NASZA POLITYKA WYDAWNICZA

    SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO jest niezależnym, wolnym od jakichkolwiek wpływów wyznaniowych, miesięcznikiem o charakterze religijnym, nie sekciarskim, lecz zobowiązanym wobec Boga, w takim stopniu w jakim rozumie Jego Słowo, Biblię. Zaprasza on do braterskiej społeczności wszystkich tych, którzy wyznają wiarę w drogocenną krew Jezusa Chrystusa jako chwalebną przyczynę ich usprawiedliwienia, i tych którzy przyznają się do poświęcenia swojej woli Bogu, aby jedynie czynić Jego wolę. (Rzym. 12:1; Przyp. 23:26), którzy udowadniają, że tak jest naprawdę przez życie zgodne z tymi zasadami. Powstrzymuje się on od braterskiej społeczności z tymi wszystkimi, którzy świadomie zaprzeczają okupowi i z tymi, o których wie, że swoim życiem, dają przykład odrzucania Pana. Nie żywiąc niechęci do nikogo, ale mając miłość dla wszystkich, musi on według zaleceń Pisma Świętego przyjąć taką postawę za właściwą zachęcając wszystkie dzieci Boże do przyjęcia w chrześcijańskiej społeczności takiej samej postawy nie zachęcając ich jednak do łączenia się z jakąkolwiek partią, sektą czy organizacją.

    Czasopismo to za swój sztandar przyjmuje Biblię, jej 66 ksiąg składających się ze Starego i Nowego Testamentu jako całości, zupełnie wystarczającego, doskonałego i niezawodnego objawienia Bożej Osoby, Charakteru, Planu i Dzieł dokonanych na rzecz Kościoła i świata, Tylko Bogu samemu należy się posłuszeństwo. W konsekwencji, wszystko co w tym czasopiśmie się ukazuje musi podlegać w naszym zrozumieniu Jego woli wobec nas. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, zgodnie z tym co uczy Pismo Święte (1 Kor. 11:3), że prawdziwy chrześcijanin nie może być posłuszny żadnej innej głowie lub głowom, poza Panem.

    Czasopismo to stara się w każdym wydaniu przedstawić pewne stosowne nauki Pisma Świętego, nie dogmatycznie, lecz przez nasuwanie na myśl, szczególnie, gdy odnoszą się one do naszych czasów. Stara się ono wiernie podporządkowywać podawane wyjaśnienia Pisma Świętego następującym zasadom interpretacji biblijnej: każdy werset Biblii, lub doktryna, musi być zinterpretowany w zgodzie (1) z sobą, (2) ze wszystkimi pozostałymi wersetami Pisma Świętego, (3) z wszystkimi innymi doktrynami biblijnymi, (4) z Boskim charakterem, (5) z okupem i ofiarą za grzech, (6) z celem Planu Bożego i (7) z faktami. Odrzuca ono to wszystko, do jest sprzeczne z którymkolwiek z tych siedmiu pewników biblijnych. Pismo to stoi mocno w obronie jedynej prawdziwej podstawy chrześcijańskiej nadziei, która obecnie tak powszechnie jest odrzucana - nadziei odkupienia przez zasługę drogocennej krwi "człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie ma okup [jako odpowiednią cenę, w zastępstwie] za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego" (1 Piotra 1:19; 1 Tym. 2:6).

    Pismo to jest niezależne od wszelkich partii, sekt i wierzeń ludzkich, coraz bardziej starając się jak najpełniej podporządkowywać każdą swoją wypowiedź w zupełnej zależności od Boskiej woli w Chrystusie, tak jak jest ona wyrażona w Piśmie Świętym. Tym samym odważnie ogłasza to, co Pan powiedział - w zgodzie z udzielonym nam Boską mądrością zrozumieniem. Jego postawa nie jest dogmatyczna, lecz ufna, gdyż wiemy co utrzymujemy postępując z absolutną wiarą w pewne, Boskie obietnice. Opiera się, ono na zasadzie zaufania i użycia go jedynie w służbie Boga. Stąd nasze decyzje dotyczące tego co może, a co nie może, ukazać się na jego łamach podejmowane są według naszego osądu czy Bogu będzie się podobać ta nauka Jego Słowa, mająca na celu zbudowanie Jego ludu w łasce i znajomości. Nie tylko prosimy naszych Czytelników, ale nalegamy na nich, żeby sprawdzali wszystkie wypowiedzi w świetle nieomylnego Słowa Bożego. Zawsze podajemy odnośniki, aby takie sprawdzanie ułatwić.

    Jako biblijne i religijne czasopismo usuwa ze swych kolumn wszystko, co nie nadaje się do omawiania z biblijnego punktu widzenia. Jeśli chodzi o tematykę omawia ono szczególnie podstawowe biblijne doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy w takiej mierze, w jakiej one mogą być we właściwym czasie zrozumiane i przedstawione. Publikowane są interesujące materiały odnoszące się do wypełniających się proroctw biblijnych, wskazujących. na znaki czasu oraz odpowiedzi na pytania biblijne, do nadsyłania, których zachęca Redaktor niniejszego czasopisma. Zamieszcza się również listy i ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości. Zapraszamy naszych czytelników do nadsyłania listów w sprawach doktryny i praktyki. Mamy nadzieję pomóc, i zachęcić Was do znoszenia obecnych doświadczeń i podtrzymania przyszłej nadziei. Z radością oferujemy nasze usługi w imieniu Pańskim.

TP ’89,91-92; BS '86,40.

Wróć do Archiwum