PYTANIA BIBLIJNE

POMOC FINANSOWA

    Pytanie: Czy grupy studentów biblijnych z innych krajów powinny spodziewać się od nas pomocy finansowej na budowę sal zebrań, które pomogłyby im w nauczaniu Prawdy?

    Odpowiedź: Nasza działalność nie jest zwrócona w kierunku dostarczania funduszy w ten sposób. Jesteśmy szczególnie zainteresowani podtrzymywaniem zborów i indywidualnych osób, rozpowszechnianiem i praktykowaniem prawdy biblijnej. W tym celu możemy zaoferować i oferujemy nasze bezpłatne publikacje i pojedyncze egzemplarze miesięcznika Sztandar Biblijny. Natomiast za każdy z tomów z serii Wykłady Pisma Świętego pobieramy najniższe rozsądne ceny, aby mogły się cieszyć szczególnym zainteresowaniem.

    Nie zapewniamy zborom pomocy finansowej. Lokalni starsi powinni postępować według przykładu Apostoła Pawła, wykonując świecką prace w celu zapewnienia swych doczesnych potrzeb (Dz.Ap. 20:33-35). Każdemu z nas wolno założyć grupowe studium biblijne. W miarę wzrastania jego liczebności ważne jest przyjęcie kongregacyjnych form organizacyjnych. Starsi i diakoni powinni być wybierani przez zbór zgodnie z kwalifikacjami podanymi w 1 Tym. 3:8-13.

 

 

    Pytanie: Jakie jest twoje stanowisko w sprawie religijnego wychowania dzieci?

    Odpowiedź: Pismo Święte wskazuje, że odpowiedzialnością rodziców jest wychowanie dzieci we właściwy sposób (Przyp. 22:6). Świecki Ruch Misyjny nie sponsoruje szkół niedzielnych lub specjalnych zebrań dla dzieci, chociaż indywidualne zbory mogą wprowadzać różne zarządzenia, które uważają za najbardziej korzystne w wychowaniu swoich młodszych członków.

    Najważniejsze jest to, aby rodzice najpierw założyli dobry fundament Prawdy dla siebie samych tak, aby mogli właściwie uczyć swoje dzieci. Głębokie zrozumienie historii biblijnych i ich kontekstu stanowi dobrą podstawę do budowy doktrynalnego zrozumienia w przyszłości. Rozmowy na tematy biblijne w porze posiłków oraz zabawy, opierające się na historiach biblijnych, są pomocne dla młodszych dzieci. Natomiast bardziej wskazaną rzeczą dla starszych dzieci jest regularne studiowanie literatury Prawdy z Biblią w ręku. Oczywiście, dzieci w stosownym wieku powinny być przyzwyczajane do regularnego uczestniczenia w zebraniach zborowych, tak aby uczyły się właściwego zachowania w zborze i zarządzeń.

    W dobrych księgarniach można znaleźć pomocne materiały o tematyce biblijnej, które pomogą młodym. Różne organizacje prorodzinne oferują tego typu materiały po niskich cenach. Ostrzeżenie dla rodziców: Zanim zaoferujecie materiały swoim dzieciom, przeczytajcie je sami, aby sprawdzić ich doktrynalną zgodność.

    Zebrania zborowe wspólne dla młodszych i starszych są znakomitym sposobem, aby nauczyć się studiowania Boskiego Słowa i osiągania z tego największej korzyści.

 

 

FILIE W INNYCH KRAJACH

    Pytanie: Chciałbym założyć filię Świeckiego Ruchu Misyjnego na terenie, w którym mieszkam. Czy to jest możliwe?

    Odpowiedź: Zazwyczaj nie mamy filii ani przedstawiciela w kraju, w którym znajduje się tylko jeden zbór studiujący "Wykłady Pisma Świętego." Poniższe punkty powinny pomóc w zrozumieniu naszego poglądu na organizacje Kościoła:

    (1) Nasze biblijne zbory są pozbawione struktury, nieformalne i jako zbiorowość nie posiadają pisanego kreda jako sztandarowego kodeksu swego wyznania religijnego. Biblia jest jedynym źródłem naszej wiary i główną zasadą postępowania. Uważamy, że najlepsza forma zarządzania kościołem jest przedstawiona w książce pt. Nowe Stworzenie, rozdziały 5,6 i 7.

