Dzień Sądu

Dzień SąduNa temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie, często wywołujące strach przed tym, co ma nastąpić. W naszych dotychczasowych seriach zwróciliśmy jednak uwagę na to, że nadzieja na zbawienie nie jest ograniczona tylko do wybranych ale także niewybrani mają mieć taką realną szansę po swym zmartwychwzbudzeniu. Niektóre osoby pytały – jak to jest możliwe, skoro szansa na zbawienie jest ponoć ograniczona tylko do obecnego życia, a potem w trakcie „Dnia sądu” ponoć odbędzie się tylko swego rodzaju publiczne potwierdzenie wydanego wyroku? I właśnie w niniejszej serii zajmiemy się tym tematem i zwrócimy uwagę na bardziej biblijny pogląd dotyczący dzieła i wyników wielkiego Dnia Sądu, jaki został ustanowiony przez Boga.

 1. Wstęp – najczęściej przyjmowany pogląd
  Na temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie, często wywołujące strach przed tym, co ma nastąpić – dziś pokrótce je omówimy.
 2. Znaczenia słów ‚Dzień’ oraz ‚Sądu’
  Dziś w krótkości zajmiemy się znaczeniami słów, które składają się na określenie „Dzień Sądu” i zauważymy, że zwykle jest ono w nieuprawniony sposób ograniczane – zarówno co do zakresu, jak też i do czasu trwania.
 3. Inne dni sądu
  Dziś zwrócimy uwagę na to, że oprócz owego „Dnia Sądu”, który jest naszym tematem, są także inne dni sądu – podczas których próbowane są pewne wybrane klasy.
 4. Sąd dla świata i jego sędzia
  W poprzednim odcinku wskazaliśmy niektóre spośród innych dni sądu, jakie już miały miejsce, w tym między innymi pierwszy wielki sąd [próba i wyrok], jaki odbył się na początku, w Edenie, gdy cały rodzaj ludzki reprezentowany w swej głowie, Adamie, przeszedł swą próbę przed Bogiem. Bóg jednak „wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat” – czyżby więc zmienił zdanie? Albo doszedł do wniosku, że się pomylił?.
 5. Zasady przyszłego sądu świata
  W poprzednim odcinku zauważyliśmy, że Bóg z ważnych powodów „wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat”, kiedy to podda każdą jednostkę indywidualnej próbie, w której Sędzią będzie Chrystus, którego charakter gwarantuje, iż sąd będzie sprawiedliwy i miłosierny, i że będzie w należnym stopniu uwzględniał słabości wszystkich, aż chętni i posłuszni zostaną doprowadzeni do pierwotnej doskonałości utraconej w Edenie. Dziś natomiast zastanowimy się nad zasadami, jakie będą wówczas obowiązywać.
 6. Zakończenie przyszłego sądu świata
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad zasadami, jakie będą obowiązywać w czasie Dnia Sądu – że będzie to próba indywidualna, przeprowadzana w sprzyjających warunkach, przy zapewnieniu najlepszej możliwej pomocy i informacji, oraz oceniana nie według tego, czego się nie ma, ale według możliwości realizacji. Że w okresie rządów Chrystusa ludzkość stopniowo będzie kształcona, ćwiczona i utrzymywana w karności aż do osiągnięcia doskonałości – i dopiero wtedy będzie wymagana od niej zupełna harmonia z Bogiem by zachować życie. Dziś natomiast zastanowimy się nad tym jakie będzie zakończenie owego przyszłego sądu świata.
 7. Narzędzia jakie będą używane w Dniu Sądu świata
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad tym jakie będzie zakończenie owego przyszłego sądu świata – że ci, którzy będą podlegali osądowi, przy końcu Dnia Sądu zostaną rozdzieleni na posłusznych i nieposłusznych – to jest na tych, którzy pozostaną w zgodzie z duchem i literą Bożego prawa oraz na tych, którzy będą z nim w sprzeczności. Pierwsi otrzymają życie wieczne, drudzy zostaną skazani na śmierć, zgładzenie (“drugą/wtórą śmierć”). Dziś natomiast zastanowimy się nad narzędziami jakie będą używane w Dniu Sądu świata.
