KONWENCJA OKRĘGU FILADELFIJSKIEGO

    Nasz Ojciec Niebieski wylał na nas bogate błogosławieństwa w dniach 30 i 31 sierpnia oraz 1 września podczas Generalnej Konwencji, która odbyła się w Pierwszym Kościele Baptystów w Pottstown, Pa. Uczestniczyło w niej około 250 delegatów z różnych stanów i krajów. (Bracia John Roberts, Harash Kahn i Roy Nelson przed rozpoczęciem konwencji wygłosili wykłady w Kaplicy Domu Biblijnego).

    W dniu 30 sierpnia, po zwykłym porannym nabożeństwie, br. August Gohlke, przewodniczący konwencji serdecznie powitał zgromadzonych. Po czym bracia Roy Ekroth (Floryda) i R. E. Armstrong (Anglia) kolejno wygłosili wykłady pt. "Ismaelici" i "Kraj Faraonów".

SPECJALNE ZEBRANIE INTERESOWE

    O godzinie trzeciej po południu, po zebraniu świadectw, odbyło się specjalne zebranie interesowe - zapowiedziane w czasopiśmie the PRESENT TRUTH, maj-czerwiec - w którym br. Bernard Hedman (okręg filadelfijski) służył jako przewodniczący, a br. Carl Seebald (Michigan) jako sekretarz. Po pieśni i modlitwie oraz kilku uwagach wstępnych br. Hedman poprosił br. Raymonda Jolly, Generalnego Pastora i Opiekuna Wykonawczego Świecko Domowego Ruchu Misjonarskiego, o wprowadzenie.

    Br. Jolly powiadomił o naszych dwóch nowych broszurkach - pt. Anglo-Izraelizm i Szatanizm - i podał krótką informację o swej podróży do Europy ze swoim synem Gouldem. Następnie powiedział, że bracia w Polsce i Danii przed jego przybyciem zapoznali się z artykułami umieszczonymi w PT z maja-czerwca odnoszącymi się do jego następcy, jako Opiekuna Wykonawczego i w wyniku tego zapewnili go w swej serdecznej aprobacie tego, co przedstawił w wymienionej PT. Relacjonował też, że do czasu swojej wizyty we Francji odnośne artykuły zostały przetłumaczone i opublikowane. Dlatego też na obu konwencjach przedstawił sprawę braciom, a także na jednej konwencji w Anglii i każde zgromadzenie jednogłośnie ją aprobowało.

    Br. Jolly powiedział także o listach mających związek z tą sprawą a napływających i różnych krajów oraz z USA i Kanady, i że wyrażone uczucia wszystkich głosujących są popierające, a nie ma przeciwnych. Po zakończeniu jego uwag br. Hedman uczynił kilka dodatkowych oświadczeń, po czym odczytał następujące rezolucje:

REZOLUCJE DOTYCZĄCE NASTĘPNEGO OPIEKUNA WYKONAWCZEGO ŚWIECKO DOMOWEGO RUCHU MISJONARSKIEGO

    ZWAŻYWSZY, że w dniu 5 lipca 1919 r. podczas Generalnej Konwencji ŚWIECKO DOMOWEGO RUCHU MISJONARSKIEGO, zwanego dalej ŚDRM, mającej miejsce we Filadelfii, Pensylwania, została przyjęta jednogłośnie rezolucja przez wszystkich delegatów zebranych na konwencji, przez którą br. Paul S. L. Johnson, Pastor Kościoła we Filadelfii został desygnowany, wybrany i zaakceptowany, jako Generalny Pastor, Nauczyciel i Opiekun Wykonawczy rzeczonego ŚDRM, a także br. Pawłowi S. L. Johnsonowi nadano urząd Opiekuna Wykonawczego w celu wykonywania go w imieniu i na rzecz wymienionego ŚDRM, zarządzania jego interesami i sprawami oraz przyjmowania, posiadania i wydatkowania na cele i zamierzenia rzeczonego ŚDRM części i wszystkich jego pieniędzy; i

    ZWAŻYWSZY, że na Generalnej Konwencji ŚDRM odbytej w Detroit, Michigan, w dniu 29 maja 1948 r. przyjęto jednogłośnie rezolucje, z których pierwsza ponownie potwierdziła wyżej wymienioną rezolucję a druga powiększyła nadane władze przez włączenie w ich zakres praw nabywania, sprzedawania i przelewania tytułu własności nieruchomości, jak również oddawania w zastaw hipoteczny całości lub części jakiejkolwiek nieruchomości posiadanej lub następnie nabytej przez rzeczony ŚDRM, a inna jeszcze z tych rezolucji nadała władze wyznaczania pełnomocnika lub pełnomocników, z pełną władzą czynienia czegokolwiek wymaganego i potrzebnego do popierania działalności ŚDRM oraz z pełną władzą zastępowania i odwoływania w zakresie takich obowiązków lub czynności według uznania br. Pawła S. L. Jobnsona; i

