TYSIĄCLECIE I KRÓLESTWO PRZYCHODZĄCE NA ZIEMIĘ

„I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat” - Objawienie 20:4.

TEN TEMAT POWINIEN WZBUDZIĆ ZAINTERESOWANIE WSZYSTKICH; w ostatnich latach występuje dużo większe zainteresowanie tym tematem w różnych chrześcijańskich grupach, włączając ewangelików i fundamentalistów oraz tych, którzy znajdują się pod ich korzystnym wpływem. Angielskie słowo millennium pochodzi od łacińskiego słowa mille oznaczającego tysiąc oraz annus oznaczającego rok i jako rzeczownik jest używane do określenia szczególnego 1000 lat trwającego okresu, pierwszego 1000 lat radosnych i pomyślnych rządów, czyli panowania Jezusa Chrystusa i Jego prawdziwego Kościoła nad ziemią. Nieznaczna mniejszość wyznaniowych chrześcijan, zwanych a-milenarystami, zaprzecza tysiącletnim rządom, czyli panowaniu Chrystusa i prawdziwego Kościoła w zbliżającym się Królestwie Bożym na ziemi. Oni tłumaczą powyższy werset w duchowy sposób, twierdząc, że 1000 jest jedynie symboliczną liczbą oraz że wszystkie obietnice Królestwa stosują się do Kościoła w jego ziemskim życiu. Ta nauka zwana jest a-milenaryzmem. Lecz jest widoczne na podstawie innych wersetów, takich jak Ps. 90:4 i 2 Piotra 3:8 (por. Dz. Ap. 17:31; 2 Tym. 4:1), że 1000 lat w Obj. 20:4-6 znaczy 1000 literalnych lat. Inne liczby w Objawieniu są również literalne, tak jak dwóch świadków, siedem kościołów, siedem aniołów, siedem trąb i siedem czasz, dwunastu Apostołów, dwanaście podstaw, dwanaście bram, dwanaście pokoleń, dwanaście drogocennych kamieni itd.

PRE-MILENARYZM I POST-MILENARYZM

Wśród chrześcijan wierzących w Tysiąclecie, tysiącletni okres i Królestwo Boże na zie mi, są zwolennicy dwóch różnych poglądów: (1) pre-milenaryzmu - który uczy, że Chrystus powraca przed Tysiącleciem, aby panować z prawdziwym Kościołem przez tysiąc lat i w tym czasie nawrócić świat. (2) post-milenaryzmu - uczącego, że Chrystus powraca po Tysiącleciu, aby przejąć kontrolę nad na wróconym światem i sfinalizować wszystkie ziemskie sprawy.

