CZWARTY DZIEŃ, CZYLI EPOKA

"I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dzień, a światło mniejsze, aby rządziło noc i gwiazdy." - 1 Moj. 1:14-19

    Niekoniecznie należy sądzić, że słońce i księżyc zostały stworzone później niż ziemia. Istnieje znacznie bardziej rozsądny pogląd na ten temat. Słońce, księżyc i gwiazdy zostały stworzone dużo wcześniej, jednak aż do czwartego dnia, ich światło nie mogło przedostać się do ziemi z powodu nieprzejrzystej powłoki, która ją otaczała.

    Pojawienie się słońca i księżyca w czwartym dniu dowodzi, że jeden z pierścieni przerwał się w tym czasie i zrzucił na ziemię wielkie masy wody i minerałów. Spowodowało to wypłukanie pomiędzy górami wielkich wąwozów.

    Mocno nasycone dwutlenkiem węgla powietrze sprzyjało rozwojowi życia roślinnego.

    Przypuszcza się, że skorupa ziemska była jeszcze dość gorąca, wody oceanów były ciepłe i mocno nasycone dwutlenkiem węgla, co w połączeniu z zawierającym nadmierne ilości dwutlenku węgla powietrzem uniemożliwiało egzystencję istot żywych. Lecz właśnie takie warunki nadzwyczaj sprzyjały gigantycznemu wzrostowi roślin.

    Te olbrzymie rośliny przypuszczalnie przeszły w stan podobny do dzisiejszych pokładów torfu. Wraz z upływem czasu owe zaczątki złóż węgla znalazły się pod działaniem wielkiego ciśnienia, spowodowanego przez obrywanie się kolejnych pierścieni, które zalewały ziemię, grzebiąc roślinność pod mulistymi osadami. W wyniku tego powstały nasze zagłębia węglowe.

    Nie powinniśmy przypuszczać, że słońce i księżyc przyświecały wówczas ziemi tak jak obecnie. Jednak one były dostrzegalne, nawet przez gęste ławice mgieł i powietrze nasycone związkami węgla. Działanie słońca i księżyca było niezbędne do rozwoju wyższych form życia roślinnego i zwierzęcego.

    W naszym wersecie możemy bardziej położyć nacisk na słowo rządziło, niż uczynił. Bóg sprawił, by słońce rządziło dniem, a księżyc nocą. Poza tym księżyc jest symbolem prawa/przepisów Przymierza Zakonu, a słońce przedstawia prawo Przymierza Nowego.

 

 

PYTANIA DO LEKCJI 5

CZWARTY DZIEŃ, CZYLI EPOKA

1 Mojżeszowa 1:14-19; "Nowe Stworzenie", s.33,34.

 

1. Co Bóg uczynił w czwartym dniu twórczym?

2. Czy przypuszczacie, że słońce i księżyc zostały stworzone później niż ziemia? Akapit 1

3. Dlaczego słońce, księżyc i gwiazdy nie oświetlały ziemi przed czwartym dniem?

4. Co oznacza pojawienie się słońca i księżyca w czwartym dniu? Akapit 2

5. Jaki skutek wywarło przerwanie się tego pierścienia na ziemię?

6. Czy wydarzenia wielkich dni epokowych zachodziły na siebie lub co sądzimy na temat opadania pierścieni?

7. Czym była przesycona atmosfera? Jaki to miało skutek na życie roślinne? Akapit 3

8. Jakie warunki panowały na ziemi? Czemu one sprzyjały? Akapit 4

9. Opisz tworzenie się naszych pokładów węgla. Akapit 5

10. Czy mamy przypuszczać, że słońce i księżyc oświetlały wówczas ziemię tak jak obecnie? Akapit 6

11. Do czego światło słońca i księżyca było wówczas niezbędne?

12. Jakie jest znaczenie słowa "uczynił" w naszym wersecie?

13. Jakie jest symboliczne znaczenie słońca i księżyca? Akapit 7

14. Wyjaśnij zachodzenie jednej epoki albo dnia na inną i wskaż, co zostało dokonane podczas pierwszych czterech dni epokowych o długości 28 000 lat.

15. Słońce i księżyc są wykorzystywane do oświetlania ziemi, lecz co jest "prawdziwą światłością, przychodzącą na świat, która oświeca każdego człowieka?" Jana 1:9,

SB ’07,79.

Wróć do Archiwum