WIEŻA BABEL

    PO POTOPIE świat zaczął coraz bardziej zaludniać się. Opowiadania przekazane przez Noego i jego synów zostały w mniejszym lub większym stopniu zapomniane, a tęcza obietnicy straciła wiele ze swego znaczenia. Utraciwszy ufność w Boga, ludzie rozpoczęli budowę wieży Babel, która wbrew Boskiej obietnicy miała ochronić ich przed wodami kolejnego potopu. Niestety, byli krótkowzroczni, podobnie jak inni, którzy posiadają dużo światowej mądrości! Pismo Święte potępia taki brak wiary wśród chrześcijan i usiłowanie chronienia siebie i swych ziemskich interesów bez zwracania uwagi na Boga i Jego Plan. Niektórzy obecnie ignorują Boga w ten sposób, mówiąc: Nie wierz, że Bóg dotrzyma obietnicy. Jeśli będziesz czekał, że Bóg zrobi coś dla ciebie, to nigdy nie będzie to zrobione. Innymi słowy, żyjemy w czasach, gdy zanika wiara w Bożą moc, w Boski Plan i Jego obietnice.

    Bóg rozstrzygnął tę kwestię przez pomieszanie języków i rozproszenie ludzi, by nie mogli ze sobą współpracować w kolejnych nierozsądnych przedsięwzięciach. Oto, co na ten temat mówi Biblia: "zamierzywszy przedtem wyznaczone czasy i granice mieszkania ich, aby szukali Pana, czy Go może nie wyczują i nie znajdą."

    Rozmaitość języków jest jedną z najbardziej znamienitych rzeczy na świecie - skuteczną barierą powstrzymującą ludzi przed wysiłkami podejmowanymi w celu realizacji swych własnych, samolubnych lub grzesznych celów. To opóźnia nadejście wielkiego Dnia Gniewu.

    Obecnie bariery językowe są pokonywane i dostrzegamy tendencje do ponownego jednoczenia się ludzkości. Związki zawodowe i trusty są zakładane przez biednych i bogatych - w celach samoobrony. Upowszechnianie wspólnego języka i wzrost inteligencji mas zagraża władzy królów i książąt. Gdyby te bariery zostały usunięte dwa tysiące lat temu, skutki podobne do powyższych nadeszłyby za wcześnie w stosunku do Boskiego zamiaru, którym jest takie kształtowanie spraw ziemi, aby przygotować ją do Mesjańskiego Królestwa, które ma błogosławić całą ludzką rodzinę.

 

Pytania do lekcji 22

1. Czy ludzie zawsze pamiętali o opowiadaniach przekazywanych im przez Noego? Akapit 1.

2. Dlaczego ludzie rozpoczęli budowę wieży Babel?

3. Jaka klasa ludzi jest zazwyczaj najbardziej krótkowzroczna?

4. Czy jest właściwe, by chrześcijanie opuszczali Boga i Jego Plan na rzecz swych własnych kombinacji? Czy rozsądne jest, by ktokolwiek tak czynił?

5. Czy wzrasta wiara w Boską moc i Boski Plan?

6. Jak Bóg rozstrzygnął sprawę wieży Babel? Co znaczy nazwa Babel? Zobacz 1 Moj. 11:9. Akapit 2.

7. Co dobrego wynika z różnorodności języków? Akapit 3.

8. Co opóźniło wielki Dzień Gniewu?

9. Dlaczego według was ludzkość ponownie dąży do zjednoczenia? Akapit 4.

10. Czy uważacie, że ludzkość znowu będzie mieć wspólny język? Jeśli tak, jaki to będzie język i dlaczego?

11. Dlaczego powstają związki zawodowe i finansowe trusty?

12. Czemu zagraża upowszechnianie wspólnego języka?

13. Co stałoby się, gdyby bariery językowe zostały usunięte 2000 lat temu?

14. Gdzie została zbudowana wieża Babel? Zobacz 1 Moj. 11:2. Gdzie przypuszczalnie znajdowała się ta ziemia?

15. Jakie wyróżniające się przykłady ignorowania Boga przez chrześcijańskie narody, znamy z ostatnich czasów?

16. Czy możecie wymienić inne literalne lub symboliczne wieże Babel, które są skazane na niepowodzenie?

SB ’10, 63.

Wróć do Archiwum