Bóg jest nie tylko miłością (cechy wyższe pierwszorzędne)

 1. Sprawiedliwa postawa wobec zła składnikiem Boskiego charakteru
 2. Cztery główne cechy charakteru Boga – mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc
 3. Cztery główne cechy charakteru Boga – ich elementy składowe
 4. Boska mądrość – część 1: Definicja i uwagi ogólne
 5. Boska mądrość – część 2: Ogólniki odnośnie Boskich dzieł twórczych
 6. Boska mądrość – część 3: Mądrość w dozwoleniu na zło
 7. Boska mądrość – część 4: W dozwoleniu na upadek przez 1 człowieka
 8. Boska mądrość – część 5: W działaniach wobec wierzących i niewierzących
 9. Boska sprawiedliwość – część 1: Wstęp i definicja
 10. Boska sprawiedliwość – część 2: Pierwsze ze zobowiązań Stwórcy wobec stworzeń
 11. Boska sprawiedliwość – część 3: Drugi i trzeci zakres działania sprawiedliwości
 12. Boska sprawiedliwość – część 4: Boska sprawiedliwość w próbie w Edenie
  Boska sprawiedliwość wymagała, by wychodzące z twórczej ręki Boga stworzenia były doskonałe i by otrzymały doskonałe warunki. Wymagała jednak od nich także dowodu wierności w warunkach próby – czy sprawiedliwie?
 13. Boska sprawiedliwość – część 5: Sprawiedliwość żądania przez Boga śmierci jako kary za grzech
  Zarówno żądanie śmierci jako kary za grzech, jak i dozwolenie na to, by drogą dziedziczności wynikające z tego potępienie przeszło na cały rodzaj ludzki, jest sprawiedliwe.
 14. Boska sprawiedliwość – część 6: W nieszczęściach i wykorzenianiu całych narodów
  Niektórzy ludzie mają pewne trudności z pogodzeniem ze sprawiedliwością Boga wielkich nieszczęść i wyroków śmierci dla całych narodów – ale przecież oni już wcześniej znajdowali się pod wyrokiem śmierci, ich umieranie zostało więc po prostu skrócone, a oprócz tego miało na celu dobro zarówno drugich, jak i ostatecznie ich samych.
 15. Boska sprawiedliwość – część 7: Jej czynne zaangażowanie w Okup za ludzkość
  Udział sprawiedliwości Boga w Okupie nie zakończył się na wydaniu wyroku na grzeszników – była ona czynnie zaangażowana w ustalenie warunków na jakich ludzkość mogła odzyskać życie po utraceniu go: że grzech musiał zostać w pełni zadośćuczyniony, że takiego zadośćuczynienia nie mógł dostarczyć sam grzesznik, tylko ktoś o równej jemu wartości, kto ostatecznie nie mógł ponieść straty z powodu swej ofiary…
 16. Boska sprawiedliwość – część 8: Okup za ludzkość jako transakcja handlowa
  Biblia opisuje zbawienie ludzkości w terminach handlowych – mówi, że zaspokojenie wymagań sprawiedliwości wymagało zapłacenia okupu za grzesznika, który utracił prawo do życia i prawa życiowe – i mówi, że to właśnie Jezus „siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6). Zastanówmy się więc co ta transakcja obejmowała.
 17. Boska sprawiedliwość – część 9: Okup – dokładnie równoważna cena
  Zauważywszy, że długiem wobec Boskiej sprawiedliwości było wszystko, czym Adam był i co on posiadał – doskonała ludzka istota z prawem do życia i związanymi z nim prawami życiowymi, oraz, że z powodu swej natury sprawiedliwość nie może zwolnić spłaty długu – oddać Adamowi tego, co stracił, chyba, że w jej miejsce zostanie dana spłata zastępcza – musimy zauważyć, że ta spłata, ten okup, musi być zgodny ze sprawiedliwością – to znaczy, musi być dokładnie równoważną ceną, która nie może być warta ani odrobinę mniej i ani odrobinę więcej niż to, co zostało utracone.
