KAŻDA KSIĘGA W BIBLII JEST MESJAŃSKA

    Ile w Biblii jest ksiąg Mesjańskich? Wierzymy, że wszystkie w jakiś sposób lub sposoby odnoszą się do Jezusa jako Mesjasza. Jezus oświadczył "Badacież się Pism ... one są, które świadectwo wydawają o mnie" (Jan 5:39).

    Zwróćmy uwagę na następujące z nich:

    W 1 MOJ. (12:18) Mesjasz jest Nasieniem Obiecanym.

    W 2 MOJ. (12:21) On jest Barankiem Wielkanocnym.

    W 3 MOJ. (16:6) On jest Ofiarą Pojednania.

    W 4 MOJ. (21:9) On jest Wężem Miedzianym.

    W 5 Moj. (31:3) On jest Śpiewakiem Pieśni Mojżeszowej.

    W KS. JOZUEGO On jest Zbawicielem, czyli Wyzwolicielem, swego ludu.

    W KS. SĘDZIÓW On jest Wielkim Sędzią. W KS. RUTY On jest owym Powinowatym-Odkupicielem.

    W 1 SAMUELOWEJ On jest Pomazańcem Jehowy.

    W 2 SAMUELOWEJ On jest owym Potężnym Wojownikiem.

    W 1 KRÓLEWSKIEJ On jest Budowniczym Świątyni.

    W 2 KRÓLEWSKIEJ On jest antytypicznym Jojadą.

    W 1 KRONIK On jest Wielkim Organizatorem.

    W 2 KRONIK On jest Królem mądrości, pokoju i pomyślności.

    W KS. EZDRASZA (1:1-4) On jest tym, który obwieszcza uwolnienie z Babilonu.

    W KS. NEHEMIASZA On odbudowuje Mury Miasta.

    W KS. ESTERY On jest antytypicznym Aswerusem.

    W KS. HIOBA (33:24) On jest Okupem (Ubłaganiem).

    W PSALMACH On jest Pieśnią Wieków.

    W KS. PRZYPOWIEŚCI (8:1-36) On jest Mądrością i Roztropnością.

    W KS. KAZN. SALOMON. On jest Wielkim Kaznodzieją.

    W KS. PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI On jest Wielkim Oblubieńcem.

    W KS. IZAJASZA (9:6) On jest Zadziwiający, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.

    W KS. JEREMIASZA (1:10) On jest Tysiącletnim Władcą nad narodami.

    W TRENACH JER. On jest Lamentującym Prorokiem.

    W KS. EZECHIELA On jest Odnowicielem Świątyni.

    W KS. DANIELA (12:1) On jest Michałem, który powstanie przed czasem Wielkiego Ucisku.

    W KS. OZEASZA (11:1 porównaj z Mat. 2:15) On jest Synem Boga powołanym z Egiptu.

    W KS. JOELA (3:16) On jest Jehowy Głosem z Syjonu.

    W KS. AMOSA (9:14,15) On jest Boskim Przedstawicielem w Przywróceniu do łask Izraela.

    W KS. ABDYJASZA (21) On jest Przywódcą pośród wybawicieli.

    W KS. JONASZA On jest Znamieniem (Mat. 12:39,40).

    W KS. MICHEASZA (5:2) On jest Władcą Izraela.

    W KS. NAHUMA (1:15) On jest Głosicielem pokoju.

    W KS. ABAKUKA (3:13) On jest Pomazańcem przynoszącym zbawienie.

    W KS. SOFONIASZA (3:9) On jest Boskim Przedstawicielem, który przywraca Prawdę na ziemi.

    W KS. AGGEUSZA (2:23) On jest Zorobabelem, Boskim Sługą.

    W KS. ZACHARIASZA (3:8,9; 4:7,9; 6:12,13) On jest Latoroślą i Kamieniem z siedmioma oczami, Budowniczym i Kończącym budowę Świątyni.

    W KS. MALACHIASZA (3:1) On jest Posłannikiem Przymierza.

    U MATEUSZA (27:37) On jest Królem Żydów.

    U MARKA (1:11) On jest umiłowanym Synem Boga.

    U ŁUKASZA (1:32) On jest Dziedzicem tronu Dawidowego.

    U JANA (14:6) On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

    W DZIEJACH AP. On jest Mocą Kościoła.

    W LIŚCIE DO RZYMIAN (5:1) On jest Tym, który Zaprowadza pokój Boży.

    W 1 DO KORYNTIAN (1:24) On jest Mocą i Mądrością Bożą.

    W 2 DO KORYNTIAN (5:18-21) On jest Pojednawcą.

    W LIŚCIE DO GALATÓW (1:12; 3:13) On jest Objawicielem prawdziwej Ewangelii i Odkupicielem z przekleństwa Zakonu.

    W LIŚCIE DO EFEZJAN (2:14) On jest naszym Pokojem.

    W LIŚCIE DO FILIPIAN (4:13) On jest naszym Wzmocnicielem, naszym Wszechwystarczającym.

    W LIŚCIE DO KOLOSAN (1:15) On jest Pierworodnym pośród wszystkich stworzeń.

    W 1 DO TESALONICZAN (4:13-18) On jest tym, który Budzi wszystkich śpiących w śmierci.

    W 2 DO TESALONICZAN (1:7,8) On jest Niszczycielem wszystkich złych.

    W 1 DO TYMOTEUSZA (6:16) On jest Nieśmiertelny i Niewidzialny dla ludzi.

    W 2 DO TYMOTEUSZA (4:8) On jest Tym, który Nagradza podczas swego Przyjścia.

    Do TYTUSA (2:3) On jest naszą Błogosławioną Nadzieją.

    Do FILEMONA (1:3) On jest naszym Dawcą Pokoju.

    Do ŻYDÓW (7:1-28) On jest naszym Pomazanym Najwyższym Kapłanem.

    Do JAKUBA (2:1) On jest Chwalebnym Panem.

    W 1 PIOTRA (5:4) On jest Głównym Pasterzem.

    W 2 PIOTRA (3:13) On jest Władcą Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

    W 1 JANA (2:1,2) On jest naszym Orędownikiem i Ubłaganiem za grzechy Kościoła i świata.

    W 2 JANA (w.3) On jest Synem Ojca Niebiańskiego.

    W 3 JANA (w.7) On jest Imieniem.

    U JUDY (w.24) On jest tym Jedynym, który jest w stanie zachować nas od upadku i z niezmierną radością stawić nienagannych przed obliczem swojej chwały.

    W OBJAWIENIU (3:14; 22:16) On jest Amen, Wierny i Prawdziwy Świadek, Początek Boskiego stworzenia, Korzeń i Latorośl, Gwiazda Jasna i Poranna.

    Tak więc widzimy, że każda księga w Biblii daje świadectwo o Jezusie, Mesjaszu. W swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, Biblia w taki lub inny sposób wskazuje na Jezusa, Mesjasza, w którym się skupia Boski Wielki Plan Zbawienia Kościoła i świata. Jeżeli głosimy Biblię, musimy tym samym z konieczności sławić imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i również imię Ojca.

SB ’95,87-88; BS '68,93.

Wróć do Archiwum