 8. Radosna nowina! Dzień Sądu się zbliża!
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad narzędziami jakie będą używane w Dniu Sądu świata – klasami wybranymi, którzy będą pomagać ludzkości w powracaniu do doskonałości. Dziś natomiast zwrócimy uwagę na to, że nadejście Dnia Sądu jest RADOSNĄ nowiną dla całej ludzkości, a nie przerażającą perspektywą, z którą ludzkość musi się zmierzyć.
 9. Popularny wyznaniowy pogląd na Dzień Sądu
  W pierwszym odcinku niniejszej serii zauważyliśmy, że popularny wyznaniowy pogląd na temat Dnia Sądu jest niejasny, nieokreślony i niespójny, a przy tym przestraszający (w przeciwieństwie do stanowiska biblijnego, które pokrótce wskazaliśmy w poprzednim odcinku – że nadejście tego Dnia jest radosną nowiną dla całego świata). Od bieżącego odcinka ponownie zajmiemy się kolejnymi częściami tego tematu – ale z nieco większą ilością szczegółów odnośnie poszczególnych z nich – traktując poprzednie części jako ogólne wprowadzenie do tego tematu. Dziś więc ponownie zajmiemy się tym popularnym wyznaniowym poglądem na temat Dnia Sądu.
 10. Cztery znaczenia słowa „sąd” – wstęp
  W poprzednim odcinku ponownie zajmowaliśmy się popularnym wyznaniowym poglądem na temat Dnia Sądu, zauważając między innymi, że prawdopodobnie najgorszym złem jakie z niego wynika jest ograniczone znaczenie, jakie nadaje ona słowu sąd w odniesieniu do rodzaju pracy, jaka będzie cechować ten dzień. Według takiego poglądu „Dzień Sądu” oznacza „dzień wyroku” lub – jak nazywają to niektórzy – „dzień sądu ostatecznego”, natomiast zarówno biblijne, jak i świeckie użycie tego słowa bardziej skłania się ku szerszemu znaczeniu słowa sąd niż tylko wydanie wyroku. To prawda, że pod koniec procesu sądzenia nastąpi wydanie wyroku. Będzie ono jednak poprzedzone innymi zarysami tego procesu. Dziś rozpoczniemy zastanawianie się nad sposobami, w jakie Biblia używa słowa „sąd” w odniesieniu do Dnia Sądu.
 11. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (1) pouczenie – cz. 1
  W poprzednim odcinku zwróciliśmy uwagę, że greckie i hebrajskie słowa, które są używane na oznaczenia dzieła związanego z Dniem Sądu mają cztery znaczenia:
  (1) uczyć, instruować, pouczać;
  (2) próbować w odniesieniu do charakteru w powiązaniu z możliwością uzyskania wiecznego życia;
  (3) karać w celu poprawy; oraz
  (4) wydać wyrok
  Dziś rozpoczniemy wskazywanie, że faktycznie jest to prawdą odnośnie pierwszego z powyższych znaczeń.
 12. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (1) pouczenie – cz. 2
  Dziś zwrócimy uwagę na kolejne porównania i kontrasty, które dostarczą dodatkowych potwierdzeń, że rozważane przez nas greckie i hebrajskie słowa posiadają między innymi znaczenie: uczyć, instruować, pouczać (lub nauka, instrukcja, pouczenie). 
 13. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (2) próbowanie – cz. 1
  Dziś rozpoczniemy zauważanie, że te słowa mają także znaczenie „próbować” – w odniesieniu do charakteru w powiązaniu z możliwością uzyskania wiecznego życia.
 14. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (2) próbowanie – cz. 2
  Kontynuacja myśli z poprzedniego odcinka – kolejne wersety w których jest obecne to znaczenie.
 15. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (3) karanie w celu poprawy
  Kontynuując rozważanie czterech znaczeń greckich i hebrajskich słów używanych na oznaczenie dzieła związanego z Dniem Sądu, w tym odcinku zajmujemy się (3) znaczeniem słowa „sądzić”, którym jest „karać w celu poprawy”.
 16. Cztery znaczenia słowa „sąd” – (4) wydanie wyroku
  (4) znaczenie słów „sąd” i „sądzić” – „wydać wyrok”. Po poprzednich etapach proces sądu musi dobiec końca, którym będzie podjęcie decyzji w oparciu o postępowanie danej jednostki – życie lub śmierć, w zależności od przypadku. 
