LISTY DO REDAKTORA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Do Redakcji Świeckiego Ruchu Misyjnego

    Mówicie, że kiedy ktoś umiera, to jego ciało przebywa w grobie, czy niektórzy nie idą prosto do nieba? Słyszałem, że niektórzy ludzie będący blisko śmierci, przeżywali pewne doznania poza ciałem. Sylvia Brown w programie Montel Williams mówi, że komunikuje się ze zmarłymi - zmarłymi duchami. Jaka jest wasza opinia na ten temat?

    C.D. Hesperia, MI

Drogi C. D.: Chrześcijańskie pozdrowienia!

    Dziękujemy za list z pytaniami. Jest naprawdę pocieszające, gdy dostaje się list od tych z ludu Pana, którzy dociekają i poszukują biblijnych odpowiedzi. Zainteresujmy się zachętą z 2 Tym. 2:15 (KJV): "Studiuj, abyś okazał się przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie musi się wstydzić, właściwie rozbierając słowo prawdy".

    Proszę zwrócić uwagę, co Apostoł Paweł mówi w związku ze zmartwychwstaniem umarłych. On najpierw zadaje pytanie: "Jak są wzbudzani umarli? I w jakim ciele wychodzą?" Następnie przystępuje do odpowiedzi. "To, co ty siejesz, nie siejesz ciała, które ma powstać" (1 Kor. 15:35-38, KJV). Proszę zauważyć, że nie cytuję całych wersetów, dla zaoszczędzenia miejsca. Apostoł mówi w tych słowach, że materialne ludzkie ciało, które jest grzebane w grobie lub pożerane przez rekiny czy aligatory, nie jest tym samym, któremu będzie udzielone życie. Ludzkie ciało ulega rozkładowi i nie jest tym ciałem, które otrzyma życie. Ten fakt może potwierdzić każdy rolnik, ponieważ ziarno, które on wsiewa do ziemi, nie wychodzi z niej samo jako ziarno zboża, lecz pozostaje w ziemi i po skiełkowaniu dostarcza składników odżywczych dla nowego organizmu, który wyrasta z ziemi. Kontynuując rozważania tego tematu, natchniony zapis podaje, że ci, którzy powstają w zmartwychwstaniu, nie wszyscy otrzymują niebiańską nagrodę, Boską naturę - jako klasa pszenicy. Proszę zauważyć, jak Apostoł to przedstawia - ziarno "pszeniczne albo jakiekolwiek inne." Zatem ci z ludzkości, którzy będą przechodzić proces restytucji w Wieku Tysiąclecia (inne ziarno), otrzymają doskonałą ludzką naturę i będą żyć tutaj na ziemi (Dz.Ap. 3:19-21). Wiersz 38 zgodnie z tą myślą mówi: "Bóg daje mu ciało jakie chce, a każdemu nasieniu jego własne ciało".

    Broszura "Spirytyzm - Starożytny i Współczesny" powinna pomóc Panu w zrozumieniu Świata Duchowego w odniesieniu do ludzkiego życia i doznań w obliczu śmierci. Jeśli po przeczytaniu wysłanych informacji, będzie Pan jeszcze miał pytania, proszę napisać ponownie.

    Życząc błogosławieństwa Bożego w studiowaniu Jego Słowa, pozostaje w służbie Mistrza
    Ralph Herzig, Redaktor

 

                    * * *

 

Szanowny Panie,

    Jestem studentem Biblii, który zwraca się do Pana z dwiema prośbami i kilkoma pytaniami. Badam Biblię ze Świadkami Jehowy i chciałbym upewnić się, że to czego mnie uczą, jest właściwe. Chciałbym otrzymać książkę zatytułowaną "Życie - Śmierć - Co będzie po śmierci" i broszurę "Nauki Świadków Jehowy rozpatrywane w świetle Pisma Świętego".

    Na podstawie materiałów Świadków zauważyłem, że Paul S.L. Johnson jest odstępcą. Co się stało? Udostępniono mi ograniczone informacje na ten temat. Po przewertowaniu niektórych waszych publikacji, dostrzegam pewne podobieństwa pomiędzy waszymi i ich naukami. Gdzie tkwi różnica i dlaczego? Dlaczego sprzedajecie książki napisane przez C.T. Russella? Wydaje mi się, że one są własnością organizacji (ich organizacji).

