‚Dzieje Apostolskie spisane wierszem’

'Dzieje Apostolskie spisane wierszem'Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

 1. Wstęp (rozdział 1 wersety 1-5)
  Krótki wstęp
 2. Wniebowstąpienie Jezusa (rozdział 1 wersety 6-14)
  Fragment dotyczący wniebowzięcia Jezusa oraz wydarzeń tuż przed i tuż po tym wydarzeniu
 3. Wybór Macieja (rozdział 1 wersety 15-26)
  Fragment dotyczący końca Judasza oraz wyboru Macieja na jego miejsce (najwyraźniej nie uznanego przez Pana, jako, że w swoim czasie wybrał on Pawła na zwolnione miejsce wśród „Dwunastu”)
 4. Zesłanie Ducha Świętego (rozdział 2 wersety 1-13)
  Fragment dotyczący zesłania Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i zainteresowania ewangelią wywołanego publicznością niektórych skutków tego niezwykłego zjawiska
 5. Kazanie apostoła Piotra (rozdział 2 wersety 14-36)
  Fragment dotyczący kazania apostoła Piotra, jakie wypowiedział on po zesłaniu Ducha Świętego – o tym co się stało i z jakiego powodu: ponieważ Jezus zmartwychwstał po swej ofiarniczej śmierci
 6. Pierwsze nawrócenia (rozdział 2 wersety 37-41)
  Fragment dotyczący opisu reakcji zgromadzonych na kazanie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, po tym gdy zobaczyli działanie darów Ducha Świętego
 7. Życie pierwszych chrześcijan (rozdział 2 wersety 42-47)
  Fragment dotyczący krótkiego okresu próby życia w „komunie” (który może będzie mógł mieć jakieś zastosowanie w Królestwie Bożym, ale póki ludzie są niedoskonali – nie…) i relacji z wielu nawróceń”
 8. Uzdrowienie chorego (rozdział 3 wersety 1-11)
  Fragment dotyczący daru wiary jaki miał apostoł Piotr, oraz relacji z uzdrowienia pewnego człowieka, wykorzystanego do przyciągnięcia uwagi obecnych do tego, co apostołowie mieli im do powiedzenia
 9. Mowa Piotra w Portyku Salomona (rozdział 3 wersety 12-26)
  Fragment dotyczący kazania św. Piotra, które wypowiedział do zebranych po zyskaniu ich uwagi przez uzdrowienie owego chorego (z poprzedniego odcinka), którego wszyscy znali i wiedzieli, że dotychczas był niepełnosprawny
 10. Piotr i Jan przed Sanhedrynem (rozdział 4 wersety 1-22)
  Fragment dotyczący przesłuchania apostołów przed Sanhedrynem w związku z zainteresowaniem jakie przyciągali tym co robili i mówili – i ich reakcji na zabranianie im głoszenia
 11. Powrót do swoich (rozdział 4 wersety 23-31)
  Fragment dotyczący wspólnej modlitwy po uwolnieniu apostołów z więzienia oraz kolejnego zesłania Ducha Świętego.
 12. Wspólnota dóbr (rozdział 4 wersety 32-37)
  Fragment dotyczący krótkiego okresu czasu, w którym próbowano życia we wspólnocie na komunistycznych zasadach – próbując chrześcijańską jedność rozciągnąć także na wspólnotę dóbr – co możliwe, że uda się w Królestwie Bożym, ale, jak historia pokazuje – niestety, na pewno nie wcześniej.
 13. Ananiasz i Safira (rozdział 5 wersety 1-11)
  Fragment dotyczący epizodu z Ananiaszem i Safirą, który pokazał z jednej strony m.in. samolubstwo, jakie czyniło nierealnym tą próbę wprowadzenia komunistycznego ustroju do życia wspólnoty wierzących, a z drugiej przypomniał im, że Bóg traktuje poważnie to, co oni deklarują i wykonują, i że nie można Go oszukać.
