PYTANIA BIBLIJNE

    Pytanie: "Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem." (2 Tym. 4:1). Kim są "żywi" i "umarli"?

    Odpowiedź: Apostoł Paweł udziela Tymoteuszowi pouczenia i czyni to w bardzo uroczysty sposób przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa; zwraca mu uwagę, iż Jezus będzie sądził żywych i umarłych. "Żywi" oznaczają przede wszystkim Maluczkie Stadko, jako że z Boskiego punktu widzenia stali się oni "żywi" przez usprawiedliwienie i spłodzenie z Ducha Świętego (Ef. 2:1,5,6).

    Ponadto do żywych można zaliczyć Wielką Kompanię, jako "nowe stworzenia" - jednostki spłodzone z ducha, jak również upadłych aniołów, którzy nigdy nie zostali potępieni na śmierć.

    "Umarli" oznaczają martwych na skutek śmierci Adamowej, tych, którzy pod wyrokiem śmierci umarli w przewinieniach i grzechach. Niniejsze sądzenie odbywa się w czasie Epifanii Chrystusa i w Jego Królestwie. To właśnie podczas Epifanii, okresie przy końcu Wieku Ewangelii, głównie żywi mieli być sądzeni.

    Przez przypisanie zasługi Chrystusowej na rzecz klas spłodzonych z ducha podczas Wieku Ewangelii, Kościół i Wielka Kompania zostali uwolnieni od przekleństwa Adamowego, które spadło na Adama i jego potępiony ród w momencie upadku. Dlatego też Pismo Święte mówi o nich jako o "żywych" - zamiast jako o umarłych w przewinieniach i grzechu.

    Można tutaj także włączyć Młodocianych Godnych z racji ich poświęcenia i ich stanowiska jako antytypicznych Lewitów. Jak to zostało pokazane w innej części tego numeru w artykule pt. "Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa", Młodociani Godni mają wyborcze stanowisko podobne do Starożytnych Godnych przez usprawiedliwiającą wiarę w Jezusa i poświęcenie, a tym samym szczególną odpowiedzialność. Jeśli pozostaną wierni w swoim poświęceniu, mają oni obietnicę "lepszego zmartwychwstania" w Królestwie (Żyd. 11:35). Powrócą z grobu do doskonałości ludzkiego życia. Razem ze Starożytnymi Godnymi otrzymają oni stanowiska "książąt" pod rządami Chrystusa i Kościoła (Ps. 45:14-17; "panny" z wiersza 15 to Wielka Kompania).

SB ’01,15.

Wróć do Archiwum