Rocznik 1995 (numery 083-094)

Sztandar Biblijny nr 083Nr: 083 – Styczeń 1995 | Pobierz PDF


2 Zbawienia – str. 1 | Treść artykułu
O jakich dwóch zbawieniach mówi Pismo Święte?

„Droga, Prawda, Życie” – str. 5 | Treść artykułu
Jak rozumieć słowa Jezusa Chrystusa, że jest On „drogą, prawdą i życiem”? Co oznacza, że jest On naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem?

Kaznodzieja Salomonowy 1:12-18 – str. 8 | Treść artykułu
(wg tłum. Czesława Miłosza)

Pamiątka Śmierci Naszego Pana na 1995 rok – str. 8 | Treść artykułu
Środa 12 kwietnia po godz. 18.00.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 084Nr: 084 – Luty 1995 | Pobierz PDF


Miłosierdzie Jehowy – str. 9 | Treść artykułu
Jeśli jesteśmy mądrzy i zwracamy uwagę na sprawy opisane w Psalmie 107, to zrozumiemy wielkie miłosierdzie Boże ukazane w Jego doniosłym planie zbawienia wybranych i nie wybranych. Właściwy czas jasnego zrozumienia tego Psalmu nie nastąpił przed bezprzykładnym „czasem ucisku”, jaki nastał z wybuchem pierwszej części wojny światowej w 1914 roku. Ten artykuł przybliża ten temat.

Zastanowienie się nad Psalmem 116:12-14 – str. 14 | Treść artykułu
Co powinniśmy oddać Jehowie za wszystkie Jego dobrodziejstwa? A co mamy do oddania, czego nie otrzymaliśmy od Niego? Nic.

Radosna dziś nowina – str. 15 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia nr 255

Niemiłosierny sługa – str. 15 | Treść artykułu
Zastanowienie się nad wersetami Ewangelii Mateusza 18:23-35.

Ciekawostki – str. 16 | Treść artykułu
Bagaż, oraz Jaką wartość ma twój wpływ

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 085Nr: 085 – Marzec 1995 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1995 rok (część 1) – str. 17 | Treść artykułu
„Widziałżeś męża rątszego w sprawach swoich? Takowyć przed królami staje, a nie staje przed podłymi” Przyp. Sal. 22:29.

Już nas nie łudzi wzrok – str. 20 | Treść artykułu
Pieśń

Werset naszego godła na 1995 rok (część 2) – str. 21 | Treść artykułu
Pierwsza część artykułu w ogólny sposób zajmuje się dwoma zbawieniami. Natomiast ta część artykułu zajmie się różnymi częściami dwóch zasadniczych klas, wymienionych w Biblii. Innymi słowy klasy te są podzielone na poddziały – na liczne klasy.

Ciekawostka – str. 24 | Treść artykułu
Teleskop Hubble’a

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 086Nr: 086 – Kwiecień 1995 | Pobierz PDF


Czym jest dla nas krew Jezusa? – str. 25 | Treść artykułu
Zbiór myśli

On niemoce nasze wziął na się i boleści nasze własne nosił – str. 26 | Treść artykułu
Artykuł dokładnie omawia wersety z księgi Izajasza rozdział 53.

Ewangelia Marka 14:32-42 – str. 30 | Treść artykułu

Po śmierci sąd – str. 31 | Treść artykułu
Chrystus z konieczności musiał najpierw cierpieć, by kupić – odkupić – zanim będzie mógł zbawić i błogosławić. O tym wszystkim mówi apostoł Paweł w Liście do Żydów 9:27,28.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 087Nr: 087 – Maj 1995 | Pobierz PDF


Nawet wiatry i fale są Jemu posłuszne – str. 33 | Treść artykułu
Historia uciszenia sztormu na jeziorze Galilejskim jest ważną lekcją dla nas chrześcijan.

„Otom żywy na wieki wieków” – str. 36 | Treść artykułu
Aby zrealizować wielkie dzieło zaplanowane przez Boga i zapowiedziane przez proroków, niezbędne było, by Chrystus nie tylko powstał z martwych i żył na wieki, lecz aby również Jego uczniowie dla własnej korzyści, i przez nich także dla naszej, otrzymali jednoznaczne dowody, że Pan zmartwychwstał.

