Masowe Zgromadzenie Zydów

9 Października 1910 r.

    MOI drodzy żydowscy przyjaciele i inni słuchacze. Z przyjemnością staję dzisiaj przed wami. Jestem tutaj, ponieważ mnie zaprosiliście, za co dziękuję. Czuję się zaszczycony, mając możliwość przemawiania do moich żydowskich przyjaciół i sąsiadów z tego miasta. Tym bardziej, że jestem przekonany, iż niektórzy ludzie działając w imieniu Chrystusa, zhańbili Jego imię różnymi prześladowaniami przeciwko waszemu narodowi.

    Nie dziwię się, drodzy przyjaciele, że po wiekach prześladowań musi wam się to wydawać niemal cudem, gdy słyszycie chrześcijanina wypowiadającego słowa naszego wersetu do Żydów i w obronie Żydów. Dlatego cieszę się, że mam możliwość oświadczenia, iż w najmniejszej mierze nie popieram zachowania Rosjan ani też demonicznego postępowania tak zwanych chrześcijan w Rumunii. Czytaliśmy także o niedawnych wydarzeniach w Rumunii, gdzie rozgrywały się straszliwe sceny, gdy tak zwani chrześcijanie wykopywali zwłoki żydowskich zmarłych i kładli je na progach domów. Drodzy przyjaciele, to wszystko nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, które ja reprezentuję. Jestem szczęśliwy, że nie mam nic wspólnego z tak błędnym przedstawianiem Tego, którego uznaję za mego Stwórcę, mego Mistrza i Onego, który pochodzi z waszego narodu. W Jego Słowie nie ma nic takiego, co kiedykolwiek prowadziłoby Jego naśladowców do takiego wypaczania zasad prawości i sprawiedliwości. W kilku słowach pragnę wskazać wam prawdziwą przyczynę takiego postępowania u niektórych, którzy używają imienia Chrystusa. Otóż w okresie, który nazywamy wiekami ciemnymi, gdy w całym cywilizowanym świecie panowała ignorancja, powstały różne fałszywe teorie i doktryny, całkowicie sprzeczne z Prawem Mojżeszowym i zupełnie przeciwne nauczaniu Jezusa i Apostołów. I tak stwierdzamy dzisiaj, że imię Chrystusa wiązane jest z różnymi teoriami, które wy i ja oraz wszyscy chrześcijanie uznają za grzeszne, złe i nieuczciwe. Mówiąc o wszystkich chrześcijanach, mam na myśli ogół chrześcijan, których spotykacie w tym kraju wolności. Jak dostrzegacie, prezentują oni zupełnie inny pogląd od tego, który wyznają chrześcijanie w Rosji, Rumunii czy niektórych innych częściach świata.

    Cały świat jest poruszony potęgą umysłu. Jeśli umysł człowieka jest nieuporządkowany, to odpowiednio do tego jego postępowanie też będzie niewłaściwe. Ludzie obłąkani dokonują szalonych i nierozsądnych rzeczy, ponieważ ich umysły błądzą. Ja nie oskarżam o te rzeczy chrześcijan żyjących w ciemnych wiekach, lecz przypisuję je, drodzy przyjaciele, temu, co Biblia nazywa „naukami diabelskimi”, głoszonymi w imię chrześcijaństwa, a niektóre z tych nauk rzeczywiście pochodzą od diabła i naprawdę są diabelskie. Jedną z tych nauk, którą uważam za podstawę wszystkich niesprawiedliwości popełnionych przeciw waszemu ludowi, jest pogląd, że kiedy nasz Niebiański Ojciec stworzył ludzkość, uczynił też miejsce wiecznych mąk i zamierzył, iż znaczna część ludzkich istot, które stworzył, będzie poddana wiecznym torturom. Pogląd ten, jak wierzymy, przynosi Bogu wielką hańbę. To z powodu tej teorii, błędnie opisującej Boga, Jego charakter oraz Jego zamiary względem ludzi, świat jest świadkiem tak okropnych prześladowań wobec Żydów – a wszystko to czyniono w imię miłości.

