Co ludzie wiedzieli na temat ewangelii od stworzenia świata?

Ponieważ na nasze zebrania zaczęła uczęszczać osoba, która nie ma możliwości zgromadzać się w niedzielę, rozpoczęliśmy dodatkowe zebrania w czwartki [odbywają się za pomocą platformy Zoom, w godzinach od około 19:00 do około 20:30 – jak posłuchać na żywo/dołączyć: TUTAJ]. A przy tym postanowiliśmy „zacząć od początku”, to jest od rozważenia „Wykładów Pisma Świętego – tomu 1” pt. „Boski Plan Wieków”, od jego 1 rozdziału pod tytułem „Noc grzechu na Ziemi zakończy się porankiem radości”, którego treścią jest ukazanie religijnego i społecznego stanu współczesnego świata (z współczesnymi uaktualnieniami) oraz mniej więcej odpowiedź na pytanie jak w tytule naszego badania. Jednak gdy dotarliśmy do opisu czasów Reformacji, była tam tylko wymieniona całkiem długa lista reformatorów – zapragnęliśmy podrążyć temat i choć pokrótce zastanowić się kim byli poszczególni reformatorzy i jakie były ich „prawdy szafarskie” (powierzone im przez Boga do przywrócenia ich ludziom po ich utracie po, w skrócie mówiąc, zakończeniu się czasów apostolskich). Zatem źródła stanowiące podstawy naszych rozważań zaczęły być całkiem liczne, przy czym szczególnie warty wymienienia jest serwis badacz.org. W pewnym momencie zaczęliśmy nagrywać i udostępniać nasze rozważania (odgłos w tle to pracujące maszyny, ponieważ nie było w tygodniu dobrej godziny, w której ktoś z nas by nie pracował).

Playlista na Youtube ze wszystkimi nagraniami: TUTAJ

Aktualnie dostępne odcinki:

Jan Wessell i jego nauki:

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_wessel.html)

 1. Biblia jest wyłącznym źródłem oraz regułą wiary i praktyki (nie nagrywane);
 2. Wyłącznie Jezus jest głową Kościoła (nie nagrywane);
 3. Usprawiedliwienie jest tylko z wiary (nie nagrywane);
 4. Tylko prawdziwie poświęceni są kapłanami Boga (nie nagrywane);
 5. Chleb i wino w wieczerzy Pańskiej symbolizują człowieczeństwo oraz życie Chrystusa, głowy i ciała, oddane na śmierć za świat (nie nagrywane);
 6. Niewybrana część rodzaju ludzkiego czeka próba w przyszłości (nagrana jest tylko ostatnia część rozważań tego tematu, tj. fragment omawiania przesłanek, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli; tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych: POSŁUCHAJ: Czy każdemu będzie przedstawiona oferta otrzymania Ducha Świętego? (20-05-2021)
 7. POSŁUCHAJ: Nadzieją Kościoła jest współdziedzictwo z Chrystusem w Królestwie (27-05-2021) – czyli: czy Jan Wessel nie mylił się ucząc, że nadzieją Kościoła jest współdziedzictwo z Chrystusem w Królestwie? Więcej na temat nadziei dla Kościoła można znaleźć w serii: Wybór i wolna łaska.

linia podziału

Girolamo Savonarola

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_savanarola.html)

POSŁUCHAJ: Biografia (11-06-2021)

linia podziału

Marcin Luter

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_luter.html)

Doktryną której Marcin Luter był szczególnym szafarzem, jest usprawiedliwienie przez wiarę. Jeżeli tę doktrynę przedstawimy krótko w jej głównych zarysach, to możemy sformułować ją następująco: Usprawiedliwienie jest z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusa.

W tej doktrynie zawiera się wiele rzeczy – i na kolejnych zebraniach kolejno je omawialiśmy:

 1. POSŁUCHAJ: Marcin Luter i usprawiedliwienie z wiary (18-06-2021)
  Staraliśmy się krótko porozmawiać na temat biografii Marcina Lutra i zrobić wstęp do rozważań doktryny o usprawiedliwieniu z wiary.
 2. POSŁUCHAJ: Usprawiedliwienie nie przez niedoskonałe uczynki (24-06-2021)
  (1) usprawiedliwienie istoty ludzkiej nie dokonuje się przez dobre uczynki spełniane bądź pod działaniem prawa naturalnego, bądź Mojżeszowego, gdyż słusznie potępiony i niedoskonały człowiek nie może swoimi upadłymi władzami pod działaniem prawa naturalnego lub Mojżeszowego działać bezgrzesznie i doskonale a tym samym nie może zadowolić wymagań sprawiedliwości własnymi uczynkami.
 3. POSŁUCHAJ: Bóg dostarczył przebłaganie za grzech Adama (01-07-2021)
  (2) Bóg z łaski – z niezasłużonej łaski – dostarczył Swego Syna, aby był zadośćuczynieniem, czyli przebłaganiem Boskiej sprawiedliwości za grzech Adama i wszystkie inne grzechy wynikające z grzechu Adama.
 4. POSŁUCHAJ: Dobrowolna ofiara Chrystusa spełniła wymagania Boskiej sprawiedliwości (08-07-2021)
  (3) Chrystus dobrowolnie dał Samego Siebie na śmierć za życie rasy ludzkiej, aby zadowolić Boską sprawiedliwość i wypełnił Zakon w celu dostarczenia sprawiedliwości za człowieka.
 5. POSŁUCHAJ: Bóg ofiaruje usprawiedliwienie pokutującemu i wierzącemu w zasługę Jezusa grzesznikowi (15-07-2021)
  (4) Bóg przez Swoje Słowo darmo ofiarowuje usprawiedliwienie pokutującemu grzesznikowi, który serdecznie wierzy Jego obietnicom mówiącym, iż przez zasługę Jezusa przebaczy mu i będzie go traktował jako sprawiedliwego w Chrystusowej sprawiedliwości.
 6. POSŁUCHAJ: Pokutujący grzesznik, który serdecznie wierzy Bogu, otrzymuje przypisaną sprawiedliwość (22-07-2021)
  (5) pokutujący grzesznik, który serdecznie wierzy w obietnicę Boga, że przez zasługę Jezusa przebaczy mu i będzie go traktował jako sprawiedliwego w Chrystusowej sprawiedliwości, otrzymuje darmo przebaczenie i przypisaną sprawiedliwość Chrystusa jako jego sprawiedliwość.
 7. POSŁUCHAJ: Usprawiedliwienie jest aktem dokonywanym przez Boga i grzesznikowi jest ono przypisywane (29-07-2021)
  (6) ponieważ pokutujący grzesznik, który serdecznie wierzy w Bożą obietnicę (że przez zasługę Jezusa przebaczy On wierzącemu i pokutującemu grzesznikowi, i przypisze mu sprawiedliwość Chrystusa), otrzymuje darmo przebaczenie i przypisaną sprawiedliwość Chrystusa jako jego sprawiedliwość, to oznacza to iż to usprawiedliwienie stanowi akt, jakiego dokonuje Bóg, a nie my. Z tego powodu nie jest ono rzeczywiście wykonywane przez nas i w nas – my nie usprawiedliwiamy samych siebie, ani nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić, ale to otrzymane usprawiedliwienie jest deklaracyjne i uznaniowe – przypisane nam przez Boga. Ono nie czyni nas rzeczywiście doskonałymi, a jedynie uznanymi za takich (tymczasowo, lub na stałe).
 8. POSŁUCHAJ: W usprawiedliwieniu wiara jest przypisywana jako sprawiedliwość (05-08-2021)
  (7) w usprawiedliwieniu wiara jest przypisywana jako sprawiedliwość, gdyż jedynym co jest wymagane dla dostąpienia usprawiedliwienia jest przyjmowanie sprawiedliwości Chrystusowej jako własnej, i to takiej wiary Bóg oczekuje od pokutującego grzesznika.

Więcej także w serii: Życie i główne nauki Lutra

linia podziału

Ulrich Zwingli

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_zwingli.html)

Ulrich Zwingli bardzo zasługuje na miejsce pośród czterech lub pięciu głównych postaci, którym Reformacja winna jest największą wdzięczność. Otrzymał on od Pana szczególną szafarską Prawdę o tym, że Wieczerza Pańska przedstawia:

 1. Śmierć Jezusa;
 2. Wiarę osoby przyswajającej usprawiedliwienie z zasługi Jego człowieczeństwa oraz życie złożone na śmierć;
 3. Społeczność poświęconych w cierpieniu.

