RADY DO STUDIOWANIA BIBLII

    NASZ ODKUPICIEL MODLIŁ SIĘ o Swoich uczniów - "Uświęć ich przez prawdę Twoją", a następnie dodał, "Słowo Twoje jest prawdą" (Jana 17:17, KJV). Tym samym Pan wskazał nam ogólną zasadę, która jest potwierdzona przez doświadczenie - że Boska prawda jest Jego środkiem do rozwoju Jego dzieci. Nie ogólne prawdy, jakkolwiek dobre i piękne, takie jak botanika, astronomia, itd.; lecz Prawdy, które Bóg objawia w Swoim Słowie, jeśli z całego serca je przyjmujemy, mogą wytworzyć w nas łaski Boskiego ducha - ducha prawdy.

    Lecz rodzą się pytania - "Co jest Boską prawdą?" "Co jest Słowem Bożym?" Należy pamiętać, że w czasie, gdy nasz Pan powiedział: "Słowo Twoje jest prawdą", Nowy Testament nie był jeszcze napisany. Nie wynika z tego jednak, że nasz Pan miał na myśli, iż jedynie Zakon i Prorocy - pisma Starego Testamentu, były uznawane za Słowo Boże, przystosowane i zamierzone do uświęcenia nas w obecnym czasie. Lecz raczej, że wszystko, co Bóg sprawił by było napisane w Prorokach, łącznie ze wszystkimi wyjaśnieniami tych Pism Starego Testamentu, które Bóg dostarczył przez nauki Chrystusa i pisma Apostołów, było uznawane jako Słowo Boże. Objawienia prawdy uświęcają tych, którzy w nie wierzą i którzy zgodnie z nimi postępują. Nasz Pan jasno to wykazał, gdy oświadczył, "Nauka Moja nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał"; "Słowa, które Ja wam mówię, są duchem i żywotem." "Mam wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę,... i przyszłe rzeczy wam opowie" (Jana 7:16; 6:63; 16:12, 13).

    Dlatego należy zauważyć, że opinia wielu osób, iż wszystkie proroctwa Starego Testamentu są obecnie wypełnione i nie są warte nabożnego studiowania, jest wielkim błędem. Taki pogląd zaślepia wielu na objawione w nim piękne obietnice, które wciąż należą do przyszłości, a są związane z prawdziwą chrześcijańską wiarą oraz nadzieją i dlatego są niezbędne do zupełnego uświęcenia. Wśród nich najważniejsze znaczenie mają obietnice o Tysiącletnim Królestwie Chrystusa i wielkich błogosławieństwach, które będą spływać na świat ludzkości oraz ziemię jako przyszły dom człowieka. Jaką przyjemną perspektywą jest rozmyślanie o wspaniałościach ludzkiej doskonałości dla wszystkich, którzy chętnie okażą posłuszeństwo. Następne w ważności są obietnice o powrocie Izraela do Boskiej łaski i o jego udziale w tysiącletnim dziele błogosławienia - pouczania, rządzenia i podnoszenia ludzkości. Te obietnice mówią, jak również sugerują, że Starożytni Patriarchowie mają być przywróceni do życia jako doskonali ludzie w ziemskim Królestwie, aby wówczas być przykładami doskonałego człowieczeństwa, by cała upadła ludzkość widziała, co może osiągnąć, jeśli będzie posłuszna Panu Jezusowi i Jego Kościołowi. Oni razem będą Władcami na ziemi podczas Tysiąclecia (Dz. Ap. 3:19-22; 7:37; 1 Kor. 6:2).

    W rzeczywistości, to głównie z powodu braku oceny dla proroctw Starego Testamentu, tak wiele dzieci Bożych jest zdezorientowanych co do wszystkich nauk Nowego Testamentu - co jest widoczne w ścierających się wyznaniowych poglądach chrześcijaństwa. Apostołowie przez cały czas odwoływali się do oświadczeń Proroków i wyjaśniali je (Dz. Ap. 2:24-32; 3:19-22; Rzym. 11:2, 8, 9; Gal. 3).

    Na podstawie proroctw oni wnioskowali i wyraźnie stwierdzali, co jest Pańską wolą na obecny wiek i świadczyli o Jego przyszłych zamiarach (Rzym. 11:25-32; Dz. Ap. 15:14-16). Nic dziwnego, że ci, którzy ignorują Stary Testament, będą jedynie mgliście rozumieć instrukcje pisarzy Nowego Testamentu, które są oparte na wcześniejszych objawieniach Proroków.

