Rocznik 2011 (numery 239-244)

Sztandar Biblijny numer 239Nr: 239 – Styczeń-Luty 2011 | Pobierz PDF


Panie, naucz nas modlić się – str. 2 | Treść artykułu
Nikt nie ma prawa oczekiwać odpowiedzi na modlitwę prócz tych, którzy stali się uczniami Chrystusa przez zupełne poświęcenie. I ktokolwiek przychodzi do Ojca przez Niego, żadnym sposobem nie będzie odrzucony.

Trudności z Biblią – str. 5 | Treść artykułu
Historia Clarence Darrow’a, jednego z wiodących prawników sądowych Ameryki, który usiłował udowodnić błędność Biblii.

Przezwyciężanie zła – str. 9 | Treść artykułu
Wielkim zadaniem stojącym przez ludem Pana obecnie i w przeszłości jest rozwój charakteru na podobieństwo naszego Pana i Zbawiciela.

Doskonałość przez cierpienie – str. 12 | Treść artykułu
Wiersz

Bóg się śmieje z ludzkiej pychy – str. 13 | Treść artykułu
Ogromny ocean, na którym okazałe statki są niczym zabawki, przypomina nam o „Boskim miłosierdziu, które jest szerokie niczym morze”, a także o bezmiarze Boskiej mocy oraz znikomości człowieka w porównaniu z nią.

Melchizedek, kapłan i król – str. 15 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam osobę Melchizedeka.

Wkrótce nadejdzie dla ziemi lepszy dzień – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 240Nr: 240 – Marzec-Kwiecień 2011 | Pobierz PDF


On wstąpił do nieba – str. 18 | Treść artykułu
Tematem tego artykułu jest rozwój pierwotnego Kościoła. Został on głównie zaczerpnięty z księgi określanej jako Dzieje Apostołów. Łukasz jest autorem tej księgi, opisywanej przez niektórych jako najlepsza ze wszystkich historii Kościoła.

To czyńcie na Pamiątkę Moją – str. 21 | Treść artykułu
Dzięki dostarczeniu przez Boga okupu w celu przebaczenia naszych grzechów, za które pokutowaliśmy i za które prosiliśmy o przebaczenie w imieniu Jezusa, możemy nie traktować już siebie jako grzeszników pod potępieniem, lecz jako odzianych w szatę sprawiedliwości Chrystusa.

Obserwacje UFO – str. 22 | Treść artykułu
Skrót UFO znaczy Niezidentyfikowany Obiekt Latający. Czym są obserwowane zjawiska UFO?

Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami? – str. 24 | Treść artykułu
Pozostawmy Żyda na przyszłość jego Bogu, aby we właściwym czasie mógł otrzymać błogosławieństwo, które Bóg mu obiecał. Niech ogół chrześcijaństwa brnie w swym zaślepieniu, które jest również przepowiedziane w Piśmie Świętym, aż do swego zniszczenia; lecz niech ci z ludu Bożego, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, niech postępują ostrożnie, nie według ciała, lecz według ducha.

Panie, naucz nas modlić się – str. 28 | Treść artykułu
Kontynuacja artykułu ze Sztandaru Biblijnego Styczeń-Luty 2011.

Nieszczęścia Hioba i Restytucja – str. 31 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię osoby Hioba. Znajdziemy tutaj zapowiedź Restytucji rodzaju ludzkiego.

Chrystus w nas – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 241Nr: 241 – Maj-Czerwiec 2011 | Pobierz PDF


Bóg na pierwszym miejscu – str. 34 | Treść artykułu
Nie moglibyśmy znaleźć bardziej odpowiedniego motta dla ludu Pańskiego w obecnym czasie, niż „Bóg na pierwszym miejscu”.

Jezus umarł jako człowiek – wzbudzony jako istota duchowa – str. 38 | Treść artykułu
Pismo Święte wyraźnie uczy, że nie ciało, lecz dusza – istota, ma obiecane zmartwychwstanie – że to dusza naszego Pana poszła do Szeolu, Hadesu, do stanu śmierci; i że Bóg wzbudził Go ze śmierci trzeciego dnia. Całe chrześcijaństwo pogrążyło się w trudnościach przez niebiblijną teorię, że ciało ma zmartwychwstać.

Wielka prababka króla Dawida – str. 42 | Treść artykułu
Historia z Księgi Ruty daje nam pewne spojrzenie na sprawy Izraelitów. Piękny charakter Ruty.

Cena naśladownictwa – str. 44 | Treść artykułu
Wiersze brzasku – nr 31

Panie, naucz nas modlić się – str. 45 | Treść artykułu
Kontynuacja artykułu ze Sztandaru Biblijnego Marzec-Kwiecień 2011.

Poszukiwanie oblubienicy dla Izaaka – str. 47 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię osoby Izaaka i jego starań o żonę.