 18. Boska sprawiedliwość – część 10: Sposób użycia ceny Okupu dla Kościoła
  Po rozważeniu dokładności sprawiedliwości w odniesieniu do długu i Okupu, oraz istoty Okupu – czyli tego, że Jezus stanowił równoważną cenę za Adama, a w nim za załą ludzkość, zauważymy, że Chrystus sprawiedliwie otrzymał swoją osobistą nagrodę, oraz rozpoczniemy rozważanie w jaki sposób Boska sprawiedliwość przejawiła się w używaniu ceny Okupu dla celu wyzwolenia Kościoła spod wyroku Adama zanim zostanie ona użyta na korzyść całego świata.
 19. Boska sprawiedliwość – część 11: Sprawiedliwość cierpień dla prawych
  Po rozważeniu sprawiedliwości otrzymania nagrody przez Chrystusa i sposobu w jaki używał on ceny Okupu na korzyść Kościoła, zajmiemy się kwestią słuszności dozwalania przez Boga na to, by prawi cierpieli dla sprawiedliwości. Jest tak, gdyż Bóg nie żąda owych cierpień, lecz je przyjmuje gdy są dobrowolnymi i radosnymi ofiarami, i nagradza tych, którzy tak właśnie do tego podchodzą.
 20. Boska sprawiedliwość – część 12: Sprawiedliwość karania za świadomą część grzechu
  Kolejnym obszarem działania Boskiej sprawiedliwości jest wielki ucisk z jego karami – które (w celu naprawy grzeszących) są wymierzane sprawiedliwie, w takim stopniu w jakim wynikają ze świadomości grzeszących przeciwko posiadanemu przez nich światłu i przywilejom.
 21. Boska sprawiedliwość – część 13: Czemu ludzie wciąż jeszcze umierają śmiercią Adamową?
  Niektórzy pytają czemu śmierć Adamowa nie ustała po śmierci Jezusa, skoro umarł on jako Okup za wszystkich? Jest tak dlatego, że zastosowanie tej zasługi jest rozbite na dwa etapy – najpierw za Kościół, dopiero potem za świat.
 22. Boska sprawiedliwość – część 14: W zakończeniu dzieła zbawienia
  Po zrealizowaniu celu dla którego początkowo zasługa Okupu była „zablokowana” – to jest wyboru Kościoła, staje się ona ponownie dostępna do użycia – za grzech Adama, a w nim – całej ludzkości. Użycie jej będzie oznaczało przywrócenie prawa do życia – i zmartwychwstanie, oraz przywracanie do utraconej doskonałości. Poddający się procesom naprawy otrzymają ostatecznie życie wieczne, a świadomie i dobrowolnie nieposłuszni prawu Bożemu zostaną objawieni jako tacy i unicestwieni.
 23. Boska miłość – część 1: Wstęp i jej nazwa
  W naszej analizie cech/przymiotów/łask świętego charakteru Boga zakończyliśmy w poprzednim odcinku omawiać Jego miłość obowiązkową, czyli sprawiedliwość, a obecnie rozpoczniemy omawianie drugiego rodzaju miłości, jaką On posiada – miłości bezinteresownej.
 24. Boska miłość – część 2: Miłość to dobra wola
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad nazwą drugiego rodzaju miłości posiadanej przez Boga, i zauważyliśmy, że tłumacze Biblii używają tego samego słowa: „miłość” by oddać greckie słowa „philadelphia” (czyli miłość sprawiedliwości/interesowna/obowiązkowa) oraz „agape” (czyli miłość dobroczynności/bezinteresowna). Dzisiaj zastanowimy się nad tym czym jest miłość w jej szerszym znaczeniu, nad jej przejawami i pogłębimy rozróżnienie miłości obowiązkowej od bezinteresownej
 25. Boska miłość – część 3: Bezinteresowna miłość częścią charakteru Boga
  W poprzednich odcinkach zauważyliśmy, że w języku greckim są dwa słowa dla określenia miłości: „philadelphia” („philia”) dla miłości sprawiedliwości (obowiązkowej) i „agape” dla miłości dobroczynności (bezinteresownej). Obecnie wskażemy, że częścią Boskiego charakteru jest także miłość bezinteresowna.
