TRĄBIENIE JUBILEUSZOWEJ TRĄBY

    BÓG DAŁ Izraelowi przez zakon Mojżeszowy system jubileuszy, który działał bardzo podobnie do tego, jak nasze dzisiejsze prawo bankructwa, z tą tylko różnicą, że jego zasięg był większy. Zakon Mojżeszowy przewidywał znoszenie wszelkich długów w roku jubileuszowym - co pięćdziesiąt lat. Dziedzictwo rodzinne mogło być sprzedane, lecz tylko do roku jubileuszowego; w tym roku kończyła się wszelka niewola służenia drugim. W roku jubileuszowym umarzano wszystkie długi - 3 Moj. 25:8-10.

    To korzystne zarządzenie było szczególnym obrazem, czyli typem, reprezentującym ostateczne wyniki wielkiego Boskiego planu wieków. Zadłużony człowiek reprezentował grzesznika - Adama i jego ród. Sprzedaż jego własności przedstawiała utratę wszelkich praw do błogosławieństw ziemi, jaka spadła na człowieka w wyniku grzechu. Niewola rodziny na służbie przedstawiała niewolę w grzechu i śmierci wskutek ludzkich słabości. W ten sposób Bóg pokazuje, iż On nigdy nie zamierzał, aby człowiek na zawsze pozostawał niewolnikiem niedoskonałości i ignorancji, spętany przez swego wielkiego przeciwnika - szatana. Bóg nigdy nie zamierzył, aby dziedzictwo człowieka na zawsze zostało dla niego utracone przez śmierć. Bóg, jeszcze przed założeniem podstaw świata, postanowił wprowadzenie czasu jubileuszu przez królestwo Mesjasza, w czasie którego człowiek będzie mógł powrócić do swobód, błogosławieństw i łask Boga, jakie pierwotnie były jego udziałem. Czasy, lata Mesjaszowego Królestwa są w Biblii określane "czasami restytucji". Podstawa restytucji została położona przez śmierć Jezusa, który umarł "sprawiedliwy za niesprawiedliwych" jako dobrowolna ofiara. Czasy restytucji mają nastąpić po drugim przyjściu Chrystusa, kiedy to ustanowi swoje Królestwo i przywróci chętnym i posłusznym to, co zostało utracone w Edenie - Dz.Ap. 3:19-21.

    Tak więc jubileuszowy rok Izraela reprezentował wielką tysiącletnią epokę Mesjaszowego Królestwa, w czasie której panowanie grzechu i śmierci zostanie na zawsze zniesione i, jak oświadcza św.Paweł, "stworzenie [ludzkość] będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych" - Rzym.
8:21.

    Kościół nie będzie uczestniczył w jubileuszu razem ze światem, lecz teraz przez wiarę otrzymuje jeszcze lepszy dział - współdziedziczenie z Chrystusem. Razem z Nim Kościół, jako Jego Oblubienica, będzie narzędziem Boga w udzielaniu światu restytucji. Jeśli badacze Biblii są dokładni, znajdujemy się obecnie w przededniu tych czasów restytucji, a srebrna trąba teraz ogłasza nową dyspensację. Tak jak kapłani Izraela trąbili w srebrną trąbę, tak i teraz królewskie kapłaństwo ogłasza z wyprzedzeniem prawdę odnośnie restytucji.

SB ’96,79; BS '95,55.

Wróć do Archiwum