Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?

 1. Czy ci, którzy w tym życiu nie usłyszeli o Jezusie mogą być zbawieni przez swą niewiedzę? cz.1
  W naszej serii odnośnie celu powrotu Jezusa aktualnie rozważamy wątek dotyczący tematu nadziei na zbawienie tych, którzy zmarli nie skorzystawszy z okupowej zasługi Chrystusa, w tym także i choćby z tak prozaicznego powodu, iż nigdy w swoim życiu o nim nie słyszeli. Tam jednak traktujemy ten temat bardzo skrótowo, w niniejszej serii chcielibyśmy więc go rozszerzyć i przedstawić z różnych punktów widzenia to, co Biblia ma o nim do powiedzenia. W dzisiejszym i następnym odcinku wrócimy jeszcze raz do podkreślenia kwestii, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia – starając się raczej uzupełniać niż powielać to, co niedawno wskazaliśmy.
 2. Czy ci, którzy w tym życiu nie usłyszeli o Jezusie mogą być zbawieni przez swą niewiedzę? cz.2
  Rozważając temat nadziei dla niezbawionych zmarłych, w poprzednim odcinku wskazaliśmy wersety świadczące o tym, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia, lecz do oddalenia się od Boga i zatracenia. Dziś dodamy do nich wersety dowodzące, że poznanie jest nieodzowne do wiary i uzyskania zbawienia.
 3. Boska obietnica gwarancją nadziei
  W poprzednich odcinkach wskazaliśmy wersety świadczące o tym, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia, lecz do oddalenia się od Boga i zatracenia oraz, że poznanie jest nieodzowne do wiary i uzyskania zbawienia. Dziś natomiast rozpoczynamy omawianie niektórych z ważniejszych powodów uzasadniających istnienie biblijnej nadziei dla niezbawionych zmarłych, którzy nie mieli takiej szansy w tym życiu – od Bożej, potwierdzonej przysięgą obietnicy danej Abrahamowi.
 4. Rozwinięcie obietnicy Abrahamowej
  Rozpoczęliśmy omawianie niektórych z ważniejszych powodów uzasadniających istnienie biblijnej nadziei dla niezbawionych zmarłych, którzy nie mieli takiej szansy w tym życiu, od zwrócenia uwagi na jedyną w swym rodzaju Bożą obietnicę – potwierdzoną przysięgą – daną Abrahamowi, że kiedyś przez Jezusa i Jego wiernych naśladowców błogosławione będą WSZYSTKIE rodziny, rodzaje i narody ziemi, więc także i te, które nie usłyszały i nie przyjęły w tym życiu ewangelii. Dziś wskażemy na niektóre fragmenty Pisma Świętego, które rozwijają tę obietnicę.
 5. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 1: Wstęp
  W poprzednich odcinkach zastanawialiśmy się nad biblijną nadzieją dla niezbawionych zmarłych, wynikającą z potwierdzonej Boską przysięgą obietnicy Abrahamowej i wersetów, jakie ją później rozwijały. Dziś rozpoczniemy zastanawianie się nad drugim biblijnym powodem tej nadziei – tym, że Jezus złożył swoją ofiarę za WSZYSTKICH, niezależnie od tego, czy oni słyszeli o Nim i przyjęli Go za swego Zbawiciela, czy też nie.
 6. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 2: „(…) człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył na OKUP za wszystkich (…)”
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważania nad drugim powodem nadziei dla niezbawionych zmarłych – okupową ofiarą Jezusa za KAŻDEGO człowieka, i wskazaliśmy wersety biblijne, z których w sposób oczywisty wynika, że Jezus umarł za grzechy całej rodziny ludzkiej. Dziś zastanowimy się nad tym co oznacza, że była to ofiara okupowa – że „Jezus oddał swoje życie jako okup” za ludzkość.
 7. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 3: „(…) jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wszyscy staną się sprawiedliwymi”
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad tym co oznacza, że ofiara Jezusa była ofiarą okupową za ludzkość, dziś spojrzymy na inne miejsca w Piśmie Świętym, które też mówią o tej ofierze i jej skutkach – że jest ona źródłem nadziei i przyszłej szansy dla wszystkich.
