WIELKA PIRAMIDA

"Dnia onego stanie ołtarz PAŃSKI w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie PANU przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo PANU zastępów w ziemi Egipskiej" (Iz. 19:19, 20)

    CZY WIESZ: Że Wielka Piramida w Gizeh w Egipcie była najznakomitszym i jedynym zachowanym spośród wytworów zaliczanych do siedmiu starożytnych cudów świata, i od wielu wieków stanowi zagadkę dla naukowców i archeologów?

    Że przeciwnie do przyjętych powszechnie opinii, piramida ta nie była nigdy wykorzystana jako grobowiec. Nigdy nie znaleziono w niej mumi, ani też przedmiotów I skarbów, jakie Egipcjanie składali w grobach swych umarłych, a same zamykali hermetycznie, podczas gdy Piramida w Gizeh posiada cztery kanały, którymi dochodzi świeże powietrze (patrz B na diagramie)?

    Że w Piramidzie" rozciągającej się na powierzchni około pięćset dwudziestu sześciu arów znajduje się dwa i pół miliona kamieni, które ważą od dwóch do siedemdziesięciu ton, i dopasowane są do siebie z optyczną dokładnością do pół milimetra, i z których można by zbudować mur o wysokości dochodzącej do stu dwudziestu dwóch centymetrów, szerokości trzydziestu centymetrów i długości przekraczającej siedem tysięcy kilometrów?

    Że dzisiaj nie jesteśmy w stanie jej odtworzyć, pomimo iż posiadamy nowoczesną myśl techniczną i urządzenia?

    Że Piramida umiejscowiona jest w samym środku lądowej powierzchni Ziemi - określonym przez jej Budowniczego ponad trzy tysiące lat przed odkryciem Ameryki przez Kolumba?

    Że pomimo zbudowania jej ponad cztery tysiące lat temu, jej wymiary wyznaczają obwód Ziemi, odległość między równikiem a każdym z dwu biegunów, odległość z Ziemi do Słońca, długość roku słonecznego, długość cykli precesyjnych, wartość liczby pi itp., z dokładnością, jaką osiągnięto dopiero w XIX wieku naszej ery?

    Że wielu twierdzi, iż dzięki swej strukturze piramida posiada cudowne właściwości konserwacji, ostrzenia żyletek itp., i że wielu mylnie sądzi, Iż Piramida powstała z inspiracji i mocy szatańskiej?

    Że pozostałe trzydzieści siedem piramid egipskich to tylko nieudolnie zbudowane imitacje Wielkiej Piramidy, które użyte zostały jako grobowce dla różnych faraonów i jako takie mają niewielką wartość naukową?

    Że owa Wielka Piramida świadczy nie przez hieroglify i rysunki, lecz w sposób symboliczny ze względu na usytuowanie, konstrukcję i wymiary?

    Że jest to symboliczny (a nie ofiarniczy) ołtarz i skarbnica historycznych, proroczych i naukowych prawd przedstawionych w doskonałej zgodzie z Biblią i jej Boskim Planem Wieków, dla których Piramida jest potwierdzającym świadectwem?

    CZY WIESZ: Że Biblia wielokrotnie wspomina, nawiązuje do Piramidy (Ijoba. 38:4-6; Ps. 118:22, 23; Iz. 8:14; 19:19-22; 28:16; Jer. 32:20 Zach. 4:7; Mat. 21:42, 44; Mar. 12:10, 11; Dz. Ap. 4:10-12; Rzym. 9:33; Efez. 2:20-22; 1 Piotra 2:4-8)?

    Że Ijob 38:5-7 wskazuje na mierzenie - "...kto sznur nad nią rozciągnął" (jeden cal piramidalny odpowiada długości jednego roku w chronologicznych pomiarach czasu)?

    Że jest to jedyna piramida posiadająca cztery spodnie kamienie węgielne, przedstawiając stosownie wielką Boską mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc (Jak. 3:17; Ps. 89:15; 1 Jana 4:8; Rzym. 9:22), na których opiera się Jego Wielki Plan Wieków, objawiony w Piśmie Świętym?

    Że jedynie piramida posiada "główny" kamień narożny, swój wierzchołkowy kamień, swój model, który sam. w sobie jest zupełną piramidą (A na diagramie), i reprezentuje Chrystusa - "Rzekł im Jezus ... Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną: od Panać się to stało, i dziwne jest w oczach naszych" (Mat. 21:42; Ps. 118:22, 23)?

