PYTANIA BIBLIJNE

PIEKŁO (HADES) NIE JEST JEZIOREM OGNIA

    Pytanie: Czy piekło (hades) jest tym samym co jezioro ognia ?

    Odpowiedź: Nie! Niektórzy uczą, że jest to to samo, lecz to jest wielki błąd. Mówiąc o tysiącletnim dniu sądu, Objawiciel mówi nam w duchu proroczym, że "wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło [hades, grób] wydały umarłych, którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło [hades] wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć" (Obj. 20:13,14). Piekło (hades) nie jest oczywiście jeziorem ognia, gdyż jezioro ognia nie może być wrzucone samo do siebie. Taka myśl byłaby równie absurdalna jak twierdzenie, że wąż mógłby pożreć samego siebie, zaczynając od ogona!

    Księga Objawienia jest księgą symboli (Obj. 1:1). Rzeczy takie jak świeczniki, gwiazdy, harfy, trąby, błyskawice, grzmoty, grad, rzeki, wody, żaby, bestie, rogi, ptaki, drzewa itd. są symboliczne, a więc muszą być interpretowane zgodnie z symbolicznym użyciem w innych wersetach Pisma Świętego. I tak "ogień" jest używany, aby reprezentował zniszczenie (Sof. 3:8; Mal. 4:1; Mat. 3:11,12), ponieważ jest bardzo niszczącym środkiem. To jest zilustrowane w Liście Apostoła Judy 7, który wyjaśnia, że "Sodoma i Gomora i okoliczne miasta ... wystawione są na przykład ognia wiecznego, karanie ponosząc". Mamy tu zatem przykład tego, co oznacza wieczny ogień: nie to, że będzie on wiecznie płonął i nigdy nie dokona zniszczenia, lecz że zniszczenie przez niego będzie wieczne.

    Tak więc, jezioro ognia (które w Piśmie Świętym jest także nazywane gehenna) reprezentuje wieczne zniszczenie - "wtóra śmierć" (Obj. 20:14,15; 21:8) - a nie jakiekolwiek życie. "Śmierć [proces umierania pod potępieniem Adamowym] i piekło [hades, stan zapomnienia, pozbawiony świadomości sen śmierci]" będą wrzucone do jeziora ognia, całkowicie zniszczone, gdy wielkie więzienie grobu wyda swoich wszystkich umarłych (Jan 5:28,29), a proces umierania, razem z jego wszystkimi bólami, cierpieniami, wszelkiego rodzaju niedoskonałościami umysłowymi i moralnymi - zakończy się w restytucji, restauracji rodzaju ludzkiego do pełnej ludzkiej doskonałości (1 Kor. 15:26; Dz.Ap. 3:19-21). Dalsze szczegóły wyjaśniające w naszej broszurze Piekło Biblii oraz ulotce Co to jest piekło?.

 

JEZUS ZSTĄPIŁ DO PIEKŁA

    Pytanie: "Skład apostolski" o Jezusie podaje "... ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał". Czy Pismo Święte uczy, że Jezus poszedł do piekła?

    Odpowiedź: Proroctwo zawarte w Ps. 16:10 oznajmia: "Bo nie zostawisz duszy mojej w piekle [szeolu]; a nie dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia". W dniu zesłania Ducha Świętego Apostoł Piotr zwrócił uwagę na to, w jaki sposób to proroctwo się wypełniło; stwierdził, że Dawid "To przeglądając, powiedział [proroczo, w Ps. 16: 10] o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iż nie została dusza jego w piekle [w Hadesie; tak więc hebrajskie słowo szeol z Ps. 16:10 i greckie słowo hades tutaj użyte okazują się równoznaczne], ani ciało jego widziało skażenia" (Dz.Ap. 2:31). A zatem Pismo Święte rzeczywiście naucza, że Jezus poszedł, zstąpił do piekieł (szeolu lub hadesu), jak uczy o tym "Skład apostolski" (chociaż nie ma żadnego dowodu, że Apostołowie kiedykolwiek go napisali lub autoryzowali).

 

JEZUS NIE BYŁ W PIEKLE MĄK

    Pytanie: Czy piekło, do którego poszedł Jezus, jest miejscem wiecznych mąk?

    Odpowiedź: Jeśli karą dla Adama i jego rodzaju, "karą za grzech" nie jest "śmierć", lecz wieczne życie w mękach, jak wciąż nauczają ci, którzy jeszcze nie uwolnili się od tej bluźnierczej średniowiecznej doktryny wiecznych mąk, i jeśli piekło jest miejscem, stanem wiecznych mąk, czego również fałszywie nauczają, wówczas nieuchronnym i jedynym logicznym wnioskiem jest, że albo (1) Jezus spłacający dług Adama i jego rodzaju, cierpiący za nasze grzechy, "sprawiedliwy za niesprawiedliwych" (1 Piotra 3:18), wciąż cierpi i wiecznie będzie cierpiał tortury w płomienistym piekle, albo (2) że dług wiecznego życia w takim piekle wiecznych mąk pozostaje nie spłacony, że zatem Jezus nie stał się naszym Zbawicielem od kary za grzech, że jesteśmy na wieki zgubieni i że wszyscy pójdziemy na wieczne męki.

    Dzięki Bogu, że piekło biblijne nie jest miejscem wiecznych mąk! "Dusza, która grzeszy, ta UMRZE"; "zapłatą za grzech jest ŚMIERĆ"; dlatego "Chrystus UMARŁ za nasze grzechy według pism"; "wylał na ŚMIERĆ duszę swoją"; był "U-MARTWIONY ciałem, lecz ożywiony duchem" (Ezech. 18:4,20; Rzym. 6:23; 1 Kor. 15:3; Iz. 53:10,12; 1 Piotra 3:18). Piekło, do którego poszedł Jezus, było biblijnym piekłem (szeolem, Hadesem), do którego w chwili śmierci idą zarówno źli, jak i dobrzy (1 Moj. 37:35; Job 14:13; 1 Król. 2:6,9). Przekład Poprawiony pozostawia słowa szeol i hades nie przetłumaczone, lecz wersja Króla Jakuba (oraz BG i ks. J.Wujka) szeol i hades tłumaczą używając słów piekło lub grób, pokazując, że znaczą to samo (np. Ps. 49:16; 55:16; 86:13; Iz. 14:9; Jonasz 2:2; 1 Kor. 15:55; Obj. 20:13). Piekłem, do którego poszła dusza Jezusa (Dz.Ap. 2:34; Iz. 53:10,12) i z którego została wzbudzona trzeciego dnia, był stan "snu" (1 Kor. 15:20), zapomnienia, do jakiego poszli także Jego naśladowcy, którzy zmarli (Jan 11:11-14, 39:14; Dz.Ap. 7:60; 1 Kor. 15:18; 1 Tes. 4:14). Dalsze szczegóły w naszych broszurach Gdzie są umarli? i Życie i nieśmiertelność.

SB ’96,15-16; BS '95,14.

Wróć do Archiwum