PYTANIA BIBLIJNE

    Pytanie: W jaki sposób osoba dorosła może pozbyć się słabości, głupoty i grzechu, które odcisnęły się na niej przed narodzeniem?

    Odpowiedź: To dzieło nie może być osiągnięte o własnych siłach, ponieważ jest to bardzo trudne, żeby te grzechy i słabości, które przez dziedziczenie i niewłaściwe postępowanie oraz wpływ ostatecznie mogły być przezwyciężone. To jest osiągane przez moc i ducha Bożego, działające na serce i umysł każdej dotkniętej tym osoby. My wszyscy jesteśmy skażeni przez jeden lub więcej z tych grzechów i maltretowanie; ponieważ wszyscy grzeszą i nie dostaje im tej doskonałości uosobionej w naszym Panu (Rzym. 3:10, 23). Możemy uzyskać zwycięstwo nad naszymi niedoskonałościami - bez względu na to, w jaki sposób je uzyskaliśmy - gdy będziemy mieć wiarę w zasługę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, i zupełne poświęcenie się Bogu w zgodzie z Rzym. 12:1.

    Apostoł Paweł pisze o tym, mówiąc do niektórych, potrzebujących oczyszczenia z różnych skażeń: "A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor. 6:9-11).

    Ten okres ćwiczenia, będzie się odbywał, w przeważającej części, podczas okresu Restytucji; ponieważ my obecnie jesteśmy poddawani takiemu ćwiczeniu, aby pokonać te braki, które posiadamy, tak więc będziemy w lepszym położeniu, towarzysząc braciom, siostrom i światu w celu uzyskania ludzkiej doskonałości iwiecznego życia (Izaj. 35:8). Prawdą jest również to, że na ile każdy spośród nas robi postępy w prawdzie i sprawiedliwości w obecnym życiu, na tyle możemy być pomocni innym i zachęcać ich do kierowania swego wzroku ku temu jedynemu imieniu, przez które mogą być zbawieni (Dz.Ap. 4:10-12).

SB ’06,95; BS ’06,94.

Wróć do Archiwum