Bóg jest nie tylko miłością (cechy niższe pierwszorzędne)

Poprzedni cykl tematyczny w ramach serii „Bóg jest nie tylko miłością”, w którym można znaleźć więcej informacji na temat Boskich cech wyższych pierwszorzędnych jest dostępny TUTAJ.

 1. Niższe pierwszorzędne cechy charakteru Boga – Wstęp
  W poprzednim odcinku naszego cyklu „Bóg jest NIE TYLKO miłością” zaznaczyliśmy, że ma On trzy rzędy cech charakteru i wskazaliśmy jakie są różnice między nimi, oraz to, że do tej pory omówiliśmy wyższe pierwszorzędne cechy Jego charakteru. Obecnie rozpoczynamy więc analizę Jego niższych pierwszorzędnych cech charakteru.
 2. Ich podział na samolubne i społeczne – (A) cechy samolubne
  W poprzednich odcinkach rozpoczęliśmy analizę niższych pierwszorzędnych cech Bożego charakteru od ich definicji i tego, że cechy pierwszorzędne powstają w wyniku bezpośredniego działania różnych organów uczuciowych, a niższe cechy pierwszorzędne aby być korzystne powinny być pod kontrolą wyższych cech pierwszorzędnych. Zwróciliśmy też uwagę na to, że człowiek został stworzony na obraz Boga, więc rozważając działanie organów uczuciowych u człowieka możemy zrozumieć jakimi są one u Boga. Obecnie powiemy o podziale tych cech niższych pierwszorzędnych na samolubne i społeczne, oraz wymienimy cechy niższe pierwszorzędne samolubne.
 3. Ich podział na samolubne i społeczne – (B) cechy społeczne
  W poprzednim odcinku wymieniliśmy i krótko opisaliśmy niższe pierwszorzędne samolubne cechy charakteru człowieka, dziś uczynimy to samo z niższymi pierwszorzędnymi społecznymi cechami charakteru człowieka – by następnie, przez rozważanie ich, móc lepiej zrozumieć jakimi są one u Boga.
 4. Jego cechy samolubne: samoocena – cz. 1: Jego ocena Swej istoty, charakteru, słowa, planu i dzieł
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii wymieniliśmy i w kilku słowach opisaliśmy niższe pierwszorzędne samolubne i społeczne cechy charakteru człowieka, ponieważ skoro jest on obrazem Boga, to zastanawianie się nad nimi pomoże nam zrozumieć jakim jest charakter Boga. Obecnie rozpoczniemy naszą analizę od Jego samooceny.
 5. Jego cechy samolubne: samoocena – cz. 2: Właściwa Boża samoocena
  W poprzednim odcinku naszej analizy niższych pierwszorzędnych samolubnych cech charakteru Boga przytoczyliśmy rozmaite stosowne wersety potwierdzające, że Bóg posiada cechę samooceny i używa jej mówiąc o Swej istocie, Swym charakterze, słowie, planie i dziełach. Dziś zastanowimy się nad składnikami tej cechy w Jego charakterze oraz słusznością takiej samooceny.
 6. Jego cechy samolubne: aprobatywność – cz. 1: Pragnienie aprobaty od innych
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii przytoczyliśmy rozmaite stosowne wersety potwierdzające, że Bóg posiada cechę samooceny i używa jej, oraz zastanowiliśmy się nad jej składnikami w Jego charakterze. Dziś zaczniemy rozważać Jego aprobatywność – niższą pierwszorzędną cechę samolubną, w tej jej części w której pragnie On by Jego stworzenia aprobowały Go w Jego osobie, cechach, słowie i dziełach.
 7. Jego cechy samolubne: aprobatywność – cz. 2: Pragnienie czynienia siebie przyjemnym dla innych (1 z 3)
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy zastanawianie się nad aprobatywnością – niższą pierwszorzędną cechą (łaską/zaletą) samolubną charakteru Boga, wynikającą z działania zamiłowania dobrej opinii u innych, i wówczas rozważyliśmy jej pierwszą część: pragnienie aprobaty od innych, a dziś i w dwóch kolejnych odcinkach zajmiemy się jej drugą częścią, to jest pragnieniem czynienia siebie przyjemnym dla innych.