NIE MA NAWRÓCENIA ŚWIATA W WIEKU EWANGELII

Biblia wyraźnie wskazuje, że post -milenaryzm jest poglądem nieprawdziwym, ponieważ w cza sie drugiego adwentu Chrystusa warunki nie wskazują na to, że świat jest nawrócony, lecz nienawrócony, ponieważ na rody są w stanie złości i buntu przeciwko Bogu, którego niezadowolenie jest na nich wylewane w tym czasie (Ps. 2:1-12; Obj. 11:18; 19:11-21). Pismo Święte mówi nam, że ostateczne czasy będą szczególnie niebezpieczne z powodu niegodziwości (2 Tym. 3:1-8); że źli ludzie i zwiedzeni będą stawać się co raz gorsi (2 Tym. 3:13); że wówczas tak wielu odejdzie od wiary (1 Tym. 4:1), że bardzo trudno będzie znaleźć (prawdziwą) wiarę na ziemi (Łuk. 18:8); że dobrzy i źli będą wzrastać razem, przy czym źli będą dominować, aż do końca Wieku (Mat. 13:30, 39); że fałszywi nauczyciele będą tak wyrafinowani, że gdy by to było możliwe, zwiedliby nawet wybranych (Mat. 24:24); że w tym cza sie będą obfitować szyderstwa z drugiej obecności Pana Jezusa (2 Piotra 3:3, 4); i że bogaci w pogoni za bogactwem będą uciskać ubogich, stając się rozpustni i żyjąc w pobłażaniu samym sobie (Jak. 5:3-6). Według doniesień Londyńskiego Towarzystwa Misyjnego, około 100 lat temu populacja świata sięgała około 1 500 000 000 ludzi, z czego około 500 000 000 (jedna na trzy osoby) było chrześcijanami, przynajmniej nominalnie. Misjonarze i ewangeliści na różnych polach misyjnych wkładają wiele gorliwego, niesamolubnego wysiłku, znoszą wiele trudów, cierpią a nawet ponoszą śmierć, usiłując nawrócić świat na chrześcijaństwo. I wielu osobom nawrócenie świata wydaje się bliskie realizacji. Jedna z grup wciąż powtarzała: „Dajcie nam 30 milionów dolarów, a nawrócimy cały świat". Lecz co się stało? Pomimo wszystkich ewangelicznych i misyjnych wysiłków w przeszłości, ostatnie statystyki pokazują, że ze światowej populacji liczącej około 7 000 000 000 ludzi, obecnie tylko około 2 300 000 000 (jedna osoba na trzy) jest chrześcijanami, przynajmniej nominalnie. Co więcej, proporcja prawdziwych chrześcijan jest wśród nich o wiele mniejsza niż 100 lat temu. Zgodnie z tym, dla myślących ludzi staje się coraz bardziej oczywiste, na podstawie rozumu i faktów oraz w łączności z Pismem Świętym, że nie na leży się spodziewać nawrócenia świata w Wieku Ewangelii, przed drugim adwentem Chrystusa - nauczanego przez post-milenarystów i innych - że to nie jest Boskim celem i planem na Wiek Ewangelii, czyli Kościoła; w innym razie dostrzeglibyśmy, że to się wypełnia, ponieważ Bóg zawsze realizuje Swoje cele, pomimo opozycji demonów i złych ludzi (Izaj. 46:9-11; 55:8-11). Coraz więcej myślących kaznodziei, nauczycieli i innych rozpoznaje, że Bo skim przedtysiącletnim celem i planem ma być wybór, „zebranie", zdobycie uczniów spomiędzy ludzkości, „z każdego pokolenia i języka, i ludu, i narodu" (Mat. 28:19; Dz.Ap. 15:14; Obj. 5:9). Oni są przedtysiącletnim potomstwem, dziećmi Abrahama, które ma błogosławić i nawracać świat w Tysiącleciu (1 Moj. 12:3; 22:16-18; Gal. 3:8, 16, 29). Przedtysiącletnie potomstwo Abrahama obejmuje wszystkich, którzy przed ustanowieniem Królestwa na ziemi, przez kroki: (1) pokuty, (2) wiary w Jezusa, jako swego Zbawiciela i (3) poświęcenia, czyli oddania, przychodzą do Boga oraz którzy w wypełnianiu swego poświęcenia pozostają lojalni wobec Boga i Jego sprawy w tym „teraźniejszym złym świecie", kiedy trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem (Gal. 1:4; 2 Tym. 3:12).

WZRASTAJĄCE ZAINTERESOWANIE KRÓLESTWEM

Zainteresowanie i wiara w pre-Milenaryzm oraz w nadchodzące tysiącletnie rządy lub panowanie Chrystusa i Jego prawdziwego Kościoła znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, natomiast zainteresowanie i wiara w post-Milenaryzm znacznie osłabła, ponieważ warunki na świecie coraz bardziej się pogarszają, a perspektywa nawrócenia świata w tym Wieku staje się co raz bardziej odległa. Od wielu lat nasze czasopisma, książki i broszury uczą i kładą nacisk na zbliżające się Tysiąclecie i Królestwo Boże na ziemi, kiedy wiara w nie była powszechnie kwestionowana i nie uznawana lub przynajmniej nie poświęcano jej wiele uwagi. Jest satysfakcjonujące i radujemy się, gdy dostrzegamy, że obecnie inni coraz więcej uczą i podkreślają te sprawy, choć w większości przypadków nie rozumieją ich bardzo wyraźnie i nie posuwają się odpowiednio w znajomości Prawdy na czasie. Wielu popularnych ewangelistów, kaznodziei, nauczycieli i pisarzy, takich jak: Billy Graham, M. R. De Haan, dr Estep, Hal Lindsey i Salem Kirban, John Haggi oraz John Stanley, uczy i podkreśla, że Tysiąclecie i Królestwo Boże na ziemi jest bliskie. Oni przewidują, że będzie to czas ogólnoświatowego dobrobytu, pokoju, wiedzy o Bogu i Jego Planie, bezpieczeństwa i równości z doskonałym rządem oraz całą ziemią poddającą się je go rozwojowi w udoskonalonych edeńskich warunkach. Jest to znacząca tendencja i wskazówka, wśród innych, że żyjemy w czasie, gdy Królestwo Boże na ziemi wkrótce zostanie ustanowione. Mamy nadzieję, że więcej osób otrzyma to oświecenie i będzie uczyć oraz podkreślać te sprawy, a w dodatku do tego pierwszego kroku wszyscy z nich podejmą następne kroki do poznania i zrozumienia Boskiego celu i planu w Tysiącleciu oraz zaczną nauczać i kłaść nacisk również na to.

