PRZYGOTOWANIA DO PANOWANIA CHRYSTUSA - ZNISZCZENIE BABILONU

Kontynuacja artykułu z ostatniego numeru (Styczeń - Luty 2007)

    GLINA wygląda bardzo podobnie do kamienia; a Bóg użył kamienia jako symbolu Swego Królestwa, w tym samym symbolicznym obrazie, w którym użył stóp z gliny zmieszanej z żelazem do przedstawienia głównych kościołów chrześcijaństwa. Królestwo Chrystusa nie zostało jeszcze ustanowione, lecz będzie zbudowane na gruzach obecnych instytucji religijnych i świeckich, które zewnętrznie przypominają Królestwo Chrystusa, na swych monetach określając się jako narody chrześcijańskie i oświadczając, że Bóg panuje w tych królestwach (Dan 2:44, 45). Zbiorowo oni nazywają siebie chrześcijaństwem, przez co mają na myśli Królestwo Chrystusa. Zostali do tego doprowadzeni przez nauki kościoła w ciemnych wiekach - lecz nie Kościoła Prawdziwego, i ludzie, będąc oszukani, myśleli, że są Kościołem Chrystusa, lecz w rzeczywistości sprzeciwiali się i prześladowali prawdziwy Kościół.

    Do kościołów sekciarskich włączamy wszystkie te, które nie są prawdziwym Kościołem. Jest wiele fałszywych kościołów; wszystkie nie mogą być prawdziwe. Powstaje pytanie, który z nich jest tym prawdziwym? Nikt nie przyzna, że inne kościoły są prawdziwe, każdy z nich twierdzi tak o swoim kościele. Żaden z nich nie jest prawdziwym kościołem, o czym wnioskujemy na podstawie biblijnego opisu Kościoła Chrystusowego. Bóg uznaje tylko ten Kościół, który składa się z poświęconych Jemu jednostek - a one znajdują się w kościele greckim, angielskim, niemieckim, włoskim, wśród Katolików, Episkopalian, Baptystów, Metodystów, Luteranów, Prezbiterian oraz wśród tych, którzy nie uczęszczają do żadnej z tych denominacji. Wszyscy, którzy są poświęconymi Bogu chrześcijanami, niezależnie od tego, do jakiego stowarzyszenia należą, są członkami Jego Kościoła; wszyscy pozostali są jedynie imitacją chrześcijan. Te wielkie systemy, które nazywają się Pańskimi kościołami, nie mają Boskiego upoważnienia ani biblijnego uznania. One są jedynie ludzkimi instytucjami, a w nich tylko prawdziwi chrześcijanie są uznawani przez Boga za Jego lud.

    Ten zbiór fałszywych kościołów jest w Biblii określony nazwą Babilon; ta nazwa oznacza zamieszenie. One stanowią mieszaninę, nie tylko wszystkich klas ludzi, lecz także dezorientujących doktryn i dlatego jest to zupełnie przeciwne temu, co twierdzi Bóg i Jego Słowo. Z tych zdezorientowanych mas ludzi Bóg powołuje Swój lud, mówiąc: "Wyjdź z niego ludu mój! Abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i żebyś nie otrzymał plag jego", ostrzegając ich, że wielkie klęski spadną na te wszystkie religijne i świeckie błędne systemy (Obj. 18:4).

KONIEC CZASÓW POGAN

    Rozważając Boskie Słowo, odliczamy 2520 lat, siedem symbolicznych czasów, od roku 607 przed Chrystusem i stwierdzamy, że one zakończyły się w październiku 1914. Wielu z nas wnioskowało, że październik 1914 okaże koniec dzierżawy władzy pogan; a gdy październik nadszedł, to wskazał koniec żydowskiego roku i czas wypełnienia proroctw biblijnych, które są wyznaczane przez czas księżycowy.

    Powstaje teraz pytanie: czy Czasy Pogan zakończyły się, czy nie? Być może niektórzy będą skłonni mówić: "Nie, one się nie skończyły." Inni powiedzą "Jeżeli Czasy Pogan skończyły się w 1914 roku, to powinniśmy spodziewać się, że poganie zostaną zupełnie pozbawieni wszelkiej władzy i panowania, oraz że zostanie ustanowione Królestwo Chrystusa."

    Dostrzegamy, że niektórzy wyznają jeden, a inni drugi z tych poglądów. Niektórzy myślą, że od razu w pierwszej godzinie po północy, zobaczą wszędzie wielkie, nadnaturalne zmiany - że zło zostanie wymazane w ciągu kilku minut. Lecz czy oczekiwanie, że pogańskie królestwa zostaną usunięte w ciągu jednej godziny czy dnia, byłoby rozsądne? Inaczej byłoby, gdyby Bóg tak powiedział; wiemy, iż Bóg ma wszelką moc, by wypełnić Swą wolę wszędzie. Czy w jakimś sensie tego słowa powinniśmy spodziewać się takiej nagłej zmiany? Że idąc do łóżka w nocy, następnego ranka odkrylibyśmy, że wszystkie królestwa świata zostały obalone, a Królestwo Chrystusa ustanowione; że nastąpiło wielkie wzbudzenie milionów ze snu śmierci, itd. (Jana 5:28)? Taka zmiana byłaby niczym błyskawica! Nie uważamy, że takie myślenie może być usprawiedliwione. Gdyby ktoś miał takie oczekiwania, byłyby one nieuzasadnione.