 8. Jego cechy samolubne: aprobatywność – cz. 2: Pragnienie czynienia siebie przyjemnym dla innych (2 z 3)
  W poprzednim odcinku zdefiniowaliśmy drugą część aprobatywności – pragnienie czynienia siebie przyjemnymi dla innych, zwane także sympatyczością lub zgodliwością, oraz zobaczyliśmy jaką jest ona u człowieka. Dziś zajmiemy się zauważeniem jej obecności w Boskim charakterze – w Jego postępowaniu wobec różnych osób.
 9. Jego cechy samolubne: aprobatywność – cz. 2: Pragnienie czynienia siebie przyjemnym dla innych (3 z 3)
  Kontynuując rozważanie drugiej części Boskiej aprobatywności (pragnienia czynienia siebie przyjemnymi dla innych), zajmowaliśmy się zauważenie jej obecności w Boskim charakterze w Jego postępowaniu wobec innych osób, dziś natomiast spojrzymy na jej obecność w Boskim charakterze w Jego postawie, dziełach i czynach wobec nas, a także zastanowimy się nad naszą właściwą reakcją wobec nich.
 10. Jego cechy samolubne: pokojowość
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii rozważyliśmy aprobatywność jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga. Kolejną z takich cech jest pokojowość – niższa pierwszorzędna samolubna cecha charakteru wynikająca z działania zamiłowania do odpoczynku (której przejawami są m.in. odpoczynek serca i umysłu, czy umiłowanie spokoju i wygody).
 11. Jego cechy samolubne: żywotność
  W poprzednim odcinku niniejszej serii rozważyliśmy pokojowość – jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga wynikającą z działania zamiłowania do odpoczynku, dziś jako kolejną z takich niższych samolubnych pierwszorzędnych cech Jego świętego charakteru omówimy natomiast żywotność – umiłowanie życia..
 12. Jego cechy samolubne: ostrożność – cz. 1: Jej kierunek
  W poprzednim odcinku niniejszej serii rozważyliśmy żywotność, umiłowanie życia – jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga, dziś natomiast rozpoczniemy krótką analizę ostrożności jako kolejnej takiej cechy – wynikającej z działania zamiłowania do bezpieczeństwa (unikanie niebezpieczeństw lub zagrożenia; zabezpieczanie się przed nimi, umiłowanie bezpieczeństwa).
 13. Jego cechy samolubne: ostrożność – cz. 2: Jej powody
  W poprzednim odcinku niniejszej serii rozpoczęliśmy analizę ostrożności jako niższej pierwszorzędnej samolubnej cechy charakteru Boga i zauważyliśmy, że choć Bóg nie potrzebuje wykazywać jej w stosunku do swej osoby, to, z uwagi na posiadanych wrogów, kieruje ją wobec Jego spraw skupiających się w Jego planie, ludzie oraz dziełach. Dziś natomiast zastanowimy się nad powodami tej ostrożności.
 14. Jego cechy samolubne: ostrożność – cz. 3: Jej obecne i przyszłe zadania
  Analizując ostrożność jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga, zauważyliśmy już, że choć Bóg nie potrzebuje wykazywać jej w stosunku do Swej osoby, to kieruje ją wobec Jego spraw skupiających się w Jego planie, ludzie oraz dziełach, a także, że jest to niezbędne z powodu błędów i złych praktyk jakimi szatan próbował pokrzyżować Jego plany, oraz szkodzić ludowi Bożemu i niszczyć go, oraz unicestwiać wszystkie Boże dzieła. Dziś natomiast zastanowimy się nad obecnymi i przyszłymi zadaniami Boskiej ostrożności.
 15. Jego cechy samolubne: skrytość – cz. 1: Wstęp i niektóre powody jej stosowania
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii rozważyliśmy ostrożność – jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga wynikającą z działania zamiłowania do bezpieczeństwa. Dziś jako kolejną z takich niższych samolubnych pierwszorzędnych cech Jego świętego charakteru zaczniemy omawiać natomiast skrytość – wynikającą z działania zamiłowania do ukrywania pewnych rzeczy (ukrywania tego, co ujawnione okazałoby się szkodliwe i ujawniania tylko tego, co sprzyja pomyślnej realizacji celów).
