicielem (Rzym. 8:28). Rozwój tych, którzy zostali nazwani Pańskimi klejnotami lub drogocennymi kamieniami, których liczba jest obecnie skompletowana i którzy zostali zgromadzeni na początku Jego drugiej obecności, wymagał długiego czasu - ponad osiemnastu stuleci. Te 144 000 zostały popieczętowane przez Boga na czołach (Obj. 7:3,4). Apostoł pyta: "Czy glina może powiedzieć garncarzowi: 'Dlaczego uczyniłeś mnie takim?"

RZEMIEŚLNIK SPRAWDZA, CO ZOSTAŁO UKSZTAŁTOWANE

    Sugestią Apostoła jest, że glina czy to uformowana przez garncarza na naczynie o większym, czy też mniejszym zaszczycie, nie ma żadnego prawa do uskarżania się. Cokolwiek rzemieślnik zrobi z gliną, jest to dla niej zaszczytem. Bez okazania jego siły i umiejętności, ona nigdy nie byłaby niczym więcej niż gliną i zrobienie z niej naczynia o większym czy mniejszym zaszczycie jest dla niej prawdziwym błogosławieństwem. W związku z tym, masy ludzkości, którymi Pan będzie się zajmował podczas Wieku Tysiąclecia, zgodnie zmetodami i prawami tego Królestwa, będą formowane i kształtowane w celu przywrócenia ich do ludzkiej doskonałości. Ludzkość nie będzie miała żadnego powodu by uskarżać się lub szemrać przeciw wielkiemu Boskiemu Rzemieślnikowi, że nie została wybrana naczyniami do najwyższych zaszczytów i wyróżnienia - że nie jest Wybranym Kościołem.

    Wprost przeciwnie, ludzkość będzie miała wszelkie powody do okazania wdzięczności, jak Pismo Święte wskazuje, że ostatecznie każde kolano ugnie się i każdy język wyzna chwałę Boga - Jego dzieło łaski, prawdy i odnowy. Biblia oświadcza, że ostatecznie, kiedy plany wielkiego Stworzyciela będą w pełni zrealizowane, każde stworzenie w niebie i na ziemi będzie słyszane, jak opowiada chwałę i dziękczynienie, zaszczyt i zwierzchnictwo, majestat i moc "Tego, który siedzi na Tronie i Baranka" (Obj. 7:12; 5:12, 13, KJV). Ten wielki Tysiącletni Dzień i jego wielkie dzieło kształtowania ludzkości zgodnie z wzorami Wielkiego Stworzyciela, pod wieloma względami będzie bardzo odmienny od obecnego Wieku. Zamiast ciężkich utrapień obecnego Wieku, szatan, wielki przeciwnik, zostanie związany na tysiąc lat i nie będzie mu dozwolone by zwodzić narody, dopóki się nie skończy tysiąc lat. Kruszenie, upokarzanie i przygotowywanie ludzkiej gliny na tę wspaniałą epokę dokonuje się teraz, kiedy siły zła przez panowanie grzechu i śmierci, powodują, że cała ludzka rodzina cierpi i wzdycha, tak, że Apostoł mówi o świecie jako "wzdychającym stworzeniu" - jęczącym i wspólnie mozolącym się w bólu, oczekującym na
objawienie się synów Bożych (Rzym. 8:19, 22).

    Objawienie synów Bożych oznacza okazanie w chwale szczególnej klasy o najwyższym zaszczycie, którą Pan już przygotował do stanowiska na tronie - Jego Maluczkiego Stadka, Kościoła. Kiedy oni zajaśnieją z Jezusem w chwalebnym Królestwie Ojca, wzdychanie imozolenie się świata w bólu dobiegnie końca, ponieważ przeciwnik zostanie związany a przekleństwo będzie zniesione. W owym czasie nikt nie będzie cierpiał, za wyjątkiem cierpień za swe dobrowolne złe czyny, a restytucyjne procesy formowania i kształtowania ludzkości będą pomyślnie się rozwijać przez cały tysiąc lat.