DWAJ ŚWIADKOWIE

    Spójrzmy teraz wstecz i zobaczmy, co stało się zaraz po zakończeniu różnych okresów. Na przykład wspomniane są w Biblii wielkie okresy, mianowicie, 1260 symbolicznych dni, 1290, 1335, a także 2300 dni (Dan. 12:7, 11, 12; 8:13, 14). Nie mamy czasu, by wejść w szczegóły dotyczące tych okresów. Możemy się z nimi zapoznać, ponieważ są one rozpatrywane szczegółowo w Wykładach Pisma Świętego, Tomy 1-6. Dlatego teraz jedynie odświeżymy naszą pamięć.

    Te 1260 lat rozpoczęło się w 539 roku, a zakończyło się w 1799 roku. Od początku do końca tego okresu panowały prześladowania. Kiedy zakończyło się 1260 lat, to czy w ciągu godziny, dnia, czy roku dokonano czegoś, co powstrzymało prześladowania? Nie! Jednym ze skutków końca tego okresu było wywyższenie na ziemi Dwóch Świadków Boga. Tymi Dwoma Świadkami Boga był Stary i Nowy Testament, wywyższony w oczach ludzi, podniesiony do pozycji większego wpływu i ważności, jakiego nigdy przedtem nie miał.

WYWYŻSZONY DO NIEBA

    Wcześniej fałszywe kościoły utrzymywały, że Biblia przemawiała jednym głosem z kościołem; że głos kościoła był głosem biskupów i papieży; i że Biblia miała jedynie potwierdzać słowa tych przywódców. Lecz gdy minęło 1260 proroczych dni, Biblia zaczęła zajmować nowe stanowisko.

    Przypominamy, że to właśnie pomiędzy rokiem 1803 a 1813 powstało wiele z naszych wielkich Towarzystw Biblijnych. Dopiero wtedy stało się możliwe wydawanie Biblii w każdym języku i w oszczędnej formie, i Biblia zaczęła się rozchodzić pomiędzy wszystkie narody. Biblia została podniesiona przed ludźmi - Słowo Boże zostało wielce wywyższone, w kontraście do poprzedniej niskiej pozycji, którą zajmowało podczas ciemnych wieków. Zatem proces podnoszenia Biblii na to wyższe stanowisko zajął wiele lat.

"CZAS KOŃCA"

    "To widzenie odnosi się do czasu końca" (Dan. 8:17, KJV). Oczywiście, błąd ze wszech stron, bardziej lub mniej sprzeciwiał się Prawdzie, lecz Prawda stopniowo postępowała. Rok 1799 wyznaczył początek "czasu końca", w którym miały się wypełnić różne wydarzenia. Niektórymi z nich zgodnie z proroctwami były: "Rozmnoży się umiejętność"; "mądrzy zrozumieją" i "będzie czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody" (Dan. 12:1-10). Te różne przepowiednie, których wypełnienie miało następować od 1799 roku, przez całe dwa ostatnie stulecia znajdują się w procesie wypełniania. "Bieganie tam i z powrotem" nie osiągnęło szczególnego postępu jeszcze przez pewien czas po rozpoczęciu się Czasu Końca. Postęp w sposobie podróżowania był stopniowy. Najpierw wynaleziono statek parowy, potem przyszedł czas na pierwszy parowy pociąg. Te wynalazki z konieczności musiały poprzedzać przepowiedziane "bieganie tam i z powrotem."

    W następnych latach zauważyliśmy bardzo szybki rozwój prędkości podróżowania i środków podróżowania. Widzimy ulepszenia w transporcie wodnym, drogowym, kolejowym, powietrznym i kosmicznym.

    Te wspaniałe wynalazki, które cechują nasze czasy, powstawały stopniowo od 1799 roku. Pierwsza część tego okresu przyniosła wzrost wiedzy, który okazuje się nie kończącym się pragnieniem i źródłem dalszej informacji w każdej dziedzinie (Dan. 12:4). Niektóre autorytety mówią, że obecnie znajdujemy się w punkcie, gdzie w cywilizowanych krajach, obowiązkowa edukacja wymaga ustanowienia pewnych limitów; i niektóre narody próbują ograniczyć edukację. Tym, czego wielu przywódców nie uznaje, jest fakt, że dużo nauczanych wiadomości jest błędnych oraz, że liczne ważne punkty historii i inne ważne instrukcje nie są nauczane. Okazuje się, że ten pogląd jest podtrzymywany przez oświadczenie proroka Daniela, że obecnie z nadejściem czasu wielkiego ucisku, jest połączony wzrost wiedzy, który z kolei powoduje ogólnoświatowy wzrost jakości i form podróżowania, "biegania tam i z powrotem." Jest dotkliwie prawdziwe, że przy każdym z tych ziemskich błogosławieństw prowadzących do Królestwa, przeciwnik i wszyscy jego poplecznicy, bardzo aktywnie usiłują utrudniać postęp prawdy i sprawiedliwości. W słusznym czasie wszystkie narody nauczą się lekcji, że bez pewnych ograniczeń, wiedza jest niebezpieczna. Dla nieodrodzonego serca to oznacza władzę w nieopanowanym ręku, co nie zawsze jest bezpieczne i pożyteczne.

