Rocznik 2009 (numery 227-232)

Sztandar Biblijny numer 227Nr: 227 – Styczeń-Luty 2009 | Pobierz PDF


Boska Łaska – wasze odwzajemnianie – str. 2 | Treść artykułu
„A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” 2 Kor. 9:8.

Charles H. Spurgeon mąż Boży – str. 6 | Treść artykułu
Fragmenty z życia wielkiego męża Bożego, jakim był Charles Spurgeon.

Walka Armagedonu – str. 10 | Treść artykułu
Obecne społeczeństwo jest podtrzymywane przez bogatych, przez finansistów, polityków, liderów przemysłu oraz władców. W dobie nasilającego się kryzysu oni będą odwoływać się o poparcie do przywódców religijnych świata. Czy lud Pański ma zająć jakąś stronę w tym konflikcie? Nie! Zawsze starajmy się zachować w umyśle, że mamy być czyniącymi pokój oraz orędownikami pokoju i pomagać innym, by dostrzegali rzeczy w sposób prawy i prosty.

Mesjasz – Sługa Boży – str. 11 | Treść artykułu
Proroctwo Izajasza zidentyfikowało Wielkiego Sługę Jehowy, którym okazał się nasz Pan, Jezus Chrystus.

Odpowiedzi na pytania – str. 14 | Treść artykułu

  • Jeśli ktoś, kto mocno wierzy w Jezusa, z powodu słabości od czasu do czasu zostaje pokonany przez grzech, czy taka osoba przez swą wiarę w Jezusa otrzyma zbawienie, czy też zostanie odesłana do piekła z powodu zniewolenia przez grzech?

Pycha – Zazdrość – Gniew – Morderstwo – str. 15 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis historii Kaina i Abla.

Czekanie na Dzień – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 228Nr: 228 – Marzec-Kwiecień 2009 | Pobierz PDF


Krew i ciało Jezusa – str. 18 | Treść artykułu
Jezus nigdy nie uczył o literalnym jedzeniu Swego ciała i piciu Swojej krwi w sposób, o jakim niektórzy twierdzą, że odbywa się w ofierze mszy, w wielkim, haniebnym błędzie, który uczynił papiestwo „obrzydliwością spustoszenia”. Właściwym więc będzie, gdy odnajdziemy prawdziwe znaczenie słów naszego Pana.

Myśl! – str. 23 | Treść artykułu 
Stosunkowo niewielu, nawet wśród ludzi wykształconych i naukowców, wydaje się doceniać wielką moc umysłu i jego potężny wpływ na wszystkie sprawy naszego życia. Każda jednostka jest odpowiedzialna za troskę o swój własny umysł.

Postępujmy według Boskich nakazów! – str. 25 | Treść artykułu
Wielka lekcja biblijna wyciągnięta z historii Uzzy.

Mesjasz – Sługa Boży – str. 26 | Treść artykułu
Kontynuacja artykułu z poprzedniego numeru Sztandaru Biblijnego.

Izraelskie wiadomości – str. 30 | Treść artykułu
Jak przepowiednie biblijne wypełniają się współcześnie.

Data Pamiątki w 2009 roku – str. 30 | Treść artykułu
Środa, 8 kwietnia, po godzinie 18.

Początek smutku i żałoby – str. 31 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis śmierci, która zapanowała nad całą ludzkością.

Chlubię się krzyżem Chrystusa – str. 32 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 229Nr: 229 – Maj-Czerwiec 2009 | Pobierz PDF


Bezpieczeństwo w czasie ucisku – str. 34 | Treść artykułu
Chrześcijanie, którzy pilnie „obserwują” „pewne słowo proroctwa”, nie będą przytłoczeni przez „dzień gniewu” i „wielki ucisk”, który obecnie przechodzi przez świat, ponieważ „dzieci światłości” nie są nieświadome „czasów i okresów” oraz „nie są w ciemności”, aby ten dzień zaskoczył ich niczym złodziej; ponadto, z Pisma Świętego oni znają wspaniały rezultat, jakiego Bóg ma dokonać dla ludzkości.

Wystarczająca siła – str. 37 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku, str. 153

Mesjasz – Sługa Boży – str. 38 | Treść artykułu
Kontynuacja artykułu z poprzedniego numeru Sztandaru Biblijnego.

Mesjańskie panowanie – str. 41 | Treść artykułu
Wiersz

Piekło nie jest miejscem tortur – str. 42 | Treść artykułu
Dla wielu piekło znaczy miejsce wiecznej i niczym niezłagodzonej niedoli, w której niezliczone miliony ludzi cierpią w mękach, torturowani przez literalny ogień lub cierpią katusze nękani wyrzutami sumienia, które jak twierdzą niektórzy, są jeszcze gorsze. Dowiedzmy się jednak czym naprawdę jest piekło biblijne?