I na kolejnych zebraniach omawialiśmy te zakresy:

 1. POSŁUCHAJ: Ulrich Zwingli: Jego biografia i zarys prawdy o prawdziwym znaczeniu Wieczerzy Pańskiej (12-08-2021)
 2. POSŁUCHAJ: Wieczerza Pańska przedstawia 1) Śmierć Jezusa; 2) Wiarę osoby przyswajającej (19-08-2021)
 3. POSŁUCHAJ: Kto może uczestniczyć w Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa (Wieczerza Pańska) (26-08-2021)
  (albo inaczej mówiąc: Wieczerza Pańska przedstawia (3) Społeczność poświęconych w cierpieniu)

linia podziału

Baltazar Hubmaier

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_hubmaier.html)

Baltazar Hubmaier w 1523 roku publicznie przeszedł na protestantyzm i zaczął nauczać, iż jedynie prawdziwie nawróceni stanowią prawdziwy Kościół – ci, którzy oddzielili się od grzechu, błędu, siebie i świata, przyjmując jedynie Chrystusa za swego Zbawcę i Głowę. W związku z tym odrzucił chrzest niemowląt i głosił chrzest dorosłych jako prawdziwy symbol poświęcenia.

 1. POSŁUCHAJ: Baltazar Hubmaier – Wstęp i biografia (02-09-2021)
 2. POSŁUCHAJ: Kto może być członkiem Zboru? (10-09-2021)
  Zastanawialiśmy się głównie nad kwestią przynależności do Zboru, m.in.:
  – jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc należeć do Zboru?
  – czy dzieci mogą być członkami Zboru?
  – dlaczego dzieci są/mogą być usprawiedliwione z wiary rodziców?
  – czy osoby o niepełnosprawności intelektualnej mogą być członkami Zboru?
  – czemu chrzest mogą/powinni przyjmować tylko dorośli?
  – czy respektować zdanie innych Zborów w odniesieniu do wyłączenia członków?
  – jak powinniśmy postępować względem osób przestających być członkami Zboru? (w tym: jak postępować względem osób wyłączonych ze Zboru?)
  – czy każdy poświęcony MUSI być członkiem Zboru?
 3. POSŁUCHAJ: Rodzaje chrztu (16-09-2021)
  Zastanawialiśmy się m.in. nad różnymi rodzajami chrztu (chrztem Jana, chrztem w Mojżesza, chrztem w Chrystusa, itd.), kogo dotyczyły i co one dawały tym, których dotyczyły; tym czy chrzest gładzi grzechy, jaki jest właściwy symbol dla chrztu.
 4. POSŁUCHAJ: Prawdziwy chrzest – czym jest, co znaczy, kogo dotyczy? (23-09-2021)
  Zastanawialiśmy się nad tym czym jest ów „prawdziwy chrzest” – „chrzest w śmierć Chrystusa” – głównie na podstawie Rzymian rozdziału 6 wersetów 3-5: „Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśliżeśmy z nim wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z nim będziemy”.

linia podziału

Michał Servet

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_serwetus.html)

Michał Servet był reformatorem, którego Pan użył do podania prawdy, iż Bóg jest tą jedyną najwyższą „Osobą”, której głównym atrybutem jest miłość.