Zmartwychwstanie – str. 39 | Treść artykułu
Doktryna o Zmartwychwstaniu jest ważną doktryną biblijną, którą warto bliżej poznać.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 088Nr: 088 – Czerwiec 1995 | Pobierz PDF


„I żyjący, a byłem umarły” – str. 42 | Treść artykułu
Jest to najważniejsza lekcja związana z Ewangelią – lekcja zmartywchwstania. Śmierć Jezusa rzeczywiście ukazuje nam Jego miłość oraz miłość Ojca do nas. Lecz aby według Boskiego planu odpowiednie korzyści wynikające z śmierci Jezusa stały się udziałem człowieka, konieczne było, aby On powstał z umarłych, stał się wodzem naszego zbawienia i naszym Odkupicielem.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 089Nr: 089 – Lipiec 1995 | Pobierz PDF


Walka z Bogiem – str. 49 | Treść artykułu
Historia biblijna z życia Jeremiasza jest szczególną lekcją dla chrześcijan. Lud Boży powinien zdecydowanie studiować, oceniać i zachowywać w sercu Biblię i jej podnoszące na duchu posłannictwo Prawdy. Powinien też stanowczo odrzucać wszelkie wysiłki diabłów, i tych, którzy świadomie lub nieświadomie są pod ich wpływem, aby zniszczyć Biblię, zaprzeczać posłannictwu Prawdy oraz zniszczyć jej wszelki wpływ.

Dlaczego ludzie boją się drugiego przyjścia Chrystusa – str. 52 | Treść artykułu
To Przeciwnik wprowadził „nauki diabelskie”, które zagnieździły się w każdym prawie umyśle, pogan i ludzi cywilizowanych. Ogólnie biorąc owe „przykazania ludzkie”, czyli ludzka tradycja, rażąco źle przedstawiły Boga, Jego Słowo i, niestety, wielu poważnie zostało obciążonych przez różne diabelskie teorie, wprowadzone w okresie ignorancji i przesądu, rzekomo oparte na Słowie Bożym.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 090Nr: 090 – Sierpień 1995 | Pobierz PDF


Obalenie królestwa szatana – str. 57 | Treść artykułu
Według Biblii, nasz Pan Jezus i Jego uwielbiony Kościół działający jako Chrystus, Głowa i Ciało, jest głównym narzędziem Jehowy mającym dokonać dzieła obalenia królestwa szatana, chociaż wiele ludzkich narzędzi współpracuje w tym celu. Ten artykuł szeroko omawia to zagadnienie.

Pytania Biblijne – str. 63 | Treść artykułu

  • Jak rozumieć słowa, że szatan ma być związany „wielkim łańcuchem” i uwięziony w „przepaści” na czas tysiąca lat?
  • Co znaczy „rozwiązanie szatana na mały czas” (Obj. 20:3,7) po wypełnieniu się 1000 lat?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 091Nr: 091 – Wrzesień 1995 | Pobierz PDF


Jezus chodzący po morzu – str. 65 | Treść artykułu
Tak jak nasz Pan przyszedł do uczniów pośród burzy, o czwartej straży nocnej (tzn. wczesnym rankiem), tak Jego drugie przyjście o świcie Tysiąclecia ma na celu przybycie do swego prawdziwego ludu i wspomożenie go, ocalenie od trudów, znużenia i niebezpieczeństw.

Choć burze nam grożą – str. 67 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia – nr 301

Morza na dłoni Boskiej ręki – str. 68 | Treść artykułu
Bardzo często mówimy o wielkim Bogu, który uczynił niebo i ziemię, słońce i gwiazdy. To nie jest dziwne, że powinien mieć wspaniały plan dla wszystkich swoich stworzeń – plan, który w pełni ukaże Jego charakter – Jego sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc!

