PRZYMIERZE PRAWA NA GÓRZE SYNAJ

2 Moj. 19:16-25; 20:1-25

    NA Górze Synaj Mojżesz pełnił rolę pośrednika pomiędzy Bogiem a Izraelem. Lud zobowiązał się tam do przestrzegania Boskiego Prawa. Bóg obiecał, że jeśli zachowają je doskonale, otrzymają życie wieczne. Ponadto będą wówczas mogli spełnić ofiarnicze warunki potomstwa Abrahama, przedstawione w ofiarowaniu Izaaka i odziedziczyć Obietnicę, "W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie rodziny ziemi" - 5 Moj. 5:1-6; 1 Moj. 22:18, KJV.

    Lud z zapałem przyjął warunki umowy, mówiąc: "Wszystko, co Pan rzekł, uczynimy", nie uświadamiając sobie pełnego znaczenia Prawa Zakonu. Jezus wyjaśnił, że ono oznacza miłowanie Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły oraz bliźniego jak samego siebie. Żydzi, niedoskonali jak cała ludzkość, nie byli w stanie zachować tego doskonałego Prawa. Ponieważ sami nie byli godni życia, nie mogli odkupić innych; zatem nie mogli błogosławić innych narodów.

    Kiedy się zniechęcili, Bóg zapewnił ich, że w późniejszym czasie zawrze z nimi Nowe, bardziej łaskawe Przymierze przez kogoś większego niż Mojżesz, kto pomoże im podnieść się z upadłego stanu i przysposobi ich, by stali się przewodem do udzielania Boskich błogosławieństw ludziom - Jer. 31:31; Mal. 3:1-3.

    We właściwym czasie przyszedł Jezus, obiecany Mesjasz, nie w chwale, jak się spodziewali, lecz w uniżonym stanie, aby umrzeć za grzech. "Do swej własności [narodu] przyszedł, ale Go właśni Jego nie przyjęli" - ukrzyżowali Go (Jana 1:11). Niemniej jednak Jezus rozpoczął Swoje dzieło wyboru duchowego Izraela, duchowego potomstwa Abrahama. On przyjął najpierw lojalnych Żydów (Rzym. 11:7). Jednak ich liczba nie była wystarczająca do uzupełnienia przewidzianej liczby wybranych. Wskutek tego powołanie do stania się wybranym potomstwem Abrahama zostało rozszerzone na pogan. Od ponad osiemnastu stuleci Pan gromadził duchowe potomstwo Abrahama, świętych z każdego narodu i wyznania. Kiedy "Oblubienica", lub "Ciało" Chrystusa, zostanie skompletowana, stanie się Boskim przewodem do błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, w zgodzie z obietnicą uczynioną Abrahamowi - Gal. 3:29.

 

1.* Jaką pozycję wobec Boga i Izraela zajmował Mojżesz na Górze Synaj?

2.* Co to jest Pośrednik?

3. Co Przymierze obiecywało Izraelitom?

4.* Jaka była obietnica Jehowy? 3 Moj. 18:4, 5; 1 Moj. 22:18; Akapit 1.

5. Czy Izraelici uświadamiali sobie pełne znaczenie tego Prawa?

6.* Dlaczego Żydzi nie byli w stanie zachować Prawa Mojżeszowego?

7. Dlaczego oni nie stali się potomstwem, które miało błogosławić wszystkie rodziny ziemi? Akapit 2.

8. Co Bóg im obiecał, kiedy byli zniechęceni? Jer. 31:31; Mal. 3:1-3. Akapit 3.

9.* Kto był "większy niż Mojżesz" i czego On dokona dla dzieci Izraela? Dz.Ap. 3:22-26.

10.* Czy obiecywany Mesjasz przyszedł tak, jak oni się tego spodziewali? Jak On przyszedł?

11.* Jakie jest to potomstwo Abrahama, które ma błogosławić wszystkie rodziny ziemi? Gal. 3:27-29.

12. Czy była wystarczająca ilość wiernych Żydów do utworzenia duchowego potomstwa Abrahama? Ilu było wymaganych? Obj. 14:1.

13.* Na kogo rozszerzyło się powołanie? Ile czasu zajęło Bogu gromadzenie tego potomstwa?

14. Co ma stać się z tymi, którzy nie zdołali dostać się do Kościoła?

15.* Obecnie, gdy Maluczkie Stadko jest skompletowane, jaka będzie jego misja? Kogo oni będą błogosławić? Co będzie oznaczać to błogosławienie? Akapit 4.

16. Czy fakt istnienia "klasy błogosławiących" i "klasy błogosławionych" dowodzi zbawienia więcej niż jednej klasy?

17. Do której zbawionej grupy będą należeć poganie?

18. Kto jeszcze będzie należeć do tej grupy? 1 Tym. 2:3, 4.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '12, 79; S.B. '12, 80.