 1. POSŁUCHAJ: Michał Servet – Wstęp do rozważań i biografia (01-10-2021)
  Rozważaliśmy pokrótce biografię Michała Serveta i jego poglądy, w tym zauważyliśmy, że prawdą, do podania której Pan go użył, było to, iż Bóg jest tą jedyną najwyższą „Osobą”, której głównym atrybutem jest miłość.
 2. POSŁUCHAJ: Relacja między Bogiem i Jezusem (14-10-2021)
  Rozważaliśmy pokrótce poglądy Michała Serveta i jego poglądy na temat nauki o tzw. „Trójcy Świętej”, a następnie w krótkości zastanowiliśmy się nad faktycznie ukazaną w Biblii relacją między Bogiem i Jezusem.
 3. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 1 (21-10-2021)
  Rozpoczęliśmy rozważanie tematu kim lub czym jest duch święty od rozważenia co właściwie znaczy słowo „duch” w Biblii, zauważając, że jest wiele (przynajmniej siedem – a później zauważyliśmy, że jak się je ciut bardziej rozbije na kategorie, to nawet dwanaście) znaczeń w jakim to słowo jest używane, z których wszystkie łączy określenie „niewidzialna siła”. W tej części rozważań zastanawialiśmy się pierwszymi dwoma z tych znaczeń: duch jako moc (niewidzialna) oraz duch jako powietrze/wiatr (niewidzialne).
 4. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 2 (28-10-2021)
  W tej części rozważań zastanawialiśmy się nad trzecim z tych znaczeń: duch jako (niewidzialna) istota duchowa.
 5. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 3 (04-11-2021)
  W tej części rozważań zastanawialiśmy się nad trzecim z tych znaczeń: duch jako (niewidzialna) istota duchowa.
 6. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 4 („duch” jako zasada/iskra/energia/siła życia) (11-11-2021)
  W tej części rozważań zastanawialiśmy się nad czwartym z tych znaczeń: duch jako (niewidzialne) zasada/iskra/energia/siła życia.
 7. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 5 („duch” jako oddech/tchnienie) (18-11-2021)
  W tej części rozważań zastanawialiśmy się nad piątym z tych znaczeń: duch jako (niewidzialny) oddech/tchnienie.
 8. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 6 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.1) (25-11-2021)
  W tej części rozważań zaczęliśmy zastanawiać się nad kolejnym z tych znaczeń: duch jako (niewidzialne) nowe stworzenie.
 9. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 7 (Co to jest i jak powstaje Nowe Stworzenie?) (09-12-2021)
  Kontynuujemy rozważanie kolejnego z tych znaczeń: duch jako (niewidzialne) nowe stworzenie, przy czym z uwagi na potrzebę skupiliśmy się początkowo też na tym, czym w ogóle jest nowe stworzenie i jak ono powstawało.
 10. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz.8 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.2) (16-12-2021)
  Kontynuujemy rozważanie kolejnego z tych znaczeń: duch jako (niewidzialne) nowe stworzenie, skupiając się przy tym na następujących wersetach:
  – ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 20: „(19) Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. (20) Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”;
  – ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 41: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe”
 11. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 9 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.3) (23-12-2021)
  Kolejnymi wersetami jakie omawiamy w związku z tym tematem są:
  – ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 13: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”, oraz:
  – Hebrajczyków rozdział 12 werset 9: „Ponadto, mieliśmy naszych ojców według ciała, którzy nas karcili, i szanowaliśmy ich. Czyż nie mamy być daleko bardziej poddani Ojcu duchów, by żyć?”.
 12. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 10 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.4) (06-01-2022)
  Kolejnym wersetem jaki omawialiśmy był:
  – ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 38: „Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od dyjabła; albowiem Bóg był z nim”
 13. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 11 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.5) (13-01-2022)
  Kolejnym wersetem jaki omawialiśmy był:
  – 1 Koryntian rozdział 5 werset 5: „Oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa”
 14. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 12 („duch” jako „nowe stworzenie” – cz.6) (20-01-2022)
  Kolejnymi wersetami jakie omawialiśmy były:
  – Efezjan rozdział 6 werset 17: „Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże”;
  – 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 14: „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka”
 15. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 13 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.1) (27-01-2022)
  Rozpoczęliśmy nasze rozważania od wersetów:
  – 1 Jana rozdział 4 wersety 1-6: „(1) Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na tym świecie. (2) Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, (3) wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie. (4) Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście, i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który jest w was, niż ten, który jest na tym świecie. (5) Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha. (6) My zaś jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, ten nas słucha, a kto nie jest z Boga, ten nas nie słucha. Po tym właśnie rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu”