 8. Przyczyny zwlekania z korzyściami Okupu. Cz. 1: Dlaczego korzyści płynące ze śmierci Jezusa nie dosięgły wszystkich w chwili Jego śmierci lub zmartwychwstania?
  W poprzednich odcinkach rozważyliśmy pierwsze dwa powody nadziei dla niezbawionych zmarłych: obietnicę daną Abrahamowi oraz ofiarę Okupu za wszystkich. Zanim przejdziemy do omawiania kolejnych powodów tej nadziei, rozważymy jeszcze w krótkości powiązane z tym tematem zagadnienie: dlaczego ta ofiara Okupu nie została jeszcze zastosowana za ludzkość?
 9. Przyczyny zwlekania z korzyściami Okupu. Cz. 2: Dlaczego te korzyści nie dosięgły wszystkich w dniu zesłania Ducha Świętego i dlaczego w ogóle są odwlekane?
  Zastanawiając się dlaczego ofiara Okupu nie została jeszcze zastosowana za ludzkość, w poprzednim odcinku odpowiedzieliśmy na pytanie: dlaczego korzyści ze złożenia Okupu nie dosięgły wszystkich w chwili śmierci lub zmartwychwstania Jezusa, obecnie zastanowimy się nad tym dlaczego nie dosięgły one wszystkich w dniu zesłania Ducha Świętego, oraz dlaczego w ogóle są one tak długo odwlekane.
 10. Grzechy przebaczane w przyszłym świecie
  W poprzednich odcinkach rozważyliśmy dwa pierwsze powody nadziei dla niezbawionych zmarłych – obietnicę jaką Bóg złożył Abrahamowi i potwierdził ją przysięgą, oraz fakt, że Jezus złożył swoją ofiarę za wszystkich. Dziś zajmiemy się trzecim z powodów – to jest obietnicą, że wszystkie grzechy wynikające z upadku Adama zostaną ludzkości odpuszczone.
 11. Boski charakter podstawą nadziei
  W poprzednim odcinku omówiliśmy powód do nadziei dla niezbawionych polegający na tym, że WSZYSTKIE grzechy z wyjątkiem w pełni świadomych i w pełni dobrowolnych mają zostać ludzkości odpuszczone – jeśli nie w pierwszym, to w drugim okresie odpuszczania grzechów. Dziś zajmiemy się kolejnym powodem tej nadziei: Boskim charakterem, którego wspaniałość gwarantuje pomoc w reformie dla wszystkich – albo w tym życiu, albo w przyszłym.
 12. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 1
  W poprzednim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy, że wspaniałość Boskiego charakteru gwarantuje pomoc w reformie dla wszystkich – albo w tym życiu, albo w przyszłym. W kolejnym argumencie potwierdzającym istnienie nadziei dla niewybranych zauważymy, że celem pomocy niektórym [wybranym, klasie wiary] już w tym życiu jest to, by w przyszłości pomagali pozostałym [niewybranym, klasie niewiary] w tej reformie.
 13. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 2
  W poprzednim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy, że w czasie Wieku Ewangelii Bóg wybiera z pośród ludzi „lud dla Swego imienia” – wybrańców, w celu ich zbawienia, lecz gdy zostanie to dokonane, to Pan zajmie się pozostałymi z ludzi – w celu ich zbawienia. Dziś zajmiemy się zauważeniem jak mówi o tym list do Rzymian, szczególnie rozdział 11.
 14. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 3
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii wskazaliśmy, że w czasie Wieku Ewangelii Bóg wybiera z pośród ludzi „lud dla Swego imienia” – wybrańców, w celu ich zbawienia, lecz gdy zostanie to dokonane, to Pan zajmie się pozostałymi z ludzi – w celu ich zbawienia, i pokazaliśmy niektóre spośród uczących o tym wersetów Biblijnych, szczególnie słowa z 11 rozdziału listu do Rzymian. Dziś pokażemy także niektóre inne fragmenty Biblii podające analogiczne myśli.
 15. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 1
  Omawiając temat nadziei dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych w poprzednich odcinkach rozważyliśmy piąty argument za jej istnieniem – to, iż wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych. Dziś rozpoczniemy omawianie kolejnego argumentu – dwojakich doświadczeń niewybranych: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, przechodzonych przez nich w celu porównania ich i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich.