Rzeka, która rozwesela – str. 71 | Treść artykułu
Symbolika biblijna pokazuje, że ta „rzeka” to rzeka prawdy, której błogosławione strumienie rozweselają miasto ludu Bożego.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 092Nr: 092 – Październik 1995 | Pobierz PDF


Streszczenie numeru – str. 74 | Treść artykułu
Krótka informacja o zawartości tego numeru

Joaz, chłopiec król – str. 74 | Treść artykułu
Ten numer poświęcony jest pewnym wydarzeniom z życia młodego króla Joaza. Joaz został królem w wieku 7 lat, a panował w Jeruzalem 40 lat. Na początku swego panowania Joaz naprawił świątynię i przywrócił w Judzie prawdziwą religię, niszcząc kult Baala.

Remont Świątyni – str. 76 | Treść artykułu
Bóg mierzy naszą miłość nie tylko pieniędzmi ofiarowanymi w Jego służbie, lecz także czasem, wpływem itp., jakie posiadamy i gotowością, aby je użyć w Jego służbie, sprzeciwiając się szatanowi i wszystkim błędom, których on jest ojcem i autorem.

Pytania Biblijne – str. 78 | Treść artykułu

  • Czy jest jakiś związek między reinkarnacją a ruchem New Age (Nowego Wieku), który obecnie tak się rozpowszechnił?

Za dużo pieniędzy – dalsze ofiary niepotrzebne – str. 79 | Treść artykułu
Każdy, kto poświęca coś na sprawę Pańską odnosi z tego korzyść. Taka osoba nie tylko wspiera dobrą sprawę, lecz rozwija w swym sercu wspaniałomyślność. Nasz Pan powiedział: „Lepiej jest dawać niż brać”, jeśli dawanie jest ochotne i dobrowolne.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 093Nr: 093 – Listopad 1995 | Pobierz PDF


Skutki niewdzięczności – str. 81 | Treść artykułu
Świat budzący się ze snu przesądów z przeszłości z łatwością może znaleźć wiele wymówek, by nie chcieć być wdzięcznym – ale jakie są tego skutki?

Czynienie wyboru pewnym – str. 84 | Treść artykułu
Artykuł zawiera kilka korzystnych uwag odnoszących się do wyborów politycznych i naszej chrześcijańskiej postawy wobec zaangażowania się w politykę.

Pytania Biblijne – str. 86 | Treść artykułu

  • Czy chrześcijanie powinni brać udział w kampaniach i wyborach politycznych?

Każda księga w Biblii jest mesjańska – str. 88 | Treść artykułu
Każda księga w Biblii daje świadectwo o Jezusie, Mesjaszu. W swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, Biblia w taki lub inny sposób wskazuje na Jezusa, Mesjasza, w którym się skupia Boski Wielki Plan Zbawienia Kościoła i świata.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 094Nr: 094 – Grudzień 1995 | Pobierz PDF


Wspaniała perspektywa – str. 89 | Treść artykułu
Wielki Boski zegar czasu mówi nam, że noc znacznie się posunęła i że dzień jest bliski. Wkrótce – już niebawem – nowy dzień okaże się w pełnym świetle, a Słońce Sprawiedliwości przyniesie światu oświecenie, życie, pokój i radość.

„Syn dany jest nam” – str. 90 | Treść artykułu
Jaka powinna być nasza radość, gdy rozmyślamy nad tym wspaniałym proroctwem zawartym w Izaj. 9:1-7! Ten artykuł przybliża nam głębię znaczenia tych słów.

Pytania Biblijne – str. 94 | Treść artykułu

  • Czy Jezus i Jehowa są tą samą osobą, czy istotą, pod dwoma różnymi imionami?
  • Co Jezus miał na myśli w Ew. Jana 14: 9, gdy powiedział „kto mnie widzi, widzi Ojca”?
  • Czy 2 Mojż. 3:14 dowodzi, że Jezus i Bóg są jedną i tą samą osobą?

Alegoryczna zaduma pewnego kaznodziei – str. 95 | Treść artykułu
Skoro wszyscy Bogu poświęceni ludzie są Bożymi ambasadorami, ta alegoria może przynieść pożytek wszystkim. Miłość do Boga i miłość do ludzi to jedyne składniki rzeczywistej gorliwości.

Jozjasz – pobożny młody król – str. 96 | Treść artykułu
Korzystna lekcja dla młodych chrześcijan wyciągnięta z historii Izraela.