 14. Cuda uczynione przez Apostołów (rozdział 5 wersety 12-16)
  Krótki opis cudów jakie czynili Apostołowie w celu zwrócenia uwagi na ewangelię, oraz skutków jakie wywierały te manifestacje Bożej mocy
 15. Piotr i Jan ponownie przed Radą (rozdział 5 wersety 17-33)
  Fragment postawy apostołów, którzy po odważnym, publicznym głoszeniu zostali wtrąceni do więzienia, cudownie wyzwoleni przez anioła i ponownie przyprowadzono ich przed Radę, żeby im zakazać głosić – ale oni się na to stanowczo nie zgodzili…
 16. Wystąpienie Gamaliela (rozdział 5 wersety 34-42)
  Fragment dotyczący sposobu w jaki Gamaliel przemówił do rozumu swoich współbraci, oraz postawy apostołów w obliczu zakazu głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie i Jego dziele.
 17. Wybór siedmiu diakonów (rozdział 6 wersety 1-7)
  Fragment dotyczący wyboru pomocników, którzy mieli zajmować się bardziej technicznymi częściami służby dla współbraci i sióstr, by inni mogli skupić się na bardziej duchowej części usługi.
 18. Oskarżenie Szczepana (rozdział 6 wersety 8-15)
  Fragment dotyczący działalności Szczepana, której moc i rozgłos doprowadziły go do bycia porwanym i niesłusznie oskarżonym.
 19. Mowa Szczepana – część 1 (rozdział 7 wersety 1-16)
  Początkowy fragment przemowy Szczepana, w której przypominał on dzieje Izraela – od Abrahama do śmierci (i pogrzebania) Jakuba.
 20. Mowa Szczepana – część 2 (rozdział 7 wersety 17-37)
  Środkowy fragment przemowy Szczepana, w której przypominał on dzieje Izraela – tym razem, skrótowy opis historii Mojżesza.
 21. Mowa Szczepana – część 3 (rozdział 7 wersety 38-53)
  Końcowy fragment przemowy Szczepana, w której przypominał on dalszą część historii Izraela – i zarzucił swym oskarżycielom, że prześladowali i zabili Jezusa, tak jak ich przodkowie czynili z prorokami.
 22. Ukamienowanie Szczepana (rozdział 7 wersety 54-60)
  Opis reakcji większości słuchaczy Szczepana..
 23. Prześladowanie i rozproszenie chrześcijan (rozdział 8 wersety 1-3)
  Króciutki fragmencik odnośnie prześladowań ludu Bożego, jakie rozpoczęły się po śmierci Szczepana.
 24. Działalność Filipa w Samarii (rozdział 8 wersety 4-8)
  Króciutka relacja z działań ewangelizacyjnych Filipa w Samarii.
 25. Szymon Czarnoksiężnik (rozdział 8 wersety 9-13)
  Opis wprowadzający do historii kontekst – kim był Szymon Czarnoksiężnik?
 26. Piotr i Jan w Samarii (rozdział 8 wersety 14-25)
  Opis próby kupienia przez Szymona Czarnoksiężnika darów ducha świętego od apostołów.
 27. Filip i dworzanin królowej Etiopii (rozdział 8 wersety 26-40)
  Opis spotkania ewangelisty Filipa z poganinem zainteresowanym Bożą prawdą, któremu zostało wytłumaczone iż 53 rozdział Izajasza mówi proroczo o Jezusie.
 28. Nawrócenie Saula (rozdział 9 wersety 1-19)
  Opis historii nawrócenia Saula, który z prześladowcy chrześcijan sam stał się chrześcijaninem.
 29. Saul w Jeruzalemie i Tarsie (rozdział 9 wersety 20-30)
  Opis początku służby Saula jako głosiciela ewangelii Chrystusa, związaną z nim początkową nieufność uczniów Jezusa względem jego osoby i pierwsze zamachy na jego życie.
 30. Piotr uzdrawia Eneasza, oraz Wskrzeszenie Tabity w Joppie (rozdział 9 wersety 31-43)
  Opis dwóch, relatywnie krótkich, epizodów, ukazujących przedsmak tego co w przyszłości Jezus zrobi dla wszystkich ludzi – których będzie wzbudzał z martwych i leczył ze wszelkich chorób, jakie ich trapią.