 16. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 2
  Kontynuując omawianie szóstego argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, polegającego na tym, iż Biblia uczy o dwojakich doświadczeniach jakie przechodzą niewybrani: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, w celu porównania ich samych i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich, zajmiemy się dziś tym w jaki sposób jest to ukazane w liście do Rzymian, szczególnie w rozdziałach 8 i 11.
 17. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 3
  Kontynuując omawianie szóstego argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, zajmiemy się dziś tym w jaki sposób jest to ukazane w Psalmie 90.
 18. Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 1
  W poprzednich odcinkach omówiliśmy argument za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, polegający na tym, iż Biblia uczy o dwojakich doświadczeniach jakie przechodzą niewybrani: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, w celu porównania ich samych i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich, obecnie zaczniemy rozważanie kolejnego, siódmego, argumentu w tym temacie: biblijnych zapowiedzi odnośnie przyszłych faktów dotyczących tej nadziei.
 19. Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 2
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy omawianie argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, który wynika z biblijnych zapowiedzi odnośnie przyszłych faktów. Rozpoczęliśmy te rozważania od zastanowienia się głównie nad niektórymi wersetami z proroctwa Ezechiela rozdziału 16, zawierającymi zapowiedź przywrócenia życia, pokuty i nawrócenia Sodomy, Gomory i ich zależnych miast, a także Samarii i samego Izraela, opisanego jako bardziej grzeszny niż oni. Dziś będziemy kontynuowali te rozważania zwracając uwagę tak na powyższe, jak i na jeszcze inne grzeszne miasta, których mieszkańcy mają mieć nadzieję na zbawienie podczas trwania dnia sądu – co wskazuje także na istnienie analogicznej nadziei dla niezbawionych spośród innych narodów.
 20. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 1: „Wybawiciele” – część 1
  Rozważając kwestię istnienia nadziei dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych, w poprzednim odcinku zakończyliśmy omawianie siódmego dowodu, że taka nadzieja istnieje: to jest zapowiadanych przez Biblię przyszłych faktów, które to potwierdzają. Dziś rozpoczniemy omawianie ósmego dowodu tej nadziei – urzędowych imion jakie Biblia przypisuje Jezusowi i Kościołowi, które świadczą o rodzaju urzędowej działalności jaka będzie przez Nich wykonywana w ramach pełnienia tych urzędów.
 21. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 1: „Wybawiciele” – część 2
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie imienia „Wyzwoliciele” z proroctwa Abdiasza rozdziału 1 wersetu 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzić górę Ezawa. I królestwo będzie należeć do Pana” – od zauważenia powodu dla którego ten fragment wskazuje na nadzieję dla niewybranych. Dziś w krótkości zajmiemy się kwestią opisanych tu Wybawicieli.
 22. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 2: „Kapłani”
  Rozważając kwestię ósmego dowodu istnienia nadziei dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych, którym są urzędowe imiona jakie Biblia przypisuje Jezusowi i Kościołowi, które świadczą o rodzaju urzędowej działalności jaka będzie przez Nich wykonywana w ramach pełnienia tych urzędów, w poprzednich odcinkach rozważyliśmy imię „Wyzwoliciele” Dziś natomiast w krótkości zajmiemy się imieniem „Kapłani”.
 23. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 3: „Królowie” – część 1
  Dziś w krótkości zajmiemy się imieniem „Królowie” dla Jezusa i Kościoła, zwracając szczególną uwagę na to, iż ich panowanie ma na celu zniszczenie wszystkich dzieł szatana, na czele których stoi grzech, śmierć i grób – lecz nie dla nich samych, gdyż oni już te rzeczy dla siebie zwyciężyli. .
 24. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 3: „Królowie” – część 2
  Dziś spojrzymy na ich dzieło zbawienia z punktu widzenia kontrastu między uzurpacyjnym panowaniem Szatana oraz zapowiedzianym panowaniem Chrystusa i Kościoła.