    ZWAŻYWSZY, że na tej samej Generalnej Konwencji, odbytej w Detroit, Michigan, 29 maja 1948 r. uchwalono, że w przypadku śmierci br. Pawła S. L. Johnsona, działającego, jako Generalny Pastor, Nauczyciel i Opiekun Wykonawczy rzeczonego ŚDRM, wówczas i w takim przypadku prof. Raymond G. Jolly z Gulrock. Północna Karolina, stanie się następcą br. Pawła S. L. Johnsona jako Opiekun Wykonawczy rzeczonego ŚDRM z następującymi władzami: zarządzania w imieniu i na korzyść rzeczonego ŚDRM jego interesami i sprawami oraz przyjmowania, posiadania i wydatkowania na cele i zamierzenia rzeczonego ŚDRM części i wszystkich jego pieniędzy z dodatkową władzą nabywania, sprzedawania i przelewania tytułu własności nieruchomości, jak również oddawania w zastaw całości lub części jakiejkolwiek nieruchomości posiadanej lub następnie nabytej przez rzeczony ŚDRM; i

    ZWAŻYWSZY, że na Generalnej Konwencji odbytej we Filadelfii, Pensylwania, 3 września 1949 r. powyższe prawa i władze zostały uzupełnione przez dwie rezolucje, jedną nadającą władzę do wyznaczania pełnomocnika lub pełnomocników z pełną władzą czynienia czegokolwiek wymaganego i potrzebnego do popierania działalności ŚDRM oraz z pełną władzą zastępowania i odwoływania w zakresie takich obowiązków lub czynności według uznania prof. Raymonda G. Jolly i drugą nadającą władzę poruczania niektórych z jego obowiązków takiej osobie lub osobom, jakie on może wyznaczyć;

    DLATEGO, TERAZ UCHWALA SIĘ, że to jest osądem delegatów, właściwie zebranych na tej Konwencji, iż prof. Raymond G. Jolly pełniący obowiązki Opiekuna Wykonawczego posiada władze, do których włączone są następujące:

    (1) Zarządzanie wszelkimi gruntami, zabudowaniami, posiadłościami dzierżawionymi lub spadkowymi władanymi dziedzicznie bądź w formie dzierżawnej, bądź innej, (posiadanymi i/ lub zajmowanymi przez rzeczony ŚDRM;

    (2) Zawieranie, przyjmowanie, wypowiadanie i zmienianie umów dzierżawnych nieruchomości i gruntów;

    (3) Oddawanie i przyjmowanie w dzierżawę, wypowiadanie i zmienianie warunków dzierżawnych, oraz żądanie i przyjmowanie należnych czynszów lub stających się należnymi na rzecz rzeczonego ŚDRM od jakiejkolwiek osoby, osób, partnerów lub korporacji;

    (4) Przekazywanie tytułu własności, nabywanie i sprzedaż jakichkolwiek zabudowań, posiadłości, majętności dziedzicznych i jakichkolwiek nieruchomości, bądź ich nieodłącznej części za dowolną sumę lub cenę i na takich warunkach, jakie będzie uważał za właściwe;

    (5) Pożyczanie od czasu do czasu na rzecz i do celów rzeczonego ŚDRM jakiejkolwiek sumy pieniężnej, jaką może uznać za wskazaną, na pokrycie potrzeb pieniężnych lub na inne aktywa włączając jego nieruchomości i

    (6) Inwestowanie i reinwestowanie w zakresie pieniężnym, aktywów lub własności rzeczonego ŚDRM według uznania przez niego za wskazane i właściwe; i

    UCHWALA SIĘ DALEJ - aby skutecznie usunąć wszelką możliwą wątpliwość, jaka może powstać w Odniesieniu do prawdziwego znaczenia lub konstrukcji bądź zastosowania wyżej wymienionych władz - że ŚDRM niniejszym wyraża oświadczenie, że to samo rozumie się, rozciąga się i będzie we wszystkich przypadkach rozszerzone na jakiekolwiek inne rzeczy lub sprawy lub transakcje nie wymienione lub określone poprzednio, które w trakcie postępu ogólnych interesów rzeczonego ŚDRM, jak wymieniono powyżej mogą być uznane przez prof. Raymonda G. Jolly za pożądane lub wskazane do czynienia lub wykonania.