    Że wszystko, co zostało zbudowane pod kamieniem wierzchołkowym Piramidy, musi być dopasowane do jego kątów i proporcji, podobnie jak Bóg zgromadzi "w jedno [pod jedną Głową] ... wszystkie rzeczy w Chrystusie" - dostosowane do Jego zasad i charakteru (Efez. 1:10; 2:20-22; Kol. 1:20; Rzym. 8:29; 12:2)?

    Że przejście dolne (L) prowadzące do pokoju podziemnego lub przepaści stosownie ilustruje staczanie się ludzkości, która począwszy od upadku Adama postępuje szeroką drogą prowadzącą pod panowaniem szatana do zniszczenia w śmierci (Mat. 7:13; Rzym. 5:12; 6:23; 2 Kor. 4:4; 2 Piotra 2:7)?

    Że przepaść (M), poprzez swą szczególną konstrukcję i usytuowanie dobrze przedstawia czas wielkiego ucisku, a także zniszczenie, ..zapłatę za grzech" - śmierć (Pan. 12:1; Mat. 24:21, 22; Ps. 37:9, 10; Dz. Ap. 3:23: Rzym. 6:23)?

    Że pierwsze przejście górne (H) przedstawia Wiek Żydowski, czyli dyspensacię Zakonu ("Tylkom was samych [naród żydowski] poznał ze wszystkich rodzajów ziemi" - Am. 3:2)?

    Że ma ono wysokość jedynie stu dwudziestu centymetrów i aby można było się nim wspinać trzeba się pochylić, co przedstawia, że naród żydowski obciążony był sześćset trzynastoma ustawami zawartymi w Przymierzu Zakonu (Rzym. 11:9, 10; Gal. 5:1; Kol. 2:14)?

    Że Piramida zbudowana jest głównie z kamienia wapiennego, lecz również z granitu, który przedstawia rzeczy odnoszące się do woli i natury Boskiej?

    Że zapora granitowa (I) reprezentuje Boski Zakon dany Izraelowi - zachowanie którego jest miarą zdolności doskonałego człowieka - upadły człowiek nie mógł go zachować ani też otrzymać życia wiecznego dzięki swym uczynkom (Rzym. 3:20)?

    Że Wielka Galeria (E), która jest siedmiokrotnie wyższa niż pierwsze przejście górne, przedstawia "wąską ścieżkę" ("wysokie powołanie") Wieku Ewangelii wraz z jej wielką wolnością i wspaniałymi nadziejami dla tych, którzy przyjmują Chrystusa jako Zbawiciela i stają się Jego prawdziwymi uczniami (Mat. 7:14; Filip. 3:14; 2 Kor. 6:2)?

    Że przy górnym końcu Wielkiej Galerii zaczyna się Przedpokój (D) podzielony granitowym skrzydłem, które zmusza każdego, kto przechodzi pod Nim, aby się pochylił, co reprezentuje chrześcijan poddających się z uległością woli Bożej w szkole Chrystusowej (Ps. 40:9; Żyd. 10:7; Efez. 8:6; 1 Tes. 4:3; 1 Jana 2:17)?

    Że poza granitową przeszkodą zarówno podłoga jak i sufit zbudowane są z granitu, symbolizując Boską opiekę nad "nowymi stworzeniami" i ich stanowisko przed Bogiem dziedziców Boskiej natury (Ps. 91:1; Rzym. 8:1; 2 Kor. 5:17; 2 Piotra 1:4)?

    Że, aby opuścić Przedpokój trzeba się ponownie zniżyć wchodząc do Pokoju Króla (C), co przedstawia śmierć ludzkiego ciała i osiągnięcie przez "nowe stworzenia" Boskiego niebiańskiego poziomu w pierwszym zmartwychwstaniu (1 Kor. 15:40-46, 48-54; Żyd. 10:19, 20)?

    Że Pokój Króla (C), najwspanialsze i najwyższe pomieszczenie w Piramidzie, całkowicie zbudowany z granitu symbolizuje Boską naturę przeznaczoną dla zwycięzców z Maluczkiego Stadka - tych, którzy zostali powołani i "wybrani", aby stać się "współdziedzicami z Chrystusem" (Łuk. 12:32; 2 Kor. 5:1; 2 Piotra 1:4; 1 Jana 3:2; Obj. 17:14)?

    Że Pokój Króla zawiera jedynie granitową skrzynię, która symbolizuje wieczny cel Boży skupiający się w Chrystusie, a brak przykrycia na skrzyni pokazuje zmartwychwstanie Chrystusa oraz przyjęcie przez Boga Jego ofiary (Dz. Ap. 2:24,30-36)?

