DRUGI DZIEŃ, CZYLI EPOKA

    WYRAŻENIA „wieczór i poranek” oraz „dzień” nie mogą być rozumiane, iż znaczą dwudziestoczterogodzinne dni, ponieważ ani Słońce, ani Księżyc nie były widziane aż do Czwartego Dnia. Ziemia była spowita nieprzeniknioną ciemnością.

    Słowo „dzień” stosuje się do pewnego okresu czy epoki, na przykład „Dzień pokuszenia na pustyni” – 40 lat (Ps. 95:8). Zauważmy ponownie, że czytamy o „Dniu Chrystusowym”, wyraźnie odnoszącym się do tysiącletniego dnia, w którym Mesjasz ma być Królem nad całą ziemią (Izaj. 2:11). W codziennym życiu słowa „dzień” używamy w podobny sposób, kiedy odnosimy się do dnia Cezara, dnia Napoleona itp.

    Jesteśmy zwolennikami teorii, że każdy z Siedmiu Dni Twórczego Tygodnia był okresem siedmiu tysięcy lat. Siedem razy siedem tysięcy, wynosi czterdzieści dziewięć tysięcy lat (7 x 7.000=49 000), wprowadzając w wielki Epokowy Jubileusz.

    W miarę jak otaczające Ziemię pierścienie wody i minerałów zbliżały się do niej, tworzyły wokół niej wielkie sklepienie, które było podtrzymywane przez okalające Ziemię powietrze, określane w Biblii jako „rozpostarcie.” Pierścienie Saturna jeszcze nie opadły.

    Bóg stworzył firmament w drugim dniu, czyli w Dniu Paleozoiku i oddzielił wody, które były pod firmamentem od wód znajdujących się nad nim (1 Mojżeszowa 1:7). Silnie zmineralizowane wody nad Ziemią, podtrzymywane przez firmament i siłę odśrodkową, największą na równiku, gromadziły się stopniowo przy obu biegunach, gdzie później uległy przerwaniu i spadły na ziemię, tworząc kolejne warstwy minerałów naniesionych przez wody, które gwałtownie spływały od biegunów w kierunku równika – 1 Mojżeszowa 7:11,18.

    Te pierścienie lub warstwy wody i minerałów, jeden po drugim spadały na ziemię w postaci wielkich potopów – które prawdopodobnie następowały po sobie w odstępie kilku tysięcy lat. Potop z czasów Noego był ostatnim z nich i składał się wyłącznie z czystej wody, ponieważ minerały jako cięższe zostały przyciągnięte wcześniej. Dlatego minerały znajdują się na ogół pod kilkoma warstwami łupków ilastych oraz gleby.

Drugi Dzień, czyli Epoka

1 Mojżeszowa 1:6-8

1. Czy wyrażenia „wieczór i poranek” oraz „dzień” oznaczają dwudziestoczterogodzinne dni?

2. Jak możemy być pewni, że dni z 1 Mojżeszowej nie oznaczają dni słonecznych? Akapit 1.

3. Czy „dzień” wspomniany w Biblii zawsze ma tę samą długość? Podaj dowód. Ps. 95:8; 2 Piotra 3:8.

4. Jaka jest długość „dnia Chrystusowego”? Obj. 20:6.

5. Ile trwał każdy z siedmiu twórczych dni? Akapit 3.

6. W którym dniu tygodnia twórczego żyjemy obecnie? W jakiej części tego dnia? Patrz Lekcja 7, akapit 4.

7. Jaki był stan ziemi zanim opadły wielkie pierścienie? VI Tom, s. 31.

8. Czy pierścienie Saturna już opadły? Akapit 4.

9. Czego Bóg dokonał w drugim dniu?

10. Wyjaśnij teorię Vail. Patrz Lekcja 2, akapit 2.

11. Co oznacza Okres Paleozoiku? Patrz Encyklopedia.

12. Czy wszystkie pierścienie lub warstwy wody i minerałów opadły w tym samym czasie?

13. Kiedy przerwał się ostatni pierścień-sklepienie? Akapit 6.

14. Jaki był jego skutek na ziemi?

SB ’07,47.

Wróć do Archiwum