SIÓDMY DZIEŃ, CZYLI EPOKA

    POGLĄDY przedstawione w tej prezentacji są zgodne ze sposobem myślenia, który zdaje się zdobywać coraz większe uznanie wśród badaczy Biblii. Żyjemy w siódmej epoce, czyli dniu twórczym - który nadszedł po zakończeniu szóstego dnia, w którym Bóg stworzył Adama na Swój własny obraz i podobieństwo - 1 Mojżeszowa 1:26,27.

    Wtedy Bóg odpoczął od Swego dzieła - od dzieła stwarzania. Bóg przewidział dozwolenie grzechu i jego okropne skutki dla ludzkości. Przewidział też kroki, jakie podejmie w posłaniu dla ludzkości Odkupiciela, który wybierze niewielkie grono wierzących, symbolicznie nazwane Oblubienicą Chrystusa. Temu Odkupicielowi i Jego Oblubienicy Bóg zaplanował dać panowanie, władzę nad ziemią. Bóg zamierzył, by Mesjańskie Królestwo Sprawiedliwości ostatecznie podniosło wszystkich chętnych i posłusznych ze stanu grzechu i śmierci.

    Bóg odpoczął od dzieła stwarzania w tym znaczeniu, że nie użył aktywnie Swej mocy w celu pokonania grzechu i podźwignięcia ludzkości. Bóg złożył to dzieło w ręce Odkupiciela, Jezusa, by zostało dokonane przez Jego ofiarę za grzechy oraz Jego chwalebne panowanie w celu uwolnienia ludzkości od grzechu i śmierci. Kościół, Boskie nowe stworzenie tego okresu odpoczynku, nie jest ziemski, lecz niebiański - 2 Koryntian 5:17; Żydów 3:1; 4:1-4.

    Twierdzi się, że według chronologii biblijnej, sześć tysięcy lat od stworzenia Adama już minęło. Jeśli tak, to tysiącletnie panowanie Mesjasza, które ma zakończyć wielki siódmy dzień epokowy, jest już blisko.

    Zgodnie z tą wspaniałą teorią, działalność Mesjasza w Jego tysiąc letnim panowaniu, które ma się wkrótce rozpocząć, będzie zwieńczeniem dzieła stwarzania. Ludzkość nie tylko zostanie doprowadzona do doskonałości, lecz będzie posiadać niezbędne doświadczenie w odniesieniu do dobra i zła. W międzyczasie również ziemia będzie stopniowo doprowadzana do doskonałości - stanie się ogólnoświatowym przywróconym Rajem. Zarówno doskonałość człowieka, jak i doskonałość ziemi zostały trafnie zobrazowane w Edenie, gdzie na podobieństwo swego Stwórcy Adam był królem.

 

Pytania do lekcji 8

1. W której epoce, czyli dniu twórczym żyjemy obecnie? Akapit 1.

2. Czego Bóg dokonuje podczas siódmego dnia? Akapit 2.

3. Czy Bóg przewidział dozwolenie grzechu i jego wpływ na ludzkość? Izaj. 46:9,10; 14:24.

4. Czy Bóg wiedział, jakie kroki podejmie w celu zesłania Odkupiciela?

5. Jakie dzieło On przewidział dla Odkupiciela?

6. Jakie panowanie Bóg zamierza dać Odkupicielowi i Jego Oblubienicy? Ps. 2:6; Obj. 3:21; 2:26,27; Mich. 4:8.

7. Jaki był Boski cel w udzieleniu panowania Odkupicielowi i Jego Oblubienicy?

8. Jak Bóg może udzielić im panowania, biorąc pod uwagę fakt, że takie panowanie było już dane Adamowi, jak to jest pokazane w 1 Moj. 1:26.

9. Od czego Bóg odpoczął? Zob. Wykłady Pisma Świętego, tom VI, s.51, akapit 3.

10. Czego dokonuje Jezus w tym okresie odpoczynku?

11. Czy jakieś twórcze dzieło zostało dokonane w okresie odpoczynku?

12. Ile czasu minęło od stworzenia Adama? Akapit 4.

13. Niektórzy twierdzą, że przed Adamem żyli ludzie. Co powiemy na ten temat? VI tom, s.44.

14. Czy Biblia mówi, że Adam był pierwszym człowiekiem? 1 Kor. 15:45.

15. Wyjaśnij krótko, o czym mówi teoria ewolucji i jak ona sprzeciwia się naukom Biblii? Zob. I tom, s.30, VI tom, s.42,43.

16. Jak długo Bóg będzie jeszcze odpoczywał? Co ma miejsce w czasie ostatniego tysiąca lat?

17. Jaka część dzieła stworzenia pozostała, kiedy Bóg odpoczął? Akapit 5.

18. W jakim stanie będzie człowiek i ziemia przy końcu tysiąca lat panowania Chrystusa? Obj. 22:3; 21:4; 22:14; Jana 3:16; Dz.Ap. 3:19-21.

19. Znając długość Boskiego dnia odpoczynku, odpowiedz jak długi był każdy z pozostałych dni stworzenia?

SB ’08, 31; BS '08, 29.

Wróć do Archiwum