    UCHWALA SIĘ na mocy Generalnej Konwencji ŚDRM z udziałem wszystkich zgromadzonych na niej delegatów, że w przypadku śmierci prof. Raymonda G. Jolly, działającego, jako Opiekun Wykonawczy ŚDRM, wówczas i w takim przypadku, Pastor August Gohlke z Chester Springs, Pensylwania, stanie się następcą prof. Raymonda G. Jolly, jako Opiekun Wykonawczy ŚDRM z następującymi władzami:

    (1) Kontynuowanie, zarządzanie i prowadzenie w imieniu i na rzecz wymienionego ŚDRM jego interesów i spraw, tak jak to może uznać za właściwe, pożądane lub wskazane do czynienia lub wykonania;

    (2) Przyjmowanie, posiadanie w urzędowym użytkowaniu i wydatkowanie do celów i zamierzeń rzeczonego ŚDRM części i wszelkich pieniędzy oraz innych jego aktywów;

    (3) Pożyczanie od czasu do czasu na rzecz i do celów rzeczonego ŚDRM jakiejkolwiek sumy pieniężnej, jaką może uznać za wskazaną, na pokrycie potrzeb pieniężnych lub na inne aktywa rzeczonego ŚDRM włączając jego nieruchomości;

    (4) Inwestowanie i reinwestowanie w zakresie pieniężnym, aktywów lub własności rzeczonego ŚDRM według uznania przez niego za wskazane i właściwe;

    (5) Na rzecz i w imieniu rzeczonego ŚDRM nabywanie, sprzedawanie i przekazywanie nieruchomości w dziedzictwo jakiejkolwiek osobie lub osobom i za taką kwotę lub sumy, jakie będzie uważał za właściwe, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony nabywcy za dopilnowanie dyspozycji w zakresie ceny kupna, a następnie posiadanie władzy oddawania w zastaw całości lub części jakiejkolwiek nieruchomości posiadanej lub następnie nabytej przez rzeczony ŚDRM.

    (6) Przekazywanie tytułu własności, nabywanie i sprzedaż jakichkolwiek zabudowań, posiadłości, majętności dziedzicznych i jakichkolwiek nieruchomości, bądź ich nieodłącznej części za dowolną sumę lub cenę i na takich warunkach, jakie będzie uważał za właściwe;

    (7) Zarządzanie wszelkimi gruntami, zabudowaniami, posiadłościami dzierżawionymi lub spadkowymi władanymi dziedzicznie bądź w formie dzierżawnej, bądź innej, posiadanymi i/lub zajmowanymi przez rzeczony ŚDRM;

    (8) Zawieranie, przyjmowanie, wypowiadanie i zmienianie umów dzierżawnych nieruchomości i gruntów;

    (9) Oddawanie i przyjmowanie w dzierżawę, wypowiadanie i zmienianie warunków dzierżawnych oraz żądanie i przyjmowanie należnych czynszów lub stających się należnymi na rzecz rzeczonego ŚDRM od jakiejkolwiek osoby, osób, partnerów lub korporacji; i

    UCHWALA SIĘ DALEJ, że Pastor August Gohlke będzie miał władzę wyznaczania peł-nomocnika, administratora lub przedstawiciela z pełną władzą czynienia czegokolwiek wyma-ganego i potrzebnego do popierania działalności ŚDRM oraz z pełną władzą zastępowania i odwoływania w zakresie takich obowiązków lub czynności według uznania Pastora Augusta Gohlke; i

    UCHWALA SIĘ DALEJ, że Pastor August Gohlke będzie miał władzę zlecania pewnych swoich obowiązków takiej osobie lub osobom jakie on może wyznaczyć; i

    UCHWALA SIĘ DALEJ - aby skutecznie usunąć wszelką możliwą wątpliwość, jaka może powstać w odniesieniu do prawdziwego znaczenia lub konstrukcji bądź zastosowania wyżej wymienionych władz - że SDRM niniejszym wyraża oświadczenie, że to samo rozumie się, rozciąga się i będzie we wszystkich przypadkach rozszerzone na jakiekolwiek inne rzeczy lub sprawy lub transakcje nie wymienione lub określone poprzednio, które w trakcie postępu ogólnych interesów rzeczonego SDRM, jak wymieniono powyżej, mogą być uznane przez Pastora Augusta Gohlke za pożądane lub wskazane do czynienia lub wykonania.

    Br. John Roberts (Kalifornia) przedstawił wniosek, ażeby zaakceptować i przyjąć sześć wymienionych rezolucji. Ten wniosek został poparty z odpowiednimi uwagami przez braci: Johna Treble (Floryda), R. E. Armstronga (Anglia), Geralda Herziga (Floryda), Harash Khana (Trynidad) i Johna Davisa (Anglia; obecnie służącego w naszej Głównej Kwaterze).

