KSIĄŻĘTA I PRZEŁOŻENI SALOMONA

1 Król. 4:1-19

    DAWID w wielkim zastosowaniu przedstawia w Wieku Ewangelii Kościół wojujący, a Salomon w swoim dobrym postępowaniu przedstawia Tysiącletniego Chrystusa, Głowę i Ciało. Jednakże w małym antytypie, odnoszącym się do końca wieku, Dawid przedstawia Br. Russella jako wykonawcę Pana Jezusa i wojowniczego wodza w Paruzji, a Salomon w swoim dobrym postępowaniu przedstawia Br. Johnsona (dalej określanego jako J.) jako wykonawcę Pana Jezusa w Epifanii.

    Mały antytyp Salomona i związane z nim sprawy w szczegółach zasługujących na uwagę były wyjaśnione w T.P. 1955, nr 163 i 1956, nr 164; 1957, nr 165 i 174, 175, 176, 177, 178, 179; 1959, nr 186; 1960, nr 190; 1959, nr 185. Ale mały antytyp z odpowiednimi faktami przedstawionymi w 1 Król. 4:1-19 nie był włączony w tę rozprawę, ponieważ nie nastąpiła jeszcze wówczas potrzeba przedstawienia go. Wierzymy jednak, że przytoczenie go teraz jako pokarmu w czasie właściwym jest Bogu przyjemne.

    Salomon wśród innych posiadłości miał 11 książąt do usługiwania mu w różnych dziedzinach i 12 przełożonych do uzupełniania zaopatrzenia (1 Król. 4:1-19; 2 Kroniki ich pomija). Ogólnie mówiąc ci książęta i przełożeni przedstawiają różne grupy głównych wodzów, i indywidualnych głównych wodzów, którzy szczególnie różnymi sposobami pomagali J. jako Epifanicznemu wykonawcy Pana Jezusa, J. był ustanowiony za wykonawcę dla całego Epifanicznego ludu Bożego (Salomon był królem nad wszystkim Izraelem, 1 Król. 4:1).

    Ci główni wodzowie świadczący różnego rodzaju specjalną pomoc J., jako antytypowemu Salomonowi składali się z siedmiu grup (z niektórymi jednostkami usługującymi w kilku aspektach), Br. Jolly indywidualnie w jednym aspekcie i osobiście J. w trzech aspektach - wydaje się, że oni są przedstawieni przez 11 książąt z w. 2-6. Między wodzami w tych siedmiu grupach znajdują się tacy, którzy nie są w Prawdzie Epifanicznej lub są w niej częściowo, a mimo to są w oczach Boga brani pod uwagę jako służący pod zwierzchnictwem. J. Niektórzy wodzowie służyli w niepełnym czasie, inni w pełnym przez dłuższe lub krótsze okresy, niektórzy przestali wykonywać służbę, ponieważ stali się do niej niezdolni lub umarli, albo też z innych powodów włączając odchylenia. Kilku pośród wielu wodzów jest tutaj wymienionych po nazwisku, tak spośród antytypowych książąt, jak i przełożonych.

11 ANTYTYPOWYCH KSIĄŻĄT

    (1) Br. Jolly, specjalnym pomocnikiem J. - por. P '42, 14; '43, 79; TP '36, str. 25, § 11 i str. 27-28, par. 91-93; E 10, 449 (Azaryjasz [pomoc Jehowy], syn Sadoka [sprawiedliwy] kapłana [był głównym przełożonym, zob. margines, A.R.V., Joung], w. 2).

    (2) Bracia: Hirsh (P '20, 142-148, 172-181, 192-194), Jolly, Hedman, A. Gohlke itd. pomocnikami redakcyjnymi (Elichoref [Bóg jest nagrodą], w. 3).

    (3) Bracia: Jolly, Petersen (P '47, 146-167) itd. główni wodzowie dostarczający J. materiały Prawdy i dowody popierające (Achija [Jehowa jest bratem], synowie Sysy [czystość], byli pisarzami).

    (4) Wykonawcy, szczególnie przedstawiciele zagraniczni jako wykonawcy oraz kronikarze (Jozafat [Jehowa sądzi], syn Ahiluda [brat z urodzenia, aluzja do ich funkcji wykonawczych pod kierunkiem J.; por. E 14, 123, góra], był kanclerzem [w starożytności urzędnik nazywany kronikarzem działał także jako wykonawca - 2 Król. 18:18; 2 Kron. 34:8]; w polskiej Biblii występuje kanclerz a w ang. kronikarz - recorder).

