Druga szansa dla ludzkości?

Hebrajczyków rozdział 7 werset 10

„Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchisedek.”
(BG)

linia1

„Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.”
(BT)

linia2

Rzymian rozdział 7 werset 13

„A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność.”
(BT)

linia1

Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10

„I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi.”
(BT)

linia2

Rzymian rozdział 5 wersety 17-19

„(17) Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. (18) A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. (19) Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.”
(BT)

linia1

1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6

„(4) który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (6) który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie.”
(BT)

Czy ta nowa próba w przyszłości nie oznaczałaby dla niektórych członków rodzaju ludzkiego drugiej szansy zdobycia życia wiecznego?

Odpowiadamy: Pierwszą szansę zyskania życia wiecznego ojciec Adam stracił – z powodu nieposłuszeństwa – dla siebie i swego potomstwa, które znajdowało się jeszcze „w biodrach ojcowskich” (porównaj list do Hebrajczyków rozdział 7 werset 10). W trakcie owej pierwszej próby „przyszło potępienie na wszystkich ludzi” (list do Rzymian rozdział 5 werset 18). Plan Boga przewidywał, że przez okupową ofiarę Chrystusa zarówno Adam jak i wszyscy, którzy utracili życie przez jego upadek, będą mieli możliwość – po doświadczeniu „ogromu grzeszności grzechu” (list do Rzymian rozdział 7 werset 13) i ciężaru kary za grzech – by nawrócić się do Boga przez wiarę w Odkupiciela.

Jeśli ktoś chce to nazwać „drugą szansą”, niech tak nazwie. Będzie to na pewno druga szansa dla Adama i przynajmniej w pewnym sensie dla jego całej odkupionej rodziny. Lecz będzie to pierwsza indywidualna sposobność jego potomków, którzy gdy się rodzili, to JUŻ PODLEGALI wyrokowi śmierci.

Fakty nie zmienią się, bez względu na nazwę, to znaczy: wszyscy zostali skazani na śmierć z powodu nieposłuszeństwa Adama i wszyscy (w Wieku Tysiąclecia) będą mieć pełną sposobność zyskania życia wiecznego w sprzyjających warunkach Nowego Przymierza. To właśnie to, jak oznajmili aniołowie, jest dobrą nowiną o „radości wielkiej, która będzie udziałem wszystkiego ludu” (ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10)!

Natomiast, jak oświadczył apostoł, o tej łasce Bożej, iż nasz Pan Jezus „dał samego siebie na okup za wszystkich”, musi być „świadczone” wszystkim „we właściwym czasie” (list do Rzymian rozdział 5 wersety 17-19; 1 list do Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6).

To ludzie, a nie Bóg, ograniczyli do Wieku Ewangelii (czyli do obecnego czasu przed ustanowieniem Królestwa Bożego) swoją szansę, czyli możliwość otrzymania życia. Tymczasem Bóg mówi nam, że Wiek Ewangelii jest przeznaczony jedynie na wybór Kościoła, królewskiego kapłaństwa, przez które w następnym wieku (w Wieku Tysiąclecia) wszyscy inni ludzie będą doprowadzeni do dokładnej znajomości Prawdy i obdarzeni pełną sposobnością uzyskania życia wiecznego pod działaniem Nowego Przymierza!
Poprzednia strona
Następna strona