NADCHODZĄCE RZĄDY POKOJU NA ZIEMI

[Poniższy artykuł pojawił się w BS nr 256 i zawierał zapowiedź wzrostu wykorzystania energii nuklearnej w celach pokojowych. Ponownie go publikujemy i zachęcamy naszych czytelników do zwrócenia uwagi na historyczną perspektywę. W ciągu ostatnich trzydziestu lat zrobiono wiele, aby ulepszyć sposoby wykorzystywania energii atomowej jako źródła energii. Mające miejsce, w latach 1979 i 1986, w Three Mile Island (Pensylwania) i w Czarnobylu (ZSRR) wypadki stanowią poważny cios. Przyczyniły się one do podjęcia badań i rozwijania bezpieczniejszych metod kontroli energii atomowej.

    A jednak, jak przyznaje wiele ekspertów, nie ma innej dalekosiężnej możliwości. Kryzys naftowy minął, ale prawdopodobnie znowu stanie się problemem w najbliższych dziesięcioleciach. Zasoby węgla są wciąż bogate, ale konsekwencje jego wykorzystywania zanieczyszczenie atmosfery, kwaśne deszcze i groźba wzrostu temperatury na globie ziemskim spowodowana, przez efekt cieplarniany - ograniczą jego użycie. Będący w stałym użyciu atom zajmuje obecnie drugie miejsce, po węglu, w wytwarzaniu elektryczności w USA sięgającej 16 procent w narodowej produkcji energii, która około 1990 roku wyniesie 20 procent.

    Wiele krajów bardziej niż USA opiera się na elektryczności atomowej. Francja wykorzystuje ją w największym stopniu -65 procent; Belgia - 60 procent. Tajwan - 59 procent; inne, dwadzieścia trzy kraje, wykorzystują ją w przedziale od 42 do 11 procent, przy czym Wielka Brytania w 19 procentach i ZSRR w 11 procentach. Obecnie jest w użyciu około ośmiuset reaktorów. Energia atomowa, jeśli będzie właściwie kontrolowana, może z pewnością stać się wielkim błogosławieństwem dla ludzkości.]

 

    STARAJĄC się wypełniać swoją misję zwiastuna Królestwa Chrystusowego, niniejsze czasopismo od czasu do czasu przedstawia obecne znaki czasów w wypełnianiu się biblijnego proroctwa. W poniższym artykule przedstawimy dalsze dowody wskazujące, że żyjemy obecnie w czasie kiedy już wkrótce! rozpoczną się na ziemi pokojowe rządy Chrystusa, gdy - jak przed wielu wiekami Bóg przepowiedział za pośrednictwem swoich proroków (Iz. 2:2-4; Mich 4:1-4), - "będzie przygotowana góra [królestwo, Dan. 2:34, 35, 44, 45] domu Pańskiego [Chrystusa i Jego wiernych naśladowców, Żyd. 3:6] na wierzchu gór [przewyższając lub przejmując władzę nad wszystkimi monarchiami absolutnymi i innymi rządami], i wywyższy się nad pagórkami [ograniczonymi monarchiami, republikami, demokracjami itp.], a zbieżą się do niej wszystkie narody [wszystkie narody będą mu poddane - porównaj Obj. 11:15; Zach. 14:16-19].

    "I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, [stańmy się poddanymi Królestwa Bożego, o które Jego lud modlił się od wieków i modli się nadal słowami "Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi" - Mat. 6:10]... a będzie nas uczył dróg swoich [dróg sprawiedliwości i prawdy], i będziemy chodzili ścieżkami jego; albowiem z Syjonu {niebiańskiej, duchowej części Królestwa; Chrystus i Jego "Maluczkie- Stadko", świętych - Łuk. 12:32; Dan. 7:18, 22, 27; Abd. 21; Obj. 14:1] wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu [ziemskiej części Królestwa]".

    "I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi [w czasie wielkiego) ucisku i całego tysiącletniego dnia sądu - 2 Piotra 3:7, 8 - "albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego - Iz. 26:9]. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy [zaprzestaną produkowania broni i zamiast niej wytwarzać będą narzędzia użyteczne, wykorzystując tym samym w celach pokojowych materiały, które w innym razie zostałyby użyte na niszczącą broń]: nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy ["Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest" - Iz. 11:9]".

