Nasze wykształcenie wykazuje braki w…

Nasze wykształcenie wykazuje braki w...W niniejszej serii zajmujemy się rozmaitymi zakresami wykształcenia – w taki sposób w jaki są one wykorzystane w rozmaitych obrazach zawartych w Biblii. Początkowo ta seria nosiła nazwę „Twoje wykształcenie wykazuje braki w…” – ale w miarę jej rozwoju zdaliśmy sobie sprawę, że właściwie z jakiego powodu mielibyśmy się wykluczać z podlegania pod tą frazę i stawiać na jakiejś wyższej pozycji?

 1. Część 1: czytaniu
  …jeśli nie „pilnujemy czytania, napominania i nauki” (1 Tymoteusza rozdział 4 werset  13) i nie używamy dostarczonych przez Boga pomocy, byśmy „czytając [Pismo Święte] mogli zrozumieć” (Efezjan rozdział 3 werset 4; Dzieje Apostolskie rozdział 8 werset 30)
 2. Część 2: pisaniu
  …jeśli wypisujemy rzeczy przykre, przewrotne, złośliwe, hańbiące Boga (Izajasza rozdział 10 werset 1), a omieszkujemy wypisać Boskie prawo miłości w naszym sercu (Rzymian rozdział 2 wersety 14 i 15; Przypowieści Salomonowe rozdział 7 wersety 1-3), tym samym lekceważąc możność stania się listem Chrystusowym znanym i czytanym przez wszystkich, zapisanym nie atramentem lecz Duchem Boga żywego (2 Koryntian rozdział 3 wersety 2 i 3).
 3. Część 3: arytmetyce
  …jeśli nie nauczyliśmy się obliczać dni naszych, abyśmy mogli doprowadzić swe serca do mądrości (Psalm 90 werset 12) i dodać do naszej wiary pozostałe zalety Chrystusowe (2 Piotra rozdział 1 wersety 5-9)
 4. Część 4: mierzeniu
  …jeśli mierzymy siebie wzorcem ludzkim, porównując siebie z innymi (2 Koryntian rozdział 10 wersety 12-18), zamiast mierzyć siebie samego Słowem Boga (Jakuba rozdział 1 wersety 21-25)
 5. Część 5: geometrii
  …jeśli nie jesteśmy w stanie objąć szerokości, długości, głębokości i wysokości miłości Chrystusa, abyśmy mogli być napełnieni całą pełnią Boga (Efezjan rozdział 3 wersety 18 i 19).
 6. Część 6: literowaniu
  …jeśli w Psalmie 145 wersecie 20 słowo „wytraci” literujemy: t – o – r – t – u – r – u – j – e; w Psalmie 37 wersecie 38 słowo „wykorzenieni” literujemy: m – ę – c – z – e – n – i;  u Jakuba rozdziale 1 wersecie 15 słowo „śmierć” literujemy: w – i – e – c – z – n – e – m – ę – k – i, i jeśli u Ezechiela w rozdziale 18 wersetach 4 i 20 słowo „umrze” literujemy: b – ę – d – z – i – e – ż – y – ł – a – w – o – g – n – i – u
 7. Część 7: gramatyce
  …jeśli ignorujemy partykułę przeczącą „nie” i zamiast czytać o Bogu „Nie będzie się gniewał bez końca ani nie będzie oburzony na wieki”, czytamy „Będzie się gniewał bez końca i będzie oburzony na wieki” (wysyłając ludzi na wieczne męki)
 8. Część 8: znajomości języka
  …jeśli jeszcze nie wiemy, że „czysty język” – czyste Słowo Prawdy nieskażone błędami szatana i ludzkimi tradycjami – ten jeden język, tę jedną wiarę (Efezjan rozdział 4 werset 5), po ucisku, Bóg przywróci niewybranym ludziom tego świata po tym czasie ucisku, ażeby („pozostali ludzie” – Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 16 i 17) mogli wzywać Jego imienia oraz służyć Mu jednomyślnie i harmonijnie (Sofoniasza rozdział 3 wersety 8 i 9)
 9. Część 9: geologii
  …jeśli nie znamy יהוה, Skały Wieków (5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4; Izajasza rozdział 26 werset 4)
 10. Część 10: mineralogii
  …jeśli nie uznajemy, że srebro powszechnie jest używane do przedstawiania Prawdy (Psalm 12 werset 7; ewangelia Łukasza rozdział 15 werset 8; 1 Koryntian rozdział 3 werset 12) i że jeśli nie jest utrzymywane w czystości staje się żużlem (Izajasza rozdział 1 werset 22)
 11. Część 11: historii
  …jeśli nie jesteśmy zapoznani z rzeczami zapisanymi w Słowie Bożym, które to rzeczy zostały napisane ku naszej nauce (Rzymian rozdział 15 werset 4) i dla naszego napomnienia, wiele z nich jako przykłady lub typy (1 Koryntian rozdział 10 werset 11)
 12. Część 12: socjologii
  …jeśli poszukujemy innego lekarstwa przeciwko grzechowi niż tego jedynego dostarczonego przez Boga: zasługi krwi Jezusa Chrystusa, Jego Syna (1 Jana rozdział 1 werset 7; Kolosan rozdział 1 wersety 19-20; Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12)
