Życiorys C.T. Russella (wersja audio)

Pastor C.T. Russell w 1913 rokuW niniejszej serii przedstawiamy życiorys pastora C.T. Russella.

Prezentowana seria to wersja audio artykułów ze strony https://www.pastorrussell.pl/zyciorys/szczegolowy-zyciorys/, które z kolei są opracowaniem książki Charlesa F. Redekera, pt. Pastor C.T. Russell, Messenger of Millennial Hope (czyli: „Pastor C.T. Russell, Posłannik Nadziei Tysiąclecia”). Niektóre informacje zaczerpnięto z książki F. Zydka, pt. „Charles Taze Russell: His Life and Times. The Man, the Millennium, and the Message” (czyli: „Charles Taze Russell: Jego Życie i Czasy. Człowiek, Millenium i Posłannictwo”), oraz z czasopisma „Watch Tower” („Strażnica” [warto przy tym zauważyć: tej z czasów sprzed momentu wrogiego przejęcia jej przez J.F. Rutherforda i jego zwolenników, którzy porzucili prawie wszystkie nauki C.T. Russella, i w pewnym momencie przybrali nazwę „Świadkowie Jehowy”]).

Lektor: AWS Polly – Głos: Jacek

Linki do poszczególnych filmów są poniżej:

 • [Część 0] Rodzice Charlesa Russella – Joseph Lytel Russell i Anna Eliza Birney
  W niniejszym, wstępnym odcinku – kilka informacji na temat jego rodziców: J.L. Russella i A.E. Birney.
 • [Część 1] Lata 1852-1864 – Narodziny i dzieciństwo Charlesa Russella
  Kilka informacji na temat jego rodziców, rodzeństwa, i wczesnych lat jego życia. W tym – jego wspomnienie o tym jak został ukarany przez mamę w wieku około 5 lat; wpływu śmierci mamy na jego podejście do Boga i religii; jego studiowania Biblii i głoszenia ewangelii jak umiał, oraz jego pracy – gdyż już jako 12-latek stał się biznesowym partnerem swego ojca i w ciągu 3 kolejnych lat rozbudował firmę do sieci sklepów, oraz nadzorował dostawy towarów do niej.
 • [Część 2] Lata 1865-1868 – Poszukiwania i wątpliwości
  Informacje o przejściu jego rodziny z Kościoła Prezbiteriańskiego do Kongregacjonalnego, i związanych z tym rozważaniach. O zakończeniu przez niego nauki, poświęceniu Bogu, prowadzeniu sklepu wraz z ojcem, i dyskusji z przyjacielem która doprowadziła do jego wątpliwości względem chrześcijaństwa (oraz wynikających z tego kolejnych rozmowach z duchownymi różnych kościołów, którzy nie potrafili odpowiedzieć na jego wątpliwości). Odrzucenia chrześcijaństwa, przebadania i odrzucenia następnie wszystkich niechrześcijańskich religii, a wreszcie powrotu do rozważania Biblii – i w jaki sposób ona go przekonała do siebie, że jest prawdziwą.
 • [Część 3] Lata 1869-1875 – Przełom w poszukiwaniach
  Informacje o rozwoju sieci jego sklepów, o spotkaniu z Jonasem Wendellem (kaznodzieją Adwentystów) i przemyśleń wynikających z niego; o początku prowadzenia systematycznych studiów biblijnych i początku ruchu badaczy Pisma Świętego, oraz o sposobie w jaki podchodzili do badań Biblii. Informacje o spotkaniu z naukami George’a Storrsa i George’a Stetsona, oraz o naukach Biblii jakie wówczas zrozumiał. Informacje o zostaniu przez niego starszym Zboru w Allegheny, rozszerzeniu działalności biznesowej, poświęceniu Bogu i chrzcie wszystkich członków rodziny Russella, oraz pozostałych członków ich Zboru. Informacje o początku głoszenia o niewidzialnym wtórym przyjściu Jezusa oraz o spotkaniu się z poglądem C. Piazzi Smytha o Wielkiej Piramidzie.
 • [Część 4] Lata 1876-1877 – Spotkanie z Barbourem
  Informacje o przeczytaniu przez Russella czasopisma z poglądami Adwentystów, w którym spodziewał się tradycyjnie znaleźć kolejną datę „spalenia świata”, ale zamiast tego spotkał się z poglądami podobnymi do swoich, za to popartych przez proroctwa czasowe. O jego przemyśleniach w związku z tym odkryciem, dyskusjach i lepszym zrozumieniu czasów, w jakich żyli. O decyzji o współpracy z wydawcą tego czasopisma, Barbourem i zasileniu go finansami. O pierwszym artykule jaki napisał Russell, o wyborze go na pastora Zboru w Pittsburghu, o początku obchodzenia Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa i o umieszczeniu go w wykazie wydawców w/w czasopisma jako asystenta wydawcy. O wydaniu napisanej przez Russella broszury pt. „Cel i sposób powrotu naszego Pana”, oraz powstałej pod jej wpływem (wraz z Barbourem i Patonem) książki pt. „Trzy światy i żniwo ‚tego świata'”, wraz z krótkim opisem ich treści. O kampanii głoszenia o powrocie Jezusa w rozmaitych stanach USA, o dyskusji na którą Russell zaprosił wszystkich duchownych z Allegheny i Pittsburgha, wnioskach jakie z niej wyciągnął i postanowieniach jakie wówczas podjął.