 17. Cztery znaczenia słowa „sąd”: podsumowanie
  W związku z tym, że „sąd” i „sądzić” mają cztery biblijne znaczenia: (1) nauczać, (2) próbować charakter pod względem bycia godnym życia, (3) karać w celu reformy, oraz (4) wydać wyrok, „Dzień Sądu” jest „Dniem Zbawienia”, a nie „Dniem Sądu Ostatecznego”.
 18. Długość Dnia Sądu – cz.1: Inne wydarzenia w tym dniu
  Ilość i rodzaj wydarzeń jakie Biblia zapowiada na Dzień Sądu – m.in. światowe: wojna, rewolucja, anarchia, itd. świadczy o tym, że nie może on trwać jeden literalny dzień o 12 czy 24 godzinach – musi być to jakiś dłuższy okres czasu. 
 19. Długość Dnia Sądu – cz.2: Ile może trwać ‚dzień’ w Biblii
  Dziś zastanowimy się więc nad tym, jakie jeszcze (oprócz „dnia” sądu) okresy czasu Biblia nazywa „dniami”. 
 20. Długość Dnia Sądu – cz.3: Dzień Sądu ma długość 1000 lat
  Po zauważeniu, że Biblia nazywa „dniami” okresy czasu o rozmaitej długości – m.in. cały okres twórczy, 40 lat doświadczeń Izraela na pustyni, cały Wiek Żydowski (1845 lat), itd, dziś wskażemy, że „Dzień Sądu” jest okresem o długości 1000 lat.. 
 21. Długość Dnia Sądu – cz.4: Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to ten sam okres
  Dziś pokażemy że „Dzień Sądu” jest okresem o długości 1000 lat z innego punktu widzenia niż w poprzednim odcinku – Pismo Święte uczy że Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa są tożsame (czyli – są tym samym okresem). 
 22. Co dla nas oznacza to, że Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to ten sam okres?
  M.in. to, że wszystko, co Biblia zapowiada, że będzie się działo w Dniu Sądu, będzie się działo w Tysiącleciu – i odwrotnie.
 23. Inne Dni Sądu – cz.1: w ogrodzie Eden
  Dziś zwrócimy uwagę na to, że Dzień Sądu świata nie będzie pierwszym Dniem Sądu – że Biblia opisuje także inne Dni Sądu, jakie miały miejsce – i trzy z nich w krótkości omówimy w kolejnych odcinkach. Pierwszy miał miejsce w ogrodzie Eden
 24. Inne Dni Sądu – cz.2: w czasach Starego Testamentu
  Dziś w krótkości omówimy Dzień Sądu jaki Bóg dał wybrańcom Starego Testamentu (inaczej nazywanych także „Starożytnogodnymi”)
 25. Inne Dni Sądu – cz.3: w trakcie Wieku Ewangelii
  Dziś w krótkości zajmiemy się Dniem Sądu, jaki się rozpoczął po pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa – w odniesieniu do wybrańców Wieku Ewangelii
 26. Potrzeba Dnia Sądu
  Dziś zajmujemy się kwestią tego, czemu świat ma mieć kolejny Dzień Sądu, skoro już raz podlegał sądowi i okazał się niegodny życia wiecznego?
 27. Charakter Sędziów w Dniu Sądu
  W czwartym odcinku niniejszej serii zajmowaliśmy się już tym kto będzie Głównym Sędzią Dnia Sądu, dziś to trochę przypomnimy, oraz powiemy nieco o pozostałych Sędziach
 28. Typy związane z Dniem Sądu
  Dziś spojrzymy na typy związane z Dniem Sądu (a szczególnie na jeden z nich), by zobaczyć co Bóg rozumie przez Dzień Sądu, Sędziów, ich dzieła oraz osiągnięcia
 29. Rezultaty Dnia Sądu
  Dziś zajmujemy się zastanawianiem nad rezultatami Dnia Sądu – dobrzy uzyskają wieczne życie, a źli – wieczną śmierć
 30. Dzień oczekiwany z radością!
  W ostatnim odcinku tej serii przypomnimy, że Dzień Sądu jest bardzo pożądany i że jest czasem, którego nie powinno się obawiać, lecz z utęsknieniem i radością oczekiwać