STWORZENIE MATKI EWY

    O ILE STWORZENIE ADAMA miało miejsce przy końcu szóstego dnia, to jest wskazane, że stworzenie Matki Ewy zostało dokonane niedługo potem, także przy końcu szóstego dnia (1 Moj. 1:26,27,31). Jakby nie patrzeć na tę sprawę, pierwsza para została stworzona tuż przed początkiem Siódmego Dnia, czyli Epoki, której zakończenie jest niedalekie. Matka Ewa była jedynie częścią Adama, oddzieloną od niego w szczególnym celu - w celu rozmnażania ludzkości. Pierwotnie Adam posiadał zarówno cechy męskie, jak i kobiece, które później zostały rozdzielone pomiędzy niego i jego żonę, kiedy została wyjęta z jego boku - 1 Mojżeszowa 2:21-23; 1 Koryntian 11:8.

    Przez pewien czas Adam był sam w Edenie, nie znajdując w zwierzętach i ptakach odpowiedniego towarzystwa dla siebie. Matka Ewa była jego towarzyszką, kością z jego kości i ciałem z jego ciała. Różnica charakteru i usposobienia sprzyjała ich wzajemnym kontaktom, ponieważ każde z nich znajdowało w swym towarzyszu upragnione uzupełnienie. Ta para była jednością; żadne z nich nie było zupełne bez drugiego. Adam nadal posiadał kobiece cechy doskonałości - w Matce Ewie.

    Adam był ojcem ludzkości, jednak zawiódł w udzieleniu jej życia. Jezus ma stać się drugim ojcem, Drugim Adamem, przez którego będzie można osiągnąć życie wieczne - 1 Kor. 15:21. Ewa była wspólniczką z Adamem w jego grzechu i nieposłuszeństwie, które sprowadziły karę. Tak i wybrany Kościół, Oblubienica Chrystusa, kiedy zostanie skompletowany, uwielbiony, będzie Współdziedzicem z Jezusem w Jego Królestwie oraz Jego współtowarzyszami w "odradzaniu" świata ludzkości podczas Jego Mesjańskiego panowania - Rzymian 8:17; Mateusza 19:28.

    Jest tutaj jeszcze inna myśl: Jezus oświadczył, że ci, którzy dostąpią zmartwychwstania, nie będą się żenić ani wychodzić za mąż. Tak jak Adam pierwotnie posiadał wszystkie cechy charakteru, męskie i kobiece, tak ludzkość, gdy zostanie w pełni przywrócona do obrazu i podobieństwa Boga, odzyska doskonałość indywidualnie. Wówczas nie będzie już różnic płci. Ziemia będzie napełniona wystarczającą liczbą ludzi (Łuk. 20:35,36).

 

Pytania do lekcji 9

1 Mojżeszowa 2:18-23

1. Kiedy została stworzona Ewa? Zobacz 1 Moj. 1:27,31; Epifaniczny Tom II, Stworzenie, s.29, 486,489.

2. Wyjaśnij biblijny opis stworzenia Ewy. 1 Moj. 2:21-23; Akapit 1.

3. Czy Adam znalazł odpowiednie towarzystwo w zwierzętach i ptakach Edenu? Akapit 2.

4. Czy Adam i Ewa mieli dokładnie te same cechy charakteru? Akapit 2.

5. Czy Adam dał ludzkości doskonałe życie? Dlaczego? Rzym. 5:12.

6. Kto ma być drugim Adamem? 1 Kor. 15:21,22; Boski Plan Wieków, s.129. Akapit 3.

7. Czy Ewa była wspólniczką Adama w grzechu i nieposłuszeństwie, które sprowadziły karę? Akapit 3.

8. Kto będzie współtowarzyszyć Drugiemu Adamowi w odradzaniu świata ludzkości? Akapit 3.

9. Czy ludzie będą się żenić "w wiekach, które przyjdą", po zakończeniu Tysiąclecia? Akapit 4.

10. Czy Adam (zanim została stworzona Ewa) posiadał wszystkie cechy charakteru, męskie i kobiece? Akapit 4.

11. Kiedy ludzkość zostanie w pełni przywrócona do obrazu i podobieństwa Bożego, czy osiągnie ona doskonałość indywidualnie? Akapit 4.

SB ’08,63-64; BS '08,61.

Wróć do Archiwum