I będzie głoszona Ewangelia Królestwa na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 242Nr: 242 – Lipiec-Sierpień 2011 | Pobierz PDF


Nie chodź tą ścieżką – str. 50 | Treść artykułu
Jedną z narastających złych rzeczy w naszych czasach, nawet wśród narodów chrześcijańskich, jest skłonność rodziców, a szczególnie ojców, do uchylania się od odpowiedzialności, którą przyjęli na siebie stając się ojcami.

Napoleon: mąż przeznaczenia – str. 53 | Treść artykułu
Jeśli jakiś władca zawdzięczał swą pozycję temu, co jest określane, jako „wola ludu”, to był nim Napoleon. Zapewnił on religijną wolność i równość sektom protestanckim i ogłosił Francję ojczyzną dla Żydów, po tym, gdy stało się oczywiste, że nie może ustanowić dla nich ojczyzny w Palestynie.

Izrael i ucisk Jakuba – str. 56 | Treść artykułu
Część II – kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego Listopad – Grudzień 2010.

Ściana płaczu – str. 60 | Treść artykułu

Świątynia zbudowana przez Salomona – str. 60 | Treść artykułu
Jak wyglądała i w jaki sposób została wybudowana Świątynia przez Salomona?

Pytania i odpowiedzi – str. 62 | Treść artykułu

  • Jaka jest różnica pomiędzy próbą a karaniem przez Boga?

Jakubowy sen o drabinie – str. 63 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię braci bliźniaków, Jakuba i Ezawa, przypominając szczególny sen Jakuba.

Mocna i słodka mego Ojca troska – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 243Nr: 243 – Wrzesień-Październik 2011 | Pobierz PDF


Żydzi nie powinni być nawracani – str. 66 | Treść artykułu
Artykuł napisany przez Pastora C.T. Russella w 1910 roku.

Napoleon: mąż przeznaczenia – str. 71 | Treść artykułu
Część druga… kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego Lipiec-Sierpień 2011.

Pierwsza walka Armageddonu – str. 74 | Treść artykułu
Wielka antytypiczna walka Armageddonu, która nawet teraz zapiera nam dech w piersiach, szybko zastąpi obecny finansowy wstrząs w społeczeństwie świata.

Nadchodząca burza i jej wspaniały rezultat – str. 76 | Treść artykułu
Psalm 107 jest Psalmem proroczym, przedstawiającym w znacznym stopniu doświadczenia ludu Bożego przez cały Wiek Ewangelii. On może byś stosowany indywidualnie, a także w sposób ogólnoświatowy, międzynarodowy.

Rozpoznanie płaszcza Józefa – str. 79 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam temat biblijnego piekła.

Dotyk ręki mistrza – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 244Nr: 244 – Listopad-Grudzień 2011 | Pobierz PDF


Cechy i przymioty Boga Jehowy – str. 80 | Treść artykułu
Pismo Święte oświadcza, że Bóg nie miał początku – On nie został stworzony. Jego cechy i przymioty były takie same wówczas, jak są obecnie; gdyż Pismo Święte oświadcza także o Jego niezmienności – „Ten sam wczoraj, dziś i na wieki”.

Pycha w sercu – str. 86 | Treść artykułu
„Pyszni w sercu”, to ludzie wyniośli – ci, którzy odczuwają swoją ważność w stosunku do innych i nie są współczujący, którzy myślą o sobie o wiele wyżej niż powinni myśleć, którzy gardzą drugimi. Takich serce nie jest sercem, które Bóg mógłby miłować i które ktokolwiek mógłby miłować; ono jest obrzydliwością w oczach Pana..

Boska sprawiedliwość w potopie – str. 88 | Treść artykułu
Na podstawie Biblii spróbujemy wykazać, dlaczego Bóg w ogóle dozwolił na potop oraz że On jest w pełni usprawiedliwiony w zarządzeniu, które zgładziło z ziemi ludzką rodzinę, z wyjątkiem ośmiu osób.

Poświęcenie Świątyni – str. 91 | Treść artykułu
Nie tylko budowa świątyni daje dowód gorliwości Salomona dla Boga i jego pragnienia, by chodzić drogami mądrości, lecz kiedy jej budowa została zakończona, jego modlitwa oraz poświęcenie świątyni, także jest świadectwem jego poświęcenia.

Napoleon: mąż przeznaczenia – str. 92 | Treść artykułu
Ciąg dalszy ze Sztandaru Biblijnego ’11, 71.

Ja chcę Ci oddać życie – str. 94 | Treść artykułu
Pieśni brzasku Tysiąclecia, nr 229

Doprowadzicie sędziwość moją do Szeolu – str. 95 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię Józefa.

Błogosław Boże – str. 96 | Treść artykułu