 25. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 4 „Prorocy/Nauczyciele”
  Dziś zajmiemy się kolejnym z ich urzędowych imion, którym jest „Prorok”, czyli „Nauczyciel”, oznaczające, że będą oni uczyć rodzaj ludzki drogi zbawienia.
 26. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 5: „Ojciec” i „Matka”
  Dziś krótko rozważymy imię „Rodzice” – albo: „Ojciec” i „Matka” niewybranych z rodzaju ludzkiego, którzy w Wieku Tysiąclecia staną się „dziećmi” wybranych.
 27. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 6: „Pierwsze Plony”
  Dziś rozważymy w krótkości imię „Pierwiastki/Pierwociny/Pierwsze Plony”, które wskazuje na to, że skoro oni są pierwszymi spośród zbawionych, to będą także ci, którzy będą później zbawieni – późniejsze plony/owoce: posłuszni spośród ludzkości w czasie Tysiąclecia.
 28. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 7: „Potomstwo Abrahama”
  Dziś rozważymy kolejne urzędowe imię Jezusa i Kościoła: „Nasienie/Potomstwo Abrahama”, które będzie błogosławić wszystkie rodziny, narody i rodzaje ziemi.
 29. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 1: Wstęp oraz przesłanka (1) Wszyscy zostaną uwolnieni od wyroku Adamowego
  Obecnie przechodzimy do dziewiątego argumentu dowodzącego istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych – którym jest fakt, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli; tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych – i rozpoczniemy to od zauważenia, że Biblia mówi iż wszyscy zostaną uwolnieni spod wyroku Adamowego.
 30. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 2: Przesłanka (2) Wszyscy poznają Boską Prawdę
  Dziś rozważmymy przesłankę (2) – że istnieje nadzieja dla niezbawionych zmarłych, ponieważ wszyscy otrzymają pełną sposobność zbawienia, w ramach której Biblia mówi o tym, że wszyscy poznają Boską Prawdę – jeśli więc nie poznali jej w tym życiu, to poznają ją po zmartwychwstaniu.
 31. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 1 z 2
  Rozpoczynając rozważanie przesłanki (3) przedstawimy dziś pierwszych 11 biblijnych argumentów świadczących o tym, że wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości
 32. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 4: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 2 z 2
  Kontynuujemy rozważanie przesłanki wskazującej, że wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości przedstawiając kolejnych 12 argumentów za jej prawdziwością.
 33. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 5: Przesłanka (4) Wszyscy, którzy nie zostali przyciągnięci do Chrystusa w tym życiu, zostaną do Niego przyciągnięci w życiu przyszłym
  Kolejną przesłanką świadczącą o możliwości zbawienia także dla niewybranych zmarłych jest to, że wszyscy ci, którzy w tym życiu nie zostali w korzystny sposób skierowani do Chrystusa, będą skierowani do Niego w życiu przyszłym.
 34. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 6: Przesłanka (5) Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi
  Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym…
 35. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 7: Przesłanka (6) Każdemu będzie przedstawiona oferta poświęcenia się Panu
  Dotyczy to także tych, którzy zostaną w Tysiącleciu wzbudzeni z martwych.
 36. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 8: Przesłanka (7) Każdemu będzie przedstawiona oferta otrzymania Ducha Świętego
  Bowiem Bóg w Biblii zapowiada, że „Potem [po Wieku Ewangelii – w Tysiącleciu] ześlę Ducha mego na wszelkie ciało (…)”.
 37. Stopniowe usuwanie klątwy z ludzkości
  Biblia zapowiada iż przekleństwo jakie ściągnął na rodzaj ludzki Adam będzie stopniowo usuwane w  Tysiącleciu – ze wszystkich ludzi.
 38. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.1 – Bóg w swej miłości pragnie zbawienia każdego człowieka od wyroku Adamowego
  Zanim podamy kolejne argumenty w sprawie nadziei dla niezbawionych zmarłych, zastanowimy się nad pewnymi kwestiami zbieżnymi z tym tematem, zaczynając od rozważenia tego, czy Bóg faktycznie chce zbawić wszystkich, czy tylko niektórych (np. „wszelkiego pokroju”), od wyroku Adamowego.
 39. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.2 – Biblia uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego
  A nie tylko ludzi „wszelkiego pokroju”.