"CZAS UCISKU" PRZYGOTOWUJE DROGĘ

    Wielki i nie mający sobie równego "czas ucisku" (Dan. 12:1-4; Mat. 24:21),w którym świat znajduje się od 1914 roku jedynie przygotowuje drogę (Sof. 3:8, 9; 2 Piotra 3:10-13) na wprowadzenie chwalebnych pokojowych rządów Chrystusa. Bóg oświadcza (Agg. 2:8), że w czasie owego wielkiego ucisku "poruszy ... wszystkie narody". Natomiast u Żyd. 12:27 wyjaśnia, że to "pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się [które mogą ulec zachwianiu] jako tych, które są uczynione [rzeczy, które są zmyślone, fałszywe, nie oparte na zasadach prawdy i sprawiedliwości], aby pozostały te, które się nie chwieją [te rzeczy, które opierają się na właściwych zasadach - szczególnie na zasadach Królestwa Bożego, które uważamy za "królestwo nie chwiejące się" - w. 28]".

    U Ozeasza 2:18 oraz w Ps. 48:9-11 Bóg przepowiada zniszczenie broni wojennej oraz ostateczny rezultat czasu ucisku, oświadczając: "a łuk i miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę, i sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą [rodzaj ludzki]". "Pójdźcie, oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi. Który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi, łuk kruszy, i oręże łamie, a wozy ogniem. pali, mówiąc: Uspokójcie się [zaprzestańcie wałki], a wiedzcie, żem Ja Bóg [Najwyższa Istota]; będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi [po czasie ucisku rodzaj ludzki będzie tak upokorzony przez niepowodzenia w realizacji stworzonych przez człowieka planów dotyczących wprowadzenia rozbrojenia, pokoju i bezpieczeństwa - m. in. takich, jakimi zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych - że będzie gotów usłuchać głosu Bożego (1 Król 19:12), aby Go poznać i słuchać Jego Syna (Mat. 17:5)". Zauważcie też co mówi Ezech. 39:9 i Zach. 9:10: "Tedy wynijdą obywatele miast Izraelskich, a zapaliwszy spalą oręże i tarcze, i drzewca, łuki i strzały, kije ręczne i włócznie, i będą z nich niecić ogień". "Bo wytracę wozy z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie połamany łuk wojenny; i ogłosi [Mesjasz, Książę Pokoju - Iz. 9:6] pokój narodom, a władza jego [Dan. 7:13, 14, 27] (będzie) od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi".

OPIS BŁOGOSŁAWIEŃSTW W CZASIE RZĄDÓW CHRYSTUSA

    Całkowite rozbrojenie, pokój i bezpieczeństwo, których nie mogą zapewnić plany i zamierzenia człowieka, zostaną wprowadzone w życie podczas chwalebnych tysiącletnich rządów Chrystusa. Ludzie nie będą się wówczas uczyć jak walczyć z sobą i jak się nawzajem. niszczyć, co dzieje się obecnie i działo w przeszłości od czasów Kaina, "który był [ducha lub usposobienia] z tego złośnika [szatana], i zabił brata swego" (1 Jana 3:12). Ludzie wtedy będą żyli w pokoju, a każdy będzie się starał o dobro swego bliźniego. "Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowym drzewem swoim [każdy człowiek będzie miał swój dom, swoją własność i będzie spożywał owoc swojej pracy], a nie będzie nikt, coby ich przestraszył" (Mich. 4:4; Iz. 85:21-25); bowiem wtedy "Książę pokoju" obejmie rządy "ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie" (Iz. 9:6, 7).

    Bóg za pośrednictwem proroka Aggeusza (2:8) oświadcza, że wówczas "przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów [panowanie pokoju pod rządami Chrystusa i Jego Kościoła - synów Bożych - Rzym. 8:22, 19 ("pragnienie wszystkich narodów spełni się" - według tłumaczenia K. J. V.)]; i napełnię ten dom chwałą", bowiem jak Bóg mówi "A wszakże, jako Ja żyję, i napełniona jest chwałą Pańską wszystka ziemia". "Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem" (4 Moj. 14:21; Iz. 40:5).

