Światy i wieki biblijne

 1. Wielkie epoki zwane ‚światami’
  Aby zrozumieć Boże cele należy zwracać się do Pisma Świętego, Badając je, dowiadujemy się m.in., że Boski plan w odniesieniu do człowieka obejmuje trzy wielkie okresy, epoki, zwane przez apostołów Piotra i Pawła „światami”, które rozpoczynają się od stworzenia człowieka i sięgają w nieograniczoną przyszłość. Przedstawiają one trzy różne sposoby przejawiania się Boskiej opatrzności – Boskiego traktowania człowieka. W tym odcinku – wstęp i ogólne informacje na ich temat.
 2. Ogólne porównanie obecnego i przyszłego świata
  Drugi z opisywanych przez Biblię „światów”, jest nazwany „obecnym złym światem” – nie dlatego, że w nim nie ma niczego dobrego, ale dlatego, że dozwolono w nim na działanie i przewagę zła. Natomiast trzeci „świat” jest określony mianem „świata przyszłego”, „w którym mieszka sprawiedliwość” – nie dlatego, że w całości czasu jego trwania nie będzie zła, lecz z tego powodu, że zło nie będzie miało w nim przewagi.
 3. Cztery znaczenia słowa ‚świat’ w Biblii
  Podstawowym znaczeniem słowa „świat” w Biblii jest porządek, układ rzeczy. Z punktu widzenia tej ogólnej myśli Biblia stosuje słowo „świat” do wielu rzeczy, w których zawiera się pojęcie porządku i planu: 1) wszechświata; 2) Ziemi; 3) rodziny ludzkiej; 4) porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej.
 4. Trzy niebiosa i trzy ziemie – wstęp
  Podstawą każdego z wymienionych w Biblii „światów” jest Ziemia – jako planeta – chociaż wieki mijają i światy zmieniają się, „Ziemia trwa na wieki”, a apostoł Piotr nazywa każdy z tych trzech „światów” odrębnymi niebiosami i ziemią. Co więc ma na myśli? Słowo „niebiosa” symbolizuje wyższe, czyli duchowe moce sprawujące władzę, systemy religijne i ich nauczyciele, zaś „ziemia” symbolizuje rząd sprawowany przez człowieka oraz systemy społeczne.
 5. Symboliczne niebiosa
  Jaka jest różnica między literalnymi a symbolicznymi/figuralnymi niebiosami i ziemią? Czym są symboliczne niebiosa w znaczeniu używanym przez Biblię?
 6. Aniołowie ‚niebiosami’ ‚pierwszego świata’ – część 1
  Aniołowie byli kiedyś upoważnionymi przez Boga nauczycielami rodziny ludzkiej i posiadali władzę nagradzania posłusznych i karania nieposłusznych – w jaki sposób ją oni wykorzystywali i na czym mógł polegać ich upadek?
 7. Aniołowie ‚niebiosami’ ‚pierwszego świata’ – część 2
  W niniejszym odcinku omawiamy skąd się wziął, na czym polegał i do jakich skutków doprowadził grzech aniołów, stanowiących symboliczne „niebiosa” pierwszego świata.
 8. Symboliczna ‚ziemia’ ‚pierwszego świata’
  Po wskazaniu, że symbolicznymi niebiosami „pierwszego świata” byli aniołowie – jako nauczyciele rodziny ludzkiej, przechodzimy obecnie do przyjrzenia się co było symboliczną ziemią „pierwszego świata” i w jaki sposób była ona zorganizowana.
 9. Zakończenie istnienia porządku rzeczy przed potopem
  Po rozważeniu czym były symboliczne niebiosa i symboliczna ziemia „pierwszego świata”, możemy lepiej zrozumieć, że ówczesny porządek rzeczy okazał się niepowodzeniem, jeżeli chodzi o podniesienie człowieka z grzechu ku utraconej przez niego doskonałości. Doprowadził on ludzkość do stanu, w którym (nie licząc Noego i jego rodziny) „wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe” i, aby ludzkość pochodząca wprost z linii Adama, a nie będąca powstałymi w wyniku grzechu hybrydami (mieszańcami) ludzko-anielskimi, mogła istnieć dalej, ten porządek rzeczy musiał zostać zakończony…
 10. Drugi ‚świat’ – jego nazwa, charakter i władca
  Po zakończeniu rozważania sposobu w jaki zakończył się porządek rzeczy istniejący przed potopem, przechodzimy do zastanowienia się nad drugim „światem” – jego biblijną nazwą, charakterem oraz uzurpatorem, który jest jego władcą.
