MELCHIZEDEK, KAPŁAN I KRÓL

    Melchizedek był równocześnie kapłanem Boga i królem Salem (pokoju). Abraham uznał go i złożył mu dziesięcinę. Przez psalmistę Bóg proroczo oświadczył, że Mesjasz będzie kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka - Ps. 110:4.

    Żydzi przeoczyli to proroctwo i sądzili, że wszystko, co wiąże kapłaństwo z planem Bożym, wypełni się w kapłaństwie Aaronowym, które było jedynie typiczne. Oczekiwanie na Królestwo Mesjasza i chwałę, zaślepiło ich na Jego dzieło, jako Kapłana składającego zadośćuczynienie za grzech.

    Oni nie rozumieli, że Mesjasz ma się składać z wielu członków, Jezus jest Głową, a wybrany Kościół Ciałem Kapłana Melchizedeka. Chrześcijanie są głęboko zainteresowani Mesjańskim panowaniem, a także tym, że aby stać się członkami królewskiego kapłaństwa, należy uczestniczyć z Jezusem w ofiarowaniu ziemskiego życia, do czego nawołuje Apostoł Paweł w Rzym. 12:1.

    Oświadczenie, że Melchizedek nie posiadał matki ani ojca oraz był bez początku dni ani końca lat, do niedawna stanowiło zagadkę dla badaczy Biblii. Obecnie interpretacja tego jest zadowalająca i prosta: Melchizedek nie miał ojca ani matki w swym kapłaństwie. Nie odziedziczył tego kapłaństwa. Nie miał początku dni ani końca lat w odniesieniu do swego urzędu, w tym znaczeniu, że nie ma żadnej wzmianki o tym, kiedy rozpoczęło się jego kapłaństwo ani o tym, kto miałby być następcą. Pod tymi względami Melchizedek przedstawiał Mesjasza (Żyd. 7:1-4).

    Przypuszcza się, że Melchizedek był jednym z pasterskich królów, którzy zawładnęli Egiptem i zbudowali Wielką Piramidę ok. roku 2170 przed Chr., zajmującą obszar około pięciu hektarów i od wieków znaną jako jeden z Siedmiu Cudów świata. Astronomowie twierdzą, że wymiary piramidy zawierają informacje o długości roku, ciężarze ziemi, odległości od słońca itp. Wewnętrzne korytarze przedstawiają historię ludzkości: korytarz prowadzący w dół - drogę grzechu i śmierci; korytarz prowadzący w górę - Wiek Zakonu, Wiek Ewangelii, chwałę Kościoła w Królestwie i restytucję ludzkości.

 

Pytania do lekcji 25

1. * Kim był Melchizedek? Zobacz 1 Moj. 14:17-24; Żyd. 7:1-7; Ps. 110:4; Żyd. 5:6,10; 6:20.

2. * Jakie dwa urzędy on piastował? Jakiego miasta był królem? Co oznacza nazwa tego miasta? Zob. Słownik Biblijny. Czy ta nazwa była kiedyś wykorzystana do innej nazwy? Zob. 1 Moj. 14:18; Ps. 76:2. Akapit 1.

3. Ile różnych rodzajów kapłaństwa jest wspomnianych w Biblii? Czym one się różnią? Akapit 2.

4. * Czy panowanie wielkiego Mesjasza będzie według porządku kapłaństwa Aarona czy Melchizedeka?

5. Do jakiego pokolenia należał Jezus jako człowiek? Obj. 5:5. Czy Jezus, jako człowiek, mógł być kapłanem? Jakiego dzieła dokona Jezus jako Król? Jako Kapłan? Akapit 3.

6. Kiedy Biblia stwierdza, że Melchizedek był bez początku dni czy końca lat oraz bez matki i ojca, co to oznacza? Akapit 4.

7. *Przypuszcza się, że jakiego wielkiego dzieła dokonał Melchizedek, jako jeden z pasterskich królów? Kiedy?

8. Jaki był cel zbudowania Wielkiej Piramidy? Gdzie ona została zbudowana? Zob. Przyjdź Królestwo Twoje, rozdz. X, Akapit 5.

9. * Opowiedz o kilku rzeczach, które ukazuje Wielka Piramida. Przyjdź Królestwo Twoje, rozdz. X.

10. Jak cal piramidalny różni się od cala brytyjskiego? [1 000 cali brytyjskich równa się 999 calom piramidalnym] (Jest to klucz do wymiarów Piramidy).

Zauważ: Gwiazdka (*) oznacza, że pytanie nadaje się dla dzieci.

SB '11, 15.

Wróć do Archiwum