CUDA ŚNIEGU I GRADU

"Izaliś przyszedł do skarbów śniegów! albo skarby gradu widziałeśli? Które zatrzymywam na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny" - Ijoba 38:22, 23.

(Dokończenie)

ZBADANIE IZAJ. 30:27-33

    Również Iz. 30:27-33 w zadziwiający sposób proroczo opisuje warunki istniejące przy końcu wieku Ewangelii, przy czym wśród innych symboli są wzmiankowane kamienie gradowe. Stary i Nowy Testament, "wargi" ust Bożych (Mat. 4:4) z pewnością "pełne są gniewu, a język jego (Jego nauki) jako ogień pożerający" wszelki grzech i błąd (w. 27), w czasie wielkiego ucisku. Jego duch (moc i duch Jego Słowa, Jego nauki oraz Jego czyny) stawia ludzkość w trudnych okolicznościach, podobnie jak kogoś, kto po szyję tkwi w wodzie i prawie jest zalewany przez wezbrany nurt rzeki. W taki sposób On stawia na próbie i przesiewa narody destrukcyjnymi kłopotami w czasie ucisku (por. Iz. 11:4; Obj. 19:15; Ps. 107:25-28). Szatan "bóg świata tego" (2 Kor. 4:4) zaślepił umysły ludzi i jak konia wędzidłem, tak on okiełznał symboliczne szczęki ludzi, sprawiając, że błądzą w mowie i służbie (w. 28).

    Podczas gdy rodzaj ludzki ogólnie biorąc ma ogromne trudności w czasie ucisku a ludzkie serca zamierają ze strachu, prawdziwy lud Boży zajmuje różniącą się postawę. Lud Boży ma w swoich sercach i na ustach harmonijne poselstwo, podobne melodyjnej pieśni (por. Ps. 40:4) pozostającej w zgodzie z Pismem Świętym od 1 Mojżeszowej do Objawienia. Poselstwo to przedstawia sprawy odnoszące się do drugiego adwentu Jezusa, zniszczenia imperium szatana i wczesnego założenia Królestwa Bożego na ziemi wraz z panowaniem rzeczywistego, trwałego pokoju. Gdy ludzie Boży widzą jak z każdej strony wypełniają się proroctwa, z radością podnoszą swoje głowy wiedząc, że przybliża się ich wyzwolenie i że "blisko jest królestwo Boże" (Łuk. 21:25-32) - oni "weselą się w sercu jako ten, który idzie z piszczałką [fletem], idąc na górę [królestwo] Pańską" (w. 29).

    Jednakowoż, ciemność nienawidzi światłości, a ludzie raczej bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich uczynki są złe (Jan 3:19, 20). Dlatego w tym dniu pomsty (Iz. 34: 8; 63:4), który jest częścią "dnia jego przygotowania" (Nah. 2:3; w Biblii Tysiąclecia cytowany fragment umieszczono w w. 4), Bóg sprawia, aby wspaniałość Jego głosu była słyszana i objawiała Jego sądy przez okazanie Jego wyciągniętego Ramienia (Pana Jezusa - por. Iz. 53:1), "w popędliwości gniewu swojego, i w płomieniu ognia pożerającego [ogień Boskiej zapalczywości - Sof. 1:18; 3:8, 9] z rozproszeniem [wynikającym w wielkiej mierze z przesiewań i potrząsań], z gwałtownym dżdżem [obecny czas ucisku na świecie rozpoczął się w 1914 roku wojną światową, rozrasta się do światowej rewolucji i zmierza do zakończenia w anarchii], i z gradem kamiennym [trudnymi, trapiącymi prawdami, które ujawniają grzech oraz błąd i zmuszają do ucieczki]. Bo od głosu Pańskiego starty będzie Assyryjczyk [słudzy szatana, którzy rabują i plądrują lud Boży]? ww. 30, 31).