 16. Jego cechy samolubne: skrytość – cz. 2: Dowody używania przez Boga skrytości
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie kolejnej niższej pierwszorzędnej samolubnej cechy Jego świętego charakteru – skrytości, wynikającej z działania zamiłowania do ukrywania pewnych rzeczy (ukrywania tego, co ujawnione okazałoby się szkodliwe i ujawniania tylko tego, co sprzyja pomyślnej realizacji celów). Rozważyliśmy na czym ona polega, czego dotyczy, oraz zastanowiliśmy się nad niektórymi powodami jej stosowania, dziś natomiast wskażemy niektóre dowody używania przez Boga skrytości.
 17. Jego cechy samolubne: skrytość – cz. 3: Dlaczego Pismo Święte jest tak trudne do zrozumienia?
  W poprzednim odcinku naszych rozważań nad skrytością wskazaliśmy niektóre dowody używania przez Boga skrytości. Dzisiaj natomiast zastanowimy się dlaczego większość Biblii jest niezrozumiała dla wszystkich, z wyjątkiem poświęconych, a i to dopiero we właściwym czasie.
 18. Jego cechy samolubne: skrytość – cz. 4: Cele i korzyści z używania przez Boga skrytości
  W poprzednim odcinku naszych rozważań nad skrytością zastanawialiśmy się dlaczego większość Biblii jest niezrozumiała dla wszystkich, z wyjątkiem poświęconych, a i to dopiero we właściwym czasie. Dziś wrócimy do omawiania powodów używania przez Boga skrytości, zastanawiając się jakie ma On w tym cele i korzyści..
 19. Jego cechy samolubne: przezorność – cz. 1: Zapewnianie środków do zaspokajania potrzeb Jego planu i Jego ludu – część 1
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii rozważyliśmy skrytość – jako niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru Boga, kolejną z takich cech jest Boska przezorność, której krótką analizę dziś rozpoczniemy, i która wynika z działania zamiłowania do posiadania (co u człowieka przejawia się w gromadzeniu i przechowywaniu środków na obecne i przyszłe potrzeby nas samych, osób od nas zależnych i biednych).
 20. Jego cechy samolubne: przezorność – cz. 2: Zapewnianie środków do zaspokajania potrzeb Jego planu i Jego ludu – część 2
  Kontynuując rozważanie przezorności – niższej pierwszorzędnej samolubnej cechy charakteru Boga, dzięki której zdobywa i zachowuje On dobra, którymi zaspokaja Swe przyszłe potrzeby w odniesieniu do wszechświata i jego stworzeń oraz realizuje Swe zamierzenia, dzisiaj zajmiemy się kolejnymi zakresami w jakich ona się przejawia.
 21. Jego cechy samolubne: apetyt (?): Apetyt – cecha nieobecna w charakterze Boga
  Dziś zwrócimy naszą uwagę na taką niższą pierwszorzędną samolubną cechę charakteru człowieka, która nie jest obecna w charakterze Boga – to jest apetyt.
 22. Jego cechy samolubne: wojowniczość
  Dziś zajmiemy się wojowniczością – niższą pierwszorzędną samolubną cechą charakteru Boga – która jest wyrazem zamiłowania do samoobrony (walki, za pomocą której broni siebie, innych, zasad i rzeczy).
 23. Jego cechy samolubne: agresywność – cz. 1
  Dziś rozpoczniemy omawianie kolejnej z niższych pierwszorzędnych samolubnych cech charakteru Boga – to jest agresywności – będącej wyrazem zamiłowania do atakowania tego, co szkodliwe i złe – bezbożnych ludzi, zasad, czynów, warunków, organizacji itp.
 24. Jego cechy samolubne: agresywność – cz. 2
  Dziś zwrócimy uwagę w jakie jeszcze sposoby przejawia się Jego agresywność w związku z atakowaniem tego, co złe i szkodliwe.
 25. Jego cechy społeczne: wstęp
  Dziś przypominamy charakterystykę cech pierwszorzędnych oraz czynimy wstęp do rozważań na temat niższych pierwszorzędnych społecznych cech charakteru Boga. Ponadto omówimy kwestię braku obecności w Bożym charakterze miłości do płci przeciwnej.