    Będę cierpliwie oczekiwać na odpowiedź! Dziękuję.
    Z poważaniem
    J.J., Helena, OK.

Drogi J. J., Chrześcijańskie pozdrowienia!

    Brata zamówienie jest w toku realizacji i wkrótce zostanie wysłane. Być może Brat dostanie je wcześniej, niż ten list. Dziękuję za list z informacją i załączonymi pytaniami. Zamówiona broszura powinna pomóc Bratu w zrozumieniu pewnych punktów, w których LHMM różni się od nauk Świadków Jehowy.

    Być może Brat wie, że Prawdy dotyczące dwóch zbawień, klasy wybranych - Namaszczonych Świętych, Maluczkiego Stadka, które otrzymało Boską naturę i niebiańską nagrodę oraz Prawdy o tym, że świat ludzkości otrzyma doskonałą ludzką naturę tutaj na ziemi, podczas Wieku Tysiąclecia, zostały po raz pierwszy objawione przez Pana, za pośrednictwem Pastora Charles'a Taze Russella. Między innymi, on wydał sześć tomów Wykładów Pisma Świętego oraz redagował czasopismo zatytułowane "Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa".

    Teraz ustosunkuję się do pytania: Dlaczego LHMM wydaje pisma Pastora, podczas gdy Świadkowie nie wydają lub nawet nie korzystają z nich? Prawdopodobnie są ku temu liczne powody, lecz główny powód jest taki, że oni nie uznają już, iż jego nauki są prawdą. A my, w przeciwieństwie do tego uważamy, że prawdziwe stwierdzenia zawsze pozostają prawdą. Prawda, że Bóg sprowadził na ziemię wielki potop w dniach Noego lub prawda, że przez Abrahama i jego nasienie wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione, jest wciąż prawdziwa (1 Moj. 22:17,18). Prawda nie staje się przestarzała z upływem czasu.

    Świadkowie Jehowy twierdzą, że Pastor Russell jest ich założycielem, co nie jest prawdą. Pastor Russell umarł w 1916 roku, a nazwa "Świadkowie Jehowy" nie została nadana ich organizacji przed 1931 rokiem przez sędziego J. Rutherforda. Jako LHMM wierzymy, że Pan użył Pastora Russella do wyjaśnienia wielu prawd biblijnych i dzisiaj jego pisma są wciąż prawdziwe, dlatego nadal je publikujemy. Z drugiej strony, Świadkowie uczą wielu rzeczy przeciwnych tym publikacjom i dlatego nie dążą do rozpowszechniania biblijnych dzieł Pastora, obawiając się objawienia swych błędów jako takich.

    Brat Paul S.L. Johnson został mianowany na pielgrzyma przez Pastora Russella, tak jak inni, a po śmierci Brata Russella, z powodu popadnięcia Towarzystwa w błąd, odłączył się i założył Świecko Domowy Ruch Misjonarski, który był nazwą jednej z pomocniczych form organizacyjnych Bratu Russellowi. Tak jak światło Boskiego Słowa postępowało w czasie służby Pastora Russella, w latach 1874-1914 i dalej, tak Prawda będzie postępować aż do pełni Wieku Tysiąclecia (Przyp. 4:18). Lecz należy pamiętać, że postępująca Prawda - nowa Prawda - zawsze musi być oparta i podtrzymywana przez Prawdy z przeszłości, a nie w opozycji do nich.

    Zauważ drogi Bracie, że chociaż na pozycje wysłane do Ciebie zmieniły się ceny, to jednak one są wciąż dostępne. Mam nadzieję, że te myśli będą dla Ciebie pomocne w poszukiwaniu i studiowaniu Słowa Bożego (2 Tym. 2:15). Pozwoliłem sobie na dodanie do przesyłki ostatniego numeru naszego czasopisma "Sztandar Biblijny." Ufam, że będzie on błogosławieństwem dla Brata. Jeśli Brat ma więcej pytań, proszę je przysłać.

    Pozostaje w służbie Ewangelii,
    Brat Ralph Herzig, Redaktor

 

                    * * *

 

    PYTANIE: Jak mamy rozumieć Obj. 1:7, które mówi, że wszelkie oko ujrzy Go w Jego drugim przyjściu?