KROK 1 - TYSIĄCLETNIE ZIEMSKIE KRÓLESTWO

Najpierw powinniśmy rozpoznać, że Pismo Święte wyraźnie uczy o literalnym, tysiącletnim rządzie lub panowaniu Jezusa i Jego prawdziwego Kościoła nad ziemią (Obj. 5:9, 10; 20:4, 6; 2 Piotra 3:8; Mat. 19:28; Łuk. 12:32; 22:29, 30). Jest to nadchodzący czas wielkiego ogólnoświatowego pokoju, pomyślności, wiedzy o Bogu, bezpieczeństwa i równości, wraz z doskonałymi warunkami, ekologią i rządem. Podczas tego okresu przekleństwo zostanie usunięte z ziemi i ona stanie się podobna do Edenu (Izaj. 35:1, 2; 61:4; Ezech. 36:35). Szatan zostanie zupełnie związany, ograniczony i nie będzie już w sta nie dalej zwodzić ludzi, a Chrystus będzie sprawował zupełną władzę, poddając ludzi pod wpływ sprawiedliwości (Obj. 20:1-3; Ps. 72:7, 8). Błąd oraz ignorancja zostaną z ziemi usunięte, a Prawda wszędzie będzie podnosić swe berło (Izaj. 25:7-9; 11:9). Grzech zostanie pozbawiony władzy, a prawda usiądzie na tronie (Ps. 107:41, 42; Izaj. 62:12). Ludzkość zostanie uwolniona z niewoli i otrzyma sposobność uzyskania pełnej wolności pod każdym względem (Rzym. 8:21). Ludzki smutek ustąpi miejsca powszechnej radości (Izaj. 35:10). Ustaną wojny i wszędzie zapanuje pokój (Izaj. 2:4; 9:7); sprawiedliwi nie będą więcej prześladowani, lecz wszędzie będą wywyższani za swą sprawiedliwość (Izaj. 25:8; Ps. 72:7). Niegodziwi nie będą już wywyższani, lecz będą poniża ni i karani w celu naprawy, a niepoprawnie źli zostaną unicestwieni (Mal. 3:15; Izaj. 26:9; Ps. 37:35, 36). Nie będzie już więcej fałszywych religii; a prawdziwa religia zostanie przyjęta wszędzie (Izaj. 65:15; 60:14, 15; Sof. 3:9). Nie będzie ciemiężących rządów, a sprzyjający rząd Chrystusa będzie błogosławić i pomagać wszystkim (Izaj. 2:2-4; 60:12; Ps. 72:12-14).

Ludzie nie będą więcej pracować na próżno ani dokonywać przykrych zadań, lecz każdemu powiedzie się w jego przedsięwzięciach (Izaj. 65:23; 60:17). Nie będzie tam żadnego wyzysku ani ubóstwa, lecz każdy w spokoju będzie korzystał ze swych dóbr (Izaj. 65:22; Mich. 4:4). Cieszymy się widząc, że wielu obecnie wierzy i uczy prawdy na ten temat. Lecz należy podjąć dalsze kroki.