    Nic dziwnego, że praktycznie wszyscy chrześcijanie wierzą, iż każdy Żyd idzie na wieczne męki. Tak więc czy jest w tym coś dziwnego, że mając w umyśle naukę, iż wielki Stwórca skazał każdego Żyda na wieczne męki, ci, którzy w to wierzą, działają podobnie jak demony? Trudno się temu dziwić! Człowiek jest związany ze swoim sumieniem i musimy przyznać, że ci ludzie działają zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli bowiem człowiek jest sumienny, będzie postępował zgodnie ze swym światłem lub ciemnością, a ta wielka ciemność, która okryła cywilizowany świat ponad tysiąc lat temu, z której dopiero się wynurzyliśmy, jest odpowiedzialna za błędne przedstawianie charakteru Wszechmogącego oraz za prześladowania Żydów. Czyż nie powiedziano nam, że każdy człowiek powinien starać się żyć w harmonii ze swym Bogiem i naśladować Jego postępowanie? Dlatego każdy, kto ma diabelskie wyobrażenie o Bogu, będzie się skłaniał do diabelskich form postępowania. Teoretycznie dotarło to do chrześcijan, którzy powoli wychodzą z wielkich błędów ciemnych wieków. Jednak wiele błędów nadal ich obciąża, jak na przykład, doktryna o wiecznych mękach. Ci chrześcijanie uważają, że jest to nauka biblijna i ja tak myślałem. Ja również uważałem, że ten pogląd jest zaczerpnięty z Biblii, lecz przekonałem się, że jest zupełnie inaczej, drodzy przyjaciele. Okazało się, że ten pogląd pochodzi z ludzkich tradycji i wyznań wiary, a mnie uczono, że te wyznania wiary uczciwie przedstawiały Słowo Boże. Zatem kierując się impulsem mojego umysłu, który odrzucał takie wywody, stałem się kimś w rodzaju człowieka niewierzącego, zupełnie odrzucając zarówno Stary, jak i Nowy Testament, i dlatego potrafię współczuć tym, którzy są nazywani "wyższymi krytykami". Umiem też współczuć tym, którym wydaje się, że w Biblii nie ma prawdziwej mądrości.

    Lecz po tym doświadczeniu, drodzy przyjaciele, z łaski Bożej powróciłem do samej Biblii i studiowałem ją według jej własnych myśli, i dzisiaj jestem człowiekiem wierzącym nie tylko w Nowy, lecz także w Stary Testament. Moim zdaniem, zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie w dużej mierze zaniedbali uważnego studiowania Słowa Bożego i chciałbym rozbudzić nie tylko chrześcijan – zarówno mężczyzn jak i kobiety – do studiowania Biblii, lecz również wszystkich Żydów do rozważania Słowa Bożego, do badania waszych własnych Pism, które zawierają najwspanialsze posłannictwo. Te Pisma wyjaśniają wszystkie sprawy odnoszące się do waszego ludu.

    Po przeprowadzeniu gruntownej analizy proroctw, odkryłem w nich całościowy obraz świata i dlatego bardzo często dziękuję Bogu za te proroctwa! One jeszcze się nie wypełniły. Pewne ich części wypełniły się, są tam jednak inne rzeczy, które Bóg ma dla Żydów i dla pogan.

    Zgodnie z moim zrozumieniem, Bóg ma dwa zbawienia – szczególne zbawienie, które jest jedynie dla nielicznych, tylko dla garstki świętych, a gdy ci święci zostaną wybrani, jako ciało Wielkiego Mesjasza, Bóg wypełni wobec Żydów wszystkie wspaniałe obietnice, na które oni mają nadzieję, na które wy i ja mamy nadzieję, i których cały świat oczekuje. Czyż wszyscy nie dostrzegamy potrzeby wielkiego Wyzwoliciela dla Żydów, czy nie dostrzegamy potrzeby wielkiego Wyzwoliciela dla całego świata, czy nie widzimy, że cała ludzkość wzdycha i męczy się w bólu czekając, oczekując na naszego Mesjasza, na mojego Mesjasza, na Mesjasza, którego Bóg obiecał, Mesjasza całego świata?