    Prócz tego Bóg oświadcza, że "ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają" (Abak. 2:14). Dlatego też, "nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan: bo miłościw będę {przez Chrystusa] nie prawościom ich, a grzechów ich nie wspomnę [nie wypomnę] więcej". "Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim" (Jer. 31:34, 33). "I dam wam serce nowe, a ducha [usposobienie] nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszych, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, i sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie. A będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem ojcom waszym, i. będziecie ludem moim, a Ja będę Bogiem waszym" (Ezech. 36:26-28).

    Wtedy, na "nowej ziemi" (w nowym społeczeństwie, rozwiniętym pod Chrystusowymi rządami sprawiedliwości), "przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan" (Iz. 68:22-24). Wówczas ogłoszona będzie taka wiadomość (Obj. 21:3, 4): "Oto przybytek Boży (miejsce Jego spotykania się, zamieszkania i błogosławienia] z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi [między Bogiem i ludzkością odnowiona zostanie taka duchowa jedność jaka istniała między Adamem i Bogiem przed upadkiem Adama]; a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich [ludzie będą związani z Bogiem przymierzem, podobnie jak Adam zanim zgrzeszył]. I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy [wszystkie skutki przekleństwa, jakie spadły na ludzkość w wyniku grzechu Adama] pominęły [przy końcu tysiącletniego panowania, gdyż Chrystus będzie panował "pókiby nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć" - 1 Kor. 15:25, 26; Obj. 20:14; Oz. 13:14].

BLISKOŚĆ RZĄDÓW POKOJU POWODEM RADOŚCI

    Wobec błogosławionej perspektywy chwalebnej ery pokoju na ziemi, pokoju który już wkrótce ma być zaprowadzony, ci którzy wierzą Słowu Bożemu, mogą z radością podnosić wysoko swoje głowy (Łuk. 21:28, 31), w miarę jak odczytują znaki czasów i rozumieją proroctwa wypełniające się na każdym kroku. Nie ma żadnych wątpliwości, iż od pewnego czasu żyjemy w "czasie końca", który Bóg scharakteryzował (Dan. 12:4) jako czas, w którym "wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność".

    Tysiące cudownych odkryć i wynalazków, którymi ludzkość była błogosławiona w ostatnich kilku latach, przy końcu "teraźniejszego wieku złego" (Gal. 1:4), nie były osiągalne dla ludzi we wszystkich minionych wiekach panowania grzechu i śmierci pod. rządami szatana, "boga świata tego" (2 Kor. 4:4). Dopiero teraz zostały udostępnione jako przebłyski Tysiąclecia, zwiastuny obfitych błogosławieństw, którymi Bóg już wkrótce obdarzy dzieci ludzkie, kiedy na ziemi zapanuje, pokój.

    Przykładem może być jedno z najnowszych odkryć - energia jądrowa. Istnieje ona od chwili stworzenia materii. Możliwości oraz różne sposoby jej wykorzystania nie są dla Boga nowością, mimo iż dopiero niedawno niektóre z nich odkrył przed człowiekiem. Według doniesień naukowcy przeprowadzili pierwszą na świecie samoczynną nuklearną reakcją łańcuchową 2 grudnia 1942. Jest godne pożałowania, że pierwsze wykorzystanie energii nuklearnej na szeroką skałę przez człowieka, mające miej na szeroką skalę przez człowieka, mające miejsce kilka lat później, spowodowało masowe zniszczenie życia ludzkiego i że od tego momentu trwa szalony wyścig wielkich potęg świata, które rozwijają sposoby wykorzystania jej, jako broni powodującej okropne zniszczenie. Jednakże cieszymy się, wiedząc, że jest to jedynie kolejny "miecz", który już wkrótce zostanie przekuty na narzędzie służące błogosławieniu ludzkości, gdy nadejdą rządy pokoju. Daje się już zauważyć pewien postęp pod tym względem i jak się wydaje, Ameryka oraz Wielka Brytania odgrywają w tej dziedzinie rolę wiodącą.