KROK 2 - LUDZKOŚĆ PRZYWRÓCONA DO DOSKONAŁOŚCI

Ponadto podczas Tysiącletniego Pośredniczącego Królestwa rządów Chrystusa i Jego prawdziwego Kościoła, cała ludzkość, która przyjmie Chrystusa, odda, czyli poświęci się Bogu i posłusznie będzie wypełniać swoje poświęcenie, będzie stopniowo podnoszona do ludzkiej doskonałości, uzyska restytucję. Dz. Ap. 3:19-21 mówią nam: „Niebiosa muszą przyjąć [zatrzymać, Wilson, Diaglott]" Jezusa Chrystusa - to znaczy, Jego drugi adwent nie rozpocznie się, „aż nadejdą czasy restytucji [odnowienia, ASV, NASB, Berkeley] wszystkich rzeczy, które Bóg przepowiedział przez usta wszystkich Swoich świętych proroków od początku świata". Restytucja oznacza powrót do pierwotnego stanu. Pierwotnym stanem ludzkiej rodziny był obraz i podobieństwo Boże, czego przykład stanowili ojciec Adam i matka Ewa. Przez obraz Boży rozumiemy doskonałość istoty, stan określany jako „bardzo dobry" (1 Moj. 1:26, 27, 31; Żyd. 2:6-8); a przez podobieństwo Boże rozumiemy panowanie człowieka nad ziemią, tak jak Bóg jest Władcą nad wszechświatem (1 Moj. 1:26, 28, 29; Mat. 25:34). Obraz Boży sugeruje doskonałość zdolności fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych. Adam i Ewa przed upadkiem byli przykładami tej doskonałości. Podobieństwo Boże sugeruje opiekę doskonałych władców nad doskonałą ziemią. Lecz jak wskazuje Święty Paweł (Żyd. 2:8), obraz i podobieństwo Boże (pierwotna doskonałość istoty i panowania) zostały utracone; i w miejsce obrazu Boże go nastąpiła fizyczna, umysłowa, moralna i religijna degradacja. W miejsce podobieństwa Boże go nadeszła tyrania/bezwzględność przeklętej ziemi nad człowiekiem, która ciemięży go, aż skończy się jego życie (1 Moj. 3:17-19). Wszystkie te wersety zapewniają nas, że to przy szło na człowieka z powodu grzechu ojca Adama (1 Moj. 3:1-24; Rzym. 5:12-21; 1 Kor. 15:21, 22). Obecnie ludzka rodzina jest jedynie ruiną tego, co było w Adamie i Ewie. Ten smutny, zrujnowany stan naszego rodu, głęboko przemawiał do współczucia naszego Stwórcy, który podczas wyroku (śmierci, a nie wiecznych mąk), jako przejawu Swego niezadowolenia, pamiętał o Swym miłosierdziu do potępionego i upadłego człowieka, w zesłaniu Swego umiłowanego Syna na świat, jako ceny odkupienia człowieka ze śmierci (1 Tym. 2: 4-6; Mat. 20:28; Jana 3:17; Rzym. 5:7, 8,16-19). Tak jak w pierwszym adwencie Chrystus miał złożyć cenę okupu (w Wieku Ewangelii, będącym czasem pomiędzy adwentami, przeznaczonym na wybór Jego Oblubienicy, błogosławieństwa z okupu stały się dostępne tylko dla Kościoła Chrystusowego), tak Jego drugi adwent ma na celu udostępnić cenę okupu dla uzdrowienia niewybranych, w restytucji, powrocie do pierwotnego stanu, z resztek utraconego obrazu i podobieństwa Bożego, przeniesionego na wszystkich drogą dziedziczenia przez grzech Adama. Śmierć bezgrzesznego człowieka „Chrystusa Jezusa" (1 Tym. 2:3-6) dostarcza zasługi dostatecznej do uwolnienia wszystkich z potępienia przez grzech Adamowy i gwarantuje sposobność uzyskania zupełnego wyzwolenia z jego skutków, restytucję do pierwotnej doskonałości Adamowej. I wśród innych rzeczy, ma to doprowadzić do odzyskania chwalebnego obrazu Boga, do zaoferowania ludzkości doskonałych ciał, umysłów i serc oraz do odzyskania wspaniałego podobieństwa Boże go (zaoferowania ludzkości doskonałego panowania nad edeńską ziemią), które Chrystus przywróci tej ziemi. Wszyscy, którzy przyjmą i będą posłuszni rozsądnym wymaganiom Tysiącletniego Królestwa Chrystusa, otrzymają wszystkie te błogosławieństwa. Restytucja lub powrót zawiera myśl nie tylko doprowadzenia do edeńskich warunków, doskonałej ekologii na ziemi, lecz także udoskonalenia chętnych i posłusznych z ludzkości, ponieważ Adam był do skonały. Ludzkość w ogólności została stworzona, by żyć na ziemi, nie w niebie. Adam i Ewa musieli zostać wypędzeni i mieć zabroniony wstęp do Ogrodu Eden przez aniołów z płomienistym mieczem, bo w innym razie nadal jedliby z drzew żywota i żyliby na ziemi jako doskonali ludzie, nie doznając śmierci (1 Moj. 3:22-24).

Jedynie wybrani, wyjątek w ogólnej regule wobec ludzkości, będą żyć wiecznie w niebie, jako swym wiecznym mieszkaniu (Żyd. 10:34; 1 Piotra 1:4) - wszyscy inni ze zbawionej ludzkości otrzymają zbawienie restytucyjne i życie na ziemi. Nauka o restytucji także jest ważnym krokiem w zrozumieniu Boskiego Planu i jesteśmy zadowoleni, gdy dowiadujemy się, że wielu przyjmuje ją i uczy o niej. Lecz jest coś więcej.