BĘDZIECIE POTRZEBOWAĆ POMOCY

    Możecie wziąć Biblię i po latach wytrwałego, krytycznego rozważania, ku własnemu zadowoleniu możecie dowieść jej Boskiego natchnienia i wielkości, z jej wewnętrznych, jak również zewnętrznych dowodów, oraz możecie zyskać wiele mądrości i prawdy. Czy dysponujecie czasem potrzebnym do zdobycia tych informacji? Większość gorliwych poszukiwaczy prawdy nie znajduje go; a nawet gdybyście mieli ten czas, czy nie byłoby to jego ewidentnym marnowaniem, gdyby każdy studiował Biblię sam, niezależnie od innych? Nie czynimy tego w przypadku innych nauk, lecz korzystamy z różnych pomocy opracowanych przez innych - jednak nie bez sprawdzenia tego, co przyjmujemy, w najlepszych zdolnościach naszego rozumowania. Tak powinniśmy postępować ze studiowaniem Biblii i najwyraźniej Pańską wolą wobec nas jest, abyśmy tak czynili, ponieważ Apostoł Paweł pod natchnieniem wskazuje na wzajemną zależność od siebie członków Zgromadzenia (1 Kor. 12:14-21).

WIARYGODNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO

    Pragniemy zwrócić waszą uwagę na bardzo zwięzły i znaczący traktat na ten temat - który możecie zgłębić w ciągu kilku godzin, a który wzmocni waszą wiarę w Słowo Boże na resztę waszego życia. Jest on zawarty w pierwszych trzech rozdziałach książki zatytułowanej "Boski Plan Wieków". Cokolwiek jeszcze możecie przeczytać, jeśli tego już nie zrobiliście, powinniście przestudiować silne argumenty tam przedstawione. Jako rodzice i jako chrześcijanie powinniśmy pomagać młodym i wielu sceptycznie nastawionym w obecnej dobie wątpliwości, w ich koncentrowaniu się i ugruntowaniu w wierze w Biblię jako Słowo Boże. Jest to szczególnie ważne w przypadku waszych własnych dzieci. W przypadku innych pamiętajmy, że w Boskich oczach, każdy z nas jest stróżem swego brata.

TYLKO CISI MOGĄ BYĆ UCZENI

    Kiedy jesteście już przekonani, że Biblia naprawdę jest Słowem Bożym i została zaplanowana, by być przewodnikiem Jego dzieci, pochodnią dla naszych nóg, gdy postępujemy przez wiarę, a nie przez widzenie, dopóki nie zaświta Dzień Tysiąclecia, zapragniecie ją studiować (Przyp. 4:18). Jak powinniście zacząć? Zacznijcie tak, jak z każdym innym studiowaniem - systematycznie. Pierwszym wymaganiem jest prostolinijne serce - uczciwe serce - ono będzie pouczane - takie serce zdaje sobie sprawę z tego, że informacja, której pragnie, może pochodzić jedynie od Boga, że ludzka mądrość jest niedostateczna - to serce będzie gotowe, by "jak małe dziecię" być uczone przez Boga. "Poprowadzi cichych (dających się uczyć) wsądzie, a nauczy pokornych drogi Swojej" (Ps. 25:9). Ponieważ "Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje" (Jak. 4:6). Dlatego, tacy muszą być wszyscy, którzy mają być "uczeni przez Boga." Inni nie zdołają zrozumieć Słowa Bożego (Dan. 12:10; Mat. 13:10, 11).

WŁAŚCIWIE ROZBIERAJĄC SŁOWO PRAWDY

    Apostoł mówi ponownie, "Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, któryby się nie zawstydził i któryby dobrze rozbierał słowo prawdy" (2 Tym. 2:15). Aby właściwie rozbierać Słowo prawdy, powinien was tego nauczyć ktoś, kto już potrafi to robić; w przeciwnym razie okaże się, że jest to dla was nużące i mozolne zajęcie, zabierające cenne lata. Z żalem stwierdzamy, że niewielu z ludu Bożego nauczyło się tej tajemnicy studiowania Biblii i dlatego niewielu może wam w tym pomóc w znaczącym stopniu. Zamiast uznać, że są różne wieki i dyspensacje - Wiek Patriarchów, Wiek Żydowski, Wiek Chrześcijański, Wiek Tysiąclecia i "wieki przyszłe" - i zrozumieć, że dzieło Boże stopniowo wypełnia się przez te wieki, ludzie myślą, że Boskie działania są niemalże bez planu i nie ma w nich porządku. Stąd, zamiast właściwego rozbierania i stosowania różnych oświadczeń Pisma Świętego logicznie i w chronologiczny sposób do różnych wieków i dyspensacji, do których one właściwie należą, oni mieszają je wszystkie ze sobą, mając chaotyczną i pozornie sprzeczną mieszaninę, której nie są w stanie zrozumieć i którą w ogóle trudno im przyjąć za objawienie.