ODPOWIEDNI CZAS NA ZROZUMIENIE CHRONOLOGII

    Oświadczenie Proroka Daniela, że "mądrzy zrozumieją" najwyraźniej odnosi się do końca 1290 dni wspomnianych w tym samym rozdziale. Licząc dzień za rok, ten okres rozpoczął się w 539 roku, a zakończył w roku 1829, przedwczesnym przesłaniem o rozpoczęciu drugiego przyjścia Chrystusa, głoszonym szczególnie przez Williama Millera. Dzięki znaczeniu, jakie otrzymało Słowo Boże, pewne doktryny zostały przedstawione w jaśniejszy, bardziej zrozumiały sposób.

    Mogliśmy przeczytać o tym, jak ruch Williama Millera rozpoczynał działalność w Ameryce (Tom 3, s. 84, Sztandar Biblijny, nr 191). My nie popieramy nauk Brata Millera. Chociaż miał on pewne właściwe myśli na temat doktryn Pisma Świętego, to miał również pewne błędne poglądy - tak samo jak Brat Calvin i inni bracia od tamtego czasu. Lecz nadszedł czas uświadomienia ludu Pańskiego na temat drugiego przyjścia Chrystusa; i chociaż drugi adwent nie nastąpił w 1844 roku, jak się spodziewano, jednak stopniowo od 1829 roku uwadze Kościoła były poddawane doktryny, których nigdy przedtem nie dostrzegano. Były to doktryny mówiące o tym, że człowiek nie jest nieśmiertelny, że natury duchowa i ludzka są oddzielne i różne, itp. Te tematy prowadziły do dokładnych rozważań Pisma Świętego oraz do ufności w Słowo Boże ponad fałszywą dumą i ludzkimi tradycjami.

    Wzrost światła następuje stopniowo i rozprasza ciemność błędu, zarówno w doktrynie jak w praktyce; aż do obecnego czasu lud Pański ma obfite błogosławieństwa. Obecnie od ponad dwustu lat żyjemy w Czasie Końca i ten rozwój chrześcijańskiej wiedzy stale postępuje, a choć napotyka różne formy sprzeciwu, niemniej jednak posuwa się naprzód w kierunku wyraźnego światła o Królestwie (Przy. 4:18). Jednym z proroczych okresów wspomnianych przez Proroka Daniela i akcentowanych przez Brata Millera, było 2300 dni (lat). Ten okres miał oznaczać pewne rzeczy, a przy jego końcu Świątnica miała być oczyszczona. Wierzymy, że to dzieło oczyszczenia prawdziwego Kościoła, klasy Świątnicy, z zanieczyszczeń ciemnych wieków dobiegło końca w 1846 roku, jako wypełnienie proroctwa - proroctwa, które rozpoczęło się wypełniać w 454 przed Chr., był to czas proroczych 2300 dni. Lecz dzieło oczyszczenia nie zostało dokonane w jednej chwili czy w jednym dniu lub nawet roku; to oczyszczanie w dużym stopniu było ograniczone do ruchu Millera i do tych wiernych obserwatorów, którzy nadal spodziewali się drugiego przyjścia Pana.

    Obecnie dochodzimy do 1335 dni (lat), które rozpoczęły się w 539, a zakończyły w 1874 roku. (Zauważmy tutaj, że trzy proroctwa - 1260, 1290 i 1335 dni lub lat, rozpoczęło się w 539 roku.) W Daniela 12:12 o tych dniach Prorok powiedział, "Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzechset trzydziestu i pięciu dni (lat)." W tym czasie nastąpiły dla ludu Bożego wielkie błogosławieństwa, ponieważ wówczas powrócił nasz Mistrz, przygotowując objęcie Swej wielkiej władzy i rozpoczynając Swe długo obiecywane tysiącletnie panowanie (zob. Wykłady Pisma Świętego, tom 2, Nadszedł czas). Nadszedł czas Jego Paruzji i Pan był oraz nadal jest tutaj (niewidzialnie)! Nie musimy powtarzać charakteru tych błogosławieństw; w istocie rzeczy, one nie mogą być wyjaśnione w kilku słowach. Lecz od początku obecności Mistrza mamy dowody wielkich błogosławieństw przychodzących szczególnie na lud Boży, a także na ogół świata, chociaż jeszcze ma nastąpić wielki postęp, jak zostało przepowiedziane przez Proroka Daniela.

    [Kontynuacja w następnym numerze]

SB ’07,22-25; BS ’07,22-24.

Wróć do Archiwum