KROK 3 - ŻYWI I UMARLI SKORZYSTAJĄ

Ponieważ Boskie sposoby są sprawiedliwe i bezstronne (Ezech. 18:29-32) i ponieważ sama śmierć nie zmienia charakteru, nie tylko żywi skorzystają i w Tysiącleciu otrzymają sposobność ziemskiego zbawienia, lecz także umarli, którzy nie otrzymali sposobności zbawienia w tym życiu - ci, którzy nie otrzymali pięciu błogosławieństw z Żyd. 6:4, 5. „Albowiem to jest rzecz dobra przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni [od potępienia Adamowego], i do znajomości [epignosis, dokładnej wiedzy] Prawdy przyszli" (1 Tym. 2:3-6). Ci, którzy umarli bez tej wiedzy, muszą zostać wzbudzeni z umarłych, jeśli mają ją otrzymać i Bóg udzieli im tej wiedzy. Po udzieleniu tej wiedzy Prawdy, każda jednostka z niewybranej ludzkości otrzyma możliwość przyjęcia Chrystusa, poświęcenia się Bogu i okazania posłuszeństwa. Ci, którzy będą wierni na tej dobrej drodze, otrzymają życie wieczne na ziemi. Wszyscy inni zostaną odcięci od życia, wytraceni spomiędzy ludzi (Ps. 145:20; Dz. Ap. 3:23; Obj. 20:12-15; 21:8). Bóg jest „Zbawicielem wszystkich ludzi [przez Chrystusa, od potępienia Adamowego], a szczególnie [do życia wiecznego] tych, którzy wierzą" (1 Tym. 4:10). Nasza broszurka: Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? podaje wiele biblijnych powodów wskazujących, że jest taka możliwość dla tych, którzy nie mieli jej w tym życiu. Na przykład Ps. 22:28-30; Mat. 12:31, 32; Jana 1:9; 12:32; Łuk. 2:10-14; Filip. 2:6-11; Ezech. 16:44-63. Aby naprawdę zrozumieć Boski Plan zbawienia dla ludzkości, bardzo ważne jest, abyśmy wyraźnie pojęli tę biblijną prawdę a temat restytucji, czyli powrotu do pierwotnego stanu, dla niewybranych umarłych, jak również dla żyjących niewybranych.

KROK 4 - WIECZNE KRÓLESTWO NA ZIEMI

Królestwo Boże na ziemi, z przywróconą ludzkością (niewybranymi) żyjącą na ziemi, ma istnieć nie tylko do końca 1000 lat, lecz wiecznie. Jest to jasno wskazane przez wiele wersetów, takich jak Dan. 2:35, 44; 7:13,14, 18 (zauważmy, że jest tutaj powiedziane: „aż na wieki i aż na wieki wieczne"), 22, 27 (zwróćmy uwagę, że to Królestwo nie jest w niebie, lecz „pod wszystkim niebem" - Mat. 6:10); Obj. 11:15; 21:1-4. „Teraźniejszy zły świat" (Gal. 1:4), z jego „niebiosami", jego rządzącymi władzami - szatanem i jego podwładnymi (2 Kor. 4:4) i „ziemią", ludzkim społeczeństwem, tak jak jest obecnie zorganizowane, ma być zniszczony w obecnym, wielkim „ogniu" zniszczenia, w wielkim ucisku (2 Piotra 3:7-13). Lecz planeta ziemia została stworzona, by była zamieszkana przez ludzkość i to zamieszkana wiecznie (Izaj. 45:18; Ps. 115:16; Kazn. 1:4). Nowa ziemia, nowy porządek społeczny z przywróconymi i udoskonalonymi zbawionymi z ludzkości, żyjącymi na niej w pokoju, bezpieczeństwie i szczęściu, ma istnieć wiecznie, podobnie jak nowe niebiosa, nowe duchowe rządzące władze, wybrani Boży (Izaj. 65:17; 66:22; 2 Piotra 3:13). Radujemy się z tej wspaniałej perspektywy, „A każde stworzenie, które jest w niebie i na ziemi... słyszałem mówiące: błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła niech będzie Temu, który siedzi na tronie i Barankowi na wieki wieków" (Obj. 5:13, KJV). Zachęcamy wszystkich do studiowania, przyjmowania i nauczania tych wspaniałych biblijnych prawd. Po szczegóły odsyłamy do naszych książek: Boski Plan Wieków i Tysiąclecie oraz naszej broszury Królestwo Boże - niebiańskie i ziemskie.

BS '13, 42-45

Wróć do Archiwum