    Przeciwnie do tego, kiedy różne wieki są jasno zachowane w naszych umysłach i kiedy plan Boga z odniesieniem do nich jest raz zrozumiany, Biblia staje się otwartą księgą przed pokornym studentem - wielką skarbnicą prawdy i łaski, a każde biblijne oświadczenie może być zdecydowanie umiejscowione i dopasowane do okresu, do którego należy. Kiedy zostanie zastosowany do właściwego wieku - minionego, obecnego czy przyszłego, jak tego wymaga przypadek - to cały biblijny zapis od Księgi Rodzaju do Objawienia, harmonijnie się układa. Polecamy książkę "Boski Plan Wieków", która wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże powinno być poprawnie podzielone - dyspensacyjnie - aby było "pokarmem na czas słuszny" dla domowników wiary.

    Położona tutaj podstawa, w zrozumieniu Boskich działań dyspensacyjnych, poprowadzi umysł szczerego badacza na zielone pastwiska duchowego odpoczynku i siły oraz otworzy drogę do "głębokich rzeczy Bożych", do wiedzy i doświadczenia. Rozpocznijcie zatem studiowanie (a nie jedynie czytanie) "Boskiego Planu Wieków". Mając tę podstawę, właściwie umieszczoną w płynącym z głębi serca pragnieniu poznania Słowa Bożego i posłuszeństwa jemu, jesteście wzmacniani w najświętszej wierze, przez prawdy, które zupełnie was zadowolą, a takie studiowanie będzie radosnym i łatwym zadaniem.

MIECZ DUCHA

    Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, powinien być dobrze wyostrzony. To znaczy, że będziecie potrzebować Biblii z uwagami na marginesie. Powinniście zaopatrzyć się w Biblię, określaną "Biblią Nauczycieli", która nie tylko zawiera tekst powszechnej wersji i odniesienia, uwagi na marginesie, lecz także indeks tematów biblijnych, skróconą Konkordancję, częściowy słownik biblijnych nazw, miejsc, itp., jak również mapy i wiele innych ogólnych, użytecznych informacji.

KONKORDANCJA BIBLIJNA

    Jedną z najbardziej cennych pomocy jest słynne dzieło, znane jako Dokładna Grecka, Hebrajska i Angielska Analityczna Konkordancja Stronga. Autor, Profesor Strong, zaopatrzył to dzieło zarówno w słownik hebrajski jak i grecki. Ta książka zapewnia badaczowi szybkie i gotowe sposoby ustalenia, jakie greckie czy hebrajskie słowo jest użyte w konkretnym przypadku; a znaczenie tego słowa jest definiowane przez Profesora Stronga. To znaczenie jest oceniane jeszcze dokładniej przez rzut oka na całą kolumnę i porównanie tym sposobem różnych zastosowań tego samego słowa w innych wersetach.

INTERLINEARNY PRZEKŁAD DIAGLOTTA

    Diaglott jest innym Boskim błogosławieństwem dla naszych czasów; dla znających Grekę, on podaje grecki tekst. Po drugie, tuż pod greckim tekstem podaje dosłowne tłumaczenie, ze słowa na słowo, z greckiego na angielski. Po trzecie, zawiera odpowiednie tłumaczenie na angielski, do zwykłego czytania, wskazując także akcent w języku greckim, który zazwyczaj jest niezauważalny dla angielskiego czytelnika. Choć nie możemy powiedzieć, że to dzieło jest doskonałe, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie znamy żadnego innego tłumaczenia Nowego Testamentu, które byłoby tak cenne dla krytycznego badacza.