    (5) Wiodący polemiści, wojownicy Prawdy - Bracia: Jolly, C. J. Schmidt, R. E. Armstrong, F. Blaine itd. (Banajas [syn Jehowy], syn Jojady [Jehowa wie], był hetmanem [nad wojskiem], w. 4).

    (6) Pielgrzymi zatrzymujący korony i inni główni słudzy Prawdy zatrzymujący korony (Sadok [sprawiedliwy]).

    (7) Pielgrzymi utracjusze koron i inni główni słudzy Prawdy, którzy utracili korony (Abijatar [ojciec obfitości]).

    (8) J. jako nadzorca głównych wodzów, który ustalał wszelkie prawdy jakie pragnął, aby od czasu do czasu były przed nim stawiane i przed tymi, którzy z nim ucztowali przy obficie zastawionym stole podczas Epifanii (Azaryjasz [pomoc Jehowy], syn Natana [dar]; podobnie Br. Russell jako "On Sługa" był pokazany w Dawidzie a jako pielgrzym w Jasobamie, w. 5).

    (9) Główni wodzowie, którzy osobiście oddali sporo usług J. włączając Br. Jolly, regularnych pracowników Domu Biblijnego - Braci: Zielińskiego (TP '49, 2-9), Hedmana, A. Gohlke i innych, którzy w krótszym lub dłuższym okresie czasu służyli mu w Domu Biblijnym, niektórzy częściowo służyli w sprawach świeckich, jak Bracia: Hoefle, Krewson, Markett, Alger itd. (Zabud [wyposażony], syn Natana był księciem, przyjacielem królewskim; wg Biblii ang. był głównym przełożonym).

    (10) J. jako przełożony nad Epifanicznymi domownikami od śmierci Br. Russella w 1916 r. i dalej (Abisar [brat śpiewaka, aluzja do jego zdolności mówczych; por. E 10, 600] był przełożonym nad domem w. 6).

    (11) J. jako przełożony nad braćmi pracującymi w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczo (Adoniram [mój Pan jest wysoko], syn Abdy [praca], był nad wybranym ludem; w Biblii ang.: był nad daninami [podatek, zob. margines]).

12 ANTYTYPOWYCH PRZEŁOŻONYCH

    Jak wykazano powyżej - zobacz (8) - J. jako antytypowy Azaryjasz (syn Natana) był nadzorcą nad głównymi wodzami, który ustalał jakie prawdy od czasu do czasu pragnął mieć przedstawione sobie i swoim współbiesiadnikom z Panem (Łuk. 12:37; Obj. 3:20). Każdy z dwunastu przełożonych Salomona w tej służbie (w. 7-19) nie przedstawia tylko jednego głównego wodza, w większości przypadków oni przedstawiają dwóch lub więcej głównych wodzów, którzy zazwyczaj kolejno wykonywali tę samą specjalną służbę, jednego lub więcej z tych, którzy umarli, zboczyli lub zaniechali wykonywania tej służby z innych przyczyn. Ci główni wodzowie, których Bóg dostarczył przez J. dla tego celu otrzymywali od J. właściwe prawdy i ustalali jakie prawdy od czasu do czasu mają być jemu i jego współbiesiadnikom przedstawiane, każdy wódz zgodnie z czasem naznaczenia (dwunastu przełożonych ... dodawali żywności ... każdy z nich przez jeden miesiąc, w. 7).

    W niektórych przypadkach służba ta oznaczała pomaganie J. w dziele publikacji (w jęz. angielskim), a w innych oznaczała tłumaczenie lub przygotowywanie tłumaczeń i publikacji Prawdy w innych językach. Ponadto, ci wodzowie przedstawiali Prawdę innymi sposobami publicznie (w dyskusjach itd.) i prywatnie. To, co następuje zdaje się stanowić antytypy:

    (1) Br. Jolly (jako pielgrzym) i Br. Eschrich (syn Hura [szlachetny; lub Benhura, zob. margines] na górze Efraim [podwójnie owocny], w. 8).

