KWESTIA ŻYDOWSKA

"I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan" - Łuk. 21:24.

PRZYGOTOWANIA DO PANOWANIA CHRYSTUSA

kontynuacja z poprzedniego numeru...

    KTOŚ może powiedzieć, że znowu widzimy Żydów z powrotem w Jerozolimie, po ich nieobecności trwającej przez ponad XVIII stuleci od czasu ich wypędzenia w 70 roku, mieszkających bardzo niepewnie wśród swych żądnych ziemi, arabskich sąsiadów. Ich egzystencja jest zagrożona nie tylko z Jerozolimie, lecz w Palestynie jako całości. Co to proroctwo znaczy? W odpowiedzi na to pytamy: jak myślicie, co nasz Pan miał na myśli, gdy powiedział, że Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż się wypełnią Czasy Pogan? Czy uważacie, że chodzenie po kamieniach i ulicach Jerozolimy było tym deptaniem Jerozolimy wzmiankowanym przez naszego Pana? Jeśli tak uważacie, to myślicie bardzo nierozsądnie. Jeruzalem reprezentuje żydowskie państwo, rząd, instytucję i naród. Już wówczas, gdy nasz Pan wypowiedział te słowa, Żydzi od kilku wieków byli podporządkowani innym narodom - w istocie rzeczy znajdowali się wtedy pod rzymskim jarzmem; i oni mieli być pod panowaniem tych pogańskich rządów "aż się wypełnią czasy Pogan."

POCIESZAJCIE MÓJ LUD

    Stopniowo naród izraelski wychodzi ze swego stanu podporządkowania innym i prześladowania przez ponad XVIII stuleci. Nadszedł czas, w którym posłannictwo było iwciąż jest im głoszone, jak zapisane u Izajasza 40:1,2: "Cieszcie, cieszcie lud mój! Mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki PAŃSKIEJ w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje." To proroctwo zostało wypełnione w 1878 roku, jak zostało wskazane w Tomach Wykładów Pisma Świętego i od tego czasu gwiazda Judaizmu wznosi się; od tego czasu Żydom powodzi się coraz lepiej, jak sami to sobie uświadamiają. Nigdzie nie prosperowali tak dobrze jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymali największe błogosławieństwa; natomiast w Rosji i w Niemczech byli ciężko prześladowani, a w przyszłości nastąpi atak na ich narodową egzystencję, który w Biblii jest określony jako ucisk Jakuba.

JEROZOLIMA NIE BĘDZIE JUŻ UJARZMIONA

    Deptanie Żydów zmniejszyło się. Na całym świecie Żydzi są teraz wolni - nawet w Rosji. Wierzymy, że deptanie Jerozolimy ustaje po części dlatego, że czas na zniewolenie Izraela przez pogan w dużej mierze dobiegł końca.

    Od 1948 roku Żydzi mają uznany i ustanowiony narodowy rząd w Palestynie. Rząd turecki dawno temu zrzekł się panowania nad nimi. Naszym żydowskim przyjaciołom ogłaszamy, że czas ich niełaski i Czasy Pogan przeminęły, kończąc tym samym poddaństwo ludu Bożego poganom. Wiele lat temu zwróciliśmy ich uwagę na fakt, że czasy pogan na stałe przeminęły. To posłannictwo wydrukowane w językach jidysz i niemieckim, rozeszło się do różnych krajów świata, w których mieszkają Żydzi. Ono przyniosło im pokój, opowiadając im o ich przywróceniu do łaski i wskazując, że ten czas już nadszedł. Jakim błogosławieństwem było dla nich, gdy przybyli i wzięli w posiadanie ziemię, proroczo zapewnioną jako ich własność. Mogliśmy im powiedzieć, że Czasy Pogan przeminęły i Narody Zjednoczone przydzieliły im niewielką część Palestyny (wielkości stanu New Jersey) jako ich własny dom. Nie wiemy, kiedy wezmą w posiadanie całą Palestynę, lecz zgodnie z Boską obietnicą, ona stanie się ich własnością w Boskim słusznym czasie.

OCZEKIWANIA KOŚCIOŁA

    Ktoś może zapytać, że ponieważ wypełnianie się różnych proroctw czasowych pokazuje, iż Boskie metody działania wydają się powolne, to może się zdarzyć, że ziemska część Królestwa nie zostanie ustanowiona jeszcze przez wiele lat. Nasza odpowiedź brzmi: nie jesteśmy prorokiem; jedynie wierzymy, że doszliśmy do punktu, w którym "znaki czasów" wskazują, że czas wielkiego ucisku może niedługo osiągnąć punkt kulminacyjny i może nastąpić ucisk Jakuba. Jeśli Pan ma dla nas tutaj jeszcze pewien czas, zanim rozpocznie się Restytucja i zostanie otwarta "droga święta", będziemy bardzo zadowoleni, iż możemy być tutaj oczekując inauguracji Nowego Przymierza i błogosławieństw Królestwa. Odczuwamy pewność, że wszystkie prawdziwie poświęcone dzieci Boże również będą zadowolone, że mogą żyć podczas przygotowań do tego wydarzenia.

    Nic nie powinno nas skłonić do rozstania się z tą znajomością Boga i Jego Planu, którą obecnie się cieszymy. We wszystkich częściach świata, w których lud Pański wydaje się być szczęśliwy, nie ma jakiegoś szczególnego piękna na zewnątrz, lecz Światło tkwi wewnątrz, jest to Światło Znajomości chwały Bożej, Światło Znajomości Boskiej Prawdy w naszych sercach. Światło świecące przez te ziemskie naczynia pociesza i rozwesela serca. Nie możemy sobie wyobrazić niczego lepszego. Jak mówi poeta: "Ono zaspokaja moje pragnienia, jak nic innego." Jesteśmy szczęśliwi, że możemy współdziałać z Bogiem; wkrótce będziemy Jego współpracownikami w Królestwie.