    Czy jakieś próby przyjdą na ludzkość wWieku Tysiąclecia? Tak, Pismo Święte wskazuje, że cała ludzka rodzina będzie przechodzić okres ciężkiej próby przy końcu tego Dnia. Biblia informuje nas, że szatan będzie uwolniony ze swego więzienia, aby kusić i próbować wszystkich mieszkających na ziemi, których liczba będzie jak piasek na brzegu morza -miliardy. Próba będzie zastosowana wobec wszystkich, ponieważ taki jest Boski cel. Ci, którzy będą w doskonałej zgodności z przygotowawczym dziełem Rzemieślnika, wytrzymają próbę i dowiodą, że ich charaktery są silne, skrystalizowane w sprawiedliwości przez tę próbę, natomiast inni, nie będący w pełnej zgodzie z Mistrzem Rzemieślnikiem, upadną pod trudnymi próbami tego czasu. Wszyscy otrzymają najpełniejsze sposobności stania się sługami Pana do pewnych zaszczytnych celów i służby, zgodnie z Jego życzeniem, a ci, których wola nie będzie zupełnie poddana Panu, będą ostatecznie wytraceni spomiędzy ludzi - a nie zachowani w mękach (Obj. 20:7-10).

PRZYSZŁE RZĄDZENIE "LASKĄ ŻELAZNĄ"

    Nasz Pan, wskazując (Obj. 2:27) czas Jego drugiego przyjścia i ustanowienia Swego Królestwa, oświadcza, że w tym czasie narody znajdą się pod rządami Jego żelaznej laski, pod panowaniem Boskiej Sprawiedliwości i Prawa, które będzie wówczas obowiązywać i że one wszystkie będą skruszone na kawałki niczym naczynia garncarskie. Jest to inny symbol od tego, który właśnie mieliśmy pod rozwagą, jednak występuje tu pewien związek. Podczas gdy Pan jako wielki Boski Rzemieślnik formował i kształtował Swych sług miłosierdzia i chwały, aby stali się Królami i Kapłanami nad światem w nadchodzącym Wieku, przeciwnik podjął się przebiegłego dzieła i współdziałając z grzesznymi ludzkimi skłonnościami i ambicjami, wytworzył pewne nieodpowiednie typy ludzi. Niektórych z nich można znaleźć na wysokich stanowiskach rządowych, finansowych i kościelnych dzisiejszego świata. Dzieło przeciwnika wydaje się o wiele bardziej ponętne, godne przyjęcia i zaszczytne niż dzieło Boga, który opisuje Swych sług miłosierdzia jako niewielu mądrych, niewielu uczonych, niewielu wielkich, niewielu szlachetnie urodzonych, niewielu bogatych według stanowiska czy oceny tego świata (1 Kor. 1:26-29). Przeciwnie, szatan wywyższył wielu wielkich tego świata jako swych sług. Królestwa tego świata robią wielki pokaz potęgi, siły i moralności. Lecz z Pańskiego punktu widzenia one wszystkie nie nadają się do Jego celów i dróg. On doprowadzi do ustanowienia Niebiańskiego Królestwa zamiast nich i kiedy nadejdzie czas na wprowadzenie Jego Maluczkiego Stadka, na ustanowienie panowania Mesjasza i Jego wiernych świętych, Królewskiego Kapłaństwa, władza będzie w rękach wielkiego Odkupiciela, który doszczętnie skruszy wszystkie istniejące niesprawiedliwe instytucje, które światu wydają się tak wielkie i wspaniałe - naczynia będące dziełem przeciwnika. One zostaną rozbite na kawałki.

    Duch święty przez Proroka Dawida przepowiedział to na długo przed narodzeniem się naszego Odkupiciela, używając tych samych słów (Ps. 2:9). Prorok Daniel odnosi się do tych samych wielkich wydarzeń i okres kruszenia na kawałki ziemskich instytucji nazywa "Czasem uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu." Nasz Pan po zacytowaniu tego proroctwa, uzupełnia je stwierdzeniem "ani potem będzie" (Dan. 12:1; Mat. 24:21). Następnie daje nam Swe zapewnienie, że czas ucisku, który teraz jest na całym świecie i który zniszczy obecne instytucje, będzie końcem wszystkich takich okresów utrapień - biedne wzdychające stworzenie nigdy więcej nie będzie przechodziło takiego doświadczenia, gdy Pan ustanowi Królestwo Boże. Apostoł Paweł wskazuje na ten sam czas ucisku i na obalenie obecnych instytucji w łączności z ustanowieniem Królestwa Bożego. On mówi, że nasze słowa, myśli i postępowanie powinny być podporządkowane i znajdować się w harmonii z Jego doskonałą wolą. Jeśli zupełnie poddajemy się modelowaniu w Jego rękach, On może uformować z nas naczynia do zaszczytu i użyteczności w ziemskiej sferze Jego dwuczęściowego Królestwa - o które modlimy się "Przyjdź Królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi." To jest nasza błogosławiona nadzieja i będzie spełnieniem naszych modlitw!

SB ’04,162-165; BS ’04,162-164.