 • [Część 5] Lata 1878-1880 – Początek wydawania Strażnicy Syjonu
  Informacje o zawodzie Nelsona Barboura oraz wielu innych osób odnośnie spodziewań pochwycenia do nieba świętych w 1878 roku i ich postawach w związku z tym zawodem. O zrozumieniu Russella wyjaśniającym tą kwestię – i konfliktu, a później rozłamu na tym tle z Barbourem. O poznaniu przez jego ojca Emmy Ackley, jej dołączeniu do zboru w Pittsburghu i ich późniejszym ślubie – oraz o poznaniu przy tej okazji przez C.T. Russella jego przyszłej żony, Marii Ackley (siostry Emmy Ackley), ich ślubie i ich ustaleniach co do służby Bogu i zachowywania celibatu w małżeństwie. O przywłaszczeniu sobie przez Barboura udziałów, jakie Russell wniósł do czasopisma Herald of the Morning, i rozpoczęciu wydawania przez Russella własnego czasopisma. O założeniach tego czasopisma, o zawartości pierwszego numeru, początkowych ustaleniach i założeniu spółki wydawniczej. O powstawaniu zborów, duchu tych zborów, pokazywaniu zasad wyboru sług zborów oraz celach Russella jakie były z tym związane. O wydaniu nowego śpiewnika, o powstaniu działu odpowiedzi na pytania czytelników, oraz działaniach finansowych dla rozwoju religijnej działalności. O zaproszeniach do usługi w różnych miejscowościach, związanych z tym wyjazdach, tematach tych wyjazdów – i powstawaniu „badaczy Biblii”. O pisaniu nowej książki wraz z J. Patonem, rozwoju zakresu i tematyki poruszanej w Strażnicy, oraz napisaniu serii niewielkich traktatów religijnych. O rozwoju liczebnym zborów i związanych z tym podróżach, oraz o początku pracy nad książką „Cienie Przybytku”.
 • [Część 6a] Lata 1881-1885 – Rozwijanie działalności (część 1 – lata 1881-1882)
  Informacje o zmianie nazwy rodzinnej firmy Russella, wydaniu pierwszego z nowej serii traktatów biblijnych, założeniu Zion’s Watch Tower Tract Society (Towarzystwa Traktatowego Strażnica Syjonu), jego celach i pierwszym prezesie – Williamie Henrym Conley’u (w tym o powodzie dla którego to on, a nie C.T. Russell był owym pierwszym prezesem). Informacje o zachętach do czynienia lokalnych spotkań do rozważania Biblii, o ogłoszeniu oferty dla kolporterów literatury biblijnej oraz wolontariuszy, oraz niezrozumieniu tej oferty przez tych, którzy myśleli, że szukał normalnych pracowników, związanej z tym krytyce i wyjaśnieniach, oraz o wydawaniu kolejnych traktatów biblijnych. O ataku Nelsona Barboura na poglądy Russella na ofiarę Chrystusa ukazaną w ofiarach Przybytku, związanych z tym rozterkach Russella, jego rozważaniach i odkryciach (przy czym tu jest tylko skrót, szerzej na ten temat można posłuchać w wykładzie pt. „Wstęp do zrozumienia Cieni Przybytku” – https://youtu.be/GHaxfLPvmFk). O konflikcie z J. Patonem na tle biblijnej filozofii Okupu, i rozejściu się z nim. O wydaniu nowego traktatu o typach Przybytku, rysunku wykresu Boskiego Planu Wieków i związanego z tym głoszenia. O wydaniu obszernej broszury pt. „Pokarm dla Myślących Chrześcijan”, jej treści i olbrzymim nakładzie. O początku „drugiego przesiewania żniwa” i na czym ono polegało, o nawiązaniu współpracy Russella z A.D. Jonesem (czasopismo „Zion’s Day Star” – „Jutrzenka Syjonu”) i rozpadzie owej współpracy. O roli Marii Russell jako redaktorki i korektorki artykułów publikowanych w Strażnicy i odpowiedzi na związane z tym kontrowersje. O wydaniu broszury „Przybytek i jego nauki” oraz książki „Brzask Dnia Tysiąclecia”. O urodzeniu się przyrodniej siostry Russella (ojcu Russella z drugą żoną, która była siostrą Marii Russell) i związanych z tym kłopotach. O wydaniu broszury „Szkice kazań”, oraz innych traktatów (z uwagi na rozwój pracy w Wielkiej Brytanii). O podróży misyjnej Leigha i Spearsa w dół rzeki Ohajo. O pierwszym artykule potwierdzającym zasadność używania imienia Jehowa w odniesieniu do Jedynego Boga Stwórcy, w odróżnieniu od Jezusa. Oraz o olbrzymiej akcji darmowych „Strażnic Syjonu”, z których 90 tysięcy trafiło do duchowych nauczycieli w Szkołach Niedzielnych, jej intencjach i jej krytyce.
 • [Część 6b] Lata 1881-1885 – Rozwijanie działalności (część 2 – lata 1883-1885)
  Informacje o ciągłym wzroście ilości prenumerat, o przeprowadzce do nowej sali zebrań, o naciskach zwolenników by utworzyć coś w rodzaju organizacji lub kościoła i odmowie C.T. Russella (wraz z powodami takiej odmowy). O wydaniu i rozpowszechnianiu Nowego Testamentu Tischendorfa, i udostępnianiu Konkordancji Greckiej i Hebrajskiej dla Anglika oraz Variorum Bible (traktowanej jako Biblia dla nauczycieli). O nawiązaniu współpracy z Ottonem von Zechem w kwestii druku literatury. O początku wydawania szwedzkiej wersji językowej Strażnicy Syjonu, i początku współpracy z Simonem O. Blundenem. O zmianie siedziby z Pittsburgha do Allegheny, o zawężeniu wysyłki prenumerat, o stylu przemawiania, ubierania się i zachowania na scenie Russella. O zaprzyjaźnieniu się z rodziną Ottona von Zecha i sprawie, która ich później poróżniła. O prawnym zalegalizowaniu działalności Zions Watch Tower Tract Society, jej celach, statucie i podejściu do tego Russella. O wyróżniku działalności Russella, oraz o wydaniu książki „Biblijna klasa wujka Daniela” (dla dzieci).