 31. Powołanie setnika Korneliusza (rozdział 10 wersety 1-23)
  Pierwsza część historii związanej z powołaniem setnika Korneliusza, a konkretnie opis przygotowania Piotra do użycia przez niego drugiego z udzielonych mu kluczy – to jest otwarcia drogi do Wysokiego Powołania dla pogan.
 32. Powołanie setnika Korneliusza cz.2 (rozdział 10 wersety 24-48)
  Druga część historii związanej z powołaniem setnika Korneliusza, to jest dotarcie apostoła Piotra do Joppy i opis tamtejszych wydarzeń, włącznie z zesłaniem ducha świętego na pierwszych spośród pogan i odpowiedzią na towarzyszące temu wątpliwości.
 33. Piotr wyjaśnia Zborowi w Jeruzalemie chrzest Korneliusza (rozdział 11 wersety 1-18)
  Opis wyjaśnienia Zborowi w Jeruzalemie wątpliwości co do faktycznego początku działania łaski Bożej dla pogan.
 34. Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej (rozdział 11 wersety 19-26)
  Opis szybkiego rozwoju dzieła Prawdy, jakie wyniknęło z głosicielskiej pracy chrześcijan rozproszonych z powodu prześladowań po świadectwie Szczepana, oraz działalności Barnaby i Pawła.
 35. Podróż Barnaby i Saula z kolektą do Jeruzalemu (rozdział 11 wersety 27-30)
  Opis braterskiej pomocy udzielonej innemu zborowi w trudnej sytuacji życiowej.
 36. Herod prześladuje chrześcijan oraz Piotr ucieka z więzienia (rozdział 12 wersety 1-19)
  Historia uwięzienia Piotra i jego cudownego wyzwolenia z więzienia.
 37. Śmierć Heroda Agryppy (rozdział 12 wersety 20-25)
  Opis odebrania przez Boga życia królowi Agryppie w, jak mu się wydawało, szczytowym momencie jego potęgi i chwały.
 38. Wysłanie Barnaby i Saula (rozdział 13 wersety 1-3)
  Opis wyprawienia Barnaby i Saula do pracy jaką mieli wykonać z ramienia Zboru w Antiochii.
 39. Barnaba i Saul na Cyprze (rozdział 13 wersety 4-12)
  Opis nawrócenia prokonsula Sergiusza Pawła, w wyniku konfrontacji Pawła z czarnoksiężnikiem Elimasem.
 40. Paweł przemawia do Żydów w Antiochii Pizydyjskiej (rozdział 13 wersety 13-43)
  Relacja z kazania, jakie na zaproszenie przełożonych synagogi w Antiochii Pizydyjskiej, wygłosił apostoł Paweł.
 41. Paweł i Barnaba zwracają się do pogan (rozdział 13 wersety 44-52)
  Relacja z różnicy podejścia między żydami a poganami na głoszenie im ewangelii.
 42. Paweł i Barnaba w Ikonium (rozdział 14 wersety 1-7)
  Relacja z głoszenia ewangelii w Ikonii dopóki podburzeni Żydzi i poganie nie uniemożliwili dalszej pracy.
 43. Paweł i Barnaba w Listrze i Derbe (rozdział 14 wersety 8-21)
  Relacja z głoszenia ewangelii w Listrze (w tym: uzdrowienia chromego [mającego bezwładne nogi] od urodzenia, prób obwołania ich bogami w ludzkiej postaci, a następnie ukamienowania Pawła przez podburzony tłum) i Derbe.
 44. Powrót do Antiochii (rozdział 14 wersety 22-28)
  Relacja z powrotnej podróży do Antiochii, w trakcie której m.in. dopilnowali by lokalny zbór wybrał sobie (za pomocą jawnego głosowania „przez podniesienie rąk” każdego z jego członków) starszych, by w nim służyli.