 16. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 14 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.2) (03-02-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 2 i 8: „(2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. (…) (8) a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia”.
  – 1 Koryntian rozdział 12 werset 10: „Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków”
 17. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 15 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.3) (10-02-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 1: „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów”
 18. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 16 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.4) (18-02-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – Hebrajczyków rozdział 10 wersety 1-22 (rozważaliśmy je w krótkości wszystkie, ale szczególnie chodziło o werset 15): „(15) Daje nam przecież świadectwo i Duch Święty, skoro powiedział: (16) „To jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, powiada Pan; włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je w ich myślach, (17) a ich grzechów i nieprawości nie będę już więcej pamiętał”
 19. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 17 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.5) (24-02-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 23: „oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście”;
  – Zachariasza rozdział 13 werset 2 (a rozważaliśmy wersety 1-6): „W owym dniu – mówi Pan Zastępów – wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju”;
  – Ozeasza rozdział 9 werset 7: „Oto nadchodzą dni kary, oto nadchodzą dni zapłaty. Izrael oburza się: „Prorok jest głupi, mąż mający w sobie ducha – oszalał!” To dlatego, że wina twoja jest tak wielka i że tak wielka twoja wrogość”;
  – Ezechiela rozdział 13 werset 3 (a rozważaliśmy wersety 1-16): „Tak mówi panujący Pan: Biada prorokom głupim, którzy idą za duchem swoim, choć nic nie widzieli!”
 20. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 18 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.6) (03-03-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – Micheasza rozdział 2 werset 11: „Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił: Będę wam prorokował o winie i trunku – to byłby kaznodzieja dla tego ludu!”
  – Ezechiela rozdział 13 werset 3: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli!”
  – Efezjan rozdział 3 werset 5 (i kontekst, szczególnie od wersetu 3-9): „Nie była ona (tajemnica Chrystusa) oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom”
  – Izajasza rozdział 34 werset 16: „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził.”
 21. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 19 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.7) (10-03-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – Izajasza rozdział 33 werset 11: „Począwszy słomę, urodzicie mierzwę; duch wasz was pożre jako ogień”
  – Izajasza rozdział 30 werset 28: „Jego tchnienie jak wezbrany potok, który sięga aż po szyję; będzie przesiewał narody w rzeszocie zniszczenia i nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów”
 22. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 20 („duch” jako „nauka/doktryna” – cz.8) (17-03-2022)
  Kontynuowaliśmy nasze rozważania na podstawie:
  – Izajasza rozdział 31 werset 3: „Wszak Egipcjanie są ludźmi, nie Bogiem, a ich konie są ciałem, nie duchem! Gdy Jahwe wyciągnie swą rękę – potknie się ten, co pomaga, a wspomagany upadnie i wszyscy razem ulegną zagładzie”
  – 1 Mojżeszowa rozdział 6 werset 3: „I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat”
  – Rzymian rozdział 8 werset 16: „Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi”
 23. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 21 („duch” jako „usposobienie” – cz.1) (24-03-2022)
  Zaczęliśmy nasze rozważanie od Starego Testamentu, sprawdzając czy słowo „duch” oznacza usposobienie w ogólności; gdy skończymy tą część tematyczną zajmiemy się sprawdzeniem, czy oznacza ono oddzielnie jego zarysy intelektualne, moralne i religijne w myślach, uczuciach, łaskach i woli, po czym zrobimy to samo na podstawie Nowego Testamentu. I pierwszymi z rozważanych wersetów były:
  – 2 Mojżeszowa rozdział 35 werset 21 (+ kontekst): „Każdy człowiek, którego skłoniło serce, i każdy, kogo duch pobudził, przychodził i przynosił dar ofiarny dla PANA, na wykonanie Namiotu Spotkania i na wszelką w nim służbę oraz na święte szaty”
  – 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 24 (+ kontekst): „Ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy”
 24. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 22 („duch” jako „usposobienie” – cz.2) (31-03-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Sędziów rozdział 9 werset 23: „Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimeleka i możnych z Sychem, i możni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi”
  – 1 Samuelowa rozdział 1 werset 15: „Anna zaś odpowiedziała: Nie, mój panie. Jestem kobietą utrapionego ducha. Nie piłam ani wina, ani mocnego napoju, lecz wylałam swoją duszę przed PANEM”
  – 1 Samuelowa rozdział 16 wersety 14-16 i 23: „(14) A Duch Pański odstąpił od Saula, i trwożył go duch zły od Pana. (15) I rzekli słudzy Saulowi do niego: Oto teraz Duch Boży zły trwoży cię: (16) Niech rozkaże Pan nasz, a słudzy twoi, którzy są przed tobą, poszukają męża, coby umiał grać na harfie, że gdy cię napadnie Duch Boży zły, zagra ręką swą, a ulżyć się. (23) I bywało, gdy przychodził Duch Boży na Saula, że wziąwszy Dawid harfę, grał ręką swą; tedy Saul miał ulżenie, i lepiej się miał, bo odchodził od niego on duch zły