 • [Część 7] Lata 1886-1888 – Boski Plan Wieków
  Informacje o początku wydawania Strażnicy w języku niemieckim, o poglądach Russella względem przynależności do organizacji, o akcji roznoszenia kopert ze „Strażnicą” i „Pokarmem dla myślących chrześcijan”; o czterodniowej konwencji z okazji Pamiątki (i późniejszych takich dorocznych spotkaniach); o wydaniu i początku rozpowszechniania pierwszego tomu z serii „Brzask Tysiąclecia” – „Plan Wieków”, w tym o jego sposobie kompozycji, celach i nakładzie, a później także o zaletach korzystania z niego. O inwestycji Russella w akcje spółki wydobywającej paliwa kopalne; o problemach z odpowiadaniem na olbrzymią ilość listów; o zmianie adresu siedziby, o wydaniu broszury „Podpowiedzi dla akwizytorów Brzasku Tysiąclecia” i jej zawartości; o kolejnej konwencji, kolejnych akcjach wydawniczych i misyjnych. Informacje o tym skąd się w rodzinie Russella wzięła Rose Ball (jego adoptowana córka), kim była, jak wyglądała, co robiła; o jej związku z E.C. Henningesem i o plotkach o rzekomym okazywaniu przez Russella większej ilości zainteresowania Rose, „niż to przystoi żonatemu mężczyźnie”. O zakończeniu tłumaczenia Planu Wieków na niemiecki i jego wydruku; o zwiększającym się udziale Marii Russell w pracach redakcyjnych i napisaniu przez nią serii artykułów poruszających tematykę pobożności kobiet; oraz o napisaniu i początku wydawania drugiego tomu serii Brzask Tysiąclecia.
 • [Część 8] Lata 1889-1890 – Nadszedł Czas
  Informacje o wydaniu drugiego tomu serii Brzask Tysiąclecia (późniejszych Wykładów Pisma Świętego), pt. „Nadszedł Czas”, jej treści i głównym przesłaniu; o początku przygotowań do wydania nowej serii traktatów biblijnych pod wspólną nazwą Old Theology Quorterly (Kwartalniki Staroteologiczne, lub – Kwartalniki Starej Teologii); o artykule Marii Russell o wychowywaniu dzieci i jego zawartości; o dorocznej konwencji przy okazji Pamiątki i o pojawieniu się nazw „Dawn Circles” („Koła Brzasku”) lub „Chart Talks” („Rozmowy o Wykresie Wieków”) – dla zgromadzeń badaczy. Informacje o zmianie siedziby z ul. Robison 151 w Allegheny na ul. Arch 58-60 w Allegheny, wraz z opisem wyglądu zewnętrznego i przeznaczenia pomieszczeń (zdjęcie, oraz rysunek z owych lat są ilustracją do tego filmu). O kolejnej konwencji przy kolejnej Pamiątce, o wydaniu książki Poems and Hymns of Dawn (Poematy i Hymny Brzasku) – z czego większość wierszy napisał E.C. Henninges, który od prawie roku był w związku z Rose Ball, przybraną córką Russella. O zareklamowaniu i początku wykorzystywania przez Badaczy Nowego Testamentu Rotherhama, oraz o przetłumaczeniu Boskiego Planu Wieków na język francuski.
 • [Część 9] Lata 1891-1892 – Przyjdź Królestwo Twoje
  Informacje o powstaniu symbolu ruchu badaczy Pisma Świętego – krzyża w koronie, i jego znaczeniu; o wyjaśnieniu przez Russella roli i znaczenia Towarzystwa Traktatowego Strażnica Syjonu; o sposobie dostosowania się do nowych przepisów o prawach autorskich; o początku pracy zagranicznej; o dorocznym spotkaniu/konwencji z okazji Pamiątki; o wydaniu 3 tomu Wykładów Pisma Świętego („Przyjdź Królestwo Twoje”) i jego zawartości; o podpisaniu przez Russella przysięgi wierności Konstytucji Stanów Zjednoczonych; o pierwszej (a później o drugiej) podróży po Europie (w tym był w Krakowie), w tym o spotkaniu i nawiązaniu współpracy z Józefem Rabinowiczem; o obejrzeniu Wielkiej Piramidy i spotkaniu oraz nawiązaniu współpracy z braćmi Johnem i Mortonem Edgarami; o tłumaczeniu literatury na inne języki. O doświadczeniach wynikających z „trzeciego przesiewania” (polegającego na „próbach łączenia Pańskich metod prowadzenia pracy z metodami babilońskimi, które były stosowane w ortodoksyjnych kościołach nominalnego chrześcijaństwa); o początku nieporozumień Russella z żoną; o zrozumieniu znaczenia wersetów o „onym wiernym i roztropnym słudze” z ewangelii Mateusza; o powiększeniu stron Strażnicy i dodatkach do niej; o początku umieszczania komentarzy do lekcji Międzynarodowej Szkoły Niedzielnej; o deklaracjach „My good hopes” (Moje dobre nadzieje) – odnośnie chęci deklaracji wspierania finansowo pracy Towarzystwa [na nieco podobnej zasadzie, co dzisiejszy Patronite – z tym, że bez faktycznych płatnych zobowiązań], i związanych z tym kontrowersji. O kolejnej dorocznej konwencji z okazji Pamiątki, kolejnych publikacjach oraz o pogarszaniu się relacji Russella z żoną.