POKOJOWE WYKORZYSTANIE ENERGII NUKLEARNEJ

    W 1957 roku odbywał się we Filadelfii kongres do spraw energii jądrowej. Uczestniczyło w nim kilku najznamienitszych naukowców z dziedziny energii nuklearnej. Tematem przewodnim kongresu było "Wykorzystanie atomu na rzecz postępu ludzkości", a jego cel został określony jako popieranie "wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych przez wszystkie narody świata".

    Poczyniono już pewne ważne kroki w kierunku wykorzystywania energii nuklearnej w celach pokojowych.

    Pierwsza samodzielna elektrownia o napędzie atomowym, znana jako. Calder Hali, rozpoczęli pracę w Wielkiej Brytanii. Ceremonia jej otwarcia miała miejsce 17 października 1956. Biorąca w niej udział królowa Elżbieta II wyraziła uznanie dla tego będącego na czasie, zasadniczego osiągnięcia powiększającego zasoby przemysłowe Wielkiej Brytanii, a następnie podniosła dźwignię i włączyła przepływ prądu elektrycznego - tej niewidocznej siły wytwarzanej przez niedawno odkrytą potęgę energii nuklearnej. W ten sposób energia ta została wprzęgnięta w pracę na rzecz błogosławienia, jej poddanych. Oczekuje się, iż Calder Hali wytworzy dość elektryczności, aby zaspokoić potrzeby wielu domów i fabryk na rozległych obszarach, zaopatrując je w ciepło, światło i siłę napędową. Do 1958 roku ta jedna elektrownia ma dostarczyć mocy wystarczającej do oświetlenia milionowego miasta.

    Wielka Brytania planuje zbudowanie do 1975 roku kilku elektrowni zasilanych energią nuklearną, dostarczających takiej ilości mocy, jaka mogłaby być wytworzona przez spalenie 40 milionów ton węgla. Odkrycie i wykorzystanie energii nuklearnej nastąpiło w czasie bardzo odpowiednim dla Wielkiej Brytanii, Biorąc pod uwagę, że kopalnie węgla szybko zmniejszają wydajność, import ropy staje się drogi, a czasem - jak pokazały ostatnie doświadczenia - niepewny, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na światło, ciepło i siłę, zarówno w przemyśle jak i wśród konsumentów prywatnych daleko wyprzedzając obecnie dostępne zasoby, energia atomowa jest prawdziwym ratunkiem dla narodu brytyjskiego, a wkrótce naprawdę okaże się nim również dla całego świata.

    Podczas ceremonii inaugurującej otwarcie Calder Hali, Sir Edwin Plowden, przewodniczący brytyjskich władz do spraw energii atomowej, powiedział: "Jeśli ten pierwszy sukces zostanie z mocą i zdecydowaniem potwierdzony przez następne, kraj nasz oraz świat otrzyma zapewnienie, że istnieje źródło mocy, które nie będzie wyczerpane przez wiele następnych pokoleń".

    Oczekuje się, że amerykański program pokojowego wykorzystania energii nuklearnej, będący nadal w początkowej fazie rozwoju, dokona w tym roku wielkiego kroku naprzód dzięki ukończeniu budowy pionierskiej elektrowni atomowej w Shippingport, niedaleko Pittsburga. Elektrownia ta została zbudowana kosztem wielu milionów dolarów i wielu lat wytężonych badań. Według doniesień elektrownia ta jest jedyną w swoim rodzaju dzięki temu, że jako pierwsza na świecie będzie wykorzystywana jedynie w celach pokojowych. A także, będzie to pierwsza elektrownia w Stanach Zjednoczonych, która wykorzystywać ma energię nuklearną do wytwarzania elektryczności na dużą skalę.

    Jak widzimy znaki te wskazujące na przekuwanie owego potężnego "miecza" zniszczenia na "lemiesz", powodują że podnosimy głowy z radością a serca z uznaniem i wdzięcznością dla Boga, modląc się serdecznie:

    Przyjdź Zbawicielu, niech rozpoczną się twe rządy, Przyjdź i ucisz każdą nutę i każdy odgłos wojny. Pragniemy śpiewać, że grzech zniszczyły Twe sądy; Niech pochwałę w dal niesie nasz śpiew bogobojny.

TP ’88,61-64; BS '87,5.

Wróć do Archiwum