    ODPOWIEDŹ: W Obj. 1:7 czytamy: "Oto idzie z obłokami [utrapieniami w wielkim ucisku, Mat. 24:21], i ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili." Jeśli "obłoki" z tego wersetu będziemy traktować literalnie, to on nie będzie miał sensu... a gdy wyrażenie "wszelkie oko" zinterpretujemy jako stosujące się do fizycznego wzroku, to będzie ono sprzeczne z 1 Tym. 6:16 i Jana 14:19. Rozumie się samo przez się, że cześć dla Słowa Bożego powinna powstrzymać nas przed interpretowaniem Pisma Świętego w sposób sprzeczny z innymi wyraźnymi oświadczeniami Biblii.

    Jak możemy interpretować ten oraz inne podobne wersety i zachować zgodność Biblii? Odpowiadamy, że 1 Tym. 6:16 i Jana 14:19 oczywiście są literalne i odnoszą się do literalnego wzroku, natomiast oczy z Obj. 1:7 muszą być symboliczne i odnoszą się do naszego duchowego wzroku - naszych oczu zrozumienia. Dlatego ten werset najwidoczniej znaczy, że naszemu Panu w Jego drugiej obecności towarzyszą obłoki ucisku i że oczy zrozumienia wszystkich ludzi, włączając nawet Żydów, ostatecznie zostaną otwarte na właściwe poznanie Go. To w tym znaczeniu widzenia Apostoł Paweł mówi: "Jezusa widzimy" (Żyd. 2:9). Oczywiście, Apostoł nie miał na myśli, że on i ci, którzy z nim byli, widzieli Jezusa fizycznym wzrokiem, ponieważ On był wówczas w niebie, lecz raczej jego i naszymi oczami zrozumienia, umysłowym wzrokiem.

    Taka interpretacja jest uzasadniona nie tylko przez jej sensowność i zgodność z zastosowaniem jej w innych wersetach biblijnych, lecz także przez symboliczny charakter Księgi Objawienia. Nasz Pan udzielił Objawienia Janowi w znakach lub symbolach. Dlatego jest właściwe, by obłoki, oko i widzenie z Obj. 1:7 traktować symbolicznie. Wzmianka uczyniona w tym wersecie wobec Żydów, którzy Go przebili, jako widzących Go, rozstrzyga sprawę; ponieważ Jezus powiedział im we środę przed Swym ukrzyżowaniem, dwa dni wcześniej, zanim Żydzi ostatni raz widzieli Go fizycznym wzrokiem, że więcej nie będą Go widzieć, aż w Jego drugim adwencie, kiedy przywitają Go okrzykiem: "Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim" (Mat. 23:39). Ten werset dowodzi, że nie ma tu mowy o fizycznym wzroku, ponieważ Żydzi ujrzeli Pana na krzyżu fizycznymi oczami dwa dni potem, gdy wypowiedział te słowa.

    Zatem chodzi tutaj o duchowy wzrok i werset ten wskazuje, że ci, którzy przebili Pana, ujrzą Go podczas Jego drugiej obecności, nie fizycznym wzrokiem, lecz umysłowymi oczami zrozumienia.

    Ponadto wiemy o tym, ponieważ Jezus dwa dni wcześniej, w dniu Swego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy oraz cztery dni przed Swoją śmiercią, ogłosił umysłowe zaślepienie, które przyszło na Żydów z powodu ich grzechów (Łuk. 19:42,44); a Apostoł Paweł zapewnia nas, że taka ich ślepota musi trwać, dopóki nie zostanie zebrana zupełna liczba wybranych z pogan (Rzym. 11:7-10, 25-33). Wtedy, w czasie drugiej obecności Pana ich zaślepienie będzie stopniowo usuwane i oni ujrzą (dojdą do zrozumienia) Jezusa jako swego Mesjasza i Wyzwoliciela. Mat. 26:64 jest bardzo podobny do Obj. 1:7 pod względem znaczenia i metody interpretacji. Wersety przedstawione powyżej są zgodne z wyraźnymi stwierdzeniami z 1 Tym. 6:16 oraz Jana 14:19 i dlatego razem dowodzą, że powrót naszego Pana jest niewidzialny dla fizycznego wzroku ludzi, chociaż ostatecznie będzie dostrzeżony przez ich duchowe postrzeganie, oczami zrozumienia.

SB ’08,78-79; BS '08,75-76.

Wróć do Archiwum