 26. Boska miłość – część 4: Elementy składowe Boskiej miłości – cz. 1
  Po wskazaniu że częścią Boskiego charakteru jest także miłość bezinteresowna, zajmiemy się w skrócie jej czterema elementami składowymi – w tym odcinku dwoma pierwszymi, w kolejnym dwoma pozostałymi.
 27. Boska miłość – część 5: Elementy składowe Boskiej miłości – cz. 2
  W poprzednim odcinku w skrócie omówiliśmy pierwsze dwa z czterech elementów składowych Boskiej miłości bezinteresownej: (1) umiłowanie i ocena dobrych zasad (2) oraz tych, którzy pozostają z nimi w harmonii (a odraza i smutek w stosunku do złych zasad, oraz tych, którzy pozostają w harmonii z nimi, szczególnie gdy okazują się niereformowalni) – dziś zajmiemy się pozostałymi dwoma elementami: (3) sympatią dla sprawiedliwych (i litością dla niesprawiedliwych) oraz (4) gotowością do ponoszenia ofiar w celu doprowadzania innych do harmonii z dobrymi zasadami (i przeciwstawiania się złym zasadom).
 28. Boska miłość – część 6: Miłość w Jego czynach twórczych
  Wszystkie czyny Boga – niektóre w mniejszym, niektóre w większym stopniu – manifestują Jego miłość w jednym lub więcej z jej czterech elementów. Myślimy, że stanie się to oczywiste po rozważeniu Jego czynów, i rozpoczniemy naszą analizę ich od Jego czynów twórczych.
 29. Boska miłość – część 7: Miłość w Jego czynach względem ludzkości
  Kontynuując rozważanie miłości widocznej w Boskich czynach, zajmiemy się nią dzisiaj w jej dziele wobec człowieka na próbie, w (tymczasowym) dozwoleniu na zło, w doprowadzaniu do społeczności z Bogiem tych, którzy tego pragnęli, w zawarciu Przymierza Mojżeszowego i innych Boskich czynach względem Izraelitów.
 30. Boska miłość – część 8: Miłość w Jego ofierze na rzecz świata
  Kontynuując rozważanie miłości widocznej w Boskich czynach, zajmiemy się nią dzisiaj w ofierze, jaką złożył On ze swego Syna dla korzyści ludzkości.
 31. Boska miłość – część 9: Miłość w Jego działaniach wobec Syna i wybranych
  Boską miłość możemy zauważyć także w miłości do Jego Syna, dla udoskonalenia i wywyższenia którego zgodziła się ona na poddanie Go cierpieniom i śmierci; w miłości do Jego wybranych w stosunku do których postąpiła podobnie, oraz w Boskiej działalności związanej z wadami wybranych.
 32. Boska miłość – część 10: Miłość w organizacji Jego Królestwa, Jego gniewie, końcowej próbie i jej wynikach
  Boską miłość widać także w celach, dla których okazuje On gniew, w sposobie zorganizowania przez niego Królestwa Bożego, przez co w Wieku Tysiąclecia ludzkość poddana procesom restytucji zostanie przywrócona do pierwotnej doskonałości, a także w ostatecznej próbie i jej wynikach – życiu wiecznym dla wiernych i wiecznym zniszczeniu dla niepoprawnie złych.