 26. Jego cechy społeczne: małżeńskość – cz. 1: Wstęp i pierwsze znaczenie słowa ‚przymierze’
  Dziś zaczniemy omawianie cechy małżeńskości, która z pewnego punktu widzenia jest obecna w świętym charakterze Boga, oraz zwrócimy uwagę na to, że pierwszym znaczeniem słowa ‚przymierze’ są obietnice.
 27. Jego cechy społeczne: małżeńskość – cz. 2: Drugie i trzecie znaczenie słowa ‚przymierze’
  Dziś zajmiemy się kolejnymi dwoma znaczeniami słowa ‚przymierze’: zarządzeniami oraz sługami.
 28. Jego cechy społeczne: małżeńskość – cz. 3: W relacji do antytypicznej Sary i Hagar
  Dziś zajmiemy się tym, że właśnie w trzecim znaczeniu słowa ‚przymierze’ (które obejmuje dwa pozostałe jego znaczenia) Bóg przedstawia w Biblii przymierze jako kobietę będącą Jego żoną.
 29. Jego cechy społeczne: małżeńskość – cz. 4: Jak Bóg mówi o swoich uczuciach wobec małżonki?
  Dzisiaj zobaczymy w jaki sposób Bóg mówi o swych uczuciach w stosunku do swej „małżonki” – antytypicznej Sary.
 30. Jego cechy społeczne: ojcostwo – cz.1: Bóg jest ojcem rozmaitych klas ludu Bożego
  Dziś rozpoczniemy rozważanie kolejnej z niższych pierwszorzędnych społecznych cech Jego świętego charakteru – miłości rodzicielskiej, czyli w przypadku Boga: ojcostwa.
 31. Jego cechy społeczne: ojcostwo – cz.2: Bóg jest ojcem Maluczkiego Stadka
  Dziś i w kolejnych odcinkach zajmiemy się większą ilością szczegółów odnośnie tematu Boskiego ojcostwa w stosunku do klas ludu Bożego – ale ograniczając się tylko Jego ojcowskich relacji wobec Maluczkiego Stadka.
 32. Siedem działań doskonałego ojca: (1) Spłodzenie swych dzieci, a nie ich urodzenie – część 1
  Dziś rozpoczniemy omawianie siedmiu działań jakie wypełnia wobec swoich dzieci prawdziwy ojciec i rozpoczniemy rozważanie jak Bóg czynił pierwszą z tych rzeczy (to jest „spłodzenie z Ducha”) w stosunku do Maluczkiego Stadka, zauważając też, że termin „ponowne narodzenie” zwykle jest błędnie używany i powiemy dlaczego tak jest.
 33. Siedem działań doskonałego ojca: (1) Spłodzenie swych dzieci, a nie ich urodzenie – część 2
  Dziś zwrócimy uwagę na to w jaki sposób następuje akt spłodzenia z Ducha, oraz kto jest Matką, w której odbywa się to spłodzenie.
 34. Siedem działań doskonałego ojca: (2) miłowanie swych dzieci
  Drugie z tych działań – miłowanie swych dzieci przez Boga
 35. Siedem działań doskonałego ojca: (3) Towarzyszenie swoim dzieciom
  Trzecie – towarzyszenie im przez Boga
 36. Siedem działań doskonałego ojca: (4) Zabieganie o dobro swych dzieci
  Czwarte – zabieganie przez Boga o ich dobro (zapewnianie im pokarmu, odzienia i schronienia).
 37. Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.1
  Piąte – Kształcenie przez Boga ich umysłów, serc i udzielanie im rozmaitych umiejętności praktycznych – tu o budownictwie, ogrodnictwie, winobraniu i rolnictwie…
 38. Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.2
  … o pracy pasterza owiec, handlowca, rybaka, strażnika, zarządcy i nauczyciela…
 39. Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.3
  … o rozwijaniu ich na atletów, dzięki czemu stają się wspaniałymi zawodnikami, silnymi zapaśnikami, wprawnymi bokserami, oraz mężnymi, skutecznymi i zwycięskimi żołnierzami…
 40. Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.4
  … kolejne zawody, w jakich Bóg kształci swe dzieci, to: królowie i kapłani, pośrednicy, lekarze, historycy, sędziowie i wybawiciele
 41. Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci – cz.1
  Szóste z tych działań – przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci przez Boga. W tej części: czym było to ich dziedzictwo i kiedy mieli je otrzymać?