 11. Symboliczne niebiosa ‚drugiego świata’ – część 1
  W 5 części naszego cyklu wskazaliśmy, że Biblia mówi o nauczycielach religijnych jako o symbolicznych gwiazdach – następnie mówiliśmy o nich w kontekście „pierwszego świata”, natomiast w dzisiejszym odcinku zajmiemy się symbolicznymi niebiosami „drugiego („obecnego złego”) świata”
 12. Symboliczne niebiosa ‚drugiego świata’ – część 2
  W poprzedniej części zauważyliśmy, że symbolicznymi niebiosami „drugiego świata” są władze duchowej kontroli, a jego symbolicznymi gwiazdami: fałszywe systemy religijne i nauczyciele, których od czasu potopu szatan używa do zwodzenia rodziny ludzkiej. Obecnie zwrócimy uwagę między innymi na niektóre z rozpowszechnianych przez niego doktryn, dzięki którym podtrzymywał on trwanie swojego imperium, oraz na jego postępowanie wobec tych, którzy je w jego imieniu rozpowszechniali i tych, którzy je zwalczali.
 13. Symboliczna ziemia ‚drugiego świata’
  Po zastanowieniu się nad symbolicznymi niebiosami „drugiego świata”, ich symbolicznymi gwiazdami oraz niektórymi z rozpowszechnianych przez Szatana doktryn, dzięki którym podtrzymywał on działanie swego imperium, zajmiemy się obecnie w krótkości jego symboliczną ziemią – czyli obecnie istniejącym porządkiem rzeczy.
 14. Koniec ‚obecnego złego’ świata i początek przyszłego
  Po rozważeniu czym były symboliczne niebo i ziemia drugiego, „obecnego złego” świata, zastanowimy się w krótkości nad zakończeniem istnienia owego świata, a początkiem istnienia trzeciego, „przyszłego świata”. Zmiana jaka wówczas zajdzie nie będzie polegała na zniszczeniu literalnej ziemi ani niebios, lecz na zmianie duchowej władzy, oraz sposobu organizacji rządów i społeczeństwa.
 15. Wieki biblijne – wstęp
  Po ogólnym rozważeniu trzech „światów” Boskiego Planu Wieków, zwrócimy teraz uwagę na wewnętrzny podział tych „światów” na mniejsze okresy, zwane „Wiekami”, w których Boski sposób traktowania człowieka zmieniał się – po realizacji stosownych celów danego Wieku następowało przejście do kolejnego, bardziej zaawansowanego etapu owego Planu, zbliżającego go do jego ostatecznej realizacji.
 16. Wieki biblijne – Wiek Patriarchów i Wiek Żydowski
  Dziś w krótkości omówimy Wiek Patriarchów, czyli okres, w którym Bóg szczególnie zajmował się tylko jednostkami, z którymi zawarł przymierze: Abrahamem, Izaakiem i Jakubem (i ich rodzinami), oraz Wiek Żydowski, w którym Bóg szczególnie zajmował się tylko jednym narodem – Izraelem.
 17. Wieki biblijne – Wiek Ewangelii i Wiek Tysiąclecia
  Dziś w krótkości omówimy Wiek Ewangelii, w którym dobra nowina miała być zwiastowana nie tylko Żydom, ale także i wszystkim innym narodom, oraz Wiek Tysiąclecia, w którym Chrystus odbierze królestwo Szatanowi i wraz z Kościołem przywróci świat do pierwotnego stanu.
 18. Symboliczne niebiosa ‚przyszłego świata’
  Rozważywszy w poprzednich odcinkach symboliczne niebiosa i ziemie „pierwszego”, oraz „obecnego złego” świata, obecnie zajmiemy się symbolicznymi niebiosami i ziemią „przyszłego świata”, przy czym w dzisiejszym odcinku – symbolicznymi niebiosami.
 19. Symboliczna ziemia ‚przyszłego świata’ – część 1
  Po bardzo skrótowym omówieniu w poprzednim odcinku symbolicznych niebios trzeciego, „przyszłego świata”, rozpoczniemy dziś podobnie skrótowe omówienie nowej, symbolicznej ziemi, która będzie im towarzyszyć.
 20. Symboliczna ziemia ‚przyszłego świata’ – część 2
  W ostatnim odcinku niniejszej serii dokończymy skrótowe omówienie nowej, symbolicznej ziemi „przyszłego świata”, w której na wieki mieszkać będzie sprawiedliwość.