 • [Część 10a] Lata 1893-1896 – Zdemaskowanie spisku i przesiewanie żniwa, część 1 – lata 1893-1894
  Informacje o przyjeździe Józefa Rabinowicza do Russella i efektach tego spotkania; o odejściu z redakcji H.L. Gillisa; o pierwszej generalnej (ogólnokrajowej) konwencji Badaczy Pisma Świętego, w Chicago; o odwiedzeniu przez nich światowej wystawy World’s Columbian Exposition; o dalszych tłumaczeniach literatury na obce języki. Informacje o buncie S.G. Rogersa – który zaczął rozpowszechniać oszczercze plotki o Russellu, i skutkach tych obmów, w tym o oskarżeniach odnośnie rzekomego molestowania pasierbicy Russella, Rose Ball. O sposobach zażegnania tego problemu (w tym działań Marii Russell, oraz o jej rosnącej popularności wśród sióstr). O zachęcaniu do organizacji „zebrań oświadczeń i modlitw” – oraz o ich formie, celu i skutkach. O kolejnych problemach z samowolą i wypaczeniami S.G. Rogersa, oraz wyjaśnieniu istoty problemu. O odżyciu plotek na temat Russella i Rose Ball, oraz innych problemach, w tym o procesie sądowym, który oczyścił dobre imię Russella w tej sprawie. O początku sprzeczek między Charlesem a Marią Russell. O poróżnieniu z Ottonem von Zechem, oraz o spisku, w którym on i kilkoro innych publicznie oczerniało Russella oskarżając go o najróżniejsze nieprawdziwe rzeczy. O wydaniu broszury odpowiadającej na zarzuty i wyjaśniającej niejasności; o wsparciu, jakiego wówczas udzielała Russelowi jego żona i ojciec; i o powolnym zażegnywaniu problemów. O nowej formie pracy – „usługach pielgrzymskich”, jej celach i skutkach – w tym o listach polecających dla pielgrzymów.
 • [Część 10b] Lata 1893-1896 – Zdemaskowanie spisku i przesiewanie żniwa, część 2 – lata 1895-1896
  Informacje o zmianie strony tytułowej Strażnicy Syjonu i symbolice jej elementów, o kolejnych pracach wydawniczych, o odejściu z Domu Biblijnego J.B. Adamsona i związanych z tym doświadczeniach; o dorocznej konwencji z okazji Pamiątki, o propozycji nowego zwyczaju – ośpiewywania jednej z pieśni i odczytywania jednego wiersza przed śniadaniem. O pierwszym pełnoczasowym pielgrzymie – br. MacPhile, o odnowieniu współpracy z badaczami w Wielkiej Brytanii. O pionierze głoszenia słowa prawdy wśród Polaków – Hipolicie Oleszyńskim; o przypomnieniu, że Towarzystwo Strażnica nie jest kościołem ani związkiem wyznaniowym, a tylko firmą, o wystosowaniu ostrzeżeń przed „wilkami w owczej skórze”, o promowaniu kongregacjonalizmu (i informacji na czym on polega), o ujednolicaniu systemu badań Biblii, i usystematyzowaniu podejścia do tematu organizacji zborów; o zasadach dotyczących wyborów, oraz obowiązków i praw „starszych” i „diakonów/diakonis”. O wydaniu śpiewnika „Radosne Pieśni Syjonu o Poranku” i innych publikacjach. O pogorszeniu się sytuacji w małżeństwie Charlesa i Marii Russell – o podłożu problemów, i rozwoju sytuacji. O zmianie nazwy Towarzystwa i jego nowym podziale na departamenty, o rozwinięciu działań wydawniczych o wydanie Biblii, oraz o akcji organizowania wykładów publicznych na temat Wykresu Wieków.
 • [Część 11] Lata 1897-1898 – Walka Armagieddonu
  Informacje o zmianach w kwestii kolportażu, kolejnych publikacjach i dorocznej konwencji około Pamiątkowej. Informacje o rozpadzie małżeństwa Russella – o zaognieniu sytuacji, próbach jej rozwiązania, oskarżeniach Marii, działaniach Russella, początku separacji i wpływie tego wszystkiego na Zbór w Allegheny. O wydaniu 4 tomu serii Brzask Tysiąclecia: Dzień Pomsty (później znany jako Wykłady Pisma Świętego tom 4: Walka Armagieddonu). O śmierci ojca C.T. Russella. O porządkowaniu spraw organizacyjnych firm Russella, i dalszych pracach wydawniczych. O nieskutecznej próbie pojednania w małżeństwie Russellów w kolejnym roku, dalszych działaniach wydawniczych, konwencji w Counsil Bluffs i postanowieniu organizowania w przyszłości także „sub-konwencji” (konwencji lokalnych).
 • [Część 12a] Lata 1899-1902 – Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem – część 1 – lata 1899-1900
  Informacje o niektórych działaniach biznesowych; o wydaniu książki Cienie Przybytku lepszych ofiar, i streszczeniu jej zawartości; o dorocznej konwencji okołopamiątkowej. Informacje o nowej kampanii ewangelizacyjnej zwanej pracą ochotników, jej założeniach, realizacji i rezultatach. O pojawieniu się określenia „russelici”, o kolejnych konwencjach, o wydaniu piątego tomu Wykładów Pisma Świętego: „Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem”, streszczeniu jej zawartości, oraz inne informacje wydawnicze i statystyczne. Informacje o koncepcji otwarcia przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii i utworzeniu tam filii. O dalszych problemach małżeńskich Russellów (pozwie o zwiększeniu alimentów) i ich wpływie. O rozwijaniu „pracy ochotników”, o zarzutach o rasizm i odpowiedzi Russella na nie. O kolejnych konwencjach (i wypracowaniu systemu dwu/trzydniowych konwencji lokalnych), rozwoju badań beriańskich, znaczeniu wyrażeń „my wierzymy”, „nasze poglądy”, itp. oraz informacjach statystycznych odnośnie kolejnego roku.
