SYMBOLIKA RYSUNKU NA OKŁADCE

    Zaczynając od góry, umywalnia symbolizuje Boże Słowo, które przede wszystkim oczyszcza lud Boży (Efez. 5:26); kielich przedstawia krew Chrystusa przelana za Adama i jego rodzaj (Mat. 26:27,28); gołębica zaś Ducha Świętego (Mat. 3:16), który wkrótce zstąpi "na wszelkie ciało" (Joel 2:28). Chmury burzowe symbolizują ciężkie ciemne obłoki ucisku towarzyszące Powrotowi naszego Pana (Obj. 1:7; Joel 2:1,2; Mat. 24:21,22). Błyskawica symbolizuje oświecający wpływ Prawdy oraz prażący i niszczący ogień, przez który jest objawiana Jego obecność (Ps. 97:l-4; 2 Tes. 1:7,8). Uderza ona w rozpadające się pozostałości ziemi (społeczeństwo ludzkie), poruszonej do samych podstaw (Żyd. 12:26,27) i przeniesionej w środek morza (niespokojne masy ludzkie; Ps. 46:3,4; Iz. 57:20), które przestanie istnieć (Obj. 21:1), gdy świat się nawróci (Iz. 60:5).

    W oddali widoczne jest wschodzące słońce sprawiedliwości ze zdrowiem na swych skrzydłach (Mal. 4:1,2) oraz rzeka wody żywota spływającej doliną i niosącej zdrowie narodom (Obj. 22:1-3). Dwie sfery Królestwa Bożego przedstawione są przez dwie góry (Zach. 14:4-9; Ps. 72:3); bardziej wyniosła góra, ta na dalszym planie, symbolizuje duchowego, niewidzialnego Chrystusa, Głowę i Ciało, Syjon (Obj. 14:1; Iz. 2:2-4), a mniejsza, na przednim planie, przedstawia ziemską, widzialną sferę Królestwa, Starożytnych Godnych (Łuk. 13:28; Żyd. 11:38-40), z których najwybitniejsi, jako istoty ziemskie, są niżsi rangą od najmniejszego członka z klasy Chrystusowej w niewidzialnym, duchowym Królestwie Bożym (Łuk. 7:28).

    Żołnierz Krzyża stojący na jedynym pewnym gruncie, przyobleczony w zupełną zbroję Bożą (Efez. 6:13-17), podtrzymuje Sztandar Biblijny i zwiastuje posłannictwo Chrystusowego Królestwa. Żołnierz ten jest młodzieńcem i odpowiednio symbolizuje Bożych wybrańców okresu Epifanii, którzy jako tacy rozwinęli się przy końcu tego Wieku w Czasie Ucisku, nie Starożytnych Godnych ani Chrystusa w chwale (przedstawionych przez dwie góry).

 

    OD CZERWCA 1983 roku do kwietnia 1990 roku ukazały się 42 nieparzyste numery Teraźniejszej Prawdy z podtytułem Sztandar Biblijny, które w istocie były Sztandarami Biblijnymi zawierającymi artykuły z The Bible Standard. Niniejszy egzemplarz, po prawie rocznej przerwie, jest 43 kolejnym egzemplarzem czasopisma noszącego odtąd nazwę SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEGO KRÓLESTWA. Ufamy, iż w sposób zrozumiały będzie prezentował Biblię jako BOŻE SŁOWO i wyjaśniał Boże tajemnice.

    W wydanej przez nas broszurce pt. Zbadanie Dogmatu Trójcy, na str.4, na temat biblijnych tajemnic i ich zrozumienia, jest powiedziane, co następuje:

    "Niektórzy twierdzą, że Trójca nie jest jasno zrozumiała ani wytłumaczalna, ponieważ stanowi tajemnicę, a biblijne tajemnice powinny być przyjmowane bez powątpiewania. Na to odpowiadamy, że greckie słowo, którego odpowiednikiem jest tajemnica, użyte w Biblii i w świeckiej grece nigdy nie oznacza czegoś sprzecznego z sobą, nierozsądnego, niewytłumaczalnego. Przeciwnie, występuje ono w Biblii w znaczeniu tajemnicy niezrozumiałej dla nie wtajemniczonych, lecz zrozumiałej dla wtajemniczonych, co można sprawdzić przez zbadanie wszystkich wersetów Nowego Testamentu zawierających greckie słowo mysterion.

    Część z nich skomentujemy: ewangeliści Mat. 13:11; Mar. 4:11; Łuk. 8:10 używają słowa tajemnica w znaczeniu przez nas zdefiniowanym, co jest widoczne na zasadzie kontrastu, jaki Jezus uwydatnił między uczniami, którym dane było zrozumieć tajemnice, a ogółem ludzi, tłumem, który również słuchał, lecz nie był obdarzony ich zrozumieniem. Z pewnością zrozumiała jest tajemnica, o której mówi Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 11:25, że Izrael będzie w częściowym zaślepieniu, dopóki nie będzie skompletowana pełna liczba wybranych, a potem będzie uwolniony od tego zaślepienia.

    Tajemnica wyjaśniona przez Apostoła Pawła w 1 Kor. 15:51, iż ostatnia część Kościoła, składająca się z członków żyjących w czasie drugiego adwentu naszego Pana, nie zaśnie w śmierci, z pewnością nie jest niezrozumiała, ponieważ ją rozumiemy. Zrozumiała jest też tajemnica, którą wyjaśnił nam Apostoł Paweł, iż Adam i Ewa są typem na Jezusa i Kościół (Efez. 5:32). Fakt, że Bóg wyjaśnił "tajemnicę zakrytą" świętym (Kol. 1:26,27) dowodzi, iż nie jest ona niezrozumiała, bowiem rozumiemy, że Chrystus, Głowa i Ciało, nie jest jedną osobą, lecz grupą osób (1 Kor. 12:12).

    Apostoł Paweł powiada wręcz, że zrozumiał tajemnicę Boga (Kol. 2:2), stąd nie jest ona niezrozumiała. Oczywiście, rozumiemy tajemnicę Boga, że Chrystus i Kościół jako "jeden nowy człowiek" składają się z wielu członków (Efez.2:15; 1 Kor. 12:12-14,20,27."

SB ’91,2-3.

Wróć do Archiwum