  – 1 Samuelowa rozdział 18 werset 10: „I stało się drugiego dnia, że przypadł Duch Boży zły na Saula, i prorokował w pośrodku domu, a Dawid grał ręką swoją dnia onego, jako i przedtem, a Saul miał włócznię w ręce swej”
  – 1 Samuelowa rozdział 19 werset 9: „Wtem Duch Pański zły przypadł na Saula, który w domu swym siedział, mając włócznię swoją w ręce swej, a Dawid grał ręką swą”.
 25. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 23 („duch” jako „usposobienie” – cz.3) (21-04-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – 1 Królewska rozdział 21 werset 5: „Wtedy przyszła do niego Jezabel, jego żona, i zapytała go: Czemu twój duch jest tak smutny, że nie chcesz jeść chleba?”;
  – 1 Kronik rozdział 5 werset 26: „Wówczas Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla Asyrii, i ducha Tiglat Pilesera, króla Asyrii, i uprowadził Rubenitów, Gadytów i połowę pokolenia Manassego i przywiódł ich do Chalach, do Chabor, do Hara i nad rzekę Gozan, gdzie przebywają aż po dzień dzisiejszy”;
  – 2 Kronik rozdział 21 werset 16: „Poruszył też Pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów”.
 26. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 24 („duch” jako „usposobienie” – cz.4) (28-04-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Psalm 32 werset 2: „Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady„;
  – Psalm 34 werset 19: „Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje”;
  – Psalm 51 wersety 12 i 19: „(12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (19) Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże”.
 27. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 25 („duch” jako „usposobienie” – cz.5) (05-05-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 16 werset 2: „Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy„;
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 16 werset 18: „Przed upadkiem pojawia się pycha, a przed potknięciem – duch wyniosłości„;
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 16 werset 19: „Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi”;
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 16 werset 32: „Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto”.
 28. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 26 („duch” jako „usposobienie” – cz.6) (12-05-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 3: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”;
  – Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 80: „A dziecko [Jan Chrzciciel] rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem”;
  – Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 40: „Dziecko [Jezus] zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim”
 29. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 27 („duch” jako „usposobienie” – cz.7) (20-05-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 55: „A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie jakiego ducha jesteście
 30. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 28 („duch” jako „usposobienie” – cz.8) (26-05-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Ewangelia Jana rozdział 4 wersety 23 i 24: „(23) Lecz nadchodzi godzina i jest teraz, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w Duchu i prawdzie. (24) Bo i Ojciec szuka tych, którzy Go tak czczą. Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie”;
  – Galacjan rozdział 5 wersety 22-25: „(22) Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.
 31. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 29 („duch” jako „usposobienie” – cz.9) (02-06-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Rzymian rozdział 8 werset 15: „Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!”;
  – Rzymian rozdział 8 werset 16: „Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi”
  – Rzymian rozdział 11 werset 8: „(Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dziś”
 32. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 30 („duch” jako „usposobienie” – cz.10) (09-06-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – 1 Mojżeszowa rozdział 41 werset 8: „Zaś kiedy było rano, jego duch się zaniepokoił; zatem posłał i zwołał wszystkich wróżbitów Micraimu oraz wszystkich jego mędrców; i faraon opowiedział im swoje sny, lecz nie było nikogo, kto by je wytłumaczył faraonowi”;
  – 5 Mojżeszowa rozdział 34 werset 9: „[okazało się, że] Jozue, syn Nuna, napełniony był duchem mądrości, albowiem Mojżesz włożył był na niego swe ręce. Synowie Izraela byli mu posłuszni i wypełniali to, co Bóg nakazał Mojżeszowi”;
  – Psalm 77 werset 7: „Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka
 33. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 31 („duch” jako „usposobienie” – cz.11) (16-06-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 29 werset 11: „Wszystkiego ducha swego pokazuje głupi: mądry odkłada i chowa na potem”;
  – Ezechiela rozdział 11 werset 5: „Wtedy spoczął na mnie duch Jehowy, on zaś odezwał się do mnie: „Mów: ‚Oto, co rzekł Jehowa: „Powiedzieliście słusznie, domu Izraela; a co się tyczy spraw, które się pojawiają w waszym duchu, to ja go znam”;
  – Ewangelia Marka rozdział 2 werset 8: „A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich?”