 • [Część 12b] Lata 1899-1902 – Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem – część 2 – lata 1901-1902
  Informacje o zmianach w zasadach obecności Russella na jednodniowych konwencjach lokalnych, o obchodach Pamiątki, o zewnętrznych i wewnętrznych wynikach „pracy ochotniczej”, o współpracy wydawniczej w sprawie druku „Biblii linearnej Holmana” (na której marginesach postanowiono dodać komentarze i odnośniki do tomów i artykułów) oraz „Emphatic Diaglott” (ówcześnie najlepszego interlinearnego przekładu Nowego Testamentu). O konwencji w Cleveland i powstałym w jej wyniku pierwszym z „Raportów Konwencyjnych”. O dalszym pogorszeniu stosunków między Russellem a jego żoną, jego powodach i rezultacie. O zmianach osoby prowadzącej pracę w Wielkiej Brytanii i rezultatach pracy wydawniczej. O kampanii wolontariatu, o podejściu do kwestii rasowych, o podróży do Europy, a także o kolejnych konwencjach i ich rezultatach.
 • [Część 13a] Lata 1903-1904 – Nowe Stworzenie – część 1 – rok 1903
  Informacje o propozycji wypożyczania tomów zainteresowanym, o prawdopodobnie pierwszym w historii Afroamerykaninie wydelegowanym z chrześcijańską misją z ramienia amerykańskiego stowarzyszenia biblijnego, które było prowadzone przez białych ludzi. O rzuceniu przez duchowieństwo ortodoksyjnych kościołów wyzwania Russellowi do publicznej debaty, i wybraniu na przeciwnika dla niego doktora Ephraima Llewelyna Eatona i przyjęciu wyzwania przez Russella. O dorocznej konwencji okołopamiątkowej i spotkaniach lokalnych, o zmianie koncepcji pracy ochotników, o czwartej europejskiej podróży Russella, o kolejnych problemach z jego żoną, o sprawach wydawniczych, finansowych, różnych konwencjach i frekwencji na nich, o zmianie siedziby i zarządu Towarzystwa w Londynie, a także o publicznej debacie z doktorem Eatonem, jej założeniach, tematach, przebiegu oraz wynikach.
 • [Część 13b] Lata 1903-1904 – Nowe Stworzenie – część 2 – rok 1904
  Informacje o serii wykładów w Canergie Hall, o wydaniu kolejnych publikacji, otwarciu biura w Australii, o oglądaniu filmu „Wielki Rabunek na Kolei” podczas urodzin Russella i jego związanych z tym rozmyślaniach, o wydaniu 6 tomu serii Brzask Tysiąclecia (później: Wykłady Pisma Świętego) – pt. „Nowe Stworzenie” i jej treści, a także o całej serii. O odniesieniu się do przypowieści o „wiernym słudze”, o wiosennej podróży konwencyjnej, o ówczesnych spodziewaniach względem czasu po 1914 roku, o letnich konwencjach i towarzyszących im spostrzeżeniach. O coraz większym wykorzystaniu gazet do publikacji kazań, oraz inne informacje redakcyjne, wydawnicze i finansowe.
 • [Część 14a] Lata 1905-1906 – Do piekła i z powrotem! – część 1 – rok 1905
  Informacje o rozpoczęciu głoszenia tematu „Do piekła i z powrotem! Kto w nim przebywa? Nadzieja, że wielu powróci”; o wydaniu Codziennej Niebiańskiej Manny [której kolejne części codziennie publikujemy tu w wersji audio], jej celach, jej redagowaniu i jej efektach; o początku wydawania pomocy do bereańskich badań Biblii i wskazówkach pomocnych w ich przeprowadzaniu. Informacje o dorocznej konwencji okołopamiątkowej, i innych konwencjach, o kolejnych działaniach wydawniczych, o wskazówkach dla głosicieli, o zasadach pomocnych w życiu. O podróży na zachód Stanów Zjednoczonych i głoszeniu w kolejnych miastach i towarzyszących temu wydarzeniach, a następnie podobnej podróży w objeździe południa Stanów Zjednoczonych, o wydaniu nowej edycji śpiewnika, oraz podsumowujące rok informacje finansowe.
 • [Część 14b] Lata 1905-1906 – Do piekła i z powrotem! – część 2 – rok 1906
  Informacje o głoszeniu tematu „Do piekła i z powrotem” w kolejnych wielkich audytoriach, o problemach związanych z oskarżeniami żony; o odpowiedzi na zarzuty o roszczenie pretensji do nieomylności; o utworzenie własnej sekty; o dorocznej konwencji okołopamiątkowej. Informacje odnośnie propozycji systematycznego czytania wszystkich tomów Wykładów Pisma Świętego i informacje wydawnicze. Informacje o wydawniczych i oskarżycielskich działaniach Marii Russell, o publicznej i obszernej odpowiedzi na jej ataki, oraz o ich rozprawie rozwodowej. O kolejnych konwencjach, o broszkach z symbolem krzyża w koronie, o rekordach w rozprowadzaniu literatury, oraz informacje statystyczno-finansowe.