PAŃSKIE OBIETNICE

    Spójrzmy wstecz i zauważmy jak Pańskie obietnice wypełniały się podczas Żniwa Wieku Ewangelii i że, jak Pan powiedział, był to błogosławiony czas odświeżenia Prawdy, powiadomienia wiernych stróżów, którzy wówczas żyli i byli odbiorcami posłannictwa proroctwa Daniela. Posłuchajmy słów Proroka odnoszących się do czasu od 1874 roku i zauważmy jak wypełniło się jego proroctwo: "Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzystu trzydziestu i pięciu dni" - błogosławieni są ci, którzy żyją od 1874 roku (Dan. 12:12).

    Jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy? Dokładnie tak jak mówi Biblia, tak jest. Ci, którzy otwierają swe serca dla Pana, dostrzegają, że On nie tylko przychodzi i ucztuje z nimi, lecz że staje się ich sługą, pociesza ich i służy im "pokarmem na czas słuszny" (Mat. 24:45). Ten pokarm stanowią wszystkie te błogosławione prawdy, którymi karmimy się od czasu, gdy weszliśmy do światła Teraźniejszej Prawdy. To dowodzi, że ten Boski Plan Wieków nie pochodzi od żadnej ludzkiej istoty ani nie jest ludzkim planem czy programem; ponieważ żadna ludzka istota nie jest zdolna do wydobycia takich wspaniałych prawd ze Słowa Bożego.

    Patrząc wstecz na minionych XVIII stuleci bezowocnych wysiłków zdolnych, dobrych mężczyzn i kobiet do wyprowadzenia logicznych i harmonijnych nauk z Biblii, nie znajdujemy nic satysfakcjonującego. Przeciwnie, wstydzimy się z powodu wszystkich wierzeń przeszłości. Nawet te z ostatniego stulecia nie zadowalają niczyich pragnień. Ci, którzy są płatnymi kaznodziejami, są zawstydzeni tymi naukami i tuszują to, jak tylko jest możliwe. Nasz Pan powiedział, że w czasie Swej drugiej obecności On będzie podawał zarówno "stare i nowe rzeczy" i tak jest. Naszej uwadze są poddawane nie tylko nowe rzeczy związane z chwałą zbliżającego się Królestwa i pracą przez całe tysiąc lat panowania Chrystusa, lecz także stare rzeczy stają się nam wyraźniejsze, lepiej oświetlone. Wśród nich jest doktryna o Usprawiedliwieniu przez Wiarę, o której Brat Luter głosił kilka wieków temu i która, jak myśleliśmy, została właściwie zdefiniowana i dokładnie zrozumiana. Teraz dostrzegamy, że w ogóle nie rozumieliśmy Usprawiedliwienia przez Wiarę. Dobrzy ludzie głosili również oUświęceniu. Kiedy doszliśmy do biblijnego zrozumienia tematu Uświęcenia, to wszystko co wiedzieliśmy przedtem, wydało się nam dziecinne i sprzeczne. Jak piękne i harmonijne stały się te doktryny! Następnie pojawiły się typy 3Mojżeszowej, które przedstawiają wszystkie wspaniałe cechy Boskiego Planu. Te wszystkie znane nam tematy, obecnie świecące jako nowe, zostały podane przez naszego wielkiego Mistrza, który dokonuje usługiwania, który podaje "pokarm na czas słuszny", zarówno "stare i nowe rzeczy."

    Weźmy pod uwagę doktrynę o Chrzcie, która była głoszona we wszystkich tych przeszłych wiekach. Obecnie odkrywamy, że to czego o niej nie wiedzieliśmy, wypełnia całe tomy. Kiedy zrozumieliśmy temat Chrztu, dostrzegamy, że jest on piękny, wspaniały! Nigdy nie przypuszczaliśmy, że on ma tak wielkie znaczenie. Powodem tego całego wzrostu wiedzy jest fakt, że żyjemy w tym błogosławionym czasie wspomnianym przez Proroka Daniela: "Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzystu trzydziestu i pięciu dni" (Dan. 12:11,12). Innymi słowy, jak już było wspomniane, ci z ludu Bożego, którzy żyją od zakończenia się tych 1335 symbolicznych dni, są błogosławieni dalszymi objawieniami świeckiej i religijnej Prawdy (539 + 1335=1874; Przyjdź Królestwo Twoje, s.82-90, nowe wydanie). Ten postęp w wiedzy błogosławi wszelkie cechy ludzkich usiłowań nie tylko w sferze religijnej, tak że on oddziaływa na wszystkich obecnie żyjących. Żyjemy w czasie, w którym Bóg wylewa na nasze serca i umysły - najważniejszy aspekt instrukcji - duchowe zastosowanie tej radości, pokoju i błogosławieństwa wspomnianego przez Proroka; lecz to nie stało się w jednej godzinie, w jednym dniu czy roku. To jest stopniowe odsłanianie Boskiej Prawdy. Ten promień światła Boskiej Prawdy świeci coraz mocniej, w miarę jak przybliżamy się do Tysiącletniego Królestwa (Przyp. 4:18).

SB ’07,61-62; BS ’07,58-59.

Wróć do Archiwum