ZŁOCZYŃCY W RAJU

    CZY WIESZ: ŻE jeden z dwu złoczyńców, którzy zostali ukrzyżowani razem z Jezusem, poprosił Go, aby pamiętał o nim, kiedy przyjdzie do swego Królestwa, a Jezus zapewnił owego złoczyńcę, że będzie z Nim w raju (Łuk. 23:42, 43)?

    ŻE dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu i ciągłemu głoszeniu nauki Jezusa i Jego uczniów ludzie na ogół, razem z tym złoczyńcą, wiedzieli o nadchodzącym królestwie?

    ŻE owo królestwo ma dwie fazy: (1) niewidoczną fazę niebiańską, Jezusa i Jego Kościół, czyli Jego Oblubienicę, Maluczkie Stadko (Obj. 21:2; Efez. 5:23-32; Łuk. 12:32), oraz towarzyszki Oblubienicy, czyli Wielką Kompanię (Ps. 45:15, 16; Obj. 7:9-17; 19:9); (2) widzialną fazą ziemską, Godnych (Żyd. 11:39, 40; 1 Moj. 13:14, 15; Dz. Ap. 7:5; Mat. 11:11; Łuk. 13:28-30) oraz ich podwładnych - w ogólności rodzaj ludzki (Ps. 37:9-11, 22, 29, 34; Izaj. 60:21; Am. 9:14, 15)?

    ŻE ucząc swych uczniów modlitwy - "Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi" - Jezus wskazywał, że Jego Królestwo na ziemi należy do przyszłości?

    ŻE wypełnianie się proroctw biblijnych wskazuje na to, że już wkrótce na całej ziemi nastąpią rządy sprawiedliwości i pokoju (Dan. 2:35, 44; 7:13, 14, 18, 27; Zach. 14:9; Agg. 2:8; Żyd. 12:27, 28; Iz. 9:6, 7; 2:2-4; Jer. 3:17)?

    ŻE przeciwnie do poglądów reprezentowanych przez niektórych ów złoczyńca nigdy nie prosił Jezusa, aby zabrał go ze sobą do nieba?

    ŻE nie prosił on Jezusa, aby wspomniał go w dniu, którego byli ukrzyżowani, lecz raczej to pewnym czasie w przyszłości - "... gdy przyjdziesz do królestwa twego"?

    ŻE w odpowiedzi na to, Jezus zapewnił go uroczyście, iż jego prośba zostanie spełniona, że wspomni złoczyńcę, kiedy przyjdzie do swego Królestwa: "Zaprawdę [amen, czyli niech się tak stanie; to znaczy, twoja prośba zostanie spełniona] powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju"?

    ŻE słowo raj, które znaczy ogród, użyte jest w Biblii w odniesieniu do: (a) ogrodu Eden, "ogrodu Bożego" (1 Moj. 2:8-15; Ezech. 28: 13), czyli doskonałego miejsca zamieszkania Adama i Ewy w ich bezgrzesznym stanie; (b) miejsca, w którym przebywa Bóg w niebie (Obj. 2:7); (c) ziemi zarówno po ustanowieniu na niej Królestwa jak i po stopniowym usunięciu przekleństwa grzechu i śmierci (Obj. 22:1-3; porównaj 1 Moj. 2:9, 10, 1 Kor. 15: 26), kiedy ziemia stawać się będzie coraz bardziej (Dan. 2:35) "podobna do ogrodu Eden" (Ezech. 36:35) - Raj utracony stanie się Rajem odzyskanym, którego nową ziemię ujrzano w widzeniu i proroctwie razem z trzecim niebem, owymi nowymi niebiosami - duchową władzą Chrystusa (2 Kor. 12:1-4; 2 Piotra 3:6, 7, 12, 13; Obj. 21:1-3), która zastąpi duchową władzę szatana, "boga tego świata" (2 Kor. 4:4; Gal. 1:4; Efez. 2:2)?

    ŻE z owych trzech wymienionych w Biblii rajów (a) był zniszczony na długo przed śmiercią Jezusa, a (c) należy do przyszłości; stąd też jedynie (b) istniał, gdy Jezus umierał, lecz potem trzeciego dnia Jezus stwierdził, że jeszcze tam nie poszedł (Jana 20:17), ani też nie znalazł się tam przez następne czterdzieści dni (Dz. Ap. 1:3-11)?

    ŻE z tego powodu przecinek w Ewangelii św. Łukasza 23:43 powinien postawiony być po słowie "dziś" a nie przed nim, jak jest to uczynione w wielu tłumaczeniach Biblii?

    ŻE umieszczenie przecinka przed słowem "dziś" (to znaczy: "powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju") stawia Jezusa w pozycji kłamcy, znaczyłoby to bowiem, iż obiecał On złoczyńcy, że znajdzie się wraz z Nim w raju tego samego dnia, gdy zostali ukrzyżowani, a przecież Jezus wiedział na podstawie Pisma Świętego, że nie pójdzie tam tego dnia, gdyż w on dzień miał wylać duszę swą na śmierć (Iz. 53:10, 12) i dusza ta miała zstąpić do piekła (hades - stanu śmierci - Dz. Ap. 2:30-32), z którego Jezus miał być wzbudzony dopiero trzeciego dnia (Łuk. 18:31-33)?