    Kiedy dostrzegamy to, co czyni nasz Bóg, wówczas powstaje pełna zrozumienia więź pomiędzy wszystkimi myślącymi Żydami i wszystkimi myślącymi chrześcijanami. Mamy jednego Boga, Ojca wszystkich i mamy jedną nadzieję w Jego wspaniałym Planie, a cała chwalebna nadzieja tego Planu jest skupiona w Mesjaszu, który został obiecany Żydom trzy i pół tysiąca lat temu, od dni Abrahama. Przewidując to, co zamierza uczynić w celu błogosławienia świata, Bóg przedtem oświadczył Abrahamowi, że przez jego potomstwo będą błogosławione wszystkie rodziny ziemi.

    On daje do zrozumienia, że będą dwa rodzaje potomstwa Abrahama – on będzie miał niebiańskie oraz ziemskie potomstwo. Pamiętamy, jak Bóg w Piśmie Świętym powiedział: "Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, a także jak piasek na brzegu morza". Ostatecznie, te dwa rodzaje potomstwa będą błogosławić świat. Gdy tylko niebiańskie potomstwo zostanie skompletowane – a wierzymy, że jest to bardzo bliskie – wówczas Boskie błogosławieństwo zacznie spływać na jego ziemskie potomstwo. I co zauważamy, drodzy przyjaciele? Czy dostrzegacie położenie, w którym znajdujemy się, jako ludzkość? Czy widzicie choroby i słabość świata ludzkości obecnie? Czy zdajecie sobie sprawę, że prawdziwą przyczyną tego wszystkiego jest grzech i czy wiecie, że Bóg oświadczył, jak wam czytałem, iż nadchodzi czas, gdy On usunie wszystko to, co jest skutkiem grzechu. Wy i ja oraz cała ludzkość cierpi z powodu tych rzeczy i one wszystkie przeminą. Czyż nie oznacza to, że w słusznym czasie pustynia zakwitnie jak róża, a step rozweseli się z tego powodu, że wiedza o Bogu napełni całą ziemię, tak jak wody napełniają głębiny i że nikt nie będzie musiał mówić do swego bliźniego, poznaj Pana? Nie żyjemy jeszcze w tym czasie. To ciągle należy do przyszłości. Jest to wspaniała obietnica Boża, której Izrael oczekuje, jeśli tylko spogląda we właściwym kierunku. Również chrześcijanie czekają na tę obietnicę, wszystkie narody jej oczekują.

    Tak jak czytałem, błogosławieństwa mają przyjść nie tylko na Izrael, lecz także na pogan. Takie jest moje zrozumienie tego, co Biblia naucza, drodzy przyjaciele. Spójrzmy na wielkiego antytypicznego Mojżesza, na tego wielkiego antytypicznego Dawida, na wielkiego antytypicznego Melchizedeka; na tego wielkiego wspomnianego przez proroka Daniela, gdy powiedział: "W owym czasie powstanie [przejmie władzę] Michał [archanioł] książę wielki i nastanie czasu ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody, aż do tego czasu; a tego czasu będzie wyzwolony Twój lud, każdy, kto będzie zapisany w księdze". Bóg zapisuje tych, którzy są prawdziwymi Izraelitami; On ma księgę; On prowadzi listę i wy, i ja zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy, że nie żyjemy tutaj na próżno. Wy i ja wierzymy, że Ten Wielki, który nas stworzył, zaplanował dla nas coś więcej niż dla zwierząt. Co jest tą wspaniałą rzeczą, którą On nam zapewnił?

    Nasze Pismo Święte mówi nam, że w tym nowym ustroju, który zostanie zainaugurowany, kiedy Michał przejmie władzę, Izrael będzie błogosławiony jako pierwszy, tak jak powiedział Bóg w Pismach, które przeczytaliśmy. I stanie się, jak Pan Bóg powiedział: "Po tych dniach uczynię przymierze nowe z domem Izraela i z domem Judy, nie według przymierza, jakie uczyniłem z nimi, kiedy wziąłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z Egiptu". To będzie Nowe Przymierze, podobne do pierwszego, lecz o wiele bardziej chwalebne. Tak jak pierwsze przymierze miało pośrednika, tak i Nowe Przymierze będzie miało pośrednika, lepszego pośrednika. Tak jak Mojżesz prowadził lud właściwą drogą, tak również uczyni antytyp Abrahama, Izaaka i Mojżesza, większy niż Mojżesz. Nadchodzi Ten, który jest większy niż Mojżesz. On będzie Tym, przez którego wszystkie obietnice Boże nadejdą dla Izraela, a przez Izrael dla wszystkich ludzi.

