NAJBARDZIEJ DOSKONAŁY DAR?

    GDYBYŚCIE byli nastolatkami w szkole średniej i otrzymalibyście zadanie rozwinięcia tematu "Najbardziej doskonały dar", co napisalibyście?

    Pewien 15-latek napisał, co następuje i otrzymał wysoką ocenę. Z pewnością to było warte najwyższej oceny:

    W ciągu roku jest wiele okazji, kiedy ludzie otrzymują prezenty i zawsze towarzyszy im dreszczyk emocji, gdy je otwierają. Lecz nowy prezent szybko spowszednieje i zapomina się o pierwszych emocjach przy jego otrzymaniu. Czy istnieje prezent, który nie traci na wartości z upływem czasu - prezent, który jest doskonały?

    Żadne materialne prezenty czy dary nie są doskonałe. One dość szybko stają się mniej atrakcyjne i są coraz mniej wykorzystywane. Nawet prezent, o którym się nie zapomina i który często jest używany, nie może być doskonały. On zniszczy się w końcu lub zostanie zużyty.

    Lecz istnieje dar, który nigdy się nie wyczerpie, dar tak doskonały, że będzie trwał przez całą wieczność. Tym darem jest dar życia wiecznego od Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

    Ten dar jest wart więcej, niż wszystkie bogactwa świata i jest tylko jeden sposób uzyskania go, a jednak każdy, bez względu na rasę czy stanowisko w życiu, może go otrzymać. Przyjęcie Pana Jezusa jako swego osobistego Zbawcę, jest wszystkim, co należy zrobić, by go otrzymać.

    Lecz dlaczego ludzie powinni starać się o ten dar? Rzym. 3:23 oświadcza: "Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej." Rzym. 6:23 mówi: "Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem z łaski Bożej jest żywot wieczny." Wszyscy jesteśmy grzesznikami i jesteśmy objęci wiecznym potępieniem. Jedyna droga do otrzymania wiecznego życia jest przez Jezusa Chrystusa. Jest to potwierdzone w Ew. Jana 3:36, która mówi: "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim."

    Niektórzy ludzie mówią, że zbawią ich dobre uczynki. Jednak nie jest to prawdą. Jedynym sposobem zbawienia dla człowieka jest przyjęcie Boskiego daru. List do Efezjan 2:8, 9 mówi: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."

    Bóg dał ten dar, ponieważ On umiłował świat. Ew. Jana 3:16 mówi: "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

    Tak, wszystkie prezenty dzisiejszego świata tracą wartość, lecz Boski dar, dar Jego Syna, który oddał życie na Kalwarii, to jedyny doskonały dar, jaki istnieje.

 

Jakie to cudowne, że Bóg ponad wszystkim,
A bogactwa Jego bezgraniczne i niepoznane.
Który dostrzega spadającego wróbla,
A nas przyjmuje za swoją własność.

Jego jest ziemia i jej zupełność,
I lądy całe, i srebro, i złoto;
Stada bydła i owiec na wzgórz tysiącach,
Dobra wszystkie i bogactwa niezliczone.

Bóg hojnie nam udziela
Z zasobów Swych obfitych;
Bo wszelki dar dobry z góry pochodzi,
I dzień po dniu Pan bardziej błogosławi.

Syna drogiego Swego Bóg dał nam,
Naszego Odkupiciela, co z góry zstąpił -
By od śmierci zbawić i życie dać nam -
Nieograniczonej Boskiej miłości dar.

Cóż za miłość cudowna! My co zrobić możemy
Z naszej strony rzecz nader małą,
To Panu oddać chwałę należną i cześć,
I pierwsze miejsce w swych sercach Mu dać.

Więc teraz przywilej mamy,
By Panu dać to nasze małe wszystko,
To, co prawowicie Jego - co za cenę kupione -
Mniej ofiarować nie możemy.

Naszą "rozsądną służbą" jest,
By wszystko, co mamy, Panu dać,
I jako słudzy, zużyć to dla Niego,
Według Słowa Jego.

Jego dobroć i miłosierdzie, radość i pokój,
Z nami będą po dni wszystkie;
Na wieki będziemy żyć stale
I śpiewać pieśń o Boskiej miłości i chwale.

SB ’07, 94; BS '07, 92.

Wróć do Archiwum