 • [Część 15a] Lata 1907-1909 – Przeprowadzka do Brooklynu – część 1 – rok 1907
  Informacje o kolejnych gazetach drukujących kazania Russella, o uporządkowaniu pracy kolporterów, o pojawieniu się funkcji „strzelców wyborowych”, o kolejnych działaniach wydawniczych, o zintensyfikowaniu głoszenia wśród czarnoskórych i w Afryce, o sprawozdaniach ze społeczności okołopamiątkowych, o wydaniu dużych diagramów ukazujących Przybytek i elementy jego wyposażenia, o konwencjach i przemyśleniach jakie z nich wynikły, o specjalnym wydaniu Biblii – na wyjątkowo lekkim papierze, z specjalnymi komentarzami, przewodnikiem dla nauczycieli, bereańskim indeksem tematycznym oraz skorowidzem wersetów, nowym śpiewniku i innych nowych pozycjach wydawniczych. O powodach podjęcia myśli o przeprowadzce, oraz sprawdzeniu potencjalnego miejsca na nową siedzibę. O napisaniu „Ślubu Panu” – jego treści i pierwotnym odbiorze, a także sprawozdanie finansowe i wydawnicze z tego roku.
 • [Część 15b] Lata 1907-1909 – Przeprowadzka do Brooklynu – część 2 – rok 1908
  Informacje o przygotowaniach do publicznej debaty z doktorem Dillonem, która jednak ostatecznie się nie odbyła, oraz o przygotowaniach do, przebiegu oraz rezultatach debaty z Llojdem Smithem Whitem. Informacje o kolejnych konwencjach, w tym o zaprezentowaniu podczas jednej z nich brzaskomobilu/tomobilu, i informacje wydawnicze odnośnie kolejnych publikacji. Informacje o początku „piątego przesiewania” – zaprzeczania przez niektórych niemal wszystkiemu czego uczył Russell, oraz o separacji w małżeństwie Russella. Informacje o jego piątej europejskiej podróży – jej przebiegu, wygłaszanych tematach, statystykach, itp. oraz o podróży konwencyjnej na zachód i południe USA, jej przebiegu i statystykach. Informacje o zakupie budynku w Nowym Jorku, gdzie miała mieścić się nowa siedziba Towarzystwa Strażnica, oraz różne informacje statystyczne.
 • [Część 15c] Lata 1907-1909 – Przeprowadzka do Brooklynu – część 3 – rok 1909
  Informacje o powodach zmiany pełnej nazwy Strażnicy, o publikowaniu kazań w licznych gazetach (w tym najbardziej poczytnym na zachodnim wybrzeżu USA – The Overland Monthly), o kolejnych konwencjach. Informacje o pracach remontowych, przebudowie, przeprowadzce do nowej siedziby, oraz inauguracyjnej jednodniowej konwencji. Informacje o założeniu Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej (i powodach tegoż), oraz celu i sposobu jego działania. Informacje o początku wydawania czasopisma Miesięcznik Badaczy Biblii, oraz o innych, kolejnych działaniach wydawniczych. Informacje o reakcji chrześcijaństwa na tak szeroką działalność publicystyczną, o pierwszych karykaturach jakie ukazały się w Strażnicy i ich celach. Informacje o wniosku Marii Russell o dodatkowe alimenty i jego rozstrzygnięciu. Informacje o początku rozłamu w Australii – i początku sprzeciwiania się Russellowi przez E. Henningesa z żoną Rose (przybraną córką Russella) w kwestiach doktrynalnych. Informacje o zakupie kolejnej nieruchomości na Brooklynie, o szóstej europejskiej podróży Russella – jej trasie i jej przebiegu. O podróży konwencyjnej na Zachód USA i przebiegu kolejnych konwencji. O jeszcze kolejnym zakupie nieruchomości i kolejnej podróży konwencyjnej – tym razem przez nadmorskie prowincje Kanady, oraz o narastających sporach doktrynalnych z tymi, którzy odrzucali Ślub Panu i niektóre kwestie doktrynalne. O początku kładzenia nacisku na rok 1914 jako daty końca „czasów pogan” oraz jako daty skompletowania Kościoła i inauguracji Tysiącletniego Królestwa Bożego. O jeszcze kolejnych podróżach konwencyjnych, o ostrzeżeniach w związku z narastającym przesiewaniem oraz sprawozdania wydawnicze i finansowe.
 • [Część 16a] Lata 1910-1911 – Praca do Żydów – część 1 – rok 1910
  Informacje o świątecznej podróży konwencyjnej, o serii czterech specjalnych spotkań publicznych zaadresowanych do przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich na temat kosztów ich łączenia się w federację (ekumenii). Informacje na temat pracy misjonarskiej i wydawniczej, oraz o rozpoczęciu pracy skierowanej szczególnie do Żydów. O podróży konwencyjnej po wschodnim wybrzeżu USA, o wprowadzeniu nazwy „Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii”, jej celu i zakresu znaczeniowego. O rozszerzeniu pracy głoszenia Prawdy na Indie i kraje Dalekiego Wschodu. O siódmej europejskiej podróży konwencyjnej, w tym o wizycie w Jerozolimie i okolicach. O szukaniu miejsca na siedzibę filii w Anglii, o artykułach w miesięczniku „Po ziemi co miesiąc” (Overland Monthly), po których znacznie wzrosło zainteresowanie jego poglądami wśród Żydów. O podróży konwencyjnej po środkowych stanach USA, o studiowaniu Wykładów Pisma Świętego jako równoznacznym ze studiowaniem Biblii. O zaproszeniu ze strony Żydów (za pośrednictwem Żydowskiego Komitetu do Masowych Zgromadzeń) by Russell przedstawił przed Żydami swoje poselstwo, przyjęciu go i realizacji zaproszenia w Hippodromie – największej ówcześnie sali teatralnej na świecie, i żywiołowej reakcji aprobaty na to poselstwo o syjoniźmie, oraz kolejnych zaproszeniach na spotkania z żydowską publicznością, założeniu gazety w języku jidisz i kolejnych tematycznych publikacjach. Informacje o pojawiającej się krytyce praktycznie każdego działania Russella i jego reakcji na krytykę. O kolejnej europejskiej podróży, i kolejnych podróżach konwencyjnych po USA. O zaczęciu rozumienia przez Russella różnicy między próbnym a ożywionym usprawiedliwieniem, oraz informacje statystyczne, wydawnicze i o spodziewaniach co do przyszłości.