    Powyższe pomoce biblijne używane w połączeniu z sześcioma tomami Wykładów Pisma Świętego Pastora Russella, z których pierwszym jest "Boski Plan Wieków", naprawdę stanowią zestaw niezbędnych pomocy. Lecz jeśli macie wolne środki finansowe lub możecie odmówić sobie innych rzeczy, to bardzo pożyteczne okażą się także:

    (1) Biblia Rotherhama. Pod wieloma względami jest to wspaniałe tłumaczenie, a oprócz tego zawiera znaki wskazujące na akcent w Grece, nieobecne w powszechnych angielskich tłumaczeniach. Jak żadne inne, jest ono cenne dla wnikliwej analizy tekstu. Porównanie różnych rodzajów wyrażeń sprawia, że myśl oryginału jest dużo jaśniejsza dla pilnego badacza.

    (2) Tłumaczenie Leesera. Ono także jest cenne. Jest to tłumaczenie dokonane przez nienawróconego Hebrajczyka, który oczywiście nie ma przychylnego nastawienia do chrześcijaństwa. Jest ono tłumaczeniem uznawanym wśród Żydów.

    (3) W celu uzyskania ogólnych informacji na tematy religijne (lecz nie instrukcji doktrynalnych, choć zawiera on krótką historię wszystkich doktryn i religii), polecamy wam Słownik Biblijny.

STUDIOWANIE Z MODLITWĄ

    Studiowanie Biblii nigdy nie powinno być dokonywane z innym usposobieniem, niż modlitewna postawa umysłu. Należy pamiętać, że im nasze serce i życie jest bardziej podporządkowane naszemu Bogu, w poparciu i łączności z Nim, tym bardziej będziemy otwarci na prawdę biblijną i będziemy w stanie lepiej ją zrozumieć. Zatem gdy studiujecie, módlcie się bez przestanku; niech wasze serca nieustannie dziękują Panu za każdy element prawdy, który możecie dostrzec, niezależnie od tego kto lub co, było Jego pomocą prowadzącą was do zrozumienia go; i niech wasze serca zawsze pragną wiedzieć wszystko, co Bóg ma objawić.

    Bądźcie ostrożni, nie pozwalając, by uprzedzenie powstrzymywało was przed ufnością w Boskie instrukcje. Naszą nieustanną modlitwą powinno być - Bądź moim nauczycielem, Panie, i używaj kogokolwiek oraz cokolwiek wybierzesz do udzielania mi instrukcji.

    Jednakże, upewnijcie się, że gdyby nawet anioł z nieba głosił wam inną ewangelię od tej opartej na Chrystusie ukrzyżowanym, byście odrzucili ją jako fałszywą (Gal. 1:8). Każda nauka, która odrzuca krew (śmierć) Chrystusa, jako podstawę pojednania i błogosławieństw, nie pochodzi od Boga, niezależnie od tego, kto przedstawiałby ją wam lub w jak przyjemnych słowach czyniłby to. Te nauki pochodzą od wielkiego przeciwnika i zwodziciela, szatana, niezależnie od tego, kto może być jego dobrowolnym lub bezwiednym sługą czy jakimkolwiek jego pośrednikiem.

    Trzymajmy się z dala od błędnego poglądu niektórych osób, że modlitwa zajmuje miejsce studiowania. Modlitwa może i powinna współdziałać w studiowaniu Słowa Bożego, lecz ona nie może zająć jego miejsca bardziej, niż to jest w przypadku studiowania matematyki czy astronomii. Jeśli w wyniku duchowego lenistwa, nałogu, błędnej nauki lub czegoś jeszcze, jesteście skłonni modlić się, by Bóg udzielił wam zrozumienia Jego Słowa i planu bez cierpliwej i szczerej pilności umysłu, powinniście na nowo przemyśleć swoją odpowiedzialność. Bo nie będziecie usprawiedliwieni, prosząc Boga o zrozumienie w cudowny sposób tego, co On już umieścił w zasięgu waszych możliwości studiowania i zastosowania. Zwróćcie również uwagę na to, że zanim poprosicie Boga, by dokonał cudu w celu poinstruowania was, powinniście nauczyć się posłuszeństwa; i że On powiedział wam i nam wszystkim: "Rozbieraj Słowo prawdy" (2 Tym. 2:15; Jana 5:39).

