TYSIĄC LAT! NADCHODZI ZIEMSKA CHWAŁA!

"I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat" Objawienie 20:4

    KRÓLESTWO MESJASZA, często wspominane we wszystkich Księgach Zakonu, w Księgach Prorockich i w Pismach, było centralnym punktem wszystkich żydowskich nadziei. Lecz fakt, że ono będzie trwać tysiąc lat, nie był wspominany, aż dopiero za dni Mesjasza. Po raz pierwszy Święty Piotr pod wpływem Ducha Świętego oświadczył: "Jeden dzień u Pana, jest jako tysiąc lat" (2 Piotra 3:8). Święty Paweł nie wspominał o tysiącu lat, lecz jedynie głosił Królestwo Mesjasza i uczył, że On będzie zwycięsko panował, dopóki nie pokona wszystkich, sprzeciwiających się Boskiej woli (1 Kor. 15:25). W księdze Objawienia mamy wyraźne stwierdzenia, że Mesjasz będzie panował przez tysiąc lat; że Jego wierna Oblubienica będzie panować razem z Nim, będzie "Królewskim Kapłaństwem" i że podczas tego tysiąca lat, szatan będzie związany, a wtedy cały świat otrzyma sąd i próbę; sprawiedliwe rezultaty tej próby określą, kto kwalifikuje się do wiecznego życia, a kto na wieczną śmierć - a nie męki.

    Inny obraz tysiąca lat przedstawia chwalebne Mesjańskie Panowanie Sprawiedliwości, jako Biały Sędziowski Tron, czysty, sprawiedliwy, łaskawy, przed którym zostaną zgromadzeni wszyscy ludzie w tym celu, aby wszyscy, którzy okażą swą miłość do sprawiedliwości i prawdy, zostali podniesieni z grzechu i śmierci oraz doprowadzeni do pełnej zgodności z Bogiem i otrzymali życie wieczne.

    Natomiast Żydzi, według swych proroków, oczekiwali na Królestwo Mesjasza, jako na ziemskie królestwo, w którym każdy człowiek będzie "siedział pod krzewem winnym i pod figowym drzewem", i w którym "pustynia zakwitnie niczym róża", a ziemski podnóżek Boga będzie wspaniały; natomiast Kościół miał być wywyższony do innego, duchowego, niebiańskiego Królestwa.

    Dostrzegamy stosowność tego: Królestwo Mesjasza składa się z dwóch części: niebiańskiej lub duchowej, która będzie niewidzialna dla ludzi, lecz nadrzędna; i ziemskiej, która będzie podlegać niebiańskiej części. Chrystus i Jego wierni naśladowcy, Jego Oblubienica, będą tworzyć duchowe Królestwo; natomiast Starożytni prorocy i bardziej współcześnie im odpowiadający, Młodociani Godni, będą ziemskimi władcami (Joela 2:28,29).

    Powołanie duchowych Izraelitów do współdziedzictwa z Chrystusem w Jego niebiańskim Królestwie należało tylko do Wieku Ewangelii. Przemiana Kościoła z natury ludzkiej do Boskiej rozpoczęła się wraz ze spłodzeniem ich z Ducha Świętego, a zakończyła się ich przemianą w zmartwychwstaniu. Święty Paweł wyjaśnia to i oświadcza: "ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą" (1 Kor. 15:50). On mówi nam także, że przyszli ziemscy władcy nie mogą być udoskonaleni, aż po skompletowaniu i zmartwychwstaniu Kościoła (Żyd. 11:38-40). Pan Jezus oświadczył, że najmniejszy w Królestwie niebiańskim będzie większy niż Jan Chrzciciel, największy z proroków w ziemskiej władzy (Mat. 11:11).

    Chronologia biblijna wskazuje, że od 135 lat żyjemy wwielkim Siódmym Dniu lub Tysiącletnim Sabacie. Ten okres jest nazywany Brzaskiem Tysiąclecia. Prawie wszystkie wynalazki, które czynią nasze czasy tak wspaniałymi, powstały w tym okresie brzasku (Wykłady Pisma Świętego, Tom 1 i 2).

    Pismo Święte mówi, że chociaż naciera ciemna chmura ucisku - "ucisk jakiego nie było" (Dan. 12:1-3) - niemniej jednak, szybko po nim, chwalebne Królestwo Mesjasza, niczym rozbłysk słońca będzie oświecać i błogosławić wszystkie rodziny ziemi (Gal. 3:29; Mat. 13:43; 24:15-21).

SB ’10, 64.

Wróć do Archiwum