    Udzielono sposobności stawiania pytań, z których jedno dotyczyło br. Augusta Gohlke, jego odczucia, jako tego, który ma służyć według przedstawionych rezolucji. Br. Gohlke potwierdził swoją gotowość podjęcia służby, gdy - jeśli Bóg pozwoli - nadejdzie czas.

    Br. Hedman zaproponował ponowne odczytanie rezolucji, lecz nikt nie wyraził takiego życzenia. Zwrócił on także uwagę na 1975 r. jako ten, w którym minęło 25 lat odkąd br. Jolly został wodzem ludu Bożego i Opiekunem Wykonawczym ŚDRM, po śmierci br. Johnsona.

    Następnie br. Hedman stwierdził, że wszyscy pozostający w harmonii z działalnością SDRM i poświęceni Bogu są proszeni o wzięcie udziału w głosowaniu nad rezolucjami. W drodze głosowania na powyższy wniosek, przez podniesienie ręki, jednogłośnie przyjęto rezolucje. Na zapytanie czy jest ktoś przeciwny, nikt nie podniósł ręki.

    Br. August Gohlke poproszony o wypowiedzenie się wyraził swoją ocenę w związku z okazanym mu zaufaniem i poprosił braci o modlitwy. Następnie br. Jolly w swym oświadczeniu na zakończenie zebrania wyraził swoją ocenę dla poparcia okazanego przez zgromadzenie. Zebranie zostało zakończone i zamknięte pieśnią i modlitwą.

DODATKOWE ZEBRANIA KONWENCYJNE

    Podczas sesji wieczornej odbyło się krótkie zebranie modlitw i chwały a po nim pierwsza część bardzo pomocnego sympozjum opartego na liście do Gal. 5:22, 23. Usługiwali w nim bracia: John Davis, Gould Jolly (Północna Karolina), Roy Nelson (Trynidad), Robert Herzig (Massachusetts) i Alex Wayne (Tennessee). Br. Armstrong zamknął tę sesję wyświetleniem interesujących slajdów, będących jego sprawozdaniem z niedawnej podróży do Afryki, obrazującym postęp dzieła Prawdy na tym terenie.

    W niedzielę przed południem, po zwykłym nabożeństwie, Redaktor wygłosił na podstawie tekstu z Iz. 52:1-12 wykład pt. "Chwalebna perspektywa". Po południu, po dodatkowych pomocnych zeznaniach, odbyło się prowadzone przez Redaktora zebranie błogosławienia dzieci, podczas którego jego prawnuk Raymond Edward Heston był przedstawiony Panu do błogosławienia. Następnie br. Armstrong wygłosił wspaniały wykład do chrztu. W odpowiedzi na pytania Redaktora siedmiu kandydatów okazało swoją pokutę, wiarę w Chrystusa i poświęcenie Bogu, po czym zostali zanurzeni a zgromadzeni śpiewali odpowiednie pieśni.

    Wieczorem po usłudze chwały, nastąpiła druga część pięknego sympozjum opartego na Gal. 5:22, 23. Wzięli w nim udział bracia: F. O. Etheridge (Floryda), John Roberts, Elmer Herzig (Massachusetts), Bernard Hedman i Carl Seebald. Br. John Treble zamknął wieczorną sesję interesującym wykładem na temat Wielkiej Piramidy ilustrując go slajdami zdjęć zrobionych przez niego i jego rodzinę podczas ich podróży do Egiptu w 1975 r.

    W poniedziałek po porannym nabożeństwie odbyło się zebranie pytań Biblijnych. Redaktor w przeznaczonych na to zebranie 90 minutach nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, których było o wiele więcej aniżeli można było rozważyć. Po południu, czas przeznaczony na zebranie świadectw nie wystarczył dla wszystkich, którzy pragnęli się zeznać. Następnie bracia Armstrong i August Gohlke usłużyli kolejno wykładami nt. "Teraz pozostaje nadzieja" i "Do czego dążymy". Konwencję zakończono jak zwykle Ucztą Miłości. Wieczorem, w Kaplicy Domu Biblijnego, br. Roy Ekroth dał ilustrowany wykład na temat wysp Grecji.

    Liczne listy, włączając te z zapewnieniami modlitw i poparcia dla spraw mających być rozpatrywanymi na zebraniu interesowym, były bardzo ocenione. Modlitwy były zanoszone za braci i dzieło Prawdy na całym świecie a zgromadzeni jednogłośnie przegłosowali przekazanie miłości chrześcijańskiej i pozdrowień dla braci wszędzie.

TP ’76, 38-41; P '75, 86.