    Że poziom podłogi Pokoju Królowej (F) przedstawia stan ludzkiej doskonałości, i to, że Jezus "się stał pod Zakonem" (Gal. 4:4), pokazane jest przez to, iż przedłużenie poziomu podłogi Pokoju Królowej przecinając Pierwsze Przejście Górne w odległości dokładnie trzydzieści trzy i pół cala od jego górnego końca przedstawia trzydzieści trzy i pół roku ziemskiego życia Jezusa pod Zakonem?

    Że Przejście Poziome (G) prowadzące do Pokoju Królowej przedstawia ziemską wędrówkę rodzaju ludzkiego począwszy od upadku Adama - sześć siódmych jego długości ma wysokość jedynie około stu dwudziestu centymetrów, co przedstawia uciążliwe doświadczenia ludzi pod panowaniem grzechu i szatana; że pozostała jedna siódma część przejścia o wysokości około stu siedemdziesięciu pięciu centymetrów, pozwalając większości ludzi stać w pozycji wyprostowanej, dobrze przedstawia tysiącletnie Królestwo Chrystusa, kiedy to rodzaj ludzki nie będzie już dłużej pozostawał pod panowaniem grzechu i śmierci? - I pośle "onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia [przywrócenia] wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków" (Dz. Ap. 3:20, 21).

    Że Pokój Królowej (F) posiadający kanały wentylacyjne przedstawia ostatecznie przeznaczenie naprawionej ludzkości: wieczne życie na doskonałej ziemi jako doskonałych ludzkich istot! - "Lecz pokorni odziedziczą ziemię ... i będą w niej mieszkali na wieki" (Ps. 37:11, 22, 29, 34; Kaz. 1:4; Iz. 45:18; Dan. 2:35, 44; 7:13, 14, 18, 27).

    Że Studnia (szyb studni - J) jest kluczem do Piramidy, tak jak okupowo-ofiarnicza śmierć Jezusa za Adama i cały rodzaj ludzki jest kluczem do Pisma Świętego i wielkiego Bożego Planu Zbawienia, i że górny odcinek tej Studni przedstawia również zmartwychwstanie Jezusa (1 Tym. 2:4-6; 4:10; Żyd. 2:9; Ps. 16:10, 11; Dz. Ap. 2:31-33; 3:26; 5:30, 31; 1 Kor. 15:3, 20, 45; 1 Tes. 4:14)?

    Że trzeciego dnia Jezus rozerwał związki grobu (co przedstawione jest przez naturalną grotę w Studni - K), dostarczając w ten sposób okup za Adama i wszystkich jego potomków, aby wyzwolić ich spod przekleństwa grzechu, chorób i śmierci, stwarzając im jedną pełną i całkowitą szansę otrzymania życia wiecznego (Rzym. 4:24, 25; 5:12-21; 8:19-22; Iz. 25:6-9; 35; Obj. 22:3)?

    Że tak jak dostęp do górnych pomieszczeń Piramidy był zablokowany przez granitową Zaporę (Zakon), tak też jedyna droga osiągnięcia życia wiecznego (Pokój Królowej) lub nieśmiertelności (Pokój Króla) przez upadłego człowieka postępującego Przejściem. Dolnym. (Szeroką Drogą prowadzącą do zniszczenia) prowadzi przez Chrystusa (figuralną Studnię)? - "Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię" (Jana 14:6; Dz. Ap. 4:12; Gal. 2:16).

    Że w Wielkiej Piramidzie na przekór potędze burz oraz nawałnicy najeźdźców dążących do jej zniszczenia, przez ponad cztery tysiące lat ukryty był zarys wielkiego Boskiego Planu, który zgodnie z poczynionymi przygotowaniami miał dać świadectwo we właściwym czasie, potwierdzić ukryte dotąd, lecz obecnie objawiane świadectwo Biblii, które wskazuje z wielką precyzją na ostateczne wrzucenie starego porządku do "przepaści" zapomnienia, i które wskazuje na ustanowienie chwalebnego nowego porządku pod rządami Jezusa Chrystusa, owego kosztownego wierzchniego Kamienia węgielnego wiecznej budowli Bożej, w zgodzie z którym zbudowany musi być chwalebny charakter wszystkich, którzy będą godni otrzymania życia wiecznego?

    Że skierowana do Boga modlitwa: "Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi" (Mat. 8:10), zostanie już wkrótce wysłuchana?

TP ’85,62-64.

Wróć do Archiwum