  – Ezechiela rozdział 20 werset 32: „A to, co wstępuje do waszego ducha, na pewno się nie zdarzy, mówicie bowiem: „Stańmy się podobni do narodów, podobni do rodzin krajów, w usługiwaniu drewnu i kamieniowi””
 34. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 32 („duch” jako „usposobienie” – cz.12) (23-06-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Kolosan rozdział 2 werset 5: „Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa”;
  – Efezjan rozdział 4 werset 23: „Pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia”
 35. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 33 („duch” jako „usposobienie” – cz.13) (07-07-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – 1 Królewska rozdział 10 werset 5 i 2 Kronik rozdział 9 werset 4: „(4) Kiedy królowa Szeby zobaczyła całą mądrość Salomona oraz dom, który zbudował, (5) i potrawy na jego stole, i zasiadanie jego sług, i służbę jego usługujących przy stole oraz ich strój, i jego napoje, i ofiary całopalne, które regularnie składał w domu Jehowy, zabrakło jej ducha„;
  – Psalm 143 werset 7: „Pospiesz, wysłuchaj mnie, WIEKUISTY, bowiem mój duch zanika; nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza, bo byłbym podobny do zstępujących do grobu”
 36. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 34 („duch” jako „usposobienie” – cz.14) (14-07-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Przypowieści Salomonowe rozdział 18 werset 14: „Duch człowieka podtrzymuje go w chorobie, ale kto podniesie upadłego na duchu?”;
  – Kaznodzieja Salomonowy rozdział 10 werset 4: „Jeśli duch władcy powstaje przeciwko tobie, nie opuszczaj swego miejsca, gdyż pokora zapobiega wielkim wykroczeniom”
 37. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 35 („duch” jako „usposobienie” – cz.15) (21-07-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Izajasza rozdział 19 werset 3: „I zniszczony będzie duch w Egipczanach, a radę ich w niwecz obrócę; i będą się radzić bałwanów i wieszczków, i czarowników, i wróżków swoich?”;
  – Izajasza rozdział 57 werset 15: „Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości na miejscu świętem, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych”;
  – Ezechiela rozdział 21 werset 7: „A gdyć rzeką: Dlaczego wzdychasz? Tedy odpowiesz: Dla wieści, która idzie, na którą się rozpłynie wszelkie serce, i osłabieją wszelkie ręce, i ściśniony będzie wszelki duch, i wszelkie kolano rozpłynie się jako woda; oto idzie, i stanie się, mówi panujący Pan”
 38. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 36 („duch” jako „usposobienie” – cz.16) (28-07-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Ewangelia Marka rozdział 8 werset 12: „Tedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka? Zaprawdę powiadam wam, że nie będzie dane znamię temu rodzajowi”;
  – Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 47: „I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim”;
  – Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 21: „Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu, i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom; zaprawdę, Ojcze! że się tak upodobało tobie”
 39. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 37 („duch” jako „usposobienie” – cz.17) (04-08-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – Ewangelia Jana rozdział 11 werset 33: „Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się”;
  – Ewangelia Jana rozdział 13 werset 21: „To rzekłszy Jezus, zasmucił się w duchu, i oświadczył, a rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mię”;
  – Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 16: „Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się w swoim duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu”
 40. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 38 („duch” jako „usposobienie” – cz.18) (11-08-2022)
  Kolejnym z rozważanych wersetów był:
  – Rzymian rozdział 12 werset 11: „W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący”
 41. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 39 („duch” jako „usposobienie” – cz.19) (25-08-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – 1 Koryntian rozdział 14 wersety 14 i 15: „(14) Bo jeśli modlę się językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój pozostaje bez pożytku. (15) Cóż tedy? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem”;
  – 1 Koryntian rozdział 16 werset 18: „Pokrzepili bowiem i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich”;
  – 2 Koryntian rozdział 7 werset 13: „Dlatego doznaliśmy zachęty. W tej naszej zachęcie jeszcze obficiej ucieszyliśmy się z powodu radości Tytusa, że jego duch doznał odświeżenia ze strony was wszystkich”
 42. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 40 („duch” jako „usposobienie” – cz.20) (01-09-2022)
  Kolejnymi z rozważanych wersetów były:
  – 2 Mojżeszowa rozdział 35 werset 21: „Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie Namiotu Zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty”;
  – 5 Mojżeszowa rozdział 2 werset 30: „Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie pozwolił nam przejść przez swoją ziemię, gdyż PAN, twój Bóg, zatwardził jego ducha i uczynił jego serce uparte, aby go wydać w twoje ręce, jak to dzisiaj widzisz”
 43. POSŁUCHAJ: Znaczenie słowa „duch” w Biblii – cz. 41 („duch” jako „usposobienie” – cz.21) (08-09-2022)
  W tej części rozważań podsumowywaliśmy i przypominaliśmy sobie wiadomości z całości tematu odnośnie znaczeń słowa „duch”.