    Zgodnie z moim zrozumieniem, drodzy przyjaciele, Pismo Święte bardzo wyraźnie stwierdza, że to Nowe Przymierze będzie zawarte wyłącznie z Izraelem, a wszystkie narody świata, jeśli zapragną otrzymać błogosławieństwa tego Przymierza, będą musiały przyjść do Izraela. W ten sposób podczas panowania Mesjasza, które będzie trwało tysiąc lat, wszystkie narody będą dążyć do tego, by stać się częścią Izraela. I tak narody ostatecznie staną się częścią Izraela, jak Pismo Święte mówi – potomstwem Abrahama, napełniając całą ziemię, tak jak piasek na brzegu morza – a każdy, kto nie stanie się Izraelitą, kto nie osiągnie harmonii z Bogiem, z tym Boskim Prawem, z Nowym Przymierzem, zostanie unicestwiony we wtórej śmierci. Pismo Święte mówi, że przy końcu panowania Mesjasza, każdy będzie doskonały; wszyscy będą potomstwem Abrahama, a jego potomstwo będzie wtedy niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek na morskim brzegu. Lecz podczas Jego panowania każdy, kto nie będzie słuchał tego Proroka, zostanie wytracony spomiędzy ludzi (Dz. Ap. 3:23).

    Teraz zapewne zapytacie, dlaczego Bóg tak długo odwlekał? Otóż moi drodzy bracia, niezależnie od tego czy będę w stanie wyjaśnić wam tę kwestię, czy też nie, wszyscy uznajemy fakt, że Bóg odwleka. To odwlekanie trwa już trzy i pół tysiąca lat – od czasu obietnicy uczynionej Abrahamowi, od czasu gdy Bóg pod przysięgą zobowiązał się, że będzie błogosławił wszystkim narodom ziemi oraz że błogosławieństwo to przyjdzie przez potomstwo Abrahama – od tamtego czasu aż do dzisiaj, przez te 3500 lat, wasza wiara jako ludu nie ustała. W mojej ocenie jest to jedna z najbardziej cudownych rzeczy w dzisiejszym świecie – obserwować wiarę Izraela jako narodu. Moi drodzy przyjaciele, ja oceniam to jako cud. Żaden inny naród nie dokonał niczego podobnego. Żaden inny naród nie jest potomstwem Abrahama, zgodnie z tym, jak Bóg objawił tę sprawę.

    Jak pamiętacie, Bóg zilustrował nam w pewien sposób to odwlekanie. Przymierze z Abrahamem zostało uczynione na długo przed urodzeniem się Izaaka. W podobny sposób Boskie obietnice dla Izraela, cielesnego Izraela, potomstwa Abrahama, są przez długi czas odraczane, a to w pewien konkretny sposób, którego nie będziemy mieli czasu w pełni omówić dzisiejszego popołudnia. Myślimy jednak, że obecnie nadszedł Boski właściwy czas, aby, jak czytamy w Psalmie 102, "Zmiłować się nad Syjonem, bo przyszedł czas naznaczony". Czy wierzycie, że to Bóg założył wasz naród i że miał pewien cel, by to uczynić? Czy wierzycie w obietnice? Czy wierzycie, że Boskie obietnice jeszcze się wypełnią? Czy wierzycie, że Bóg może tego dokonać? Drodzy przyjaciele, obawiam się, że niektórzy Żydzi słabną w wierze odnośnie do tych obietnic. Boskie zamiary dojrzewają powoli, lecz jeśli Pismo Święte jest prawdziwe i my poprawnie je rozumiemy, to Mesjasz już wkrótce zostanie objawiony w mocy i wielkiej chwale, nie w widzialnej postaci dla ludzi, lecz jako duchowa istota niewidzialna dla człowieka. Pamiętacie, jak pisał Daniel: Ktoś jak Bóg – ktoś podobny do Boga, obdarzony mocą. O tak, drodzy przyjaciele, obdarzony mocą, mocą, by za pośrednictwem Izraela wypełnić wszystkie chwalebne obietnice Boże uczynione Abrahamowi i potwierdzone Izaakowi i Jakubowi.

    ... ciąg dalszy nastąpi

BS, 12, 44-46; S.B. '12, 45-47.