 • [Część 16b] Lata 1910-1911 – Praca do Żydów – część 2 – rok 1911
  Informacje na temat przypuszczeń odnośnie obliczeń chronologicznych względem roku 1914, odnośnie perspektyw ruchu syjonistycznego, odnośnie trwającego wówczas „przesiewania”, odnośnie roli kobiet, odnośnie „szkół niedzielnych”, odnośnie wyjazdów konwencyjnych, głoszonych wówczas tematów i akcji wydawniczej Towarzystwa. Odnośnie oskarżeń ze strony gazety „The Brooklyn Eagle” względem tzw. „cudownej pszenicy”, oraz ataku ze strony E.L. Eatona. O dziewiątej europejskiej podróży konwencyjnej i towarzyszących jej wydarzeniach. O akcji rozszerzania zborów, kampanii drukowania wykładów Russella w prasie w całych Stanach Zjednoczonych, i wynikającym z tego gniewie i sprzeciwie duchowieństwa ortodoksyjnych kościołów. O transkontynentalnej podróży konwencyjnej po USA i Kanadzie i wydarzeniach jej towarzyszących, kolejnych konwencjach lokalnych i planach odnośnie podróży ogólnoświatowej mającej na celu sprawdzenia rzeczywistego stanu pracy misyjnej w pogańskich krajach. O oświadczeniu jakie można było wręczyć osobom badającym jakiego wyznania są ankietowani. O dziesiątej podróży europejskiej, o kolejnych próbach zniesławienia Russella przez „The Brooklyn Eagle” oraz o przygotowaniach do podróży dookoła świata i jej pierwszych etapach. A także – sprawozdanie wydawnicze i finansowe z 1911 roku.
 • [Część 17a] Lata 1912-1913 – Wielkie Podróże – część 1 – rok 1912
  Informacje specjalnym, kolorowym wydaniu Strażnicy o podróży Russella dookoła świata, o powodach tej podróży, jej uczestnikach, wydarzeniach w jej trakcie oraz spostrzeżeniach Russella względem religijności w odwiedzanych krajach. Następnie informacje na temat początku prac nad Fotodramą, jej założeniami i celami, oraz ówczesnej działalności wydawniczej. O kolejnych przejawach krytyki, obmowy i oszczerstw względem Russella – i odpowiedziach na nie. O kolejnych podróżach konwencyjnych – zarówno po USA jak i Europie, poradach dla pielgrzymów, publicznych wezwaniach do sług wszystkich protestanckich denominacji by określili się względem wiary w nauki o piekle i wiecznych mękach i własnych jednoznacznych deklaracjach w tym zakresie, oraz związanych z tym późniejszych komentarzach prasowych. Informacje o różnych radach i wskazówkach Russella, oraz sprawozdania redakcyjne i wydawnicze…
 • [Część 17b] Lata 1912-1913 – Wielkie Podróże – część 2 – rok 1913
  Informacje o nowym systemie doręczania przesyłek – zarówno wewnętrznym, jak i pocztowym. O informacjach przekazywanych nowo zainteresowanym osobom czym są prowadzone przez niego stowarzyszenia, i na czym polegały ich misje i praca. O sprawozdaniu wydawniczym, o „Moim postanowieniu porannym”, o kolejnych procesach sądowych z żoną i krytykami (w tym „The Brooklyn Eagle” i dr. J.J. Rossem), i podejściu do nich Russella. O trasie konwencyjnej po środkowej Ameryce i Karaibach, o zaleceniach w pracy pielgrzymskiej i wewnątrz-zborowej, o ważnych słowach odnośnie chronologii i zrozumienia daty 1914 roku, o kolejnej konwencyjnej podróży transkontynentalnej i wydarzeniach podczas niej. O kwestii (braku) zbierania pieniędzy podczas nabożeństw. O połączonych wysiłkach około 1/4 duchowieństwa w wielu miastach by atakować osobę i pracę Russella. O przegraniu przez kolejne gazety procesów przeciwko Russellowi, nakazie zadośćuczynienia przez wydrukowanie przeprosin i zgodzenie się na drukowanie jego kazań, które, gdy ich myśli dotarły do czytelników, sprawiły, że powszechnie zaczął być uważany za największego nauczyciela religijnego swoich czasów. O kolejnej podróży europejskiej, o przebytym w jej trakcie przez Russella zawale mięśnia sercowego. Oraz sprawozdania z pracy wydawniczej, międzyzborowej, i finansów.