    "Rózgą [Boskie urzędowe zarządzenia, czyny i praktyki (por. w. 31 z BT] będzie wysmagany. Każde uderzenie kija będzie dla niego [Assyryjczyka] karą, którą Jahwe spuści na niego przy wtórze bębnów i cytr [harmonijnie odkrywane Prawdy Boskiego Słowa]. Walczyć z nim będzie w zaciekłych bitwach" (w. 31, 32 - BT; Iz. 13:4-11; 14:22-27; Sof. 2:13).

    "Albowiem dawno już jest nagotowane piekło [Tofet w Biblii ang. i w Biblii Tysiąclecia], i dla samego króla nagotowane jest; które głębokie i szerokie uczynił [Jehowa], podniaty jego ognia i drew siła jest; poddymanie Pańskie jako rzeka siarczana zapala je" (w. 33). Z podanego tu opisu Tofet i ze znaczenia tego słowa - płonące miejsce, rozumiemy, że oznacza ono Gehennę, jezioro ognia i siarki (Mar. 9:47, 48; Jak. 3:6; Obj. 20:10, 14, 15). Niemożliwość wyjścia stamtąd jest wyrażona słowami "które głębokie i szerokie uczynił". Dokładność siły niszczycielskiej została wyjaśniona słowami "podniaty jego ognia i drew siła jest", a wieczność jego destrukcyjności objaśniają słowa "poddymanie [moc] Pańskie jako rzeka siarczana zapalą je". Królem dla którego ono jest przygotowane jest bez wątpienia szatan, książę (władca) obecnego złego świata. On bowiem jest antytypicznym faraonem panującym nad antytypicznym Egiptem (w. 1-14) i antytypicznym Nabuchodonozorem antytypicznego Babilonu (w. 27-33).

ZBADANIE EZECH. 13:10-16 i 38:22

    Umocnienia imperium szatana są otynkowane niewyrobioną zaprawą grzechu i błędu. Wielu nauczycieli religijnych mówi, Pokój, gdy nie ma pokoju (por. Jer. 6:14; 8:11). Utrzymują oni jakoby nauczanie, iż żyjemy przy końcu wieku i że jest niszczone imperium szatana to głupstwo, szydzą z tego (2 Piotra 3:3, 4) i tym samym oszukują ludzi; wielu z nich utrzymuje, iż są chrześcijanami w doktrynie i postępowaniu, lecz pokazują fałszywe oblicze; oni są jak pobielone groby, rozwinęli swoją siłę na fundamencie samolubstwa, pokrywając ją symbolicznym wapnem (Ezech. 13:10). Ale Bóg zarządził obalenie systemu szatańskiego, w celu założenia swego Królestwa na ziemi (w. 11-15): "Upadnie to [imperium szatana], przyjdzie deszcz gwałtowny [prawdy], a wy, kamienie gradowe [trudne, niszczące prawdy]! spadniecie, i wiatr wichrowaty [wojna światowa, jak dotąd w dwu fazach, od 1914 do 1918 i od 1939 do 1945] rozwali ją [wiatr gwałtowny i mocny podwracający góry - królestwa - 1 Król. 19:11] ... w zapalczywości mojej, i deszcz gwałtowny w popędliwości mojej przyjdzie, a kamienie gradowe w rozgniewaniu mojem na zniszczenie jej. Bo obalę tę ścianę, którąście potynkowali wapnem nieczynionem, a zrównam ją z ziemią, tak, że odkryty będzie grunt jej, i upadnie, i skażeni będziecie w pośrodku jej, i dowiecie się, żem Ja Pan". Miasto Jeruzalem oznacza tu Boski lud wyznaniowy, wszelako odstępczy. Jest ono proroczo zastosowane w celu zobrazowania wielkiego odstępczego systemu nominalnego chrześcijaństwa, zwanego również Babilonem Wielkim (Obj. 17:1-5; 18:1-4), religijnym, społecznym i cywilnym, ze wszystkimi jego błędami i hipokryzją, który zostanie obalony w tym właśnie czasie wielkiego ucisku, w którym przeminie (Obj. 19:11-21; 20:11). Jego zaś prorocy Jego wielcy nauczyciele i publiczni wykładowcy, "którzy ją tynkowali wapnem nieczynionym" i "którzy prorokują o Jeruzalemie, i ogłaszają mu widzenie pokoju" okażą się fałszywymi prorokami (Ezech. 13:15, 16).