 33. Boska moc – część 1: Jej definicja, funkcje oraz elementy składowe
  W naszej serii o „wyższych pierwszorzędnych” cechach/przymiotach charakteru Boga przechodzimy obecnie do czwartej i ostatniej z nich – mocy, i omówimy ją jako cechę/przymiot Jego charakteru (a nie istoty), czyli siłę Jego usposobienia i woli, która kieruje i wzmacnia (lub powstrzymuje) wszystkie inne łaski/zalety Jego charakteru, składając się z dwóch elementów: samokontroli i cierpliwości.
 34. Boska moc – część 2: Jej używanie w związku z cierpieniem zła przez wiernych – cz. 1
  Kontynuujemy rozważanie mocy Boga jako cechy jego charakteru – czyli siły jego usposobienia i woli, kierującej, wzmacniającej lub powstrzymującej wszystkie inne łaski/zalety Jego charakteru. Obecnie przyjrzymy się w jaki sposób Boska samokontrola i cierpliwość cechują Boga w realizacji Jego planu, a rozpoczniemy to od zastanowienia się nad jej przejawami w związku z próbą człowieka i aniołów, oraz w związku z cierpieniem zła przez wiernych.
 35. Boska moc – część 3: Jej używanie w związku z cierpieniem zła przez wiernych – cz. 2
  Kontynuujemy przyglądanie się sposobom w jakie samokontrola i cierpliwość cechują Boga w realizacji Jego planu. W poprzednim odcinku wspomnieliśmy o nich w kontekście upadku i dozwolenia na zło, cierpieniami i prześladowaniami Starożytnogodnych, Izraela, Jezusa i Jego naśladowców oraz zniesławiania Boskiego charakteru i prawa. Dziś spojrzymy na nie w kontekście cierpień Jego ludu w Wieku Ewangelii.
 36. Boska moc – część 4: Jej używanie w związku z bezbożnością upadłych ludzi i aniołów oraz ich grzechem
  Kontynuujemy przyglądanie się sposobom w jakie samokontrola i cierpliwość cechują Boga w realizacji Jego planu. W poprzednich odcinkach pokazaliśmy Jego moc działającą w związku z cierpieniem zła przez lud Boży w różnych okresach czasu. Obecnie natomiast chcielibyśmy pokazać ją w związku z bezbożnością upadłych ludzi i aniołów, a także ich grzechem.
 37. Boska moc – część 5: Jej używanie w postępowaniu z różnymi klasami ludu Bożego
  Kontynuujemy przyglądanie się sposobom w jakie samokontrola i cierpliwość cechują Boga w realizacji Jego planu. Obecnie pokażemy Boską moc w Jego postępowaniu z różnymi klasami ludu Bożego.
 38. Boska moc – część 6: Jej używanie w czasach restytucji i ‚krótkiego czasu’
  Kontynuujemy przyglądanie się sposobom w jakie samokontrola i cierpliwość cechują Boga w realizacji Jego planu, tym razem w tych jego częściach, które należą do przyszłości – do czasów restytucji i „krótkiego czasu”, na który zostanie rozwiązany Szatan.
 39. Relacja wyższych pierwszorzędnych cech charakteru Boga wobec siebie nawzajem i wobec innych cech Jego charakteru
  W poprzednim odcinku zakończyliśmy już osobną analizę czterech wyższych pierwszorzędnych cech – łask/zalet charakteru Boga. Chcielibyśmy jeszcze pod koniec tego tematu uczynić kilka uwag na temat relacji tych czterech przymiotów wzajemnie wobec siebie i wobec innych cech Jego charakteru.
 40. Rzędy cech Boskiego charakteru
  Zakończywszy analizę czterech wyższych pierwszorzędnych cech – łask/zalet charakteru Boga, oraz ich relacji wzajemnie wobec siebie i wobec innych cech Jego charakteru, myślimy, że będzie właściwą rzeczą podać kilka wyjaśnień na temat rzędów cech/przymiotów Boskiego charakteru – a to w celu ich lepszego zrozumienia i oceny.