 40. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.3 – Biblia uczy, że w wyniku miłości Bożej oraz śmierci Jezusa Chrystusa za wszystkich, by zbawić ich od wyroku Adamowego, wszyscy ludzie zostaną zaproszeni i wsparci by przyjść do harmonii z Bogiem
  Cdn rozważania sposobu użycia greckiego słowa πᾶς (pas), w tym także w Przekładzie Nowego Świata.
 41. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.4 – Podsumowanie
  Tak, oznacza ono każdego człowieka bez wyjątku, a w/w myśli także są zawarte właśnie w samych tych wersetach.
 42. Czy Pismo Święte uczy o uniwersalnym odkupieniu, uniwersalnym zbawieniu, czy o obydwóch?
  Można o tym mówić różnymi terminami, a mimo to poprawnie – przy czym jest to uniwersalne zbawienie/odkupienie od Adamowej kary śmierci, a nie zbawienie/odkupienie do wiecznego życia.
 43. Analiza Objawienia rozdziału 20 wersetów 4 i 5
  A jak mają się słowa z Objawienia rozdziału 20 wersetów 4 i 5 (że „inni z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat”) do naszych twierdzeń, że niezbawieni zmarli zostaną obudzeni, żeby przejść przez procesy sądu w Tysiącleciu? 
 44. Czy ‚niesprawiedliwi’ zmartwychwstaną? – cz.1
  W tym i kolejnym odcinku zajmujemy się kolejnym z możliwych pytań: skoro niektórzy nigdy nie osiągną stanu doskonałości, to jak mamy zrozumieć słowa apostoła Pawła, że zmartwychwstać mają zarówno sprawiedliwi jak i niesprawiedliwi?
 45. Czy ‚niesprawiedliwi’ zmartwychwstaną? – cz.2
  Poprzednio zauważyliśmy m.in. rozróżnienie jakie Biblia czyni między zmartwychwstaniem klas wybranych oraz niewybranego świata. Dziś będziemy kontynuować te rozważania, skupiając się szczególnie na kwestii skorzystania z wyniku odkupienia nas od grzechu adamowego.
 46. Czy zmartwychwstaną te same ciała, które są składane do grobu? Część 1
  Nie, Biblia mówi, że tak nie będzie.
 47. Czy zmartwychwstaną te same ciała, które są składane do grobu? Część 2
  Kontynuujemy ten temat, skupiając się na omówieniu Izajasza rozdziału 26 wersetu 19, który bywa przytaczany jako kontrargument.
 48. Jednym z celów wtórej obecności Jezusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny – cz.1: Obraz i podobieństwo Boże
  Wracamy do przedstawiania kolejnych argumentów istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych – (11) z nich jest to, iż jednym z celów powrotu Jezusa jest udzielenie sposobności restytucji całej ludzkiej rodzinie – żyjącym i zmarłym. Rozpoczynając rozważanie tego argumentu zastanowimy się nad znaczeniem pojęć „obraz Boży” i „podobieństwo do Boga”
 49. Cz.2: Skutki upadku człowieka
  W tym odcinku zauważamy, że człowiek utracił „obraz Boży” i „podobieństwo do Boga” i zajmujemy się pokazaniem tego, co je zastąpiło
 50. Cz.3: Potwierdzające to wersety – część 1
  W tym odcinku rozpoczynamy omawianie niektórych wersetów potwierdzających prawdziwość tego argumentu (11) na rzecz istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych, zaczynając od krótkiego omówienia Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetów 19-21
 51. Cz.4: Potwierdzające to wersety – część 2
  Kolejny stosowny fragment na potwierdzenie tego argumentu, to jest Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 14-17
 52. Cz.5: Potwierdzające to wersety – część 3
  Kolejne stosowne fragmenty wskazujące iż jednym z celów powrotu Jezusa jest udzielenie sposobności restytucji całej ludzkiej rodzinie – żyjącym i zmarłym
 53. Cz.6: Potwierdzające to wersety – część 4
  W tym odcinku przedstawiamy szczególnie wersety mówiące o nadziei dla wszystkich narodów
 54. Cz.7: Potwierdzające to wersety – część 5
  W tym odcinku przedstawiamy szczególnie wersety mówiące o nadziei dla żyjących ORAZ dla zmarłych.
