CZYSTOŚĆ SERCA PODSTAWĄ OGLĄDANIA BOGA

(Dokończenie artykułu z Ter. Pr. nr 355/14)

JAK UZYSKAĆ NAJWYRAŹNIEJSZY OBRAZ?

    Tylko mocą Świętego Ducha Bożego, oświecającego nasze umysły i działającego w naszych sercach, jako prawdziwych naśladowców Jezusa, jesteśmy w stanie uzyskać z Biblii najwyraźniejsze i najlepsze wyobrażenie Boga i Chrystusa. Zdolność głębokiego, duchowego rozpoznawania zastrzeżona jest tylko dla ludzi prawdziwie poświęconych Bogu, a nie dla tych, którzy nie poświęcili się całkowicie czynieniu Jego woli (1 Kor. 2:10-16). Tylko przez takie poświęcenie się czynienia Jego woli o-trzymują oni głębszy wgląd, najlepszy i najwyraźniejszy obraz.

    Wielu z rodzaju ludzkiego, łącznie z agnostykami i niewierzącymi, posiada w swych umysłach i sercach mały lub zupełnie nieprawdziwy obraz Boga. Są oni w pożałowania godnym stanie ciemności. To tak, jakby ich symboliczne telewizory nie otrzymywały prądu elektrycznego. Zaraz po ustanowieniu przez Chrystusa nowych rządów Boga na ziemi w Królestwie Tysiąclecia symboliczny prąd elektryczny zostanie włączony dla wszystkich ludzi - Duch zostanie wylany na wszelkie ciało (Joela 2:28). Wtedy "objawi się chwała Pańska [Jego cudowny charakter mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy], a ujrzy wszelkie ciało społem" (Iz. 40:5). Chcący i posłuszni zawsze będą ją widzieć.

SZCZEGÓLNE PROBLEMY W ODBIORZE

    Istnieją pewne szczególne problemy w odbiorze TV i mogą one dobrze odpowiadać problemom, jakie napotyka lud Boży w oglądaniu Boga. Niekiedy występuje zanikanie obrazu, szczególnie u mieszkających w dolinach lub z dala od przekaźników. Zanikanie to mogłoby dobrze odpowiadać grzechowi u żyjących na niskim poziomie duchowym, bez żadnego lub dobrego kontaktu - osobistego lub innego, na przykład przez pismo - ze sługami Bożymi. "Bym był patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłuchałby był Pan" (Ps. 66:18; Iz. 1:15) - a obraz Boga, który byłby w człowieku, zanikłby. Skrucha serca i oczyszczenie zasługą Chrystusa i Słowem Bożym są niezbędne dla powrotu grzesznika do odpowiedniego kontaktu z Bogiem i uzyskania Jego wyobrażenia w umyśle i sercu (Iz. 1:16-18; 1 Jana 1:7; Jan 15:3; Efez. 5:26).

    Zakłócenia obrazu telewizyjnego, jakie czasami występują, dobrze mogłyby odpowiadać błędowi, który z pewnością zniekształca obraz Boga w umysłach i sercach Jego ludu. Poza błędem o wiecznych mękach są inne, takie jak deizm, uniwersalizm i całkowite przeznaczenie oraz wiele współczesnych błędów, które w mniejszym lub większym stopniu, wypaczają obraz Boga. Dostosowywanie zrozumienia do prawdy Słowa Bożego, od 1 Mojżeszowej do Objawienia, i jego Ducha rozproszy wszelkie spaczenia (Jan 17:17; Iz. 8:20; Dz. Ap. 17:11; 1 Tes. 5:21).

    Pasy na ekranie oraz kropki i "śnieg" to kolejne problemy odbioru. Dobrze zgadzałyby się one, z samolubstwem (Iz. 5:8; Ezech. 34:18; 1 Kor. 10:24; 11:21; Filip. 2:21; Jak. 2:15, 16; 1 Piotra 2:11; 1 Jana 3:17) i światowością (Łuk. 8:7, 14; 21:34; Rzym. 12:2; 2 Tym. 2:4; 3:2-4; Tyt. 2:12; Jak, 4:4; 1 Piotra 4:1-4; 1 Jana 2:15-17), Samolubstwo i światowość z pewnością przeszkadzają ludowi Bożemu w uzyskaniu dobrego i stałego obrazu Boga w sercach i umysłach.

    Lud Boży powinien, zatem gorliwie starać się pozbyć grzechu, błędu, samolubstwa i światowości i nie pozwolić, by przeszkadzały mu one i pokonywały go. Szatan używa ich, by zrazić i odwrócić lud Boży od Boga. Lud Boży powinien więc starać się bardziej poświęcać Bogu, uświęcać, gdyż bez świętości nikt nigdy nie zobaczy Pana (Żyd. 12:14).

    Ci, którzy oczyszczają się z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, a zatem czyści są w sercu (2 Tym. 2:21, 22), naprawdę zobaczą Boga - w swych umysłach i sercach, symbolicznych telewizorach, uzyskają promieniujący Jego obraz, wspaniały w Jego wszystkich przymiotach, szczególnie w cudownej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Wybrańcy Boży, wybrani w czasach przed tysiącletnich, oczami natury duchowej zobaczą Boga i Chrystusa także w Ich niewypowiedzianej chwale duchowej, niebiańskim królestwie, kiedy wszyscy z nich ostatecznie otrzymają naturę duchową. Co za wspaniałe błogosławieństwa obiecane są ludziom czystym w sercu.

TP ’85,158-159; BS ’83,45.

Wróć do Archiwum