    ŻE umieszczenie przecinka po słowie "dziś" ("powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju") nie stwarza żadnych trudności tego typu, pokazuje bowiem, że owego dnia Jezus dał. po prostu złoczyńcy swą obietnicę, która nie mogła być wypełniona aż do czasu, gdy Jezus przyjdzie do swego Królestwa?

    ŻE tak przecinki, jak również inne znaki przestankowe, napotykane w różnych tłumaczeniach Biblii mające pomagać czytelnikowi, nie zostały wstawione tam z Boskiego natchnienia, ponieważ nie znajdujemy ich w oryginalnych greckich manuskryptach Nowego Testamentu - w rzeczywistości, znaki przestankowe zostały wynalezione dopiero w dziewiątym wieku po Chrystusie - tak więc w omawianym tu opisie dokonanym pod Boskim natchnieniem nie ma niczego, co wymagałoby postawienia przecinka przed zamiast po słowie "dziś"?

    ŻE niebo jest pewnym przygotowanym miejscem (Jana l4:1-3; 1 Kor. 2:9; Żyd, 10:34) dla przygotowanego ludu (Rzym, 9:23, 24) - to znaczy dla tych tylko, którzy przez zaparcie się samych siebie jak i świata i podjęcie krzyża stali się uczniami Jezusa (Mat. 16:24; Łuk. 14:26, 27); że tacy zostali spłodzeni z Ducha Świętego (1 Jana 5:1, 18; 1 Piotra 1:3; Jan 3: 3-8), po czym wiernie naśladowali stóp Jezusa (1 Piotra 2:21; 1 Jana 2:6) przez cierpliwe trwanie w czynieniu dobrze, włączając wypracowanie owoców Ducha i dążąc do zdobycia nieśmiertelności, życia wiecznego (Rzym. 2:7; Gal. 5:22, 23; Żyd. 12:14; Jak. 1:4: 2 Piotra 1:5-11)?

    ŻE Bóg uznaje wszystkich jako odpowiedzialnych za popełnione grzechy (Mat. 12:36; 1 Tym. 5:24) i każe im pokutować (Dz. Ap. 17:30; 3:19)?

    ŻE Jezus ocenił cześć wobec Boga okazaną przez umierającego złoczyńcę i jego szczerą pokutę za popełnione grzechy (Łuk. 23:40, 41), a przeto w tym ponurym dniu przyjął łaskawie jego prośbę i udzielił mu pocieszającego zapewnienia, że znajdzie się on wraz z Nim w raju - w ziemskiej fazie Jego Królestwa - gdy będzie ustanowiony; jasne jest, że skrucha złoczyńcy, mająca miejsce tak krótko przed jego śmiercią, nie dała mu sposobności właściwego przygotowania się do zajęcia miejsca w niebiańskiej, duchowej fazie Królestwa?

    ŻE Bóg nie obiecywał, iż każdy, kto będzie uczestniczył w niebiańskiej lub ziemskiej fazie królestwa - odnosi się to również do pokutującego złoczyńcy - zostanie nagrodzony w momencie śmierci; wskazywał raczej, że wszyscy zasną w śmierci (1 Król. 2:10; Dan. 12:2; Jana 11:11-14, 44; 1 Kor. 15:6, 18, 20; 1 Tes. 4:13-17), a nagrodę otrzymają w czasie drugiego adwentu Jezusa podczas wzbudzania w zmartwychwstaniu (Jana 14:3; Mat. 16:27; Łuk. 14:14; 2 Tym. 4:8; 1 Piotra 1:7, 13)?

    ŻE gdy Jezus powróci do swego Królestwa (Łuk. 19:11, 12), Jego zapłata będzie z Nim (Obj. 22:12), i "wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; i pójdą ... [albo] na powstanie żywota ... [albo] na powstanie sądu", ponieważ "będzie" ... zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych" (Jan 5:28, 29; Dz. Ap. 24:15)?

    ŻE wtedy Jezus wspomni pokutującego złoczyńcę - obudzi go ze snu śmierci Adamowej wraz z "niesprawiedliwymi", którzy nie znajdowali się uprzednio na próbie do życia, lecz za których Jezus również umarł (Żyd. 2:9; 1 Jana 2:2), i da im znajomość Prawdy (1 Tym. 2:4) oraz sposobność skorzystania z próby do życia podczas Jego panowania na ziemi (Obj. 5:10; 20:4, 6) w tysiącletnim Dniu Sądu (2 Piotra 3:8), kiedy "będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości" (Dz. Ap. 17:31; Ps. 96; 98) i zmieni całą ziemię w raj?

    ŻE każdy z tych "kto chce" (Obj. 22:17) będzie stopniowo dochodził do stanu doskonałości ludzkiej, postępując wytyczoną wtedy świętą drogą - "radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze" (Izaj. 35:8, 10; 62:10); a wszyscy, którzy okażą się godni (niegodni zostaną zniszczeni - Iz. 65:20; Obj. 20:7-9; 21:8; Ps. 145:20), odziedziczą żywot wieczny, nie w niebie, lecz w raju na ziemi (Mat. 25:31-46)?

TP ’85,94-95.

Wróć do Archiwum