ABRAHAM PRZYJACIELEM BOGA

    Abraham stał się przyjacielem Boga przez okazanie swej wiary, kiedy w odpowiedzi na Boskie zaproszenie opuścił swój kraj i udał się do Chanaanu. Przez swoje posłuszeństwo stał się dziedzicem obietnicy: "W tobie i w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi". Święty Paweł wyjaśnia (Galacjan 4:23,24), że żona Abrahama przedstawia to Przymierze czy Obietnicę. Bezpłodność Sary odpowiada długo odraczanemu przyjściu Chrystusa, który miał się stać wypełnieniem obietnicy. Izaak reprezentował Mesjasza, Dziedzica obietnicy. Oblubienica Izaaka, Rebeka, przedstawiała wybrany Kościół, Oblubienicę Chrystusa i Jego współdziedziców Obietnicy. Święty Paweł mówi, że Agar przedstawia Prawo Zakonu zawarte z Izraelem na Górze Synaj, natomiast Ismael - naród izraelski (Galacjan 4:25). Tak jak Agar i Ismael zostali odrzuceni, gdy urodził się Izaak i niemalże zginęli, tak naród izraelski został odrzucony od Boskiej łaski na osiemnaście wieków i obecnie (pisane w roku 1914) prawie umiera z głodu. I tak jak anioł Boga wskazał źródło wody i Ismael mógł odzyskać siły, tak i obecnie Boskie posłannictwo kieruje Żydów do źródła wody; ożywają ich syjonistyczne nadzieje.

    Ofiarowanie Izaaka przedstawiała ofiarę Chrystusa, niezbędną do tego, by Chrystus stał się duchowym nasieniem Abrahama, mającym moc błogosławienia świata.

    Sługa wysłany po Rebekę, oblubienicę Izaaka, pięknie symbolizuje dzieło Ducha Świętego w powoływaniu Kościoła, by stał się Oblubienicą Chrystusa i Jego towarzyszką w wielkim dziele błogosławienia Izraela oraz wszystkich rodzin ziemi (Dz.Ap. 3:19-26).

    Powrót Eliezera z Rebeką przedstawia wędrówkę Kościoła Wieku Ewangelii, mającą zakończyć się spotkaniem z Chrystusem, Oblubieńcem, który przyjmie Swą Oblubienicę podczas Jego drugiego adwentu. Abraham reprezentuje Boga Jehowę, Dawcę obietnicy błogosławienia wszystkich rodzin ziemi. Ta obietnica od trzydziestu pięciu stuleci stanowi nadzieję dla Izraela - Galacjan 3:29.

 

Pytania do Lekcji 23

1. W jaki sposób Abraham stał się przyjacielem Boga? 1 Moj. 12:1-5; Jak. 2:23; Izaj. 41:8. Kiedy imię Abram zostało zmienione na Abraham i co te imiona znaczą? Patrz 1 Moj. 17:1,5; Słownik Biblijny.

2. Dziedzicem jakiej obietnicy stał się Abraham? 1 Moj. 13:14-17; 18:18. Co ta obietnica oznacza? Jak ona jest nazwana w Gal. 3:8?

3. Co reprezentowała Sara, żona Abrahama? Gal. 4:22-26? Czy Sara miała zmienione imię? Podaj jego znaczenie. 1 Moj. 17:15, Słownik Biblijny.

4. Czemu odpowiada niezdolność do urodzenia dziecka przez Sarę? Izaj. 54:1-11; Gal. 4:27.

5. Kogo przedstawia Izaak? Podaj znaczenie jego imienia? Patrz Słownik Biblijny. Kto reprezentuje Kościół? Akapit 1.

6. Kogo przedstawia Agar, służebnica Sary? Podaj wersety biblijne. Co znaczy Agar? Kto jest reprezentowany przez Ismaela? Co znaczy jego imię? Patrz Słownik Biblijny.

7. Dlaczego Agar i Ismael zostali wyrzuceni, gdy urodził się Izaak? Co to przedstawia? Gal. 4:30,31.

8. Na jak długo naród izraelski został odrzucony od Boskiej łaski?

9. Gdy Agar i Ismael niemalże ginęli z pragnienia zostali skierowani do źródła wody przez anioła. Na co to wskazuje? Akapit 2.

10. Kto jest naturalnym, a kto duchowym nasieniem Abrahama? Gal. 3:29; 4:28.

11. Co Chrystus musi zrobić, zanim będzie mógł otrzymać wielką moc, by błogosławić świat? Mat. 20:28; Mar. 10:45; 1 Tym. 2:6. Jak to zostało przedstawione? Akapit 3.

12. Jak zostało przedstawione dzieło Ducha Świętego w powołaniu Kościoła? Akapit 4.

13. Co przedstawia powrót Rebeki z Eliezerem? Kiedy Oblubieniec przyjmie Swą Oblubienicę?

14. Kogo przedstawia Abraham?

15. Jak długo Izrael musiał czekać na wypełnienie się obietnicy? Akapit 5.

16. Jeśli dziecko Sary, Izaak, przedstawiał Chrystusa, a Ismael Żydów, kto reprezentował resztę ludzkości, której także było obiecane błogosławieństwo? Czy Abraham miał tylko dwoje dzieci? Patrz 1 Moj. 25:1,2.

SB '10, 79.

Wróć do Archiwum