 13. Część 13: botanice
  …jeśli nie odkryliśmy Prawdziwej Winorośli (ewangelia Jana rozdział 15 werset 1) i nie dowiedzieliśmy się, że „zasadzeni w domu PANA zakwitną” (Psalm 92 wersety 13-14), lecz każdy szczep, który nie został zaszczepiony przez Boga będzie wykorzeniony (ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 13)
 14. Część 14: zoologii
  …jeśli nie wiemy, że Bóg robaka, tak samo jak i ogień, używa jako symbolu całkowitego i bezwzględnego wiecznego zniszczenia – całkowitego unicestwienia (Izajasza rozdział 66 werset 24; ewangelia Marka rozdział 9 wersety 44, 46-48) i że kiedy Jezus mówił o gehennie, gdzie robak nie umiera, nie nauczał, że literalne robaki są nieśmiertelne
 15. Część 15: fizjologii
  …jeśli zaprzeczamy, że serce tego kto nie jest w harmonii z Bogiem, jest najzdradliwsze i najbardziej niepoprawne (Jeremiasza rozdział 17 werset 9), że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego (1 Koryntian rozdział 15 werset 50) i że duchowa istota nie ma ciała ani kości tak jak je miał zmaterializowany Jezus kiedy ukazał się Swoim uczniom (ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 39)
 16. Część 16: chemii
  …jeśli nie wykorzystaliśmy tego jedynego procesu (Objawienie rozdział 1 werset 5; rozdział 7 werset 14), z pomocą którego przez zasługę Jezusa nasze grzechy, chociaż są czerwone jako szkarłat, mogą być białe jak śnieg (Izajasza rozdział 1 werset 18), ponieważ wszystkie inne środki reformy i oczyszczania (symbolizowane przez mydło i inne detergenty) jakkolwiek silne, takie na przykład jak dobre uczynki, nie mogą nas usprawiedliwić przed Bogiem (Jeremiasza rozdział 2 werset 22; Rzymian rozdział 3 werset 20)
 17. Część 17: architekturze
  …jeśli wierzymy, że możemy budować na jakimkolwiek innym gruncie niż na Jezusie Chrystusie lub jeśli nie uważamy jak i z jakich materiałów budujemy (1 Koryntian rozdział 3 wersety 10-12) i jeśli nie uznajemy, że gdy budujemy w sposób przeciwny do Boskich zarządzeń, to budujemy na próżno (Psalm 127 werset 1)
 18. Część 18: geografii
  …jeśli nie wiemy, gdzie będzie stolica nadchodzącego Królestwa na ziemi (ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10; Objawienie rozdział 5 werset 10; Izajasza rozdział 2 werset 3; Jeremiasza rozdział 3 werset 17) i że granicami tego Królestwa będą najdalsze krańce ziemi (Psalm 2 werset 8; Psalm 72 werset 8; Zachariasza rozdział 14 werset 9; Daniela rozdział 2 wersety 34, 35, 44 i 45)
 19. Część 19: astronomii
  …jeśli nie spoglądamy na świecącą gwiazdę poranną (Objawienie rozdział 22 werset 16; 2 Piotra rozdział 1 werset 19)
 20. Część 20: muzyce
  …jeśli nie śpiewamy w naszych sercach Panu, dziękując zawsze Bogu za wszystko (Efezjan rozdział 5 wersety 19-20), nie śpiewamy pieśni Mojżesza (nauk o pierwotnej doskonałości człowieka, jego upadku, przekleństwie, dozwoleniu złego i restytucji, znajdujących się głównie w Starym Testamencie – której pewnym streszczeniem jest Psalm 90) i pieśni Baranka (o sprawach odnoszących się do zbawienia Kościoła, znajdujących się głównie w Nowym Testamencie) – które wspólnie mówią zasadniczo o zbawieniu i świata i Kościoła (1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 3-6; rozdział 4 werset 10; 1 Jana rozdział 2 werset 2; Objawienie rozdział 15 wersety 3 i 4)
 21. Część 21: gimnastyce
  …jeśli nie ćwiczymy się w pobożności i nie staramy się zawsze mieć sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi, a zamiast tego ćwiczymy się jedynie fizycznie (Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 16; 1 Tym. rozdział 4 wersety 7-8)
 22. Część 22: rolnictwie
  …jeśli nie wiemy, że błogosławieni są ci, którzy we właściwym czasie sieją dobre „Słowo o Królestwie” (ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 19), „na wszelkich miejscach urodzajnych” (Izajasza rozdział 32 werset 20; Kaznodzieja Salomonowy rozdział 11 werset 6) i że Bóg jest tym, który daje wzrost (1 Koryntian rozdział 3 wersety 6 i 7)