 42. Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci – cz.2
  Na czym polegał proces przygotowywania dziedzictwa przez Boga dla Maluczkiego Stadka?, kim się Bóg posłużył w tym celu?, oraz czym ich to uczyniło?
 43. Siedem działań doskonałego ojca: (6) Przygotowywanie dziedzictwa dla swych dzieci – cz.3
  Co da to dziedzictwo Maluczkiemu Stadku? wieczne niebiańskie życie, w duchowych ciałach o boskiej naturze, współdziedzictwo z Chrystusem w Jego panowaniu, błogosławieniu i zarządzaniu wszechświatem
 44. Siedem działań doskonałego ojca: (7) Udzielanie dziedzictwa swoim dzieciom
  Kończymy omawianie siedmiu działań jakie wypełnia wobec swoich dzieci prawdziwy ojciec i w tym odcinku zajmiemy się siódmym z tych działań – tj. udzielaniu przez Boga dziedzictwa Swoim dzieciom
 45. Jego cechy społeczne: synostwo i braterskość?
  W tym odcinku zastanawiamy się nad kolejnymi niższymi pierwszorzędnymi cechami społecznymi obecnymi w ludzkim charakterze – synostwem i braterstwem – czy są one obecne także w charakterze Boga?
 46. Jego cechy społeczne: przyjacielskość – cz.1: Wstęp oraz postawa Boga wobec tych, którzy przestali być Jego przyjaciółmi
  Rozpoczynamy zajmowanie się kolejną z cech, które są obecne w charakterze Boga – to jest przyjacielskością. W tym odcinku – jej definicja, oraz omówienie postawy Boga wobec tych, którzy przestali być w przyjaźni z Nim
 47. Jego cechy społeczne: przyjacielskość – cz.2: Droga do przywrócenia przyjaźni między Bogiem a człowiekiem
  W tym odcinku zajmujemy się drogą jaką muszą przebyć Bóg oraz grzesznik, żeby powrócić do stanu przyjaźni ze sobą nawzajem
 48. Jego cechy społeczne: przyjacielskość – cz.3: Składniki przyjaźni
  Jakie rzeczy składają się na przyjaźń występującą pomiędzy Bogiem a człowiekiem?
 49. Jego cechy społeczne: przyjacielskość – cz.4: Owoce przyjaźni z Bogiem
  Krótkie omówienie owoców przyjaźni z Bogiem (jak poprzednio ograniczone tylko do przyjaźni Maluczkiego Stadka z Bogiem – choć oczywiście podobne owoce występują także w przyjaźni innych klas ludu Bożego z Bogiem)
 50. Jego cechy społeczne: patriotyzm lokalny – cz.1: Właściwy ludzki (chrześcijański) patriotyzm
  Ostatnia z niższych pierwszorzędnych cech społecznych obecnych w ludzkim charakterze to patriotyzm lokalny, który u Boga wyraża się jako Jego królewskość. Najpierw jednak krótko zajmiemy się właściwym ludzkim, a w szczególności chrześcijańskim, patriotyzmem
 51. Jego cechy społeczne: patriotyzm lokalny – cz.2: Cechy dobrego króla/władcy
  W tym odcinku powiemy sobie czym jest królewskość i omówimy cechy dobrego króla/władcy
 52. Jego cechy społeczne: patriotyzm lokalny – cz.3: Bóg jest największym i najlepszym ze wszystkich królewskich władców
  W tym odcinku zauważymy, że Jahwe posiada owe cechy dobrego króla/władcy w najwyższym stopniu
 53. Jego cechy społeczne: patriotyzm lokalny – cz.4: Porządek w Jego królestwie
  W ostatnim odcinku tej serii zajmujemy się porządkiem, jaki panuje w królestwie Boga – Jego urzędnikach i poddanych, którzy pozostają w harmonii z Królem i Jego ideałami