    U samego kresu czasu ucisku nastąpi ostateczny etap "ucisku Jakubowego" w odniesieniu do cielesnego Izraela (Jer. 30:5-7). Rozdziały 38 i 39 Księgi Ezechiela pokazują, że zbiorowisko ludzi pójdzie przeciwko ponownie zgromadzonemu cielesnemu Izraelowi, aby go splądrować (szczegóły w Ter. Pr. '53, nr 146, str. 13 u dołu - edycja francuska). Bóg będzie wówczas walczył za cielesnego Izraela przeciwko grabieżcom i całkowicie ich pokona. Ezech. 38:22 wzmiankuje, iż wśród innych sądów, Bóg spuści na nich "grad kamienny" pokazując tym sposobem, że On dalej będzie używał trudnych, trapiących prawd, aż do samego końca dnia "bitwy i wojny", aby zniszczyć szatańskie błędy, pomóc w upokorzeniu pychy ludzkiej i przygotować ludzi do uznania Go i usłuchania Jego głosu, cichego i wolnego (Ps. 46:9-11; 1 Król. 19:12).

    Wtedy nastanie Boskie Królestwo pokoju na ziemi i będą tam "niebo nowe [duchowa kontrola Chrystusa w miejsce duchowej kontroli szatana] i ziemia nowa [nowy społeczny porządek zamiast społeczeństwa ludzkiego zorganizowanego według obecnych zasad, przesiąkniętego grzechem, błędem, egoizmem itd.]; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było [niespokojnych, anarchistycznych mas rodzaju ludzkiego]" (Obj. 21:1; por. Iz. 57:20; 60:5),

ZBADANIE OBJ. 16:18-21

    Obalenie imperium szatana jest również opisane w Obj. 16:18-21, gdzie ponownie został użyty grad jako symbol. "I stały się głosy [wielkie proklamacje oraz spory odnośnie wiedzy i wolności], i gromy [kontrowersje], i błyskawice [rozprzestrzenianie wiedzy powodujące oświetlenie spraw symbolicznych niebios i ziemi - władz duchowej kontroli i społeczeństwa zorganizowanego według obecnych zasad]; i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było-, jako są ludzie na ziemi, trzęsienia ziemi tak wielkiego [wielkie trzęsienie ludzkiego społeczeństwa w ogólnym przewrocie, jakiego przedtem nigdy nie doświadczono i jakiego już nigdy potem nie będzie - 1 Król. 19:11; Agg. 2:7, 8; Żyd. 12: 26-29; Iz. 13:13; Dan. 12:1; Mat. 24:21]. I stało się ono miasto wielkie [Babilon, nominalne chrześcijaństwo] na trzy części rozerwane [religijną, społeczną i świecką], i miasta narodów upadły; i Babilon on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego. I wszystkie wyspy {mniejsze autokratyczne rządy w imperium szatana, takie jak republiki] uciekły, i góry [królestwa - Obj. 11:15] nie są znalezione. I wielki grad jako centnarowy [por. Obj. 11:19]; ważkie prawdy, bardzo zgubne w ich sile wobec grzechu i błędu] spadł z nieba [Bóg dostarcza trudne, trapiące prawdy] na ludzi, i bluźnili ludzie Boga por. w. 9 i 11 dla plagi gradu, iż plaga jego była bardzo wielka". Z naszego rozważania widzimy, że naprawdę w śniegu i gradzie jest wiele zadziwiających zjawisk, które wzmagają naszą ocenę Boga i Jego dzieł. Również dziękujemy Bogu za skarby symbolicznego śniegu i skarby symbolicznego gradu, które On zachował na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny z wszelkim błędem i niesprawiedliwością. Dziękujemy Jemu za to, iż one pomagają w obaleniu imperium szatana, przygotowawczo w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi, o które Jezus nauczył nas żarliwie się modlić.

TP ’88,186-188; BS '87,10.

Wróć do Archiwum