ZUPEŁNA EWANGELIA

"A ja jeźłi będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie" (Jan 12:32)

NADZIEJA ŻYCIA WIECZNEGO DLA WSZYSTKICH

    CZY WIESZ: ŻE wielu mniema, iż głosi "zupełną ewangelię", ale zwykle brakuje w niej pewnych bardzo istotnych i pocieszających serce części zupełnej, "chwalebnej Ewangelii" Boga i Chrystusa (1 Tym. 1:11; 2 Kor. 4:4)?

    ŻE słowo ewangelia znaczy "dobra wiadomość", "dobra nowina", "dobre posłanie" i że wszyscy potrzebują chwalebnej biblijnej "dobrej nowiny"?

    ŻE w skróconej formie Ewangelia głoszona jest już od czasów Abrahama (od ponad 2000 lat p.n.e.) - Biblia mówi, iż Bóg "...przedtem opowiedział [wesołą nowinę - porównaj z Biblią Tysiąclecia] Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody" (Gal. 3:8; 1 Moj. 12:3; Żyd. 6:13-18)?

    ŻE Bóg rozszerzył tę wielką obietnicę Ewangelii Abrahamowej w 1 Moj. 22:16-18 mówiąc: "Przez siebie samego przysiągłem ... błogosławiąc błogosławić ci będę, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim; a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi"?

    ŻE nasienie Abrahama nie obejmuje tylko jego potomków cielesnych, lecz szczególnie wszystkich chrześcijan, którzy posiadają silną wiarę w Boga, taką jaką miał Abraham (Rzym. 4; Żyd. 11:8-19; Jak. 2:23)?

    ŻE Biblia mówi, iż głównym nasieniem Abrahama "jest Chrystus", a "jeźliście wy Chrystusowi [Jego prawdziwi naśladowcy], tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami" (Gal. 3:16, 29; Dz. Ap. 3:25, 26; Efez. 2:11-15; 3:6)?

    ŻE ta chwalebna obietnica Ewangelii dowodzi, iż będą dwa rodzaje nasienia: jedno, by żyć w niebie -o "jako gwiazdy niebieskie" - i drugie, by żyć na ziemi - "jako piasek, który jest na brzegu morskim" - oraz że będą "nowe niebiosa i nowa ziemia [Królestwo Boże na ziemi - Mat. 6:10] ... w których sprawiedliwość mieszka" (Iz. 65:17; 2 Piotra 3:13) i w których szczególnie niebieskie nasienie wielce błogosławić będzie wszystkie narody ziemi (Dz. Ap. 15:14-17; Rzym. 11:28- 31)?

    ŻE Bóg przejawia swoją wielką miłość do ludzkości w tym, iż "gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł", "za niepobożne"; że w ten sposób Jezus "dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego", stał się "ubłaganiem [zadośćuczynieniem] za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata" (Rzym. 5:6-11; 1 Tym. 2:3-6; 4:10; 1 Jana 2:2)?

    ŻE zatem Jezus jest "drogą, i prawdą, i żywotem"; że tylko przez wiarę w Jezusa można przyjść do Boga (Jana 3:14-17, 36; 14:6; 10:9; Dz. Ap. 4:12; 16:31; 1 Jana 5:10-12)?

    ŻE, aby stać się nasieniem Abrahama, wszyscy muszą wierzyć w istnienie Boga i nagrody, żałować za grzechy i wierzyć w Jezusa jako Tego, którego Bóg posłał na świat, by stał się Zbawicielem wyzwalającym nas od grzechów (Żyd. 11:6; Mat. 1:21; Dz. Ap. 17:30, 31; 20:21; 26:20) - i że tylko w ten sposób można mieć pełny "pokój z Bogiem" oraz "przystęp ... wiarą [przez wyrzeczenie się własnej woli i przyjęcie woli Bożej jako własnej, to znaczy, przez poświęcenie, oddanie się] ku tej łasce [Bożej], w której stoimy" (Przyp. 23:26; Rzym. 5:1, 2; 12:1)?

    ŻE wszyscy prawdziwi wierzący wieku Ewangelii, którzy otrzymują błogosławieństwa określone w liście do Żyd. 6:4, 5, są na próbie otrzymania życia wiecznego w niebie lub wiecznej śmierci - drugiej śmierci (1 Jana 5:16; 2 Piotra 2:1, 12, 20-22; Obj. 20:13, 14; 21:8), nie mając przyszłej sposobności uzyskania życia wiecznego?

    ŻE przeważająca część rodzaju ludzkiego, nie wybrani, nie słyszy (lub słyszy mało) o wspaniałym posłannictwie Ewangelii Boskiej miłości w Chrystusie, ani nie doznaje błogosławieństw wymienionych w liście do Żyd. 6:4, 5, a więc nie jest w tym życiu na próbie otrzymania wiecznego życia lub wiecznej śmierci (Jud. 12)?

    ŻE Bóg "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni [od potępienia grzechu Adamowego], i ku [dokładnej] znajomości prawdy przyszli", by poznać Go (Iz. 11:9; 40:5; Jer. 31:34; Abak. 2:14; 1 Tym. 2:4-6; 4:10)?

    ŻE dniem sądu dla wybranych jest wiek Ewangelii, ale dla niewybranych Bóg "postanowił [tysiącletni] dzień, w który [przez Chrystusa] będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości" - w "czasie naprawienia wszystkich rzeczy" (1 Piotra 4:17; Dz. Ap. 3:19-21; 17:31; 2 Piotra 3:7, 8; Iz. 25:6-9; 26:9; 35)?

    ŻE w tym wielkim tysiącletnim dniu sądu, kiedy Chrystus całkowicie będzie wywyższony, pociągnie ku sobie wszystkich ludzi, i wszyscy, którzy w tym życiu nie mieli pełnej sposobności zbawienia, otrzymają ją po powstaniu z umarłych - oraz że sąd zawiera pouczenie, próbę, naprawę i ostatecznie decyzję: życie wieczne na ziemi albo wieczne odcięcie w śmierci (Mat. 25:31-46)?

    ŻE zatem prawdziwa, chwalebna i zupełna Ewangelia Boża daje jedną, pełną sposobność zbawienia dla wszystkich przez wiarę w Chrystusa, podczas gdy to, co niektórzy nazywają "zupełną ewangelią", jest w rzeczywistości bardzo ograniczone, zbawiające zaledwie znikomą liczbę łudzi?

TP ’85,93-94.

Wróć do Archiwum