Każda księga Biblii jest Mesjańska

Ile w Biblii jest ksiąg Mesjańskich? Wierzymy, że wszystkie z nich w jakiś sposób lub sposoby odnoszą się do Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa). Jezus powiedział (w ewangelii Jana rozdziale 5 wersecie 39): „Badacie Pisma, (…) a one składają świadectwo o mnie”, w niniejszej serii będziemy chcieli ukazać, że tak właśnie jest – że w swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, Biblia w taki lub inny sposób w każdej z ksiąg wskazuje na Jezusa, Mesjasza (Chrystusa), w którym skupia się wielki Boski Plan Zbawienia, zarówno Kościoła, jak i świata. Ponieważ w istocie tych świadectw jest bardzo wiele, podamy tylko niektóre z nich:

  1. W 1 Mojżeszowej Mesjasz jest Obiecanym Nasieniem (Potomkiem)
  2. W 2 Mojżeszowej jest On Barankiem Paschalnym
  3. W 3 Mojżeszowej jest On Ofiarą Pojednania
  4. W 4 Mojżeszowej jest On Wężem Miedzianym
  5. W 5 Mojżeszowej jest On Śpiewakiem Pieśni Mojżeszowej
  6. W księdze Jozuego On jest Zbawicielem swego ludu
  7. W księdze Sędziów On jest Wielkim Sędzią
  8. W księdze Ruty jest On owym Powinowatym-Wykupicielem
  9. W 1 Samuelowej jest On Pomazańcem Jahwe
  10. W 2 Samuelowej jest On owym Potężnym Wojownikiem