 55. Cel królestwa Chrystusa – część 1: Zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu
  Rozpoczynamy rozważanie (12) argumentu za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych: celem Królestwa Chrystusa jest [rozważane w tym odcinku] a) zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu, i b) wprowadzenie wśród nich dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ich do doskonałości
 56. Część 2: Wprowadzenie wśród ludzi każdej dobrej rzeczy i wpływu
  Rozważanie czy celem Królestwa Chrystusa jest też b) wprowadzenie wśród nich dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ich do doskonałości.
 57. Pozytywna reakcja niewybranych na ofertę zbawienia oraz uczynienie grzechu obrzydliwym dla nich, gdy dla kontrastu poznają istotę i skutki sprawiedliwości
  Dziś krótko rozważymy argumenty (13) – o bezpośredniej nauce Biblii o pozytywnej reakcji niewybranych na ofertę zbawienia i (14) – o uczynieniu grzechu obrzydliwym dla nich, szczególnie gdy dla kontrastu poznają istotę i skutki sprawiedliwości
 58. Biblia naucza, że wielu ze zmarłych podda się zarządzeniom Królestwa, gdy zostaną one zaprowadzone na Ziemi
  W tym odcinku rozważymy argument (15) za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych – taki jak w tytule odcinka.
 59. Równoznaczność Tysiąclecia i Dnia Sądu
  (16) argumentem za istnieniem nadziei dla niezbawionych/niewybranych zmarłych jest to, że ta nadzieja wynika z równoznaczności Wieku Tysiąclecia i Dnia Sądu.
 60. Znaczenie słowa ‚zmartwychwstanie’ w zastosowaniu go do ludzkości
  (17) argumentem za istnieniem tej nadziei, jest znaczenie słowa „zmartwychwstanie” w zastosowaniu go do ludzkości.
 61. Dwie drogi zbawienia
  (18) argumentem za istnieniem tej nadziei jest to, iż wynika ona z tego, że istnieją DWIE drogi zbawienia.
 62. Doktryna o restytucji
  Kolejny – 19 – argument za istnieniem nadziei dla niezbawionych (niewybranych w zbawieniu wyborczym) zmarłych – że nadzieja ta wynika z doktryny o restytucji.
 63. Po zakończeniu zbawiania przez wybór będzie działać zbawienie przez wolną łaskę
  Kolejnym, (20) argumentem za istnieniem nadziei dla niezbawionych (niewybranych) zmarłych jest to, że po zakończeniu zbawienia na podstawie wyboru działać będzie zbawienie z wolnej łaski.
 64. Ostatecznie wszystkie Boskie dzieła przyniosą mu chwałę
  Kolejnym, (21) argumentem za istnieniem tej nadziei jest to, że Biblia potwierdza istnienie tej nadziei poprzez naukę, iż ostatecznie wszystkie Boskie dzieła przyniosą mu chwałę.
 65. Analiza innych potwierdzających tekstów – cz.1
  W kolejnych odcinkach przytoczymy kilka dodatkowych tekstów, których jeszcze nie cytowaliśmy lub nie wyjaśniliśmy w pełni. Bezpośrednio uczą lub sugerują one, że w czasie Tysiąclecia niezbawione w zbawieniu wyborczym zmarłe osoby zostaną obudzone ze stanu śmierci i powrócą na ziemię. W tym odcinku omówienie Psalmu 22 wersetów 28-30.
 66. Analiza innych potwierdzających tekstów – cz.2
  Obecnie zajmiemy się kilkoma kolejnymi fragmentami Słowa Bożego: Psalmem 86 wersetem 9, Izajasza rozdziałem 29 wersetami 18 i 24, Rzymian rozdziałem 14 wersetem 9 i Filipian rozdziałem 2 wersetami 10 i 11.
 67. Analiza innych potwierdzających tekstów – cz.3
  Kolejnym fragmentem, który bezpośrednio uczy lub sugeruje, że w czasie Tysiąclecia niezbawieni zostaną obudzeni ze stanu śmierci i powrócą na ziemię jest 1 Koryntian rozdział 15 wersety 21-26.