linia podziału

Thomas Cranmer

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_filadelfia_kranmer.html)

Członkiem gwiezdnym, który rozpoczął ten ruch później przekształcony w Kościół Episkopalny, był Tomasz Cranmer, arcybiskup Canterbury i „prymas całej Anglii”. Otwarcie nauczał, że papież nie ma ani władzy świeckiej, ani religijnej nad Anglią i jej ludnością, a wszelkie roszczenia do takiej władzy są sprzeczne z Pismem Świętym.
Szczególna doktryna powierzona Kościołowi Episkopalnemu przez Cranmera mówi, iż Kościół w ciele jest poddany władzy świeckiej. Biblijne zasady nie dają państwu władzy nad Kościołem w sprawach duchowych, lecz poddają jego członków państwu w sprawach świeckich.

 1. POSŁUCHAJ: Thomas Cranmer: Jego biografia i prawda szafarska (15-09-2022)
 2. POSŁUCHAJ: Kontekst historyczny jego pracy, oraz misa, czasza, kubek i łyżka (22-09-2022)
  Fragment Epifanicznego tomu 8
 3. POSŁUCHAJ: Prymat Świętego Piotra – cz. 1 (29-09-2022)
  Rozważaliśmy głównie znaczenia poszczególnych części ewangelii Mateusza rozdziału 16 wersetów 17-19: „(17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”
 4. POSŁUCHAJ: Prymat Świętego Piotra – cz. 2 (06-10-2022)
  Rozważaliśmy głównie znaczenia poszczególnych części ewangelii Łukasza rozdziału 22 wersetów 31-32: „(31) Nadto Pan powiedział: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak zboże. (32) A ja prosiłem o twoje, aby nie ustała twoja wiara; a ty, kiedyś, odwiedziony od błędu, ugruntuj twoich braci” oraz ewangelii Jana rozdziału 21 wersetów 15-17: „(15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (17) Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.”
 5. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 1 – Piotr i Korneliusz) (13-10-2022)
  Rozważaliśmy głównie znaczenia poszczególnych części Dziejów Apostolskich rozdziału 10 wersetów 25 i 26 (oraz ich kontekstu): (25) Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie. Upadł mu do nóg i oddał pokłon. (26) Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: „Wstań! Ja też jestem człowiekiem”.”
 6. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 2 – Nie pozwalajcie się tak tytułować) (20-10-2022)
  Podczas tego zebrania rozważaliśmy głównie znaczenia poszczególnych części ewangelii Mateusza rozdziału 23 wersetu 8 (oraz ich kontekstu): „Nie pozwalajcie się jednak tak tytułować, bo macie tylko jednego Nauczyciela, a wy wszyscy jesteście jego braćmi”
 7. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 3 – Zbudowani na fundamencie) (27-10-2022)
  Podczas tego zebrania zastanawialiśmy się nad kwestią fundamentów – Biblia mówi, że fundamentem jest tylko Bóg; mówi, że fundamentem jedynie jest Jezus; mówi, że fundamentem jest dwunastu apostołów – i mówi, że fundamentem są apostołowie i prorocy. Jak to w końcu jest – i czy Biblia sobie nie przeczy? A wszystko to w kontekście naszego tematu – bowiem KAŻDEGO z apostołów Biblia nazywa fundamentem, a nie tylko i wyłącznie Piotra.
 8. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 4 – Robotnicy w winnicy) (04-11-2022)
  Podczas tego zebrania zastanawialiśmy się nad podejściem robotników z przypowieści o robotnikach na winnicy (zwanej też przypowieścią o groszu), zarówno w jej literalnym, jak i w jej antytypicznym wydźwięku – choć szczególnie w kontekście naszego tematu.
 9. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 5 – Kto chce być wielki) (10-11-2022)
  Podczas tego zebrania zastanawialiśmy się nad odpowiedzią Jezusa na prośbę, by apostołowie – Jakub i Jan – w Jego Królestwie siedzieli po prawej i lewej stronie Jego tronu, rozważając ewangelię Mateusza rozdział 20 wersety 20-28 oraz ich kontekst.
 10. POSŁUCHAJ: Pismo Święte a wywyższanie się (cz. 6 – Kto jest większy) (17-11-2022)
  Podczas tego zebrania zastanawialiśmy się nad słowami Jezusa wypowiedzianymi w wieczerniku, gdy uczniowie zastanawiali się, który z nich ma być uważany za największego – ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 24-30 oraz ich kontekst.

linia podziału

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.