POMOC MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRZESZKODĄ

    Bądźcie ostrożni, gdy pozwalacie, by czyjś sposób rozumowania zajął miejsce waszego własnego. Bóg rzeczywiście używa tego czy innego ze Swych dzieci do wskazania nam znaczenia Jego Słowa. Lecz, gdy pokornie i z wdzięcznością korzystamy z ich pomocy i bardzo cenimy ich w Panu ze względu na ich pracę, powinniśmy pamiętać by nie stać się czcicielami ludzi (posłanników - Kol. 2:18, KJV), by nie przyjmować żadnych ludzkich nauk bez krytycznego analizowania ich w świetle naszej lampy - Słowa Bożego. Odniesiemy korzyść pamiętając, że nie człowiek, lecz Bóg jest naszym nauczycielem i że każdy człowiek jest używany przez Niego jako podległy Mu nauczyciel w takim stopniu, w jakim stosuje, uczy, wyjaśnia i harmonizuje Boskie Słowo, a nie tylko teoretyzuje na temat wersetów wyrwanych z ich kontekstu.

    Kiedy jakaś nowa myśl jest proponowana jako znaczenie konkretnego wersetu, powróćcie do niego i zbadajcie go krytycznie, wykorzystując różne tłumaczenia, którymi dysponujecie, by zobaczyć, czy one podtrzymują proponowany pogląd. Następnie, zbadajcie wersety poprzedzające go i następujące po nim, by sprawdzić czy sugerowana myśl jest zgodna z całym rozumowaniem natchnionego pisarza. Jeśli nie jest zgodna, odrzućcie ją od razu; nie zajmujcie się oczywistym złym zastosowaniem. Jeśli jednak myśl wydaje się być w harmonii z bezpośrednim kontekstem, porównajcie ją ze wszystkimi innymi biblijnymi stwierdzeniami, podtrzymującymi ten temat lub z nim związanymi. Cokolwiek przyjmiecie w wyniku takiego badania i sprawdzania, zostańcie przy tym. Będziecie wówczas wiedzieć, w co wierzycie i dlaczego tak wierzycie.

DOŚWIADCZAJCIE WSZYSTKICH RZECZY; TRWAJCIE MOCNO W TYM, CO JEST DOBRE - 1 TES. 5:21

    Jeśli studiujący Biblię jest mechanikiem, urzędnikiem lub prowadzącym gospodarstwo domowe, mając jedynie ograniczony czas na studiowanie i korzystanie z różnych pomocy, to wkrótce dojdzie do wniosku, że Apostoł nie mógł mieć tutaj na myśli, że każde dziecko Boże ma zgłębiać wszystkie poglądy religijne świata, pogańskie i chrześcijańskie. Życie byłoby za krótkie na dokładne zbadanie każdego z nich, nawet gdyby to było jego jedynym zajęciem. Apostoł nie mógł też uważać, że powinniśmy zbadać wszystkie kreda "chrześcijaństwa" ze wszystkimi książkami teologów napisanymi w obronie lub jako wyjaśnienie ich teorii. Także na to życie byłoby zbyt krótkie.

    Jednakże istnieje prosty, szybki sposób, dzięki któremu ci, którzy przyjęli Chrystusa za swego Odkupiciela i Króla, mogą dowieść prawdziwości lub fałszu wszystkich doktryn, gdy tylko zostaną im przedstawione. Zaprezentujemy go wam. Ten sposób może uratować was przed latami wątpliwości oraz niepewności i na pewno zaoszczędzi wiele waszego czasu na badanie zagmatwanych teorii, które jedynie wprowadzają w błąd i szybko umieści wasze nogi na pewnej podstawie oraz zapewni wam czas do studiowania we właściwym kierunku.

    Jeśli przyjęliście Chrystusa i dowiedzieliście się o Nim cokolwiek, nie musicie rozważać każdego systemu czy teorii, która Go nie uznaje. Przekonaliście się już, że wszystkie inne drogi zbawienia są fałszywe. A teraz, jeśli chodzi o teorie, które uznają Chrystusa, to chociaż jest ich bardzo wiele, można podzielić je wszystkie na dwie grupy. Są to te, które uczą o stopniowej ewolucji ludzkiej rodziny z niższego do wyższego poziomu bez Chrystusa oraz przeciwne im, które twierdzą, że Bóg stworzył człowieka doskonałego na Swe własne podobieństwo i że człowiek, przez nieposłuszeństwo, odpadł od doskonałości umysłowo, moralnie i fizycznie.

    Pierwsza grupa tych teorii uznaje Chrystusa jedynie jako nauczyciela czy przewodnika. One popierają twierdzenia, że Chrystus zbawia lub rozwija ludzi przez Swój przykład, lecz że Jego ofiara za nasze grzechy nie była potrzebna, prócz tego, że przez Swoje poniżenie, by stać się przykładem, poniósł pewne koszty.