    (2) Br. Dahistrom, pomocnik w wydawaniu w St. Zj. Szwedzkich publikacji oraz Bracia: Danielsen, Petersen i Kryger przedstawiciele w Skandynawii (syn Dekara [noszący lancę albo Bendekar] w Makas [koniec] i w Salbim [lisie jamy] i w Betsames [dom słońca] i w Elon i Bethanan [dąb domu łaski], w. 9).

    (3) Bracia Davey i Japamani przedstawiciele w Indii (syn Heseda [łaska; lub Benhaseda] w Arubot [kratownice], ... Socho [ogrodzenie z cierni] ... Chefer [dół], w. 10).

    (4) Br. Rykała jako pomocnik w zakresie polskich publikacji w St. Zj., Br. Wayne jako pomocnik w zakresie polskiej korespondencji itd. w St. Zj. oraz Bracia: Kasprzykowski (T.P. '37, 44, 64) i Stachowiak przedstawiciele w Polsce (syn Abinadaba [mój ojciec jest szlachetny; lub Benabinadaba], ... Dor [mieszkanie], a Tafet [ściekanie olejku pomazania], córkę Salomonową, miał za żonę [prerogatywy J. dotyczące urządzania konwencji były w znacznej mierze udzielane przedstawicielom w tej sferze służby], w. 11).

    (5) Bracia Schnegg i T. Schmidt przedstawiciele w RFN (Baana [syn utrapienia], syn Ahiluda [brat z urodzenia] ... Tanach [piaszczysta gleba] i Magieddo [zniszczenie] ... Betsan [dom spokoju] ... Sartana [przenikający] ... Jezreel [Bóg będzie siał], od Betsan aż do Abelniehola [łąka tańca] ... Jekmaam [lud będzie lamentował], w. 12).

    (6) Bracia: Zieliński, Hedman i A. Gohlke sekretarscy i wydawniczy pomocnicy Domu Biblijnego (syn Gaber [dzielny mężczyzna albo wojownik; lub Bengaber; por. Gaber w. 19] w Ramot Galadskiem [skaliste wyżyny] ... Jair [oświecający] ... Manases [powodujący zapominanie] ... Galaad [nagromadzenie świadectw]. Jemu też ... kraina Argob [kamienisty], ... w Basan [owocny], sześćdziesiąt miast wielkich murowanych z zaworami miedzianem! [sześćdziesiąt grup antytypowych Lewitów dobrze ufortyfikowanych mocą Prawdy oraz silnymi naukami i praktykami], w. 13).

    (7) Br. Gavin (Achinadab [brat jest szlachetny], syn Iddona [czas lub na czasie], w Mahanaim [dwa obozy; prawdopodobnie w odniesieniu do Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych], w. 14).

    (8) Bracia Lefevre i Caron, przedstawiciele pola francuskiego (Achimaas [brat mocy] w Neftalim [zapasy] ... Basematę [woń], córkę Salomonową, za żonę [prerogatywy dotyczące urządzania konwencji były udzielane podobnie jak w p. (4) powyżej], w. 15).

    (9) Br. Trusz, przedstawiciel w Brazylii (Baana [syn utrapienia], syn Husai [szybki], Aser [szczęśliwy, pomyślny] ... Alot [wzniesienia, urwiska; górzysta okolica w pobliżu Aser], w. 16).

    (10) Bracia Stockley i Shuttleworth, przedstawiciele w Brytanii (Jozafat [Jehowa sądzi], syn Paruacha [kwitnący] w Isaschar [nagrodzony], w. 17).

    (11) Br. Condel, przedstawiciel w Jamaice (Semej [słynny], ... Eli [dąb], w Benjamin [syn prawej ręki], w. 18).

    (12) Br. Jolly jako główny pomocnik J. w przygotowywaniu Prawdy do rozpowszechniania (Gaber [dzielny mężczyzna albo wojownik], ... Ury [oświecony], ... Galaad [nagromadzenie świadectw], w ziemi Sehona [zakorzenienie] króla Amorejskiego [górale], i Oga [olbrzym] króla Basańskiego [owocny]; a ten sam był rządcą onej ziemi [wybitna pozycja]; o żadnym z pozostałych jedenastu przełożonych nie jest to stwierdzone], w. 19).

TP ’76, 9-11; P '75, 35.