KONIEC TAMTEGO WIEKU

    W Piśmie Świętym często jest używane wyrażenie „koniec świata”. Święty Piotr mówi nam, że koniec świata nastał w czasie potopu. Nie był to koniec ziemi; jedynie porządek lub stan rzeczy, który był przed potopem, przestał istnieć. Został wówczas zapoczątkowany nowy świat, nowy porządek rzeczy. Pozostaje to w ścisłej zgodności z poprawnym przekładem tekstu greckiego. Powszechne tłumaczenie niestety wprowadziło w błąd wielu ludzi. Określenie koniec świata lepiej byłoby czytać jako „koniec wieku”.

    Wieki przemijają i nastają kolejne, lecz Biblia oświadcza, że „ziemia na wieki stoi” (Kazn. 1:4); że Bóg „nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją” (Iz. 45:18). Ziemia nigdy nie nadawała się w całości do zamieszkania ani nie była nigdy zasiedlona we właściwym znaczeniu tego słowa. Dziełem Mesjańskiego Królestwa będzie uczynienie ziemi chwalebnym podnóżkiem Boga i dostosowanie jej dla tych, którzy zostaną przywróceni do Jego łaski. Kolejnym jego dziełem będzie podniesienie człowieka i przywrócenie go do tego wszystkiego, co zostało utracone w Edenie, a odkupione na Kalwarii. Pan zniszczy tylko tych, którzy będą niepoprawni.

    W nowym porządku rzeczy zapoczątkowanym przez Noego i jego rodzinę, Bóg dozwolił ludzkości iść jej własną drogą i działać według własnych planów, bez Boskiej interwencji z wyjątkiem szczególnych przypadków. Bóg dozwolił, by świat zdobywał doświadczenie, natomiast On realizował Swój własny wielki Plan, którego centralnym punktem jest odkupienie, a celem ustanowienie Mesjańskiego Królestwa, by wyprowadzić ludzkość z jej upadłego stanu (Rzymian 5:12-14).

    Z ludzkiego punktu widzenia rozwój Boskiego planu trwa bardzo długo, lecz nie z Boskiego punktu, ponieważ czytamy: „Albowiem tysiąc lat przed oczyma Twymi są jako dzień wczorajszy” oraz „jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat”. W ciągu sześciu takich tysiącletnich Dni, kiedy Bóg odpoczywa lub powstrzymuje się od ingerowania w sprawy świata, Bóg dozwolił na panowanie szatana, lecz Jego zarządzenia są zupełne i na ich mocy Mesjasz, Odkupiciel, w pełni przywróci wszystkich chętnych i posłusznych do tego wszystkiego, co Adam utracił (Dzieje Apostolskie 3:19-22).

 

Pytania do lekcji 18

1. Co oznacza biblijne określenie „koniec wieku”?

2. Zdefiniuj według Biblii określenia „świat” i „ziemia”.

3. Kiedy został zapoczątkowany pierwszy świat? Kiedy się zakończył? Boski Plan Wieków, s.76.

4. Co jest lepszym określeniem dla słowa „świat”? Akapit 1.

5. O ilu światach (epokach) mówi Biblia? Boski Plan Wieków, s.77; 2 Piotra 3:6,7,13.

6. O ilu ziemiach? Iz. 66:1.

7. Jaki jest Boski cel w odniesieniu do ziemi?

8. Kiedy on zostanie zrealizowany? Akapit 2.

9. W jakich światach (epokach) żył Noe? Boski Plan Wieków, s.80,81.

10. Do jakiego stopnia Bóg angażował się w sprawy ludzkości w pierwszym i drugim świecie (epoce)? Boski Plan Wieków, s.80,81.

11. Jak będzie w trzecim świecie (epoce)? Boski Plan Wieków, s.81.

12. Co jest centrum Boskiego planu odkupienia? A co jego celem? Akapit 3.

13. Jak długo jest rozwijany Boski plan?

14. Jak Bóg mierzy czas?

15. Dlaczego Bóg dozwolił na panowanie zła?

16. Jak długo zło będzie panować?

17. Co nastąpi po szatańskim panowaniu zła? Akapit 4.

(Podane strony z Boskiego Planu Wieków, odnoszą się do wydania Ś.R.M.E z 1986 roku)

SB ’09,95.

Wróć do Archiwum