    (2) Lokalny zbór powinien być obsługiwany głównie przez swoich starszych i diakonów. Każdy zbór jest panią swoich własnych spraw i w tym znaczeniu jest samowystarczalny.

    (3) Każdy zbór powinien postępować zgodnie z zasadami kongregacyjnymi. (Zobacz artykuł pt. Kościół kompletnie zorganizowany - początek w SB '2000,34). Odpowiednia miara zdrowego rozsądku i udzielanie się członków w zborze zaowocuje zdrowiem zborowym, w którym każdy raduje się i odnosi korzyść ze wspólnego zgramadzania się (Żyd. 10:25).

 

 

ODKUPUJĄC CZAS

    Pytanie: Biorąc pod uwagę moje przeciętne warunki rodzinne, jako matka małych dzieci, co mogę zrobić w Pańskiej służbie? Wydaje mi się, że nie mam żadnych sposobności, by ofiarować cokolwiek w Pańskiej służbie. Mój czas jest zupełnie zajęty staraniem się o dom i dzieci.

    Odpowiedź: Matka bardzo dobrze wie, co to znaczy ofiarowanie. Właściwy rozwój rodziny wymaga wielkiej ofiary z jej strony. Ona ofiaruje swoje zdrowie, wygodę, czas i dobra materialne - dniem i nocą. Wszystkie dobre matki tak czynią, niezależnie od tego czy są poświecone, czy nie. To wspaniale objawia bezinteresowną miłość na ziemskim poziomie - miłość podobną do Boskiej. Nic dziwnego, że On przyrównuje siłę swej miłości do Izraela, do miłości matki (Izaj.49:3-16).

    Poświecona matka powinna spojrzeć na te sprawę w następujący sposób: Oddałam siebie i moją rodzinę Bogu, zarówno obecnie jak i w przyszłości. On powierzył mi powinność korzystania i rozporządzania moim czasem, energią i zdolnościami, jak również licznymi talentami, według mego uznania, dla Jego chwały. Pańskie Słowo wyraźnie uczy mnie, że dzieci są moim pierwszym obowiązkiem i że wolą Boga jest, abym wychowała je najlepiej jak potrafię, ku pożytkowi ich samych, społeczeństwa i mojej społeczności religijnej.

    Ta cześć twojej ofiary, oddana Bogu, znaczy tyle samo, co ofiarowanie Panu talentów w służbie pełnionej bezpośrednio w Jego dziele. W rzeczywistości, to jest bardziej przyjemne Panu, niż gdybyś pozostawiła małe dzieci bez opieki, żeby wzrastały jak chwasty, i oddaliła się, aby głosić Ewangelie. Ostatecznie, czy mogą być lepsze sposobności dla matki (lub ojca), niż opowiadanie Ewangelii własnym dzieciom (Przyp. 6:20-23; 31:1,2; Efez. 6:1-4)? To jest jeden z jej najwspanialszych przywilejów i obowiązków!

    Jeśli duch poświecenia kieruje wszystkim, co robisz dla twoich dzieci, wówczas będziesz rozważna we wszystkich aspektach ich wychowania, jak również w ogólnej trosce o dom. Oszczędność, zdrowy rozsądek i troskliwy wzgląd na serca i umysły tych, którzy znajdują się pod twoją opieką, będą wiodącymi zasadami.

    W miarę jak dzieci dorastają, zachęcaj je, aby cześć czasu przeznaczały na pomoc w różnych domowych obowiązkach - w zależności od wieku i zdolności. Dawaj im także przykłady dobrowolnej, spontanicznej pomocy innym, którzy są wokół was. Jeśli czynisz wszystko tak, jak dla Pana, twoje dzieci to zauważą i również nauczą się tak czynić. To "głoszenie" w domu ma nieocenioną wartość.

    Ponadto, we wszystkich okolicznościach, w jakich się znajdujemy, oczywiście jeżeli nie przynoszą one Bogu hańby, nauczmy się ochoczo spełniać wszystkie obowiązki, na jakie napotykamy. Wykształtowany w ten sposób duch oraz nawyk wiernej i niesamolubnej służby okaże się pomocny dla każdego z nas. "Kto wierny jest w małym, i w wielu wierny jest" (Łuk. 16:10).

SB ’00,90-91; BS '99,89-90.

Wróć do Archiwum