    Druga grupa poglądów uznaje Chrystusa zarówno jako Odkupiciela jak i Nauczyciela. One przyjmują biblijne oświadczenie odnoszące się do upadku człowieka od Boskiej łaski - od doskonałości i życia, w niełaskę i potępienie na śmierć jako grzesznika. Te poglądy uznają ofiarę Chrystusa zakończoną na Kalwarii jako zapłatę za karę człowieka, jako cenę jego odkupienia, jako podstawę całej Boskiej łaski dla grzeszników w przebaczeniu ich przeszłych grzechów i obecnych słabości, a także nadzieję na przyszły powrót w słusznym Boskim czasie do stanu doskonałości i harmonii z Nim.

    Jak wiecie, drugi pogląd jest biblijnym punktem widzenia; i na jego podstawie łatwo możecie ocenić każdą naukę, o której usłyszycie czy przeczytacie. Każda nauka, która nie ma ważnego miejsca dla upadku człowieka, Krzyża Chrystusa czy uleczenia z upadku, nie pochodzi od Boga, ponieważ one stanowią fundamenty objawionego Boskiego planu (1 Kor. 15:3, 4, 20-22). Każda nauka, z którą się zetkniemy, a która wytrzyma ten test, ma właściwą podstawę. Lecz każdy system, który nie zniesie tego testu, powinien być niezwłocznie i na zawsze odrzucony. Im bardziej staramy się badać to, o czym rozumiemy, że ma błędną, niebiblijną podstawę, to prawdopodobnie tym bardziej będziemy uwikłani i wprowadzeni w błąd. Szatan usiłuje zniewolić nas, tak jak omamił matkę Ewę w ogrodzie Eden (Kol. 2:4, 18; 2 Kor. 11:3). Zatem wystrzegajcie się każdej teorii, gdy tylko dowiecie się, że okup nie jest jej podstawą i gdy stwierdzicie, że ona sprzeciwia się wyrażonej przez Boga karze za grzech, "Dusza, która grzeszy, ta umrze", a potwierdza kłamstwo szatana, "Na pewno nie umrzecie": nie pertraktujcie z nią dłużej. "Nie będziecie się tego dotykać", to miało być dewizą Ewy i powinno być waszą dewizą w odniesieniu do każdej doktryny, której fałszu dowiedziecie na podstawie jedynego wzorca - Boskiego Słowa (1 Moj. 3:2-4).

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE

    Konieczne jest, byśmy nie tylko mieli pomoce i korzystali z nich, jak powyżej sugerowaliśmy, lecz byśmy zaczęli oświetlać innych tym światłem, które nas dosięgło - nie z pychą, jak gdyby ono było odkryciem dokonanym przez nas, lecz z pokorą, troszcząc się tylko o to, by prowadzić innych do światła dla ich pożytku oraz ku chwale waszego Ojca w niebie (Mat. 5:16). Ćwiczenie w rozpowszechnianiu prawdy wpłynie korzystnie na was samych i będzie was wprowadzać w coraz głębszą społeczność ze wszystkimi spragnionymi prawdy dziećmi Bożymi.

    Wtedy zapragniecie sięgnąć po dwumiesięcznik SZTANDAR BIBLIJNY, by uzyskać pomoc i informacje, jakich on nieustannie dostarcza ludowi Bożemu. To czasopismo jest wierne Słowu Bożemu, odrzucając drwa, siano i słomę ludzkich tradycji i umacniając w cennych obietnicach Boga, na jedynej trwałej podstawie, na Chrystusie i Jego ofierze za grzech. Jego cena jest umiarkowana - obliczona jedynie na pokrycie rzeczywistych kosztów wydawnictwa. Dla wszystkich zainteresowanych, a nie będących w stanie zapłacić rocznej prenumeraty, wydawcy wyślą czasopismo bezpłatnie, na pisemną prośbę. Wyślemy też bezpłatnie ubogim z ludu Pańskiego, którzy obiecają, że dokładnie przestudiują wyżej wspomnianą jako szczególny podręcznik do studiowania Biblii, książkę - Boski Plan Wieków.

    Tak więc nikt nie jest zbyt biedny, by nie mógł otrzymać pewnych pomocy do badania Biblii.

    Pozostajemy w miłości i służbie dla Prawdy.

SB ’07,25-30; BS ’07,24-28.

Wróć do Archiwum