Chrześcijański dom – str. 45 | Treść artykułu
Chrześcijańskie matki i ojcowie, szczególnie ci, których oczy zrozumienia są otwarte na lepszą ocenę Boskiego charakteru i planu, powinni zdecydowanie wykorzystać swe przywileje w wychowywaniu swych dzieci – jako swą odpowiedzialność.

List do Redaktora – str. 46 | Treść artykułu

Synowie Boży, córki ludzkie – str. 47 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis historii upadku aniołów przed potopem.

‚Boski Plan Wieków’ i ‚Nadszedł czas’ – str. 48 | Treść artykułu
Zachęta do zakupu.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 230Nr: 230 – Lipiec-Sierpień 2009 | Pobierz PDF


Dwanaście gwiazd – str. 50 | Treść artykułu
Jezus mówi, że ci, którzy twierdzą, iż są apostołami, nie będąc nimi, są kłamcami. Pomimo to dostrzegamy w kościele rzymskim, greckim i anglikańskim, biskupów uważających się za apostołów. Takie twierdzenia są bezpodstawne i niebiblijne.

Paweł w Milecie – str. 53 | Treść artykułu
Paweł był niezwykłym człowiekiem. Zwróćmy uwagę, że w każdym mieście czekały na niego kajdany i utrapienia: podburzone tłumy ludzi, chłosta i więzienie były jego stałym oczekiwaniem, a pomimo to służył dla Pana.

Poświęcona ofiara – Mesjasz sługa Boży – str. 56 | Treść artykułu
Pokutujący Izrael będzie świadczył o antytypicznym Baranku Paschalnym dostarczonym przez Boga dla ich zbawienia pod lepszym przymierzem i w wyższym zbawieniu od tego, związanego z ich uwolnieniem z Egiptu.

Dom Pański ponad wszystkimi – str. 60 | Treść artykułu
Dziecko Boże nauczyło się, gdzie szukać rady, a pełna mądrości rada jest zawsze gotowa, by przyjść mu z pomocą.

Ojcze, podaj mi rękę – str. 62 | Treść artykułu
Wiersz.

Odpowiedzi na pytania – str. 62 | Treść artykułu

  • Czy popełnienie grzechu skazuje wierzącego na piekło?

Kiedy przygotowano arkę – str. 63 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis potopu.

Trąbienie w jubileuszową trąbę – str. 64 | Treść artykułu
Dobroczynne zarządzenie Boże dla Izraela i jego znaczenie dla chrześcijan.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 231Nr: 231 – Wrzesień-Pazdziernik 2009 | Pobierz PDF


Ewolucja a Biblia – str. 66 | Treść artykułu
Od czasu, gdy w 1859 roku pojawiło się nowatorskie dzieło Darwina „O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru”, nauka o ewolucji niewątpliwie podkopała wiarę milionów ludzi. Czy jest to jednak prawdziwa nauka?

Zbadanie ewolucji Darwina – str. 74 | Treść artykułu
Biblia wskazuje, że Wszechmocny Bóg stworzył tylko jedną istotę i że użył tej istoty jako Swego pośrednika w pozostałym dziele stwarzania. Bóg uczynił tak, aby mógł używać Swego Syna jako „fachowca”. Powstaje pytanie: jakiej metody używał „fachowiec”, przyprowadzając do egzystencji pozostałe stworzenia?

Listy do Redaktora – str. 78 | Treść artykułu

Zniszczenie Nefilimów – str. 79 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis zniszczenia olbrzymich synów upadłych aniołów (Nefilimów) w potopie.

Reklama Epifanicznego tomu II – „Stworzenie” – str. 79 | Tylko w wersji PDF

Melodia przestworzy – str. 80 | Treść artykułu
Wiersz.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 232Nr: 232 – Listopad-Grudzień 2009 | Pobierz PDF


Wysławiajcie Pana – str. 82 | Treść artykułu
Proporcjonalnie do tego, jak poznajemy charakter i plan naszego Niebiańskiego Ojca, tak jesteśmy w stanie oceniać wszystkie drogocenne obietnice Jego Słowa. Dlatego nasz tekst ma najgłębsze znaczenie dla poświęconych: „Wysławiajcie Pana albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.”

Bezgraniczna miłość Boga – str. 87 | Treść artykułu
Wiersz.

Mesjasz – dobrowolna ofiara – str. 87 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego nr 230.

Grzechy i karanie za nie – str. 90 | Treść artykułu
Czy jest jakaś szczególna kara dla złodziei, morderców i innych kryminalistów i czy, jeśli będą pokutować, otrzymają wejście do Królestwa razem z tymi, którzy przez całe swoje życie starali się postępować uczciwie?

Odpowiedzi na pytania – str. 94 | Treść artykułu

  • Czy Jer. 10:2-5 jest ostrzeżeniem przed ustawianiem w domach drzewek choinkowych?

Koniec tamtego wieku – str. 95 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam problematykę potopu, widzianą z punktu widzenia potopu, który był końcem starego świata.

Radość dla świata – str. 96 | Treść artykułu
Wiersz.