 • [Część 18a] Lata 1914-1915 – Fotodrama Stworzenia – część 1 – rok 1914
  Informacje na temat spodziewań Russella względem roku 1914, o premierowym pokazie Fotodramy Stworzenia, o tym czym była Fotodrama, na czym polegała, jak wyglądało jej przygotowanie, a potem wyświetlanie, jaki był jej scenariusz. O problemach finansowych i innych w związku z jej wyświetlaniem i próbach zaradzenia sytuacji. O innych firmach Russella i ich wzajemnych powiązaniach i różnicach. O podróżach konwencyjnych, pogłoskach o próbach pojednania w małżeństwie. O skróconej wersji Fotodramy – zwanej „Eureka Drama”, oraz o wersjach: Eureka X, Y, Family. O wybuchu wojny światowej, która udowodniła prawdziwość oczekiwań Russella, i tak zwanym „pierwszym uderzeniu” symbolicznego Jordanu – jego cechach, wykonawcach i rezultatach. O końcu „Czasów Pogan”. Oraz sprawozdania – z działalności wydawniczej, finansowe, z pracy nad Fotodramą, oraz odnośnie działań w społeczności.
 • [Część 18b] Lata 1914-1915 – Fotodrama Stworzenia – część 2 – rok 1915
  Informacje na temat niewłaściwości modlitw o pokój, oraz o ówczesnej sytuacji na świecie. O „Moim postanowieniu porannym”, o rozszerzeniu pracy ochotników i zachęcaniu do wykonywania tzw. „uderzania Jordanu”, tj. ogłaszania narodom ich win, oraz przyczyn dla których znaleźli się w ówczesnej sytuacji, w której „narody się rozgniewały”, itd. co ostatecznie doprowadziło do rozdzielenia społeczeństwa na konserwatystów i radykałów, o tym jakimi mają być członkowie ludu bożego w tej sytuacji. Informacje kolejnej fali oszczerstw i ataków na Russella, oraz jego obronie. O obchodach Pamiątki śmierci Jezusa, o sprawie stosunku do służby wojskowej, o debacie Rutherford – Troy, o ograniczeniu działalności z powodu malejących finansów, o podróży konwencyjnej po USA, o podejściu Russella do organizacji, o specjalnym dniu poświęconym Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Biblii podczas wystawy Panama-Pacific International Exposition w San Francisco. O kolejnych trudnościach i o usprawnianiu organizacji pracy zborów. O słabnącym zdrowiu Russella i mimo to kolejnych podróżach konwencyjnych po Kanadzie i USA, o unormowaniu się warunków w biurze, o problemach związanych z wojną i zajmowaniem stanowiska wobec niej przez wiernych naśladowców Chrystusa. O kwestii poświęcania się Bogu na służbę po ustaniu „wysokiego powołania” (jako, że wybuch Wojny Światowej świadczył o tym, iż wszyscy spośród „Maluczkiego Stadka” – 144000 zostali już zapieczętowani, i nikt więcej nie będzie spładzany z ducha) – kim oni są i co będzie z nimi [Russell tu zaledwie poruszał ten temat – był on później bardzo szeroko rozwinięty przez P.S.L. Johnsona, natomiast Rutherford i wielu innych odrzucili te myśli]. O kolejnych podróżach po USA i Kanadzie, o aktualnym stanie rozpowszechniania Fotodramy i Eureka Dramy, oraz sprawozdania finansowe, wydawnicze i inne.
 • [Część 19] Rok 1916 – Bieg do końca
  Informacje o ustaleniu harmonogramu spotkań Russella z zainteresowanymi, o przyglądaniu się antytypicznym doświadczeniom Eliasza i Elizeusza (których rozdzielenie przedstawiało rozdzielenie jakie miało nastąpić wśród ludu Bożego po jego śmierci); o stosunku Russella do wojny i specjalnym oświadczeniu dla chcących uniknąć obowiązkowej służby wojskowej w Kanadzie, i okołopamiątkowe informacje statystyczne. Informacje o petycji do rządu Wielkiej Brytanii w kwestii służby wojskowej, o konsekwencjach odmawiania jej i sposobach jej rozwiązania. O specjalnych pytaniach (tzw. „pytaniach VDM” – Verbi Dei Minister – głosiciel słowa bożego) pomagających w sprawdzeniu zrozumienia „pielgrzymów”, o kwestiach mianowania i odwoływania przedstawicieli Towarzystwa, o kolejnych wyjazdach konwencyjnych, o artykule „Zbiory i przesiewania żniwa”, który tłumaczył czas, powody i przebieg tzw. „przesiewań” – rozdzieleń ludu Bożego, o artykule odnośnie właściwych metod studiowania Biblii. Informacje o Angelofonie – czym był, na czym polegał, jak był wykorzystywany. O kolejnych podróżach konwencyjnych, o kolejnych działaniach wydawniczych, o nowej formie służby dla sióstr. O ostatniej podróży Russella, jej przebiegu, kolejnych wydarzeniach poprzedzających jego śmierć, o przewiezieniu jego działa do Pittsburgha i o przebiegu uroczystości pogrzebowych, oraz o krótkim podsumowaniu jego działalności.
 • [Część 20] Testament C.T. Russella
  Informacje na temat jego testamentu, w którym jest całkiem sporo interesujących i/lub istotnych z perspektywy czasu rzeczy. m.in. – kwestia zarządzenia przez niego majątkiem (w tym zabezpieczenia finansowego jego żony), kwestia kto i w jaki sposób ma się zajmować zatwierdzaniem publikacji artykułów, jego przyszłej pensji i obowiązków; kto ma otrzymać jego akcje z prawem do głosowania (i że mają być to wyłącznie siostry), zasady usunięcia kogoś z grona komitetu redakcyjnego; i życzenia Russella odnośnie pochówku (w których m.in. nie ma mowy o stawianiu mu żadnej piramidy, czy czegoś podobnego).